14/2021. (VI. 16.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

az 5. alcím és az 1-8. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (1) bekezdése a következő 24. és 25. ponttal egészül ki:

[Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít]

"24. a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya, illetve

25. a felnőttképzésért felelős miniszter által programkövetelménnyel közzétett azon szakképesítések, amelyek KEOR szerinti besorolása 1032 Személy és vagyonvédelem körébe tartoznak, kivéve

a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket,

b) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerinti munkakörök betöltésére jogosító szakképesítéseket vagy

d) a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítést."

(2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (2) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:

[Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít]

"8. a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítés (sorszám: 10324020)."

(3) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (3) bekezdése a következő 13. és 14. ponttal egészül ki:

[Magánnyomozói igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek számít]

"13. a magánnyomozó szakképesítés (sorszám: 10325019), illetve

14. az Szkr. 1. mellékletében kiadott Szakmajegyzék szerinti, Rendészet és közszolgálat ágazatba sorolt szakmák, kivéve a Közszolgálati technikus szakma Közigazgatási ügyintéző szakmairánya és a Rendészeti őr szakma."

2. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (2) bekezdés 7. pontjában a "végzettsége." szövegrész helyébe a "végzettsége, illetve" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

a) 10/A. § (1) bekezdés 21. pontjában az "illetve" szövegrész,

b) 10/A. § (2) bekezdés 6. pontjában az "illetve" szövegrész,

c) 10/A. § (3) bekezdés 11. pontjában az "illetve" szövegrész.

2. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

4. § A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a) 6. § a) pontjában az "érettségivel" szövegrész helyébe az "érettségi végzettséggel" szöveg,

b) 6. § d) pontjában az "érettségivel" szövegrész helyébe az "érettségi végzettséggel," szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a) 6. § a) pontjában az "az Országos Képzési Jegyzékben szereplő" szövegrész,

b) 6. § d) pontjában az "az Országos Képzési Jegyzékben szereplő" szövegrész,

c) 6. § e) pontjában az "az Országos Képzési Jegyzékben szereplő" szövegrész.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet VI. alcím 3. pont 3.4. alpontjában az "OKJ-s" szövegrész helyébe az "a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai" szöveg lép.

4. A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

7. § A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kiegészítő képzés és a vizsga helyett az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az 5. mellékletben meghatározott szakképesítések fogadhatók el."

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

8. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"h) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó állományára."

9. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

1. belső szakmai képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya számára szervezett, a szakmai képzés körébe nem tartozó, képesítési követelményként meghatározott szakmai tanfolyam, illetve az önkormányzati, létesítményi, önkéntes tűzoltóságok állománya számára beosztás betöltésre feljogosító felkészítés, amely képzési programmal rendelkezik,

2. hatósági kiegészítő képzés: a hatósági, iparbiztonsági szakterületen szolgálatot teljesítők részére szervezett legalább 100 órás képzés, mely a hatósági szakterületen felsőszintű végzettségnek minősül,

3. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett képzés,

4. nem szakmai szolgálati beosztások: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését biztosító, a katasztrófavédelmi és polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági és ügyeleti szakterülethez nem tartozó funkcionális munkakörök,

5. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés,

6. önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok felsőfokú állami végzettséggel nem rendelkező tagjainak felsőszintű szakmai képesítése, amely parancsnoki beosztás betöltésére jogosít,

7. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjainak egy raj szaktevékenységének irányítására szervezett felkészítés,

8. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam: parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés azon önkormányzati vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok tagjai részére, akik felsőfokú állami végzettséggel rendelkeznek, és parancsnoki beosztást töltenek be, vagy kinevezésüket tervezik,

9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjai számára szervezett felkészítés,

10. rendvédelmi alapozó képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél beosztásban szolgálatot teljesítők részére szervezett legalább 100 órás elméleti és gyakorlati képzés,

11. szakmai képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv alapfeladatot ellátó állománya és a gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, valamint a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak részére szakma végzésére jogosító, beosztás betöltését biztosító, programkövetelménnyel rendelkező olyan szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek célja a szakma végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek megszerzése,

12. tűzoltásvezető I. tanfolyam: a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettséggel rendelkező tagjainak a tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 40 órás felkészítése,

13. tűzoltásvezető II. tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok tagjainak a tűzoltó alaptanfolyami végzettség megszerzését követően, tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 140 órás felkészítése,

14. tűzoltó alaptanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak, az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás felkészítése,

15. tűzoltó tiszti kiegészítő képzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet és jogelőd intézményében a tűzoltósági és ügyeleti szakterületen beosztás betöltésére nem jogosító állami felsőfokú végzettséget szerzett, vagy a 3. melléklet 2.1.3.4. pontja szerinti végzettséget szerzett, de az ott meghatározottak szerinti középszintű szakmai végzettséggel nem rendelkező hivatásos állományúak számára szervezett legalább 300 óra időtartamú képzés,

16. tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti részből, valamint - ahol azt e rendelet előírja - gyakorlati részből áll."

10. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség - a hivatásos állomány részére előírt rendvédelmi alapozó képzés teljesítése esetén - elfogadott hivatásos tűzoltó szakképesítésként."

11. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tűzvédelmi szakértők esetében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítésként elismert felsőszintű szakmai képesítéseket az 1. melléklet 1.2.3. pontja, a 3. melléklet 2.1.3. pontja és a 6. melléklet 3. pontja tartalmazza."

12. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban: KOK) folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, valamint iparbiztonsági szakmai képzések képzési programjait a KOK készíti el.

(2) A szakmai képzést végző szervnek rendelkeznie kell a képzési programban meghatározottak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ennek hiányában a képzés nem indítható. A szakmai képzés megkezdését a képzést végző szervnek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: BM OKF) előzetesen be kell jelentenie. Az adott képzésre vonatkozó képzési programokban foglaltak, valamint speciális feltételek meglétét, a képzés végrehajtását a BM OKF ellenőrizheti.

(3) A tűzoltó alaptanfolyamot a KOK és a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik, és a tanfolyam eredményes elvégzését követően kiadják a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(4) A tűzoltásvezető I. tanfolyamot és a tűzoltásvezető II. tanfolyamot a KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a tanfolyam szervezője adja ki.

(5) Az önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a KOK adja ki.

(6) Az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(7) A katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(8) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, a képzés elvégzését igazoló okiratot a KOK adja ki.

(9) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(10) A (3)-(7) bekezdésben, valamint a 2. mellékletben meghatározott képzések esetében a képzési programokat a BM OKF-fel történt egyeztetést követően a KOK készíti el, és azokat a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.

(11) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete képzési tevékenysége keretében együttműködik a KOK-kal.

(12) A rendvédelmi alapozó képzést a KOK szervezi és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot. A rendvédelmi alapozó képzés elvégzése alól mentesül az, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagy annak jogelőd intézménye, vagy rendvédelmi szerv rendvédelmi alapkiképzésén vett részt.

(13) A hatósági kiegészítő képzést a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program alapján a KOK szervezi, hajtja végre és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot.

(14) A tűzoltó tiszti kiegészítő képzést a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program alapján a KOK szervezi, hajtja végre és adja ki a képzés elvégzését igazoló okiratot. A tűzoltó tiszti kiegészítő képzésre történő beiskolázás feltétele a legalább 5 év tűzoltó szakmai gyakorlat megléte."

13. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A kihelyezett formában történő képzések indításáról a személyi, a tárgyi és a technikai feltételek figyelembevételével a KOK igazgatója dönt. A kihelyezett képzéseken a vizsgáztatást a KOK végzi. (2) A katasztrófavédelmi igazgatóságok által önállóan szervezhető képzések esetében a KOK készíti el és aktualizálja a képzési programokat"

14. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. § a) pont aa) alpontja, vagy 17. § b) pont ba) alpontja szerint történt, akkor a jogosultság megszerzését követően 5 évente legalább 40 órás, a tűzoltás vezetésével kapcsolatos továbbképzésen kell részt vennie az érintettnek. Ezen továbbképzés területi szervezésben vagy a KOK által központi szervezésben kerül megtartásra. A továbbképzés tanmenetét a KOK készíti el, és a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá. A továbbképzés teljesítéséről a szervezeti egység vezetője igazoló okiratot ad ki. Az így megszerzett jogosultság szolgálati beosztás betöltésére nem jogosít, az a tűzoltás vezetői feladatok alkalomszerű ellátását teszi lehetővé. Az igazoló okirat másolatát az érintett személyi anyagában el kell elhelyezni."

15. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

16. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a) 1. § a) pontjában a "szervek" szövegrész helyébe a "szerv" szöveg és a "közalkalmazottaira" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira, munkavállalóira" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "szervek" szövegrész helyébe a "szerv" szöveg és a "közalkalmazottai" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási alkalmazottai, munkavállalói" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "1. pontja" szövegrész helyébe az "1. és 5. pontja" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a "3/A. melléklet" szövegrész helyébe a "4. melléklet" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a "szervek" szövegrész helyébe a "szerv" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében a "szervekével" szövegrész helyébe a "szervével" szöveg,

g) 6. §-ában az "a 4. melléklet" szövegrész helyébe az "az 5. melléklet" szöveg,

h) 7. § (3) bekezdésében a "felsőfokú" szövegrész helyébe a "felsőszintű" szöveg,

i) 7. § (5) bekezdésében az "az 5. melléklet" szövegrész helyébe az "a 6. melléklet" szöveg,

j) 9. § (1) bekezdésében a "szakképesítéssel rendelkezik" szövegrész helyébe a "szakképesítéssel, vagy e tevékenység végzésére feljogosító egyéb szakképesítéssel rendelkezik" szöveg,

k) 13. § (2) bekezdésében a "6. melléklet" szövegrész helyébe a "7. melléklet" szöveg,

l) 13. § (3) bekezdésében a "szervek" szövegrész helyébe a "szerv" szöveg,

m) 13. § (4) bekezdésében a "7. melléklet" szövegrész helyébe a "8. melléklet" szöveg,

n) 5. alcím címében a "szervek" szövegrész helyébe a "szerv" szöveg,

o) 15. §-ában a "szerveknél" szövegrész helyébe a "szervnél" szöveg,

p) 16. § (1) bekezdésében a "szerveknél" szövegrész helyébe a "szervnél" szöveg,

q) 17. § a) pont nyitó szövegrészében a "szerveknél" szövegrész helyébe a "szervnél" szöveg,

r) 20. § (3) bekezdésében az "oktatási tematika" szövegrész helyébe az "azonos szintű, legnagyobb óraszámú képzés oktatási tematikájának" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a) 20. § (1) bekezdése,

b) 20. § (2) bekezdésében az "- ide nem értve a 18. § (1) és (2) bekezdés alapján szakmai képesítés megszerzésére kötelezetteket -" szövegrész,

c) 3/A. melléklete.

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

18. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha az érintett szakirányú továbbképzéssel vagy technikus végzettséggel nem rendelkezik, a tiszti vagy a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betöltéséhez rendvédelmi alapozó képzés elvégzése szükséges."

19. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § A 9. és 10. mellékletnek a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2021. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályai szerinti, legkésőbb 2022. december 31-ig megszerzett képesítés a Módr.4. hatálybalépését követően is megfelel az e rendelet szerinti rendvédelmi végzettségnek."

20. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

21. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a "szakképzettségeket, szakmai" szövegrész helyébe a "szakképzettségeket, szakképesítéseket," szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket" szövegrész helyébe a "felsőfokú szakképzettségeket, szakképzettségeket, szakképesítéseket, egyéb szakmai képesítéseket" szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében a "szakmai alap-" szövegrész helyébe a "szakképesítéseket, alap-" szöveg és a "szerveknél" szövegrész helyébe a "szervnél" szöveg

lép.

7. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

22. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésében az "az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendeletben szereplő" szövegrész helyébe az "a szakképzésről szóló törvény szerinti" szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében az "Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti" szövegrész,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében az "OKJ szerinti" szövegrész,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében az "OKJ szerinti" szövegrész.

8. A Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 32/2017. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

24. § Hatályát veszti a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 32/2017. (XII. 20.) BM rendelet 1. § 12. pontjában az "Országos Képzési Jegyzékben meghatározott" szövegrész.

9. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"1. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai képesítések szintjei az alkalmazó szerveknél szakterületenként és szolgálati beosztások vagy munkakörök szerint

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan

1.1. A katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakterület

1.1.1. Alapszintű:

1.1.1.1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami végzettség,

1.1.1.2. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés,

1.1.1.3. katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.

1.1.2. Középszintű:

1.1.2.1. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

1.1.2.2. katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

1.1.2.3. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.

1.1.3. Felsőszintű:

1.1.3.1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány,

1.1.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,

1.1.3.3. rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány,

1.1.3.4. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

1.1.3.5. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

1.1.3.6. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,

1.1.3.7. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.8. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.9. rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.10. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

1.1.3.11. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.12. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

1.1.3.13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési (katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány,

1.1.3.14. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

1.1.3.15. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány,

1.1.3.16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,

1.1.3.17. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány,

1.1.3.18. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.19. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány,

1.1.3.20. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

1.1.3.21. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.1.3.22. katasztrófavédelem mesterképzési szak,

1.1.3.23. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület,

1.1.3.24. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

1.1.3.25. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés.

1.1.4. A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén - az érintett beleegyezésével - az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.1.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

1.2. Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

1.2.1. Alapszintű:

1.2.1.1. tűzoltó II. részszakképesítés,

1.2.1.2. tűzoltó I. szakképesítés,

1.2.1.3. tűzoltó szakképesítés.

1.2.2. Középszintű:

1.2.2.1. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés,

1.2.2.2. műveletirányító referens képesítés (csak műveletirányító referens beosztás betöltése esetén),

1.2.2.3. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés.

1.2.3. Felsőszintű:

1.2.3.1. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.2.3.2. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.2.3.3. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

1.2.3.4. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

1.2.3.5. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.6. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

1.2.3.7. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,

1.2.3.8. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

1.2.3.9. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,

1.2.3.10. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.11. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök,

1.2.3.12. tűzvédelmi mérnök szak,

1.2.3.13. egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.2.3.14. tűzvédelmi tervezési szakmérnök (csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.15. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés,

1.2.3.16. tűzoltó tiszti kiegészítő képzés (a 2. § 15. pontja alapján),

1.2.3.17. katasztrófavédelem mesterképzési szak és legalább közép szintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettség).

1.2.4. A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén - az érintett beleegyezésével - az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.2.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.2.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is megfelelő.

1.3. Hatósági, iparbiztonsági szakterület

1.3.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.

1.3.2. Középszintű:

1.3.2.1. katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.

1.3.3. Felsőszintű:

1.3.3.1. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szervező vagy tűzvédelmi szervező szakmairány,

1.3.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi vagy tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

1.3.3.3. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,

1.3.3.4. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.5. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.6. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.7. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

1.3.3.8. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti vagy tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány,

1.3.3.9. védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi vagy tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

1.3.3.10. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.11. rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány,

1.3.3.12. bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt),

1.3.3.13. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

1.3.3.14. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, vagy műszaki és technikai szakirány,

1.3.3.15. környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.3.3.16. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés, főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.3.3.17. biztonság- és védelempolitika mesterszak,

1.3.3.18. információbiztonsági szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése,

1.3.3.19. katasztrófavédelem mesterképzési szak,

1.3.3.20. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület,

1.3.3.21. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

1.3.3.22. katasztrófavédelmi tiszt szakképesítés,

1.3.3.23. vegyészmérnök alap- és mesterszak (okleveles vegyészmérnök) és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.24. vegyész alap- és mesterszak (okleveles vegyész) és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.25. biomérnök alap- és mesterszak (okleveles biomérnök) és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.26. hatósági jogi szakterületen (vízügyi és vízvédelmi, kritikus infrastruktúra koordinációs, tűzmegelőzési, veszélyes szállítmányok, veszélyes üzemek, atomerőmű-engedélyezési hatósági szakterületek) jogász osztatlan szak és hatósági kiegészítő képzés,

1.3.3.27. vízügyi és vízvédelmi szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése.

1.3.4. A rendvédelmi alkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén - az érintett beleegyezésével - az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.3.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.3.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira vonatkozóan

2.1. Önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjaira vonatkozóan

2.1.1. Alapszintű:

2.1.1.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség,

2.1.1.2. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség,

2.1.1.3. 6 hetes tűzoltó alaptanfolyami végzettség,

2.1.1.4. az 1.2.1. pontban foglaltak valamelyike.

2.1.2. Középszintű:

2.1.2.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyami végzettség,

2.1.2.2. az 1.2.2. pontban foglaltak valamelyike.

2.1.3. Felsőszintű:

2.1.3.1. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező képesítés,

2.1.3.2. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok képesítés,

2.1.3.3. az 1.2.3. pontban foglaltak valamelyike.

2.2. Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló és létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjaira vonatkozóan

2.2.1. Alapszintű: tűzoltó alaptanfolyami végzettség.

2.2.2. Középszintű:

2.2.2.1. tűzoltó szakképesítés, tűzoltó II. részszakképesítés, önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami vagy 6 hetes tűzoltó tanfolyami végzettség és tűzoltásvezető I. tanfolyami végzettség,

2.2.2.2. tűzoltó alaptanfolyami végzettség és tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség,

2.2.2.3. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés,

2.2.2.4. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyami végzettség,

2.2.2.5. tűzoltó szerparancsnok szakképesítés.

2.2.3. Felsőszintű:

2.2.3.1. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség,

2.2.3.2. a 2.1.3. pontban foglaltak valamelyike.

3. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottakra vonatkozóan

3.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági).

