55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 46. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azon fogyasztói kölcsönszerződésre kell alkalmazni, amelyre vonatkozóan a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XL. törvény) szerinti elszámoláshoz (a továbbiakban: elszámolás) szükséges információk nem állnak teljes körűen a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény rendelkezésére.

(2) A 10. §-t valamennyi fogyasztói kölcsönszerződésre alkalmazni kell.

2. § E rendeletet nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelőzően a fogyasztói kölcsönszerződés tárgyában a bíróság jogerős ítéletet hozott és abban a bíróság a szerződés egészének érvénytelenségét állapította meg, és azt nem nyilvánította érvényessé, vagy a határozathozatalig terjedő időre hatályossá.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. fizetéskönnyítő program: a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet [a továbbiakban: 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet] 3. §-a szerinti fogalom;

2. fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdése szerinti fogalom;

3. fogyasztói kölcsönszerződés: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. §-a szerinti fogalom;

4. fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódó irat: a fogyasztó, illetve a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló olyan dokumentum, amely nem képezi a fogyasztói kölcsönszerződés részét, de tartalmaz a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolásához szükséges, az 5., 7. és 8. § szerinti adatot;

5. kedvezmény: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. §-a szerinti fogalom;

6. pénzügyi intézmény: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. §-a szerinti fogalom.

4. § A végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az elszámolásra a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet, valamint a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet szabályait az e rendeletben foglalt becslési eljárás figyelembe vételével alkalmazza.

5. § A becslés abban az esetben végezhető el, ha legalább az alábbi adatok mindegyike rendelkezésre áll a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény saját analitikai rendszere vagy a fogyasztói kölcsönszerződés, vagy ahhoz kapcsolódó irat alapján:

a) a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő eredeti követelés összege,

b) a folyósítás időpontja,

c) a fogyasztói kölcsönszerződés kezdeti futamideje,

d) a fogyasztói kölcsönszerződés szerződéskötéskor érvényes kamatlába és

e) az elszámolási fordulónapon fennálló követelés.

6. § Amennyiben a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény számára az elszámoláshoz szükséges valamely adat nem áll rendelkezésre, a hiányzó adat pótlása

a) a fogyasztó eredeti fogyasztói kölcsönszerződése vagy a fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódó irat alapján,

b) amennyiben az a) pont alkalmazásával a hiányzó adat teljes mértékben nem pótolható, a 7. és 8. §-ban meghatározott becslési módszerrel

végezhető el.

7. § (1) Amennyiben az alábbi adatok valamelyike nem áll teljes körűen a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény rendelkezésére, úgy azt a (2) és (3) bekezdésben foglalt becslési eljárással határozza meg, és a kapott eredményt veszi figyelembe az elszámolás során:

a) a folyósításkor és a mindenkori törlesztéskor alkalmazott árfolyam,

b) a mindenkori törlesztéskor alkalmazott kamatláb.

(2) A fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény által alkalmazott, a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XXXVIII. törvény) 4. §-a szerint tisztességtelen kamatemelés mértékének kiszámításához a végelszámolás vagy felszámolás alatt álló pénzügyi intézmény a háztartási hiteleknek a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a honlapján a becslési eljárás biztosítása érdekében közzétett kamatok változását veszi alapul.

(3) A fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény által alkalmazott, a 2014. évi XXXVIII. törvény 3. §-a szerint tisztességtelen árfolyamrés mértékének kiszámításához a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az MNB által a honlapján a becslési eljárás biztosítása érdekében közzétett, a fogyasztói kölcsönszerződés devizanemére vonatkozó árfolyamrést veszi alapul.

8. § A végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az elszámolás során kedvezményt - ideértve a fizetéskönnyítő programot is -, a mindenkori elszámolási időszak késedelmes összegét, a költségeket és díjakat, illetve ezek változását csak azokra a törlesztési periódusokra tekintettel érvényesítheti, amelyekre vonatkozóan az ezen összegek kiszámításához szükséges adatok a rendelkezésére állnak. Abban az esetben, ha ezen adatok valamelyike, illetve az elszámolási fordulónapon fennálló, késedelemmel érintett követelésrész összegére vonatkozó adat nem áll a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény rendelkezésére, úgy ezen tételeket az elszámolás során nulla értékkel veszi figyelembe.

9. § Azokra a törlesztési periódusokra vonatkozóan, amelyek tekintetében a fogyasztó a 7. és 8. §-ban foglalt értékek kiszámításához szükséges adatokat a fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódó iratokkal alá tudja támasztani, az így alátámasztott adatokat kell az elszámolás során alkalmazni.

10. § (1) A fogyasztói követelés pénzügyi teljesítésének határideje - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az elszámolás megküldése napjától számított 15. munkanap.

(2) Amennyiben a fogyasztót a 2014. évi XL. törvény 17. § (1) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség terheli, a pénzügyi teljesítés határideje az elszámolás megküldését követően megtett, a teljesítés módjára vonatkozó fogyasztói bejelentéstől számított 15. munkanap.

(3) A 2014. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti esetben és amennyiben a tartozás a 2014. évi XL. törvény hatálybelépését követően, de az elszámolás megküldése napjától számított 30. munkanap előtt, vagy az elszámolás következtében szűnik meg, a pénzügyi teljesítés határideje az elszámolás megküldése napjától számított 30. munkanap.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke