44/2014. (X. 27.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok üléseiről - az ülést követő 30 napon belül - jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, amelyet a szakmai kollégium honlapján a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a miniszter és a GYEMSZI részére hozzáférhetővé kell tenni.

(3a) A (3) bekezdés szerinti ülések személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtarthatók, ha az ülésen részt vevők azonosítása és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott döntéseket úgy kell rögzíteni, hogy azok a keletkezésüktől számított legalább 4 évig ellenőrizhetőek legyenek."

(2) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tagozatok és a tanácsok évente, minden év február 1-jéig szakmai beszámolót készítenek, amelyet a szakmai kollégium honlapján a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a miniszter, a GYEMSZI és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére hozzáférhetővé tesznek. A szakmai kollégium évente, minden év március 1-jéig összesített szakmai beszámolót készít a miniszter részére."

2. § (1) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti ügyrend - e rendelet keretei között - legalább a következőkről rendelkezik:

a) a tisztségviselők és a tagok feladat- és hatáskörének,

b) a helyettesítés rendjének,

c) az ülések és egyéb értekezletek megtartása rendjének,

d) a jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése és jóváhagyása módjának,

e) a kollégium, a tagozatok és a tanácsok közötti, illetve a tisztségviselők és a tagok egymás közötti kapcsolattartása, valamint ezeken túlmenően a külső kapcsolattartás módjának, szabályainak

meghatározása."

(2) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e § szerinti ügyrendeket és munkaterveket a szakmai kollégium honlapján a szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok tagjai, valamint a miniszter és a GYEMSZI részére hozzáférhetővé kell tenni."

3. § Az R. 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A GYEMSZI az e rendelet szerinti jegyzőkönyv, emlékeztető, ügyrend és munkaterv kötelező formai elemeit a szakmai kollégium honlapján közzéteszi."

4. § Az R. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakmai kollégium tisztségviselői)

"b) ellátják a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti feladatokat,"

5. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tagozatokba)

"b) orvostudományi szakma, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozat esetében a Magyar Orvosi Kamara,"

[öt-öt főt ajánl, azzal, hogy az ajánlás az a)-e) pont szerinti szervezeteket külön-külön illeti meg.]

(2) Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tagozatokba)

"e) az egészségügyi informatikai, valamint a menedzsment és egészséggazdaságtan tagozatok esetében a miniszter által kijelölt szervezet"

[öt-öt főt ajánl, azzal, hogy az ajánlás az a)-e) pont szerinti szervezeteket külön-külön illeti meg.]

6. § Az R. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tanácsra vonatkozó (2) bekezdés szerinti javaslatot a Magyar Orvosi Kamara Klinikai Szakpszichológiai Csoportja adja meg."

7. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (X. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1a) bekezdése szerinti ügyrendet a Módr.-rel megállapított 3. § (1a) bekezdése hatálybalépését követő hatvan napon belül kell elkészíteni és jóváhagyásra felterjeszteni, és a jóváhagyásra történő felterjesztést követő 30 napon belül jóvá kell hagyni."

8. § Az R.

a) 5. § (5) bekezdésében a "hat" szövegrész helyébe a "három" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében az "Az egészségügyi informatikai, a menedzsment és egészséggazdaságtan, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozatok" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi informatikai, valamint a menedzsment és egészséggazdaságtan tagozatok" szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében a "munkarendjének" szövegrész helyébe a "munkatervének" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az "és módszertani levelek" szövegrész,

b) 6. § (4) bekezdésében az "és módszertani levél" szövegrész,

c) 7. § (7) bekezdés a) pontjában a " , módszertani levelek" szövegrész.

2. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

10. § A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vr.) a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § Az e rendelet alapján 2014. július 1. és az 1. mellékletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (X. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) történő módosítása hatálybalépésének időpontja között kiállított várandósgondozási könyvvel rendelkező várandósok esetében is alkalmazni kell az 1. melléklet Módr. által megállapított rendelkezéseit."

11. § A Vr. 1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat

a) A:3. mezőjében a "vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám)" szövegrész helyébe a "vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám), májfunkció, vesefunkció" szöveg,

b) A:19. mezőjében a "vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám) és vörösvértest ellenanyagszűrés" szövegrész helyébe a "vérkép (hemoglobin, hematokrit, vvt indexek, fehérvérsejtszám, vérlemezkeszám) és vörösvértest ellenanyagszűrés, májfunkció, vesefunkció" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

12. § Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésében a "2., 5., 6., 13. és 14. sorában" szövegrész helyébe a "3., 6., 7., 14. és 15. sorában" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1-9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék