28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A normatív energiahordozó-készlet mennyisége:)

"c) az atomerőműnél a naptári év február 1-jén legalább az atomerőmű egyévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléséhez szükséges üzemanyag-mennyiség."

(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági energiahordozó-készlet mennyisége)

"c) az atomerőműnél annak az üzemanyagnak a mennyisége, amely a naptári év február 1-jén - a normatív készletben lévő üzemanyaggal együtt - legalább kétévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermelést biztosít."

(3) A Rendelet 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A naptári év február 1-jén az adott évben esedékes üzemanyagcserékhez szükséges üzemanyag-mennyiségnek az atomerőmű telephelyén kell rendelkezésre állnia."

2. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "telephelyen" szövegrész helyébe a "telephelyen, atomerőmű esetében a telephelyen és a reaktorban" szöveg,

b) 2. §-ában a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg, az "évente egyszer a negyedik negyedévet követő 15 napon belül" szövegrész helyébe a "minden év február 15-ig a február 1-jén rendelkezésre álló energiahordozó-készletre vonatkozóan" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "6 (hat) hónapon belül" szövegrész helyébe az "a következő év február 1-jéig" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelethez

"2. számú melléklet a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelethez

Az atomerőmű reaktoron kívül tárolt energiahordozó készletének mértéke a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint

1. A tárolt energiahordozó készlet mértéke

ABCDEF
1.Erőmű neveKészletfajtaÉves felhasználásiKészlet db
2.terv dbElőírtTénylegesEltérés
3.Normatív
4.Biztonsági

2. Az egyes atomerőművi blokkok üzemanyagcseréjének tervezett időpontja."

Tartalomjegyzék