43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. §, a 12. §, a 15. § és a 18. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7-11. §, a 14. §, a 16. §, a 17. §, a 19. § és a 20. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Egészségügyi válsághelyzet és különleges jogrend időszakára egészségügyi válsághelyzeti terv (a továbbiakban: Terv) készítésére kötelezett valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbeteg-szakellátás körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató).

(2) Az egészségügyi szolgáltatónak az 1. mellékletben megjelölt részterveket tartalmazó Tervet kell készítenie. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2., 5., 6., 13. és 14. sorában szereplő részterveket csak azon egészségügyi szolgáltatóknak kell elkészíteniük, amelyeket a megyei vagy a fővárosi tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: megyei tisztifőorvos) az elkészítés szükségességéről tájékoztat.

(3) Az egészségügyi szolgáltató területén lévő és annak működését biztosító más egészségügyi szolgáltató, továbbá a közreműködő egészségügyi szolgáltató - a saját tevékenységére vonatkozóan - részt vesz az általa vagy telephelye, kirendeltsége által szolgáltatásban részesített egészségügyi szolgáltató terveinek elkészítésében és az abban foglaltak elfogadásáról írásos nyilatkozatot tesz.

2. § (1) A Terv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett személyekkel való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője (a továbbiakban: a tervezésért felelős személy) gondoskodik. A tervezésért felelős személy a terv elkészítésére és felülvizsgálatára az érintett szakterületek képviselőiből munkacsoportot hozhat létre.

(2) A Tervet előzetesen egyeztetni kell a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerveivel, a megyei védelmi bizottsággal, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a Terv végrehajtásához szükséges. A megyei védelmi bizottsággal történő előzetes egyeztetést a megyei tisztifőorvos koordinálja.

(3) A tervezésért felelős személy a Terv elkészítése érdekében, a szükséggyógyintézetek telepítéséhez, illetve működtetéséhez, valamint az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges objektumokra, személyi állományra és technikai eszközökre, szolgáltatásokra vonatkozó igényeket megküldi a megyei tisztifőorvos részére.

(4) A Tervet a tervezésért felelős személy a területileg illetékes megyei vagy fővárosi védelmi bizottság elnökének ellenjegyzésével ellátva, két példányban a megyei tisztifőorvosnak terjeszti fel jóváhagyásra. A jóváhagyott Tervet a jóváhagyástól számított 60 napon belül a megyei tisztifőorvos megküldi a területileg illetékes megyei vagy fővárosi védelmi bizottság elnökének.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató esetében a Tervet a tervezésért felelős személy a honvédelemért felelős miniszter egyetértésével két példányban az országos tisztifőorvosnak terjeszti fel jóváhagyásra. A jóváhagyott Tervet a jóváhagyástól számított 60 napon belül a terv elkészítéséért felelős személy megküldi a területileg illetékes megyei vagy fővárosi védelmi bizottság elnökének.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti Terv felterjesztésének határideje a működési engedély kézhezvételétől számított 180 nap.

(7) A Terv akkor lép hatályba, amikor a (4) és (5) bekezdés szerinti jóváhagyást az egészségügyi szolgáltatóval közlik.

(8) A tervezésért felelős személy a Tervet évente március 31-éig köteles felülvizsgálni, amelynek eredményéről a Tervet jóváhagyó szervet értesíti. Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a Terv módosítása szükséges, a (4) és (5) bekezdés szerint kell a módosítást jóváhagyásra felterjeszteni. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a jóváhagyást az egészségügyi szolgáltatóval közlik.

(9) Ha az egészségügyi szolgáltatónál a Tervben foglaltakra is kiható lényeges változás következik be, beleértve a tulajdonos- illetve fenntartóváltást is, a tervet a változást követő 60 napon belül kell módosítani és jóváhagyásra felterjeszteni. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a jóváhagyás az egészségügyi szolgáltatóval közlik.

(10) Ha a Terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató a (6), (8) és (9) bekezdésben meghatározott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének, a megyei tisztifőorvos a határidő leteltét követően határozatban rendeli el a Terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató fenntartóját és az egészségügyért felelős minisztert értesíti.

3. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott résztervek a helyi vagy területi intézkedésnek, illetve a központi államigazgatási szervektől kapott utasításnak megfelelően, a tényleges események által megkívánt csoportosításban, részlegesen vagy teljes körűen kerülhetnek alkalmazásra.

