52/2015. (IX. 24.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben szükséges módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1-2. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"5a. a KR Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály főosztályvezetője,"

(terjeszthetik elő.)

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"6. a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Igazgatója,"

(terjeszthetik elő.)

(3) Az R1. 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"12. a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály vezetője,"

(terjeszthetik elő.)

(4) Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő 12a. és 12b. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

"12a. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) igazgatója,

12b. a NEBEK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság vezetője,"

(terjeszthetik elő.)

2. § (1) Az R1. 2. § (4) bekezdésében az "1-7., 13.," szövegrész helyébe az "1-7., 12a., 13." szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés 4a. pontja.

2. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

3. § A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, valamint

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

3. A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosítása

4. § (1) A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 1. § (2) bekezdésében a "Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI)" szövegrész helyébe a "Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR)", valamint

b) 10. § (1) bekezdésében az "ORFK-t - az" szövegrész helyébe az "ORFK-t és a KR-t - az"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2.

1. 2. § (2) bekezdésében,

2. 2. § (3) bekezdés b) pontjában,

3. 4. § (3) bekezdés a)-c) pontjában,

4. 9. § (1) és (2) bekezdésében,

5. 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában,

6. 1. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában,

7. 1. melléklet 4. pont 4.1-4.3. alpontjában,

8. 1. melléklet 5. pont 5.3. és 5.4. alpontjában,

9. 1. melléklet 10. pontjában,

10. 1. melléklet 12. pont 12.2., 12.6. és 12.7. alpontjában,

11. 1. melléklet 15. pont 15.2. alpontjában,

12. 1. melléklet 16. pont 16.4. és 16.5. alpontjában,

13. 1. melléklet 17. pont 17.1., 17.3., 17.5., 17.8., 17.12., 17.16., 17.20., 17.23., 17.25. és 17.27. alpontjában,

14. 1. melléklet 18. pont 18.2. alpontjában,

15. 2. melléklet 20. pont 20.2. és 20.3. alpontjában,

16. 3. melléklet 3. pont 3.1-3.3. alpontjában,

17. 3. melléklet 4. pont 4.6. és 4.8. alpontjában,

18. 3. melléklet 7. pont 7.1-7.6. alpontjában,

19. 3. melléklet 9. pont 9.3. és 9.7-9.10. alpontjában,

20. 3. melléklet 12. pont 12.1. alpontjában,

21. 3. melléklet 13. pont 13.4. és 13.5. alpontjában, valamint

22. 3. melléklet 14. pont 14.1. és 14.13. alpontjában az

"NNI" szövegrész.

4. A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

5. § A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 59/2014. (XII. 8.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja (a továbbiakban: BVOK)" szövegrész helyébe a "Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK)",

b) 1. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében és e) pontjában, 2. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a "BVOK" szövegrész helyébe a "BVOTRK",

c) 1. § (3) bekezdésében a "BVOK" szövegrészek helyébe a "BVOTRK",

d) 2. § (1) bekezdésében, továbbá 2. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a "BVOK-nak" szövegrész helyébe a "BVOTRK-nak", valamint

e) 7. § (3) bekezdés b) pontjában és 7. § (4) bekezdés b) pontjában a "BVOK-ban" szövegrész helyébe a "BVOTRK-ban"

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelethez

"1. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó, illetve a belügyminiszter felügyelete alá tartozó szerv által irányított, komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények

ABC
1.Intézmény megnevezéseIntézmény rövidített
neve
Intézmény címe
2.Adyligeti Rendészeti SzakközépiskolaARSZKI2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Postacím: 1286 Budapest, Pf. 9.
3.Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Főigazgatóság
KSZF2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
4.Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
BVOTRKSzékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
Telephely: 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11.
5.Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
ÉMI1113 Budapest, Diószegi út 37.
1518 Budapest, Pf. 57.
6.Katasztrófavédelmi Oktatási KözpontKOK1033 Budapest, Laktanya u. 33.
7.Körmendi Rendészeti SzakközépiskolaKRSZKI9901 Körmend, Alkotmány u. 5.
Postacím: 9900 Körmend, Pf. 98.
8.Miskolci Rendészeti SzakközépiskolaMRSZKI3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 82.
9.Nemzeti Közszolgálati EgyetemNKE1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Postacím:
1581 Budapest, Pf. 15.
10.Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
Oktatási és Továbbképzési Központ
ROKKOTK2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 150.
11.Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti
Központ
ROKK KKÁK2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Postacím: 2121 Dunakeszi, Pf. 155.
12.Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
Rendészeti Szervek Kiképző Központja
ROKK RSZKK1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
13.Szegedi Rendészeti SzakközépiskolaSZRSZKI6728 Szeged, Bajai út 14.

"

2. melléklet az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelethez

"2. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez

Vizsgaszervezési kijelölések

ABCDEFGHIJKLMNO
1.Sor-
szám
A szakképesítésnek a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő adataiKomplex szakmai vizsga szervezésére
kijelölt intézmények
2.azonosító számmegnevezésARSZKIKRSZKIMRSZKISZRSZKIROKK
RSZKK
ROKK OTKROKK
KKÁK
NKEKOKBVOTRKÉMIKSZF
3.1.52 861 01BiztonságszervezőXXXXXXXX
4.2.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőXXX
5.31 861 01Részszakképesítés: Büntetés-végrehajtási őrXXX
6.31 861 02Részszakképesítés: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelőXXX
7.53 861 02Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási főfelügyelőXXX
8.53 861 04Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelőXXX
9.53 861 01Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelőXXX
10.53 861 03Szakképesítés-ráépülés: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelőXXX
11.3.33 861 01Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelőXXXXX
12.
13.5.62 521 01FelvonóellenőrXX
14.6.52 861 03Katasztrófavédelmi előadóXX
15.53 861 06Szakképesítés-ráépülés: Katasztrófavédelmi főelőadóXX
16.7.52 861 04Katasztrófavédelmi szakelőadóXXX
17.53 861 07Szakképesítés-ráépülés: Katasztrófavédelmi referensXXX
18.8.32 853 02KéményseprőXX
19.9.52 861 05Közterület-felügyelőXXXXXXXXX
20.10.52 861 06MagánnyomozóXXXXXXXX
21.11.33 861 03Mechanikus vagyonvédelmi szerelőXXXXX
22.12.52 347 07Migrációs ügyintézőXXXXXXX
23.13.62 521 02Mozgólépcső ellenőrXX
24.14.62 861 01Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)
25.- bűnügyi szervezőXXXXXXX
26.- közlekedési és közrendvédelmi szervezőXXXXXXX
27.- határrendészeti szervezőXXXXXXX
28.- katasztrófavédelmi szervezőXXX
29.- tűzvédelmi szervezőXXX
30.- iparbiztonsági szervezőXXX
31.- büntetés-végrehajtási szervezőXXX
32.15.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)
33.- bűnügyi rendőrXXXXXX
34.- közlekedési rendőrXXXXXX
35.- közrendvédelmi rendőrXXXXXX
36.- határrendészeti rendőrXXXXXX
37.51 861 03Részszakképesítés: Őr-járőrtársXXXXXX
38.51 861 01Részszakképesítés: Csapatszolgálati járőrtársXXXXXX
39.51 861 02Részszakképesítés: JárőrXXXXXX
40.55 861 01Szakképesítés-ráépülés: Baleseti helyszínelőXXXXXXX
41.55 861 02Szakképesítés-ráépülés: Bűnügyi technikusXXXXXXX
42.55 861 03Szakképesítés-ráépülés: Fő határrendészXXXXXX
43.55 861 04Szakképesítés-ráépülés: Körzeti megbízottXXXXXXX
44.55 861 05Szakképesítés-ráépülés: Kutyavezető-rendőrXXXXXXX
45.55 861 06Szakképesítés-ráépülés: OkmányvizsgálóXXXXXXX
46.55 861 07Szakképesítés-ráépülés: Rendőr zászlósXXXXXXX
47.16.32 861 01Személy- és vagyonőrXXXXXXXX
48.53 861 05Szakképesítés-ráépülés: Fegyveres biztonsági őrXXXXXXX
49.33 861 02Szakképesítés-ráépülés: Kutyavezető-vagyonőrXX
50.33 861 04Szakképesítés-ráépülés: TestőrXXXXXXX
51.17.52 853 01Temetkezési szolgáltatóX
52.18.52 861 08Tűzoltó I.XX
53.31 861 03Részszakképesítés: Tűzoltó II.XX
54.53 861 08Szakképesítés-ráépülés: Tűzoltó szerparancsnokXX
55.19.52 861 09Tűzoltósági referensXX
56.20.52 861 10Tűzvédelmi előadóXX
57.53 861 09Szakképesítés-ráépülés: Tűzvédelmi főelőadóXX

"

Tartalomjegyzék