36/2014. (IV. 29.) BM rendelet

a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § z) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

1. § A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Vkjr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó, de engedély nélkül gyakorolt vízhasználat esetén a Vgtv. 15/B. § (2) bekezdése szerinti VKJ kiszámításának alapjául szolgáló vízmennyiséget, a vízhasználat időtartamát, valamint a szorzószámokat - legfeljebb az eljárás megindítását megelőző tárgyévre - a vízhasználat helye szerint illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) állapítja meg."

2. § (1) A Vkjr. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)

"a) a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kútvízmérővel, felszíni vizek esetén kalibrált vízállásmérővel vagy kalibrált vízhozam-mérővel kell megállapítani; több vízbeszerzési létesítményt csak akkor lehet összevontan mérni, ha a vízkészlet jellege és a vízminőségi kategória azonos;

b) felszín alatti vízhasználat esetén a vízmérőt és a kútvízmérőt mindig a kútfejnél, kivételes esetben - ha ez technikailag megoldhatatlan (szivornyás vízkivétel vagy termálvízhasználat esetén) - az elosztóvezeték előtt kell elhelyezni;"

(2) A Vkjr. 5. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)

"e) a vízmérő, a kútvízmérő és vízhozammérő állását havonta a hónap első munkanapján, a vízállásmérő állását minden munkanapon le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni;

f) ha a mérőeszköz meghibásodik és a vízhasználó az a) pont szerinti mérésről 30 - kisfogyasztók és időszakos vízhasználók esetén 90 - napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni és a megelőző naptári év azonos időszakában mért vízmennyiség, ennek hiányában a (2) bekezdés szerinti számítással kell a vízmennyiséget megállapítani;"

(3) A Vkjr. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a mérés tekintetében az alábbiakat kell figyelembe venni:)

"h) a vízilétesítmény kezelője, illetve az üzemeltető köteles gondoskodni az a) pontban részletezett mérőeszköz alkalmazásáról, szakszerű üzemeltetéséről, karbantartásáról és a mért adatok nyilvántartásáról."

(4) A Vkjr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét a vízhasználó a területileg illetékes vízügyi hatóságnak nyolc napon belül köteles bejelenteni. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy a beépített mérőeszköz az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak eleget tesz. Ha az engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül."

3. § A Vkjr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Vkjr.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Kvt. szerinti" szövegrész,

b) 6. §-a,

c) 10. § (1) bekezdésében az "a Kvt. 10. számú melléklete 19. pontjára figyelemmel" szövegrész.

2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

5. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.

(2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik."

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 36/2014. (IV. 29.) BM rendelethez

"3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez

ABC
Sor-
szám
Eljáró hatóságSzámla megnevezéseSzámlaszámok
1.Észak-dunántúli Vízügyi HatóságÉszak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10033001-01712027-30006016
2.Közép-Duna-völgyi Vízügyi HatóságKözép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10032000-01712010-30006016
3.Alsó-Duna-völgyi Vízügyi HatóságAlsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10025004-01712120-30006016
4.Közép-dunántúli Vízügyi HatóságKözép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10029008-01712041-30006016
5.Dél-dunántúli Vízügyi HatóságDél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10024003-01712058-30006016
6.Nyugat-dunántúli Vízügyi HatóságNyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10047004-01712034-30006016
7.Felső-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságFelső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10044001-01712065-30006016
8.Észak-magyarországi Vízügyi HatóságÉszak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10027006-01712072-30006016
9.Tiszántúli Vízügyi HatóságTiszántúli Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10034002-01712089-30006016
10.Közép-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságKözép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10045002-01712096-30006016
11.Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi HatóságAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10028007-01712106-30006016
12.Körös-vidéki Vízügyi HatóságKörös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10026005-01712113-30006009
13.Országos Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Főigazgatóság
központosított bevételek
beszedése célelszámolási számla
- Vízkészletjárulék
10032000-00319841-30006009

"

Tartalomjegyzék