(2) A részterv bevezető része tartalmazza

a) a résztervben foglalt feladatot, intézkedést elrendelni jogosult szervezet, személy megnevezését,

b) az elrendelés valódiságának ellenőrzési módját,

c) az egészségügyi szolgáltatónál az intézkedés végrehajtását elrendelni jogosult személynek és helyetteseinek az adatait, elérhetőségeit, valamint

d) az intézkedés végrehajtásáért felelős személy nevét, beosztását, a behíváshoz szükséges adatait és elérhetőségeit.

(3) A résztervet úgy kell összeállítani, hogy

a) áttekinthető, egyértelmű és reálisan végrehajtható legyen,

b) az egyes feladatok végrehajtására tervezett időnormák kerüljenek meghatározásra,

c) tartalmazzon alternatív megoldásokat, térjen ki szükségmegoldások lehetőségére,

d) egyértelműen határozza meg a felelősségi, az alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat, az irányítási szinteken az elsődleges és másodlagos helyetteseket,

e) a résztervben szereplő feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány létszáma és szakmai összetétele 12 órás műszakot és legalább egy váltást figyelembe véve kerüljön meghatározásra,

f) tartalmazza a külső szervekkel való kapcsolattartás, a lakosság- és a médiatájékoztatás, valamint a belső információáramlás legfontosabb szabályait,

g) szükség esetén tartalmazza a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek, valamint a gazdasági, logisztikai háttér biztosításának módját, valamint

h) tartalmazza a részterv karbantartásának, a változásokat követő aktualizálásának gyakoriságát, felelősét.

(4) Az egyes résztervekre vonatkozó részletes előírásokat a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § és a 15. § 2014. szeptember 2-án lép hatályba.

(4) A 14. § és a 16. § 2015. január 2-án lép hatályba.

(5) A 17. § 2016. december 14-én lép hatályba.

5. § Az egészségügyi szolgáltatók e rendelet hatálybalépésekor érvényes katasztrófaterveiket e rendelet előírásai szerint 2014. október 31-ig átdolgozzák és a 2. § (4) és (5) bekezdése alapján jóváhagyásra felterjesztik.

6. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Human papilloma vírus ellen a 12. életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát végző lánygyermekek iskolai kampányoltás keretében az OEK VML-ben foglalt oltási rend és az orvosszakmai szempontok figyelembevételével térítésmentes védőoltásban részesíthetők."

7. § A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt: Közétkeztető);

b) a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatókra, intézményekre abban az esetben, ha saját, működő főzőkonyhával rendelkeznek;

c) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre [a b) és c) pont szerinti szolgáltatók, intézmények a továbbiakban együtt: Intézmény]."

8. § Az R. 12. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) Az étkezőasztalon és annak közvetlen környezetében az étel utólagos ízesítése céljából só, cukor, valamint az étel só- vagy cukortartalmát növelő egyéb élelmiszer (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: só vagy cukor) nem helyezhető el. Az étel utólagos ízesítése céljából só vagy cukor csak az étkezőasztaloktól elkülönített helyre helyezhető ki, vagy csak a fogyasztó kifejezett kérésére adható át. A só vagy cukor kihelyezési, illetve átadási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni "A túlzott sófogyasztás magas vérnyomást, szívinfarktust és agyvérzést okozhat! A túlzott cukorfogyasztás elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!" szövegű figyelmeztető feliratot. A felirat az étkeztetettek életkori sajátosságainak megfelelően képi megjelenítéssel helyettesíthető."

9. § Az R. 18. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"18. § (1) Az 5. mellékletben az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára megadott értékeket 2015. január 1-jétől kell teljesíteni.

(2) Az 5. mellékletben a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében az egész napos étkeztetés és a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2015-2021. közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét évente legalább 10%-kal csökkenteni kell az előző évi értékhez képest az 5 g/nap bevitel eléréséig.

(3) Az 5. mellékletben a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében a napi háromszori étkezés szolgáltatása esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a 2015-2021. közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét évente legalább 10%-kal csökkenteni kell az előző évi értékhez képest a 3,5 g/nap bevitel eléréséig.

(4) Az 5. mellékletben a 7-10 éves és azt meghaladó korú korcsoportokra vonatkozó rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetében a 2015-2021. közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét évente legalább 10%-kal csökkenteni kell az előző évi értékhez képest a 2 g/nap bevitel eléréséig.

(5) A 16. § (3) bekezdése szerinti személyeknek a 16. § (7) bekezdése szerinti képzésen első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő három éven belül kell részt venniük.

(6) 2015. január 1-je és 2015. augusztus 31-e között az egészségügyi államigazgatási szerv mellőzi az egészségügyi bírság kiszabását abban az esetben, ha a hatósági ellenőrzés során megállapított, e rendeletbe ütköző jogsértést megvalósító cselekmény miatt a 2014. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján bírság kiszabásának nem lett volna helye.

(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv (6) bekezdés szerinti eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak azzal, hogy

a) a jogsértőt legalább húsz napos, de legkorábban 2015. szeptember 1-jei határidővel kell a jogszabálysértés megszüntetésére kötelezni, és

b) a (6) bekezdésben foglalt időszak alatt e rendeletbe ütköző cselekményekkel összefüggésben a Ket. 94. § (2) bekezdés d) pontja nem alkalmazható."

10. § Az R.

a) 5. § (2) bekezdés c) pontja a "kisétkeztetéssel" szövegrész helyett a "kisétkezéssel" szöveggel,

b) 14. § (1) bekezdés h) pontja a "gyümölcs vagy zöldség" szövegrész helyett a "gyümölcs" szöveggel,

c) 15. § (1) bekezdése a "(4) és (5) bekezdésében" szövegrész helyett az "(5) és (6) bekezdésében" szöveggel

lép hatályba.

11. § (1) Az R. - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja 2015. november 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontja 2017. április 13-án lép hatályba.

12. § Hatályát veszti a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet.

13. § Hatályát veszti az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet.

14. § Hatályát veszti a 7-10. §.

15. § Hatályát veszti a 18. §.

16. § Hatályát veszti a 19. §.

17. § Hatályát veszti a 20. §.

18. § Nem lép hatályba a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet 3. §-a.

19. § Nem lép hatályba az R. 1. § (3) és (4) bekezdése.

20. § Nem lép hatályba az R. 19. §-a.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató válsághelyzeti terv részterveivel összefüggő kötelezettségei egészségügyi szolgáltatók szerint

ABCDE
1.Elkészítendő tervKórház,
mátrixkórház,
szakkórház,
országos intézet,
klinika,
krónikus kórház
Rendelőintézeti szakrendelő,
nappali kórház
Ápolási intézet
2.Riasztási, berendelési tervXXX
3.Kitelepítési tervXXX
4.Kimenekítési tervXXX
5.Elzárkózási tervXXX
6.Orvosi segélyhely (OSH)
telepítési terv
XX-
7.Szükségkórház telepítési tervX--
8.Többletfeladatok ellátásának
terve béke és különleges
jogrendi időszak idején
X--
9.Az intézményben
keletkezett károk, illetve
a működést akadályozó
körülmények között az ellátás
fenntartásának terve
X--
10.Egészségügyi és egyéb
anyagbiztosítási terv
XXX
11.Szállítási tervXXX
12.Élelmezési tervX-X
13.Kommunikációs tervXXX
14.Veszélyelhárítási tervhez
kapcsolódó feladatellátás
terve
XX-
15.A Nemzetközi Egészségügyi
Rendszabályok végrehajtása
kapcsán felmerülő
feladatellátás terve
XX-

2. melléklet a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

A résztervekre vonatkozó részletes előírások

1. Riasztási, berendelési terv

1.1. A Riasztási, berendelési terv célja váratlan feladat esetére az annak végrehajtásához szükséges személyi állomány berendelésére való felkészülés.

1.2. A Riasztási, berendelési terv két változatban készül:

1.2.1. a nappali fő működési időre a szolgálatban nem lévő állomány berendelésére,

1.2.2. az azon túli időszakra (beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat) a dolgozói állomány részleges vagy teljes berendelésére.

1.3. Mindkét változat tartalmazza:

1.3.1. a szűkebb körű személyi állomány - vezetői állomány vagy speciális szakterületeket képviselők - riasztásához szükséges címadatokat,

1.3.2. a teljes dolgozói állomány név- és címlistáját szervezeti egységenkénti és szakmánkénti csoportosításban (nagy létszámú vagy több telephelyű egészségügyi szolgáltatónál a szervezeti egységenkénti, illetve telephelyenként külön, egy időben történő riasztást célszerű tervezni),

1.3.3. a riasztás módját többféle alternatíva kidolgozásával, számolva az egyes kommunikációs rendszerek katasztrófa esetén bekövetkező működésképtelenségével,

1.3.4. az alternatív kiértesítési lehetőségeket (telefon mellett mobiltelefon, gépkocsival történő kiértesítés, helyi elektronikus média),

1.3.5. a riasztást, berendelést (kiértesítést) végrehajtó személyek kijelölését, feladatainak meghatározását,

1.3.6. a kiértesítés rendjét, beleértve a riasztási lánc megszakadása vagy megszakadása veszélye esetén szükséges teendőket is,

1.3.7. az értesítendő vezetői állomány - elérhetőségük hiányában az őket helyettesítő személyek - név- és címlistáját,

1.3.8. kijelölt egészségügyi szolgáltató által a szükségkórházakba, az orvosi segélyhelyekbe (a továbbiakban: OSH), illetve egyéb feladat ellátására kijelölt dolgozók név- és címjegyzékét,

1.3.9. a riasztás végrehajtásának, illetve a berendeltek beérkezésének normaidejét, valamint

1.3.10. a beérkezők fogadását és feladataik kiadásának felelősét.

1.4. Kapcsolódó tervek: gépkocsival történő kiértesítéskor az Elzárkóztatási terv, beszállításkor a Szállítási terv.

2. Kitelepítési terv

2.1. A Kitelepítési terv célja az intézmény veszélyeztetettsége esetén - megfelelő időtartamú felkészülést követően - a biztonságos helyre való áttelepítés a személyzet, az ellátottak és a felszerelések, készletek megóvása érdekében.

2.2. A kitelepítési tervet telephelyenként kell elkészíteni.

2.3. A kitelepülő intézményt befogadó, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt objektumok földrajzi elhelyezkedésének, valamint az intézményt potenciálisan veszélyeztethető természeti tényezők, havária veszélyes objektumok és az uralkodó meteorológiai viszonyok figyelembevételével a résztervet több változatban kell elkészíteni.

2.4. A Kitelepítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és területi (megyei fővárosi) védelmi igazgatás szerveivel. A jóváhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) megyei szervezete részére.

2.5. A Kitelepítési terv tartalmazza:

2.5.1. az elrendeléstől számítva az áttelepülés megkezdésének határidejét, a teljes áttelepülés, illetve az új működési helyen a működő képesség elérésének időnormáját,

2.5.2. a befogadó objektumok pontos címét, megnevezését, elérési útvonalát, lehetőség szerint alternatív útvonalakkal (számolva az utak zsúfoltságával vagy rombolódásával),

2.5.3. a befogadó hely egészségügyi intézményeivel való együttműködést,

2.5.4. a nem feltétlenül kórházi kezelésre és átszállításra szoruló azon betegek elbocsátására vonatkozó rendet, akiknek a hazatérése lehetséges,

2.5.5. az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, annak rendszerét, és erről a mentőszolgálat és a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) értesítésének rendszerét,

2.5.6. a betegek és a személyzet átszállításának sorrendjét és eszközeit,

2.5.7. a járóképtelen betegek - az OMSZ-szal együttműködésben történő - elszállításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját, az átszállításra szoruló betegek számának elméleti maximumát,

2.5.8. a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött betegekkel kapcsolatos feladatokat,

2.5.9. a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását biztosító intézkedéseket,

2.5.10. a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer- és egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,

2.5.11. a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának meghatározását,

2.5.12. a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges ivóvíz-biztosítási tervet,

2.5.13. az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek biztosítását meghatározó tervet, a felszerelések, berendezések rakodásának, átszállításának sorrendjét, valamint

2.5.14. a felszerelések, berendezések telepítésének sorrendjét, a befogadó objektumok helységenkénti berendezési tervét.

2.6. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv.

3. Kimenekítési terv

3.1. A Kimenekítési terv célja elsősorban az intézményben tartózkodó személyek és a legveszélyeztetettebb felszerelések, készletek haladéktalan kivonása a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény hatása alól.