3.2. Középszintű:

3.2.1. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés (OKJ 52 861 03),

3.2.2. katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági).

3.3. Felsőszintű:

3.3.1. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

3.3.2. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szervező szakmairány,

3.3.3. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező vagy katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

3.3.4. katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,

3.3.5. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.6. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.7. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

3.3.8. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök,

3.3.9. tűzvédelmi mérnök szak,

3.3.10. egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

3.3.11. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

3.3.12. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.13. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

3.3.14. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.15. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) vagy tűzvédelmi szakirány,

3.3.16. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási, katasztrófavédelmi műveleti vagy iparbiztonsági szakirány,

3.3.17. védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.3.18. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány,

3.3.19. katasztrófavédelem mesterképzési szak.

3.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

4. A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan

4.1. Alapszintű: nincs.

4.2. Középszintű: tűzvédelmi előadó szakképesítés.

4.3. Felsőszintű:

4.3.1. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés,

4.3.2. építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

4.3.3. építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,

4.3.4. építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

4.3.5. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés,

4.3.6. védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány,

4.3.7. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány,

4.3.8. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

4.3.9. rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció,

4.3.10. rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás,

4.3.11. rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány,

4.3.12. katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA,

4.3.13. tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,

4.3.14. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

4.3.15. tűzvédelmi tervezési szakmérnök,

4.3.16. katasztrófavédelem mesterképzési szak.

4.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél tűzoltó és tűzvédelmi beosztás betöltésére jogosító felsőszintű képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

5. Egyéb szakterületekre vonatkozóan

5.1. Alapszintű: kéményseprő szakképesítés.

5.2. Középszintű: kéményseprő mester (szakmunkás végzettséggel).

5.3. Felsőszintű: kéményseprő mester (felsőfokú szakirányú állami végzettséggel)."

2. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"2. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai tanfolyamok mint belső szakmai képzések

1. A KOK által szervezett és lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:

1.1. tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam,

1.2. emelőkosaras tűzoltó gépjármű-, illetve kosaras mentőberendezés kezelői szaktanfolyam,

1.3. létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,

1.4. tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam,

1.5. cserefelépítmény-hordozó jármű kezelői szaktanfolyam (ha rendelkezik beépített, zárt hajtásláncú konténeremelő berendezéssel vagy beépített kiegészítő hajtásrendszerrel),

1.6. műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam (ha a jármű rendelkezik beépített kialakítású, a 7. melléklet 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontja szerinti gépcsaládok és géptípusok valamelyikével),

1.7. vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam (ha a jármű rendelkezik beépített kialakítású, a 7. melléklet 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontja szerinti gépcsaládok és géptípusok valamelyikével),

1.8. légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam,

1.9. áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA látszólagos teljesítmény feletti),

1.10. egyéb tűzoltó gépjármű, cserefelépítmény, berendezés kezelői szaktanfolyam (ha rendelkezik tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel).

2. A KOK által, valamint kihelyezett formában a KOK felügyeletével a katasztrófavédelmi igazgatóságok által is lebonyolítható műszaki szaktanfolyamok:

2.1. gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam,

2.2. vízszállító tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,

2.3. különleges oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,

2.4. műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama,

2.5. vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama,

2.6. oltó- és egyéb folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) gépek kezelői szaktanfolyama,

2.7. vegyi balesetelhárító cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,

2.8. műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,

2.9. oltó cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam,

2.10. áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA és az alatti látszólagos teljesítménynél),

2.11. tűzoltás és műszaki mentés az előzőekben fel nem sorolt egyéb gépei, berendezései, cserefelépítményei, járművei kezelői szaktanfolyama.

3. A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok:

3.1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam,

3.2. tűzvizsgáló tanfolyam,

3.3. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam,

3.4. műveletirányító tanfolyam,

3.5. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam,

3.6. önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam,

3.7. tűzoltásvezető I. tanfolyam és tűzoltásvezető II. tanfolyam,

3.8. tűzoltó alaptanfolyam,

3.9. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam,

3.10. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam,

3.11. Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam,

3.12. önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama,

3.13. a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama,

3.14. közbiztonsági referens tanfolyam,

3.15. próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam,

3.16. biztonsági összekötő tanfolyam,

3.17. veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam,

3.18. veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam,

3.19. egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok,

3.20. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szervező tanfolyam,

3.21. önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnok tanfolyam,

3.22. tűzoltó II. ráképzés (a tűzoltó II. és tűzoltó I. szakképzések összevonása miatt),

3.23. tűzvédelmi szakvizsga,

3.24. rendfokozati vizsga,

3.25. rendvédelmi alapozó képzés,

3.26. tűzoltó szervező kiegészítő képzés,

3.27. hatósági kiegészítő képzés."

3. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"3. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjai, valamint ez utóbbiak szakmai felügyeletét végző személyek által e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések szintjei

1. Katasztrófa- és polgári védelmi szakterület

1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

1.1.1. Alapszintű:

1.1.1.1. Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező polgári védelmi tanfolyami képesítés,

1.1.1.2. Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali polgári védelmi tanfolyami képesítés.

1.1.2. Középszintű:

1.1.2.1. PV OVKI 8 hetes nappali polgári védelmi tanfolyami képesítés,

1.1.2.2. PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

1.1.3. Felsőszintű:

1.1.3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

1.1.3.2. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,

1.1.3.3. főiskolai, egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.4. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,

1.1.3.5. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

1.1.3.6. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító -, legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

1.1.3.7. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA [egyetemi szintű katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés],

1.1.3.8. rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

1.1.3.9. a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,

1.1.3.10. a PV OVKI, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet (a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami végzettség,

1.1.3.11. PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés,

1.1.3.12. PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés.

1.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő.

2. Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

2.1.1. Alapszintű:

2.1.1.1. 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam,

2.1.1.2. három és fél vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző szakon szerzett képesítés,

2.1.1.3. tűzoltó szakképesítés.

2.1.2. Középszintű:

2.1.2.1. katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképesítés,

2.1.2.2. tűzoltó technikus szakképesítés-ráépülés,

2.1.2.3. a hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetve hároméves levelező tiszti képzés, hároméves levelező tűzvédelmi vezetői képzés,

2.1.2.4. tűzoltótechnikus szakképesítés,

2.1.2.5. BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,

2.1.2.6. tiszti vizsga,

2.1.2.7. zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (OKJ azonosító szám: 32 8915 01) szakképesítés,

2.1.2.8. az 1995 előtti legalább megyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint 1995-től a 300 tanórát meghaladó képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon megszerzett képesítés,

2.1.2.9. BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó).

2.1.3. Felsőszintű:

2.1.3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

2.1.3.2. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

2.1.3.3. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító - legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

2.1.3.4. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító -legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

2.1.3.5. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű),

2.1.3.6. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

2.1.3.7. rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező szakképesítés (elágazás),

2.1.3.8. külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,

2.1.3.9. a 2002. december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,

2.1.3.10. a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés, a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,

2.1.3.11. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány.

2.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat a 2.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő. 3. Iparbiztonsági szakterület

3.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

3.1.1. Alapszintű: katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.

3.1.2. Felsőszintű:

3.1.2.1. egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező, katasztrófavédelmi szervező, vagy iparbiztonsági szervező szakmairányon szerzett képesítés,

3.1.2.2. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.1.2.3. egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.1.2.4. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,

3.1.2.5. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, tűzvédelmi szakirány,

3.1.2.6. katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű),

3.1.2.7. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

3.1.2.8. egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás,

3.1.2.9. iparbiztonsági szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alaptanfolyamon szerzett képesítés,

3.1.2.10. egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai szak.

3.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat a 3.1.1. pont tartalmazza, illetve a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése is elegendő."

4. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"4. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapfeladatot ellátó szolgálati beosztások

1.1. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGSZAKMAI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.kiemelt vezetőkközponti szerv vezetőjefelsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)
nem szükségesMVK+VK+RSZV
3.kiemelt vezetőkközponti szerv vezetőjének helyettesefelsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)
szakterületi felsőszintűMVK+VK+RSZV
4.kiemelt vezetőkterületi szerv vezetőjefelsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)
szakterületi felsőszintűMVK+VK+RSZV
5.középvezetőszakirányító 1felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)
szakterületi felsőszintűMVK+VK+RSZV
6.középvezetőszakirányító 2felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűMVK+VK+RSZV
7.középvezetőfőosztályvezető 1felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűMVK+VK+RSZV
8.középvezetőfőosztályvezető 2felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűMVK+VK+RSZV
9.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűVK+RSZV
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 2felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűVK+RSZV
11.beosztott vezetőosztályvezető 1felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűVK+RSZV
12.beosztott vezetőosztályvezető 2felsőfokú
szakképzettség
szakterületi felsőszintűVK+RSZV

1.2. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCD
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGSZAKMAI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Efelsőfokú szakképzettségszakterületi felsőszintűbeosztáshoz előírt szaktanfolyam + RSZV
3.Dfelsőfokú szakképzettségszakterületi felsőszintűRendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
4.Cfelsőfokú szakképzettségszakterületi felsőszintűRendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Bfelsőfokú szakképzettségszakterületi felsőszintűRendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
6.Afelsőfokú szakképzettségszakterületi felsőszintűRendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3. Az alapfeladatot ellátó beosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCD
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGSZAKMAI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Dérettségi végzettségSzakterületi
középszintű
Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
3.Cérettségi végzettségSzakterületi
középszintű
Rendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
4.Bérettségi végzettségSzakterületi alapszintűRendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Aszakképesítés, technikumi
vagy érettségi végzettség
Szakterületi alapszintűRendészeti alapvizsga és a beosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.4. Magyarázat az 1.1-1.3. pontokhoz:

1.4.1. Iskolai végzettség

1.4.1.1. Felsőfokú végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).

1.4.1.2. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon (MSc, MA) vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakon szerzett felsőfokú végzettség.

1.4.2. Szakterületi szakképesítés: a katasztrófavédelmi, tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági vagy ügyeleti szakterület ellátására rendszeresített szolgálati beosztásokhoz tartozó képesítés.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, jogszabályban vagy főigazgatói utasításban előírt és a munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú iskolarendszeren kívüli képzés.

1.4.4. Rövidítések

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

2. Alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGSZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉSRENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjének
helyettese
felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV
3.középvezetőszakirányító 1felsőfokú
szakképzettség
(egyetem/MA)
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV
4.középvezetőszakirányító 2felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV
5.középvezetőfőosztályvezető 1felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV
6.középvezetőfőosztályvezető 2felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
MVK+VK+RSZV
7.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 2felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV
9.beosztott vezetőosztályvezető 1felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV
10.beosztott vezetőosztályvezető 2felsőfokú
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
Rendészeti
alapvizsga
VK+RSZV

2.2. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCD
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGSZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉSRENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Efelsőfokú szakképzettségbeosztásnak megfelelő felsőfokú
szakképesítés
Rendészeti alapvizsga + RSZV
3.Dfelsőfokú szakképzettségbeosztásnak megfelelő felsőfokú
szakképesítés
Rendészeti alapvizsga
4.Cfelsőfokú szakképzettségbeosztásnak megfelelő
szakképesítés
Rendészeti alapvizsga
5.Bfelsőfokú szakképzettségbeosztásnak megfelelő
szakképesítés
Rendészeti alapvizsga
6.Afelsőfokú szakképzettségbeosztásnak megfelelő
szakképesítés
Rendészeti alapvizsga

2.3. Az alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCD
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGSZAKTERÜLETI SZAKKÉPESÍTÉSRENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Dérettségi végzettségbeosztásnak megfelelő szakképesítésRendészeti alapvizsga
3.Cérettségi végzettségbeosztásnak megfelelő szakképesítésRendészeti alapvizsga
4.Bérettségi végzettségbeosztásnak megfelelő szakképesítésRendészeti alapvizsga

2.4. Magyarázat 2.1-2.3. pontokhoz:

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. Felsőfokú szakképzettség végzettség: legalább főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (BSc, BA).

2.4.1.2. Szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú szakképzettségek valamelyike:

2.4.1.2.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.2.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.2.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.2.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.2.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.2.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.2.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.2.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.2.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.2.10. állategészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.2.11. belső ellenőri szakterületen,

2.4.1.2.12. rendészeti, katonai szakterületen.

2.4.2. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: jogszabályban meghatározott, a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületnek megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

2.4.3. Rövidítések

2.4.3.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.3.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.3.3. RSZV: rendészeti szakvizsga. 3. Megfeleltetések

3.1. Felsőfokú rendészeti tárgyú szakképesítésnek kell tekinteni az 1. és 3. mellékletben felsőszintű képesítésnek elismert szakmai képesítéseket.

3.2. Nem alapfeladatot ellátó szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében gazdálkodási, műszaki, informatikai, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán vagy jogutódain szerzett szakirányú végzettséget.

3.3. Középfokú rendészeti tárgyú képesítésnek felel meg a Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami képesítés."

5. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"5. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban foglalkoztatottak által e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések szintjei

1. Középszintű:

1.1. polgári védelmi előadó szakképzés,

1.2. katasztrófavédelmi előadó szakképesítés,

1.3. PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami képesítés,

1.4. PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés,

1.5. PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

2. Felsőszintű:

2.1. főiskolai szintű tűzvédelem szak tűzvédelmi szakirány,

2.2. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

2.3. polgári védelmi főelőadó szakképesítés,

2.4. katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés,

2.5. főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,

2.6. egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,

2.7. egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,

2.8. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

2.9. rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés (elágazás),

2.10. a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,

2.11. PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés,

2.12. PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés,

2.13. PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés,

2.14. PVOI, PVOK, KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés,

2.15. külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami képesítés,

2.16. a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézményben okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi szakon szerzett végzettség."

6. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"6. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak által az e rendelet hatálybalépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítések szintjei

1. Alapszintű: tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az 1993 előtt az irányító szervek által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon szerzett szakképzettség, képesítés.

2. Középszintű:

2.1. a tűzvédelmi előadó szakképesítés,

2.2. a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szak,

2.3. az 1993 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetve a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyam,

2.4. 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói képesítés,

2.5. 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi képesítés,

2.6. tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség,

2.7. BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet tűzoltó szakmunkásképző szak (10 hónapos OKJ 93 25362 14 20 01 tűzoltó).

3. Felsőszintű:

3.1. egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,

3.2. tűzvédelmi főelőadó szakképesítés,

3.3. főiskolai szintű tűzvédelmi üzemmérnök vagy tűzvédelmi mérnök szak, egyetemi szintű tűzvédelmi mérnök szak,

3.4. főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (a 2002. február 28-át követően beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely - tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító -, legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),

3.5. katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés,

3.6. rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás,

3.7. a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség,

3.8. a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett szakképesítés,

3.9. a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,

3.10. a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon szerzett képesítés,

3.11. a hároméves levelező tűzvédelmi előadói vagy a tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés vagy szakképzettség."

7. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"7. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolása

1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok:

1.1. emelőkosaras tűzoltó gépjárművek, illetve kosaras mentőberendezések,

1.2. létrás tűzoltó gépjárművek,

1.3. légzésvédő készülék palacktöltő kompresszorok,

1.4. áramfejlesztők (10 KVA látszólagos teljesítmény felett),

1.5. tűzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tűzoltó gépjárművek,

1.6. műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, zárt hajtáslánc kialakítású, 100 KN feletti vonóerő esetén),

1.7. cserefelépítmény-hordozó járművek (ha rendelkeznek beépített, zárt hajtásláncú konténeremelő berendezéssel vagy beépített kiegészítő hajtásrendszerrel),

1.8. műszaki mentő gépjárművek (ha rendelkeznek az 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontban meghatározott gépcsaládok, géptípusok valamelyikével),

1.9. műszaki mentő, illetve vegyi balesetelhárító konténer hordozó gépjárművek (ha rendelkeznek az 1.3., 1.4., 1.5. és 1.6. pontban meghatározott gépcsaládok, géptípusok valamelyikével),

1.10. egyéb tűzoltó gépjárművek, cserefelépítmények, berendezések (ha rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel).

2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok:

2.1. gépjárműfecskendők,

2.2. vízszállító tűzoltó gépjárművek,

2.3. különleges oltó gépjárművek

2.4. cserefelépítmények (ha nem rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel),

2.5. műszaki mentések gépei és berendezései,

2.6. vegyi baleset elhárítás gépei és berendezései,

2.7. áramfejlesztők (10 KVA és az alatti látszólagos teljesítmény esetén),

2.8. műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, illetve mobil kialakítású, 100 KN vagy az alatti vonóerő esetén),

2.9. folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek,

2.10. tűzoltás és műszaki mentés egyéb, az előzőekben fel nem sorolt gépei, berendezései, járművei."

8. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"8. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A tűzoltótechnika-kezelői igazolvány tartalmi elmei és formai követelményei

1. Az igazolvány huszonhárom oldalas, kék színű.

2. A külső borítón a felirat arany színnel, nyomtatott nagy betűkkel, magyar nyelven: "TŰZOLTÓTECHNIKA-KEZELŐI IGAZOLVÁNY"

3. Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek (második oldal):

3.1. Sorszám

3.2. Név, születési idő, születési hely, anyja neve

3.3. Az igazolványba bejegyzett tűzoltógépek és gépi berendezések kezelésére jogosult.

3.4. Kiállítás dátuma

3.5. 3x4 cm-es fénykép

3.6. Pecsét helye

3.7. Kiállító szerv vezetője

4. Az igazolvány harmadik oldaltól a tizenötödik oldalig a következők szerepelnek:

4.1. VIZSGABEJEGYZÉS

4.2. A hatályos jogszabály szerinti tűzoltó géptípus megnevezése

4.3. Géptípus

4.4. Bejegyzés dátuma

4.5. Pecsét helye

4.6. Aláírás

5. Az igazolvány tizenhatodik oldalától a huszadik oldalig a következők szerepelnek:

5.1. Orvosi Bejegyzés

5.2. Érvényesség

5.3. Dátum

5.4. Pecsét helye

5.5. Orvos aláírása

6. Az igazolvány huszonegyedik oldalán: Egyéb bejegyzések

7. Az igazolvány huszonkettedik oldalán:

7.1. Egyéb bejegyzések

7.2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsgát tett:

7.3. Bejegyzés dátuma

7.4. Pecsét helye

7.5. Aláírás

8. Az igazolvány huszonharmadik oldalán.

8.1. TUDNIVALÓK

8.1.1. Az igazolvánnyal rendelkezők a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, érvényes egészségi alkalmassági minősítéssel kell rendelkezzenek.

8.1.2. Az igazolványt tulajdonosa géppel vagy gépi berendezéssel történő munkavégzés időtartamára köteles magánál tartani, és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.

8.1.3. Az igazolvány tulajdonosa a bejegyzett technikai eszközöket csak szolgálati tevékenység során jogosult használni.

8.2. Az igazolvány tulajdonosának aláírása."

9. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"9. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél és az idegenrendészeti szervnél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások

1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.kiemelt
vezetők
területi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőszakirányító 1szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőszakirányító 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.középvezetőfőosztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
8.középvezetőfőosztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
9.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
10.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
11.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
12.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Efelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam + RSZV
3.Dfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam + RSZV*
4.Cfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Bfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
6.Afelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettségnem szükségesbeosztásnak megfelelő
szaktanfolyam
3.Dérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettségnem szükségesbeosztásnak megfelelő
szaktanfolyam
4.Cérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
nem szükségesbeosztásnak megfelelő
szaktanfolyam
5.Bérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
nem szükségesnem szükséges
6.Aérettségi
végzettség
rendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
nem szükségesnem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1-1.3. ponthoz

1.4.1. Iskolai végzettség

1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,

1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba)

1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség

1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, nemzetbiztonsági alapképzési szakon),

1.4.2.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, a felnőttképzési törvény szerinti belső képzés.

1.4.4. Rövidítések:

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,

1.4.4.4. RSZV*: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített "D" besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.

2. Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezető
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.középvezetőszakirányító 1szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.középvezetőszakirányító 2szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőfőosztályvezető
1
szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőfőosztályvezető
2
szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
szakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
8.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
VK+RSZV
9.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
VK+RSZV
10.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő felsőfokú
szakképesítés
VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Eszakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
RSZV
3.Dszakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
RSZV**
4.Cszakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
5.Bfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
6.Afelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
3.Dérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettségbeosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
4.Cérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
5.Bérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
6.Aérettségi végzettségrendőr tiszthelyettes szakképzettség,
közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítés
vagy határrendész és útlevélkezelő
rendőrjárőr szakképesítés
beosztásnak
megfelelő
szakképesítés
nem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. ponthoz

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:

2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.1.5. Informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.

2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).

2.4.1.3. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

2.4.1.3.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség (Rendőrtiszti Főiskola vagy NKE bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon, nemzetbiztonsági alapképzési szakon),

2.4.1.3.2. Rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak.

2.4.1.4. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a szolgálati beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható.

2.4.2. Rövidítések:

2.4.2.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.2.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.2.3. RSZV: rendészeti szakvizsga,

2.4.2.4. RSZV**: a rendészeti szakvizsga a terrorizmust elhárító szervnél és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített "D" besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében képesítési követelmény.

3. Megfeleltetések

3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni

3.1.1. a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán szerzett főiskolai végzettséget,

3.1.2. a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határrendészeti és védelmi vezetői szakán szerzett végzettséget,

3.1.3. a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést,

3.1.4. a rendészeti szervező szakképesítést [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].

3.2. A rendőri tiszthelyettes szakképzettséget egyenértékűnek kell tekinteni

3.2.1. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettséget,

3.2.2. a Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképzettséget,

3.2.3. kizárólag az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A" besorolási kategóriájú, valamint a nem alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó, "A" és "B" besorolási kategóriájú szolgálati beosztásban a rendőr tiszthelyettes rész-szakképesítést (OKJ 51 861 01 03).

3.3. Nem alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások tekintetében műszaki, logisztikai, pénzügyi szakterületen szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a Zalka Máté Műszaki Katonai Főiskolán (jogutód: Bólyai János Műszaki Katonai Főiskola) szerzett szakirányú végzettséget."

10. melléklet a 14/2021. (VI. 16.) BM rendelethez

"10. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtás szervezeténél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

1. Alapbeosztásnak minősülő szolgálati beosztások

1.1. Az alapbeosztásnak minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.kiemelt
vezetők
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.kiemelt
vezetők
területi szerv
vezetője
szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőszakirányító 1szakirányú
egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőszakirányító 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.középvezetőfőosztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
8.középvezetőfőosztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
9.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
10.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
11.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
12.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV

1.2. Az alapbeosztásnak minősülő tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB
SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Efelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesbeosztáshoz
előírt
szaktanfolyam +
RSZV
3.Dfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesBeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
4.Cfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesBeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
5.Bfelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesBeosztáshoz előírt
szaktanfolyam
6.Afelsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti szakképzettségnem szükségesBeosztáshoz előírt
szaktanfolyam

1.3. Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz
előírt szakirányú
büntetés-
végrehajtási
középfokú
szakképesítés
3.Dérettségi végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz
előírt szakirányú
büntetés-
végrehajtási
középfokú
szakképesítés
4.Cközépfokú végzettség
(érettségi végzettség
megszerzésére irányuló
kötelezéssel)
büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz
előírt szakirányú
büntetés-
végrehajtási
középfokú
szakképesítés
5.Bközépfokú végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesnem szükséges
6.Aközépfokú végzettségbüntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés
nem szükségesnem szükséges

1.4. Magyarázat, rövidítések az 1.1-1.3. pontokhoz:

1.4.1. Iskolai végzettség:

1.4.1.1. Szakirányú egyetemi végzettség: Rendészeti, közigazgatási, katonai, jogi végzettséget adó egyetemi vagy mesterképzési szakon szerzett (Msc, Ma) végzettség,

1.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).

1.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

1.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),

1.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),

1.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,

1.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.

1.4.3. Beosztáshoz előírt szaktanfolyam: a szolgálati beosztás ellátásához szükséges ismereteket adó, munkaköri leírásban rögzített rendészeti tárgyú, iskolarendszeren kívüli képzés.

1.4.4. Rövidítések:

1.4.4.1. MVK: mestervezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

1.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga.

2. Alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

2.1. Az alapbeosztásnak nem minősülő vezetői besorolási osztályba tartozó beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI VÉGZETTSÉGRENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG VAGY SZAKKÉPESÍTÉSEGYÉB
RENDÉSZETI
KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY
2.kiemelt
vezető
központi szerv
vezetőjének
helyettese
szakirányú egyetemi
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
3.középvezetőszakirányító 1szakirányú egyetemfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
4.középvezetőszakirányító 2szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
5.középvezetőfőosztályvezető 1szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
6.középvezetőfőosztályvezető 2szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesMVK+RSZV
7.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
szakirányú felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
nem szükségesVK+RSZV
8.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
felsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
VK+RSZV
9.beosztott
vezető
osztályvezető 1felsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
VK+RSZV
10.beosztott
vezető
osztályvezető 2felsőfokú végzettségfelsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak
megfelelő
felsőfokú szakképesítés
VK+RSZV

2.2. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszti szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Eszakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
RSZV
3.Dszakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
felsőfokú szakképesítés
nem szükséges
4.Cszakirányú
felsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
5.Bfelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
szakképesítés
nem szükséges
6.Afelsőfokú
végzettség
felsőfokú rendészeti
szakképzettség
beosztásnak megfelelő
szakképesítés
nem szükséges

2.3. Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei

ABCDE
1.BESOROLÁSISKOLAI
VÉGZETTSÉG
RENDÉSZETI SZAKKÉPZETTSÉG VAGY
SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG
VAGY SZAKKÉPESÍTÉS
EGYÉB RENDÉSZETI KÉPESÍTÉSI
KÖVETELMÉNY
2.Eérettségi
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés
3.Dérettségi
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés
4.Cközépfokú
végzettség
(érettségi
végzettség
megszerzésére irányuló
kötelezéssel)
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesbeosztáshoz előírt szakirányú
büntetés-végrehajtási középfokú
szakképesítés
5.Bközépfokú
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesnem szükséges
6.Aközépfokú
végzettség
büntetés-végrehajtási
felügyelő szakképesítés
nem szükségesnem szükséges

2.4. Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. pontokhoz:

2.4.1. Iskolai végzettség

2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:

2.4.1.1.1. jogi, igazgatási szakterületen,

2.4.1.1.2. ügyviteli és adatvédelmi szakterületen,

2.4.1.1.3. humánigazgatási (személyügy, munkaügy, szociális és társadalombiztosítási igazgatás) szakterületen,

2.4.1.1.4. oktatás, képzési, nevelési szakterületen,

2.4.1.1.5. informatikai fejlesztés és infrastruktúra szakterületen,

2.4.1.1.6. sajtó és tájékoztatási szakterületen,

2.4.1.1.7. pénzügyi, számviteli szakterületen,

2.4.1.1.8. műszaki-logisztikai fejlesztési, fenntartási és ellátási szakterületen,

2.4.1.1.9. egészségügyi, közegészségügyi és munkavédelmi szakterületen,

2.4.1.1.10. állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási szakterületen,

2.4.1.1.11. belső ellenőri szakterületen.

2.4.1.2. Felsőfokú végzettség: főiskolai végzettség vagy felsőoktatásban alapképzési szakon szerzett végzettség (Ba).

2.4.2. Felsőfokú rendészeti szakképzettség:

2.4.2.1. Rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés (Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szak vagy NKE rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirány, kapcsolódó mesterképzési szakon, ZMNE alapképzési szakon büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség),

2.4.2.2. Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) szakképesítés (OKJ 62 861 01),

2.4.2.3. NKE rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak büntetés-végrehajtási szakirány,

2.4.2.4. Büntetés-végrehajtási szervező szakképesítés.

2.4.3. Beosztásnak megfelelő szakképesítés: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben vagy egyéb jogszabályban a beosztás ellátására vonatkozó, szakterületének megfelelő közép-, felsőfokú vagy emelt szintű szakképzettség, egyéb képesítés.

2.4.4. Rövidítések:

2.4.4.1. MVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam,

2.4.4.2. VK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam,

2.4.4.3. RSZV: rendészeti szakvizsga. 3. Megfeleltetések

3.1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:

3.1.1. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,

3.1.2. a büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.

3.2. Büntetés-végrehajtási szakirányú középfokú szakképesítésnek kell tekinteni:

3.2.1. a beosztásnak megfelelő büntetés-végrehajtási középfokú szaktanfolyamot,

3.2.2. a Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő (OKJ 53 861 01) ráépülést,

3.2.3. a Büntetés-végrehajtási biztonsági főfelügyelő (OKJ 53 861 02) ráépülést,

3.2.4. a Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő (OKJ 53 861 03) ráépülést vagy

3.2.5. a Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő (OKJ 53 861 04) szakképesítés ráépülést.

3.3. Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítésnek kell tekinteni:

3.3.1. a Büntetés-végrehajtási felügyelő (OKJ 52 861 02) szakképesítést,

3.3.2. a Büntetés-végrehajtási felügyelő I. (OKJ 52-861-01-0000-00-00) szakképesítést,

3.3.3. a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,

3.3.4. a 14 hetes büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot vagy

3.3.5. a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget."

Tartalomjegyzék