28/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A nitrátérzékeny területek azonosítása érdekében a talajvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek a MePAR Böngésző feladatellátásra alkalmas formátumához térítésmentesen férnek hozzá."

2. § (1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet]

a) 6. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság",

b) 7. §-ában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság",

c) 8. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóságnak",

d) 10. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság", az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel",

e) 10. § (7) bekezdésében az "a vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter"

szöveg lép.

(2) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet Függelékében

a) a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "vízvédelmi hatóság"

b) a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségtől" szövegrészek helyébe a "vízvédelmi hatóságtól",

c) a "Vidékfejlesztési Minisztérium (www.vm.gov.hu)" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium (www.bm.gov.hu)"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet Függelékében a "vagy letölthetőek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról (www.kvvm.hu)." szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter