2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A borjak tartására vonatkozó szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A sertések tartására vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tojótyúkok tartására vonatkozó szabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A hízott máj előállítására vonatkozó szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A tollszedésre vonatkozó szabályokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A mezőgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhető beavatkozásokra vonatkozó szabályokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) A hústermelés céljából tartott csirkék tartására vonatkozó szabályokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A házinyulak nagyüzemi tartására vonatkozó szabályokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) A szőrméjükért tenyésztett fajok tartására és szállítására vonatkozó szabályokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az étkezési célra szánt halak tárolására és szállítására vonatkozó szabályokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(11) A vízi szárnyasok tartásának minimális követelményeire vonatkozó szabályokat a 12. számú melléklet tartalmazza."

2. § A Rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § A 4. számú melléklet 13. pontja, 12. számú melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

3. § A Rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Rendelet a 2. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelethez

A Rendelet 4. számú melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:

"13. Ösztönözni kell a töméses hízlalás állatjóléti aspektusainak tudományos vizsgálatát, valamint olyan alternatív módszer kidolgozását, amely képes helyettesíteni azt."

2. melléklet a 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelethez

"12. számú melléklet a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelethez

A vízi szárnyasok tartásának minimális követelményei

1. Házi kacsát tilos egyedi ketrecben tartani.

2. A libák tartása során azok életciklusának legalább 75%-ában almot vagy azzal állatjóléti szempontból egyenértékű alternatív technológiát kell az állatok számára biztosítani a környezet gazdagítása érdekében, és hogy az állatok tisztán tarthassák magukat. A biztosított anyagot szárazon, morzsalékos állapotban kell a libák tartási helyén elhelyezni, és cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell.

3. A libák tartása során azok életciklusának legalább 75%-ában

a) úszási, fürdési lehetőséget kell az állatok számára biztosítani,

b) lehetővé kell tenni az állatok számára, hogy a fejüket teljes egészében víz felszíne alá meríthessék, és a csőrükkel a testükre vizet locsolhassanak, vagy

c) olyan alternatív technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok számára, hogy a testüket benedvesítsék."

Tartalomjegyzék