59/2014. (XII. 8.) BM rendelet

a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A kiegészítő képzés szervezése

1. § (1)[1] A kiegészítő képzésről és vizsgáztatásról a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK) gondoskodik.

(2) A BVOTRK gondoskodik:[2]

a) a kiegészítő képzéshez szükséges oktatókról,

b) a kiegészítő képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,

c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,

d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről és

e)[3] az elméleti és gyakorlati vizsga követelményrendszerének a BVOTRK honlapján történő megjelentetéséről.

(3)[4] A kiegészítő képzés évente két alkalommal szervezhető. A BVOTRK a kiegészítő képzés időpontját és helyszínét a BVOTRK honlapján közzéteszi.

2. A kiegészítő képzés

2. § (1)[5] A kiegészítő képzésre történő jelentkezéskor az 1. melléklet szerinti jelentkezési lapot kell kitölteni, amely elektronikus úton is megküldhető a BVOTRK-nak.

(2)[6] A jelentkezési lapot a BVOTRK nyilvántartásba veszi és a jelentkezőt a képzés időpontjáról és helyéről azt legalább tizenöt nappal megelőzően, írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja.

(3) A kiegészítő képzés megkezdésének feltétele, hogy a javítóintézeti rendész

a) a feladata ellátásához a rá vonatkozó jogszabályban előírt képesítési feltételekkel rendelkezzen,

b)[7] a kiegészítő képzés és vizsga díját a BVOTRK-nak a megadott számlaszámra befizesse, és

c)[8] a befizetést igazoló bizonylat másolatát vagy a befizetés igazolását megküldje a BVOTRK-nak a képzés megkezdését megelőző ötödik napig.

(4) A kiegészítő képzésen való részvétel kötelező, amelyet a résztvevők által aláírt jelenléti ív igazol.

(5) A kiegészítő képzésről történő hiányzások száma nem haladhatja meg az összóraszám 10%-át. Ennél több hiányzás esetén - a képzési díj ismételt megfizetése nélkül - a képzést meg kell ismételni.

3. § A kiegészítő képzés időtartama két hét, amely 60% elméleti, 40% gyakorlati részből áll.

4. § A kiegészítő képzés szakmai követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. A vizsgáztatás

5. § (1) A vizsga megkezdésének feltétele a kiegészítő képzésen - a 2. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint - történő részvétel.

(2) A vizsgáztatás részletes tartalmi feltételeit és rendjét a 3. melléklet szerinti vizsgakövetelmények tartalmazzák.

(3) Az eredményes vizsgát a 4. melléklet szerinti tartalommal kiállított tanúsítvány igazolja. Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára megfelelt minősítésű tanúsítványt kell kiállítani.

(4) Ha a vizsgázó nem megfelelt minősítést kap, a vizsgadíj ismételt megfizetésével ismétlő vizsgát tehet. A vizsgadíj megfizetésére a 2. § (3) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak irányadók. Ez az eljárásrend érvényes minden ismétlő vizsgára. A vizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ismétlővizsgát csak a sikertelen vizsgarészből kell tenni.

(5)[9] Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására - a vizsgajegyzőkönyv alapján - a BVOTRK hiteles igazolást állít ki. Az igazolás tartalma megegyezik az eredeti tanúsítvány tartalmával.

4. Halasztás

6. § (1) A vizsgázó egy alkalommal, legkésőbb a vizsgát megelőzően öt nappal kérelmezheti a vizsga elhalasztását.

(2) Ha a vizsgán a vizsgázó nem jelenik meg, a vizsgát követő öt napon belül igazolással élhet.

(3)[10] A halasztott vizsga időpontját a BVOTRK állapítja meg azzal, hogy a vizsgaidőpontot a halasztási kérelem benyújtásától számított harminc napon belüli időpontra biztosítja.

(4) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg és igazolással sem él, a vizsgára - a vizsgadíj ismételt megfizetésével - három hónapon belül ismételten bejelentkezhet.

5. A kiegészítő képzés és vizsga helyett elfogadható képesítések, szakképesítések és szakképzettségek

7. § (1) A kiegészítő képzés és a vizsga helyett a következő végzettségek, szakképesítések és szakképzettségek fogadhatók el:

a) rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség,

b) felsőoktatási intézményben szerzett szakképzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakvizsga,

c) középiskolai érettségi és középfokú rendőri képesítés,

d) középiskolai érettségi és középfokú büntetés-végrehajtási képesítés, vagy

e) szakiskola vagy középiskola és alapfokú büntetés-végrehajtási képesítés.

(2) Felsőfokú büntetés-végrehajtási szakvizsgának kell elfogadni:

a) főtiszti, tiszti vizsga, próbaszolgálatos tiszti alkalmassági vizsga 1983. december 31-ig történő letételét igazoló bizonyítványt,

b) a felsőfokú büntetés-végrehajtási szakvizsga 1984. január 1-jétől történő letételét igazoló bizonyítványt.

(3) Középfokú büntetés-végrehajtási képesítésnek kell elfogadni:

a) az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképzési Központja, BM Rendőr-zászlósképző Iskola és jogelőd intézményei szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt, vagy

b)[11] a BVOTRK-ban a középfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1. utáni elvégzését igazoló bizonyítványt.

(4) Alapfokú büntetés-végrehajtási képesítésnek kell elfogadni:

a) a BM Rendőriskola, az őri tanfolyam, a Büntetés-végrehajtási Őri Iskola és jogutóda (a Büntetés-végrehajtási Alapfokú Iskola, a Büntetés-végrehajtási Tiszthelyettesképző Iskola) elvégzését igazoló bizonyítványt, vagy

b)[12] a BVOTRK-ban az alapfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1. utáni elvégzését igazoló bizonyítványt.

(5) Középfokú rendőri képesítésnek kell elfogadni az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási és Kiképzési Központja, a BM Rendőr-zászlósképző Iskola és jogelőd intézményei szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt, a bűnügyi szaktanfolyamon és a rendőr szervező tanfolyamon korábban szerzett végzettségeket.

(6)[13] A kiegészítő képzés és a vizsga helyett az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az 5. mellékletben meghatározott szakképesítések fogadhatók el.

6. Költségek

8. § (1) A kiegészítő képzés egy főre eső díja a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 12,5%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj tartalmazza a képzés díját, az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokat, továbbá a tanúsítvány kiállításának, valamint az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlásának költségeit.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj nem foglalja magában a vizsgadíjat, az étkezési és szállásköltségeket.

(4) A vizsgadíj a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 5%-a.

9. § (1) A kiegészítő képzést végző előadót óradíj illeti meg. A képzés óradíja résztvevőnként az egy főre eső képzési díj 5%-a.

(2) A vizsgabizottság tagjait a megjelent vizsgázók száma alapján vizsgáztatási díj illeti meg, amely vizsgázónként az egy főre eső vizsgadíj 10%-a.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 59/2014. (XII. 8.) BM rendelethez

Jelentkezési lap kiegészítő képzésre
(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!)
1. A választott kiegészítő képzés időpontja:
2. A választott kiegészítő képzés helye:
A beiskolázott
3. Családi és utóneve:
4. Születési családi és utóneve:
5. Születési helye:
6. Születési ideje:....................év........................................hó..........nap
7. Anyja születési családi és utóneve:
8. Végzettsége:
9. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):
10. Lakcíme/levelezési címe:
11. E-mail címe:
12. Munkakör megnevezése, amelynek ellátásához a képzés szükséges:
13. A képzés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
Kelt:............................................,...............év................................hó..........nap
.............................................
olvasható aláírás

2. melléklet az 59/2014. (XII. 8.) BM rendelethez

A szakmai követelménymodul tartalma

I. Feladatprofil

a) Alkalmazza a tevékenység ellátásának alapvető jogszabályait.

b) Beazonosítja a bűncselekményeket, szabálysértéseket.

c) Feladatkörébe utalt intézkedéseket az előírás szerint szakszerűen elvégzi.

d) Jogszerűen használja a kényszerítő eszközöket, módszereket.

e) Jelentést tesz a végrehajtott intézkedésekről és a kényszerítő eszközök alkalmazásáról.

f) Tájékoztatást nyújt az intézkedésekkel és a kényszerítő eszközök alkalmazásával szemben felmerülő panasz előterjesztésének lehetőségéről.

g) Helyszínbiztosítási feladatokat lát el.

h) Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, szervekkel.

i) Alkalmazza a konfliktuskezelés alapvető módszereit.

II. Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek

a) A tevékenység ellátásának alapvető jogszabályai.

b) A tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei.

c) Alapvető szakmai etikai, magatartási szabályok.

d) Az intézkedési jogosultságok, az intézkedések alapelvei.

e) A kényszerítő eszközök, alkalmazásuk szabályai.

f) A jelentéstétel szabályai a végrehajtott intézkedéseket és a kényszerítő eszközök alkalmazását követően.

g) A tevékenység során előforduló legjellemzőbb bűncselekmények, szabálysértések.

h) A tevékenység során előforduló jogos védelmi és végszükség-helyzetek felismerése, valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések és kényszerítő eszközök arányos alkalmazása.

i) Az intézkedésekkel és a kényszerítő eszközök alkalmazásával szemben felmerülő panasz előterjesztésének lehetőségei.

j) A helyszínbiztosítás alapvető szabályai.

k) A konfliktuskezelés alapvető módszerei.

szakmai készségek

a) Az intézkedési jogosultságok előírás szerinti gyakorlása.

b) A kényszerítő eszközök alkalmazása.

c) Köznyelvi beszédkészség.

d) Szakmai nyelvi íráskészség.

III. Személyes kompetenciák

a) Döntésképesség.

b) Mozgáskoordináció.

IV. Társas kompetenciák

a) Határozottság.

b) Konfliktusmegoldó készség.

V. Módszerkompetenciák

a) Helyzetfelismerés.

b) Körültekintés, elővigyázatosság.

3. melléklet az 59/2014. (XII. 8.) BM rendelethez

Vizsgakövetelmények

I. A vizsga részei:

1. vizsgarész: gyakorlati vizsgatevékenység

a) a vizsgafeladat ismertetése: a gyakorlati tétel kihúzását követően az azon szereplő intézkedés és kényszerítő eszköz alkalmazásának bemutatása;

b) a vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc);

c) a vizsgafeladat aránya: 50%.

2. vizsgarész: szóbeli vizsgatevékenység

a) a vizsgafeladat ismertetése: az intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekből, valamint a bekövetkezett jogszabályi változások képzésen elsajátított rendelkezéseiből összeállított elméleti tételsorból húzott vizsgatételre adott felelet;

b) a vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc);

c) a vizsgafeladat aránya: 50%.

II. A vizsga rendje:

1. A vizsgarészek értékelését az értékelő lapon %-osan kell kifejezni. A vizsgarész, illetve a vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 51%-ot teljesít.

2. A vizsga eredményes befejezését a vizsgabizottság által kiállított tanúsítvány igazolja.

3. A vizsgáról készült vizsgajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a vizsga helyét és idejét,

b) a vizsgabizottság tagjait,

c) a szakértőt,

d) a jegyzőkönyvvezetőt,

e) a résztvevők névsorát és

f) a vizsgán elért eredményeket.

4. A vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető.

4. melléklet az 59/2014. (XII. 8.) BM rendelethez

Tanúsítvány kiegészítő képzésről
Szám:
(Magyarország címere többszínnyomással)
TANÚSÍTVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési családi és utóneve:
.......................... (vizsgaszervező neve) ................................, mint vizsgaszervező előtt a javítóintézetben alkalmazott
rendészek kiegészítő képzését követően megfelelt minősítéssel
VIZSGÁT
tett.
Kelt:............................,..................év....................hónap.............nap
P. H.
..................................................
vizsgaszervező vezetője
..................................................
vizsgabizottság elnöke

5. melléklet az 59/2014. (XII. 8.) BM rendelethez

ROKONSZAKMÁK

ABCDE
1.5186103Őr-járőrtársKözszolgálat
2.5286101BiztonságszervezőKözszolgálat
3.5286102Büntetés-végrehajtási felügyelőKözszolgálat
4.5386106Katasztrófavédelmi főelőadóKözszolgálat
5.3186101Büntetés-végrehajtási őrKözszolgálat
6.3186102Büntetés-végrehajtási segédfelügyelőKözszolgálat
7.5386101Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelőKözszolgálat
8.5386102Büntetés-végrehajtási főfelügyelőKözszolgálat
9.5386103Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelőKözszolgálat
10.5386104Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelőKözszolgálat
11.5286104Katasztrófavédelmi szakelőadóKözszolgálat
12.5386107Katasztrófavédelmi referensKözszolgálat
13.5286106MagánnyomozóKözszolgálat
14.6286101Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)
a) Bűnügyi szervező
b) Közlekedési és közrendvédelmi szervező
c) Határrendészeti szervező
d) Katasztrófavédelmi szervező
e) Tűzvédelmi szervező
f) Iparbiztonsági szervező
g) Büntetés-végrehajtási szervező
Közszolgálat
15.5186101Csapatszolgálati járőrtársKözszolgálat
16.5486101Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)
a) Bűnügyi rendőr
b) Közlekedési rendőr
c) Közrendvédelmi rendőr
d) Határrendészeti rendőr
Közszolgálat
17.5186102JárőrKözszolgálat
18.5586101Baleseti helyszínelőKözszolgálat
19.5586102Bűnügyi technikusKözszolgálat
20.5586103Fő határrendészKözszolgálat
21.5586104Körzeti megbízottKözszolgálat
22.5586105Kutyavezető-rendőrKözszolgálat
23.5586106OkmányvizsgálóKözszolgálat
24.5586107Rendőr zászlósKözszolgálat
25.3286101Személy- és vagyonőrKözszolgálat
26.5386105Fegyveres biztonsági őrKözszolgálat
27.3386101Kutyavezető-vagyonőrKözszolgálat
28.3386102TestőrKözszolgálat
29.5286108Tűzoltó I.Közszolgálat
30.3186103Tűzoltó II.Közszolgálat
31.5386108Tűzoltó szerparancsnokKözszolgálat
32.5386109Tűzoltósági referensKözszolgálat

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[2] A nyitó szövegrészt módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[3] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[4] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[5] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[6] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[7] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[8] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[9] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[10] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[11] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[12] Módosította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2015.09.25.

[13] Megállapította a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.06.19.

Tartalomjegyzék