3.2. A Kimenekítési terv két változatban készül: főmunkaidőre és azon túli időszakra, beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat is.

3.3. A Kimenekítési tervet előzetesen egyeztetni kell a helyi és területi (megyei fővárosi) védelmi igazgatás szerveivel. A jóváhagyott tervet a betegszállítási feladatok tervezhetősége érdekében meg kell küldeni az OMSZ megyei szervezete részére.

3.4. A Kimenekítési terv mindkét változata tartalmazza:

3.4.1. az ideiglenes befogadásra alkalmas, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt objektumok címét, megnevezését, felelős vezetőinek elérhetőségét,

3.4.2. az OMSZ vezetésével való azonnali kapcsolatfelvételt és a szállítási kapacitások igénylésének rendjét, módját,

3.4.3. az életveszélyes esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelésének és erről az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve értesítésének rendjét, módját,

3.4.4. a betegek és a személyzet kimenekítésének sorrendjét,

3.4.5. a járóképtelen betegek - az OMSZ-szal együttműködésben történő - elszállításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját, az átszállításra szoruló betegek számának elméleti maximumát,

3.4.6. a nem mobilizálható orvostechnikai eszközhöz kötött betegekkel kapcsolatos feladatokat,

3.4.7. a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos kezeléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre állását biztosító intézkedéseket,

3.4.8. a betegek további ellátásához szükséges gyógyszer és egészségügyi anyagkészletek elszállításának módját,

3.4.9. a visszamaradó értékek védelme és őrzése módjának meghatározását,

3.4.10. a működéshez és az ápoltak ellátásához szükséges ivóvíz-biztosítási tervet,

3.4.11. az elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek biztosítását meghatározó tervet, valamint

3.4.12. több különböző helyre történő kimenekítés esetére a kapcsolattartás rendjét.

3.5. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv.

4. Elzárkózási terv

4.1. Az Elzárkózási terv célja az intézményben tartózkodó személyek védelme a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény (veszélyes anyagok kibocsátásával járó esemény vagy ipari baleset, nukleáris baleset) hatása alól.

4.2. Az Elzárkózási terv két változatban készül: "A" főmunkaidőre és "B" azon túli időszakra (beleértve az ünnep- és munkaszüneti napokat).

4.3. Az Elzárkózási terv mindkét változata tartalmazza:

4.3.1. a technikai kivitelezésre kijelölt, továbbá az abba bevonható személyeket,

4.3.2. az elzárkózás technikai megoldásához szükséges anyagok biztosítását, tárolási helyét,

4.3.3. az elzárkózás technikai kivitelezési utasítását (a végrehajtásban résztvevők számának megfelelően több példányban),

4.3.4. az elzárkózás fenntartása érdekében fokozott figyelmet igénylő betegek (gyermek- és elmeosztályok) szorosabb felügyeletét,

4.3.5. a betegfelvétel szüneteltetését, illetve az érintett lakosság és a társszervek erről történő értesítését,

4.3.6. a személyzet értesítésének rendjét.

4.4. Az "A" változat tartalmazza:

4.4.1. a végrehajtásra kijelölt személyeket,

4.4.2. az elrendelés módját, a műszaki végrehajtás normaidejét,

4.4.3. az épületben rekedt személyek (ambuláns betegek, látogatók) elhelyezését, ellátását,

4.4.4. több épületből álló intézménynél (pavilonos rendszer) az egyes osztályok más szakterületek képviselőivel való megerősítését.

4.5. A "B" változat tartalmazza:

4.5.1. a terv példányainak elhelyezését épületenként,

4.5.2. a teljes elzárkózás kivitelezhetetlensége esetére, a részleges elzárkózásra alkalmas épületrészek kijelölését és a betegek oda történő átcsoportosítását,

4.5.3. a műszaki végrehajtás normaidejét,

4.5.4. a szakszemélyzet részleges berendelését.

4.6. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Élelmezési terv.

5. Orvosi segélyhely (OSH) telepítési terv

5.1. Az OSH-telepítési terv tartalmazza:

5.1.1. a telepítendő OSH-k számát,

5.1.2. segélyhelyenkénti bontásban az induló személyi állomány beosztását és kijelölt feladatkörét,

5.1.3. a személyi állomány váltásának beosztását,

5.1.4. az OSH-telepítéshez szükséges felszerelések, anyagok jegyzékét, azok tárolásának helyét,

5.1.5. a telepítésre alkalmas objektumok megnevezését, címét, az elérési útvonalakat (alternatívákkal),

5.1.6. az OSH-k telepítési berendezési vázlatát,

5.1.7. a betegazonosításra, az állapot és az elvégzett beavatkozások dokumentálására szolgáló kísérő kartonok mintapéldányát,

5.1.8. a mentésirányítás értesítési rendjét az OSH-telepítésről,

5.1.9. a veszélyes hulladék tárolására vonatkozó tervet és belső szabályzatot,

5.1.10. a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét,

5.1.11. a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését, valamint

5.1.12. az OMSZ szolgálatvezető főorvosának értesítési rendjét az OSH-telepítéséről.

5.2. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv, Egészségügyi anyagbiztosítási terv.

6. Szükségkórház telepítési terv

6.1. A Szükségkórház telepítési terv tartalmazza:

6.1.1. a telepítendő szükségkórház típusát,

6.1.2. a telepítés helyét, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt befogadó objektum megnevezését, címét, tulajdonosa, üzemeltetője megnevezését, címadatait,

6.1.3. az objektumot kiutaló határozatot,

6.1.4. a kórházként való működéshez szükséges legfontosabb műszaki feladatok meghatározását, a munkálatokat végző (intézményi vagy külső) szervezet megnevezését,

6.1.5. a részletes berendezési tervet (beleértve a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló terület kijelölését),

6.1.6. a telepítendő szükségkórház felszerelésének, berendezéseinek tárolási helyét,

6.1.7. a felszerelések, anyagok helyszínre szállításának és telepítésének sorrendjét,

6.1.8. a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét,

6.1.9. a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését,

6.1.10. a kijelölt személyi állomány név-, szakképzettségi és címadatait, szükségkórházi feladatait és beosztását,

6.1.11. a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását,

6.1.12. a személyzet pihenőidőben való elhelyezését,

6.1.13. a veszélyes hulladék tárolását.

6.2. Kapcsolódó terv: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Egészségügyi anyagbiztosítási terv, Élelmezési terv, Többletfeladatok ellátásának terve.

7. Többletfeladatok ellátásának terve béke és különleges jogrendi időszak idején

7.1. A Többletfeladatok ellátásának tervét 1-3 napra és 4-14 napra kell elkészíteni.

7.2. A rendkívüli esemény, egészségügyi válsághelyzet, katasztrófa következtében tömegesen jelentkező sérültek ellátását minden, akut ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak terveznie kell. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv általi a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is.

7.3. A Többletfeladatok ellátásának terve tartalmazza:

7.3.1. a többletfeladatok elláthatósága érdekében szükségessé váló intézkedések elrendelésére jogosult személy megjelölését fő munkaidőben és az azon túli időszakban;

7.3.2. a feltétlen kórházi ellátást nem igénylő állapotú betegek soron kívüli hazabocsátását vagy hazaszállíttatásának rendjét;

7.3.3. pótágyak beállításának rendjét;

7.3.4. a katasztrófa típusának megfelelő szakmai osztályok kapacitásának kibővítése céljából az átprofilírozás rendjét

7.3.4.1. sebészeti-traumatológiai ellátásra, égési sérült ellátásra,

7.3.4.2. belgyógyászati-toxikológiai ellátásra,

7.3.4.3. az arra kijelölt intézeteknél hematológiai-sugársérült ellátásra,

7.3.4.4. belgyógyászati-fertőzőbeteg ellátásra,

7.3.4.5. átvevő osztályozó létrehozására;

7.3.5. a diagnosztikai egységek folyamatos működésének biztosítási rendjét;

7.3.6. a személyi állomány átcsoportosításának rendjét, figyelemmel a máshová beosztásra kerülőkre;

7.3.7. az arra kijelölt intézménynél a sugársérültek ellátására, illetve dekontaminálására vonatkozó rendszert;

7.3.8. a vegyi sérültek mentesítési rendjét;

7.3.9. a lehetőleg azonos szakmai színvonalú váltócsoportok összeállítását;

7.3.10. a betegfelvétel korlátozására vonatkozó rendet (a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv rendelkezése esetén);

7.3.11. a betegfelvétel rendjének módosítására, a belső betegáramlás szabályozására vonatkozó szabályokat;

7.3.12. az egyszerűsített ellátási dokumentációra vonatkozó szabályozást, iratmintákat;

7.3.13. a katasztrófamedicina szűkített ellátási irányelveinek bevezetését, az erre vonatkozó ismeretek megismerésére, begyakorlására vonatkozó tervet;

7.3.14. az óvóhely használatára, kialakítására vonatkozó szabályokat.

7.4. A honvédelmi intézkedési terv részeként ki kell térni a következőkre:

7.4.1. a szakszemélyzet elosztása során a hadkötelesek közül csak a meghagyási jegyzékben szereplő és a hadkiegészítő parancsnokság által visszaigazolt személyekkel lehet számolni,

7.4.2. a honvédelmi és rendvédelmi szervek sérültjei ellátását és a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnoksággal és rendőrkapitánysággal való kapcsolattartást is tervezni kell.

7.5. Kapcsolódó tervek: Egészségügyi anyagbiztosítási terv, Élelmezési terv, Szállítási terv.

8. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terve

8.1. A fenntartási tervet telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni,

8.2. A terv tartalmazza:

8.2.1. tűz, rombolódás esetére a betegek és a személyzet mentésének módját és felelőseit,

8.2.2. a használható állapotban maradt felszerelések és orvostechnikai eszközök elosztásának rendszerét - és annak felelősét - a legszükségesebb ellátások biztosítása érdekében,

8.2.3. a rendelkezésre álló, munkavégzésre alkalmas dolgozók átcsoportosítását,

8.2.4. egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tájékoztatását,

8.2.5. áramkimaradás esetére tartalék áramforrás biztosítását, karbantartását, a hozzá való hajtóanyag készletben tartását, az azonnali működtetés személyi feltételeit,

8.2.6. a felvonók meghibásodása esetére a kézi betegmozgatás megszervezését.

8.3. Kapcsolódó tervek: Egészségügyi anyagbiztosítási terv, Élelmezési terv, Kommunikációs terv.

9. Egészségügyi és egyéb anyagbiztosítási terv

9.1. Az Egészségügyi anyagbiztosítási tervet 1-3 napra és 4-14 napra telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni.

9.2. A terv tartalmazza:

9.2.1. vér és vérpótló szerek biztosítását, infúziós oldatok előállítását, az intézeti gyógyszertár feladatait,

9.2.2. szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi Tartaléknak a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnél rendelkezésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével,

9.2.3. gyógyszerek, kötszerek és a folyamatos működéshez szükséges egyéb anyagok beszerzését,

9.2.4. elzárkózás esetére a pavilonos rendszerű intézeteknél az egy-két napra szükséges gyógyszer, kötszer és textília biztosítását (szétosztását),

9.2.5. a textíliák mosatásának megszervezését a szokásos lehetőség megszűnése vagy kapacitását meghaladó többletfeladat esetére,

9.2.6. a több telephellyel rendelkező egészségügyi szolgáltató esetében a telephelyek önálló működését biztosító előírások, rendelkezések.

10. Szállítási terv

10.1. A Szállítási terv tartalmazza:

10.1.1. a szállítási feladatokért felelős személyeket és címadataikat,

10.1.2. a kitelepítésre, kimenekítésre, valamint az intézmény működését biztosító szállításokhoz igénybe vehető járművek jegyzékét, a gépkocsivezetők és a helyettesítő személyek címadatait,

10.1.3. a riasztással kapcsolatosan a kiértesítést végrehajtó járművek és gépkocsivezetők jegyzékét, illetve a felkeresendő címeket,

10.1.4. szükségkórház telepítésére kijelölt kórháznál a szükségkórházankénti járműszükségletet,

10.1.5. OSH-telepítésére kijelölt kórháznál az OSH felszerelésének kiszállításához szükséges járműigényt,

10.1.6. kitelepítéshez, illetve a szükségkórházi egységeknek a telepítésre kijelölt objektumba való szállításához a helyi védelmi igazgatás által kirendelésre kerülő lebiztosított járművek listáját és a lebiztosítással kapcsolatos dokumentumokat,

10.1.7. kimenekítéshez az intézmény területén található összes jármű (beleértve a dolgozók és a betegek járműveit is) igénybevételi rendjét,

10.1.8. az üzemanyag-biztosítási eljárásrendet,

10.1.9. a javító kapacitás elérhetőségét,

10.1.10. a rakodást irányító és végző, illetve a feladatra átmenetileg beosztható személyeket.

11. Élelmezési terv

11.1. Az Élelmezési tervet 1-3 napra és 4-14 napra telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni.

11.2. Az Élelmezési terv tartalmazza:

11.2.1. az étkeztetésért, az élelmiszerek, nyersanyagok beszerzéséért felelős személyeket és címadataikat,

11.2.2. tábori konyha jellegű étkeztetést,

11.2.3. az előre kidolgozott egytálétel, hideg étel, illetve "katasztrófa" menüket,

11.2.4. melegvízhiány esetére az alternatív kémiai tisztító eljárásokat,

11.2.5. elzárkózás esetére pavilonos intézeteknél az egy-két napra elegendő élelmiszer szétosztását,

11.2.6. kimenekítés esetére az élelmezés biztosításának módját,

11.2.7. kitelepítés esetére az élelmezési felszerelések és készletek áttelepítését,

11.2.8. a megnövekedett beteglétszám és a hazatávozni nem tudó (ideiglenesen bentlakó) saját és vezényelt személyzet, valamint az önkéntes segítők élelmezésének biztosítását,

11.2.9. az OSH-re kivezényelt állomány ellátását,

11.2.10. a saját konyha működésképtelenné válása esetére az élelmezés más forrásból való megoldását,

11.2.11. a saját ivóvízbázissal való rendelkezés esetén annak használatba vételét, a vízminőség előzetes bevizsgáltatását, valamint

11.2.12. ivóvíz beszállíttatásáról való gondoskodást a felelős megjelölésével.

12. Kommunikációs terv

12.1. A Kommunikációs terv tartalmazza:

12.1.1. a betegek tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat kitelepítés, kimenekítés, elzárkózás és az intézményt ért károsodás során,

12.1.2. a betegek tájékoztatását a betegjogok átmeneti korlátozásáról,

12.1.3. a dolgozók, odavezényeltek és önkéntes segítők folyamatos tájékoztatásának módját a kialakult helyzetről és a várható feladatokról,

12.1.4. a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét,

12.1.5. egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását, valamint

12.1.6. a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, elhalálozásáról.

13. Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátás terve

13.1. A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a megyei, illetve Országos Veszélyelhárítási Tervekben meghatározott egészségügyi feladatok végrehajtását.

13.2. A Veszélyelhárítási tervhez kapcsolódó feladatellátási terv tartalmazza:

13.2.1. a Veszélyelhárítási terv alapján az orvosi ellátásra, valamint a járványmegelőzési feladatokra vonatkozó előírásokat,

13.2.2. az alkalmazási területről visszatérő védekező állomány egészségügyi biztosításához szükséges biztosítási feladatokat, járványmegelőzés érdekében kialakítandó oltópontok berendezési és működtetési tervét,

13.2.3. kijelölt személyi állomány név-, szakképzettségi és címadatait, feladatait és beosztását,

13.2.4. a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását,

13.2.5. a személyzet pihenőidőben való elhelyezését, valamint

13.2.6. a veszélyes hulladék tárolását.

14. A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátás terve

14.1. A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátási terv célja, hogy biztosítsa a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása érdekében szükséges egészségügyi feladatok végrehajthatóságát.

14.2. A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása kapcsán felmerülő feladatellátási terv tartalmazza:

14.2.1. az egészségügyi ellenőrző-áteresztő pontok és egészségügyi zárlatok (karantén) működtetésére kijelölt személyi állomány név- szakképzettségi és címadatait, feladatait és beosztását,

14.2.2. a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását,

14.2.3. a személyzet pihenőidőben való elhelyezését,

14.2.4. a veszélyes hulladék tárolását,

14.2.5. a telepítés helyét, az illetékes megyei védelmi bizottság által kijelölt befogadó objektum megnevezését, címét, tulajdonosát, üzemeltetőjének megnevezését, címadatait,

14.2.6. az objektumot kiutaló határozatot, valamint

14.2.7. az egészségügyi zárlat működtetésére vonatkozó terveket.

14.3. Kapcsolódó tervek: Riasztási, berendelési Terv, Szállítási terv, Többletfeladatok ellátásának terve.

Tartalomjegyzék