43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben foglalt nitrátérzékeny területeket a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerint tematikus rétegként, blokkok szintjén - a nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban - e rendelet mellékleteként közzéteszem.

(2)[2] A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) évenkénti felülvizsgálata során bekövetkező blokkváltozások alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által átadott blokkazonosító változásokat az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

2. §[3]

A nitrátérzékeny területek azonosítása érdekében a talajvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a MePAR Böngésző feladatellátásra alkalmas formátumához térítésmentesen férnek hozzá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. §[4]

Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2015.12.24.

[2] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 93. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[3] Módosította a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[4] Beiktatta a 120/2009. (IX. 10.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.09.13.

[5] Megállapította a 3/2019. (II. 19.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.02.27. Szövege letölthető a következő helyről: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/X9NDGRk3rRSCGVXMQUUV5c65975245dfc/dokumentumok

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére