77/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyonra, az állami vagyonnal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra, valamint az azokban részt vevő személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó polgári jogi jogviszonyokra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai irányadók."

(2) A Rendelet 1. § (7) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"b) vagyonkezelő: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) vagyonkezelőként meghatározott azon személy, amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), valamint annak jogelődje, vagy az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója vagyonkezelési szerződést kötött, továbbá akit törvény vagyonkezelőnek kijelöl;

c) a tulajdonosi jogok gyakorlója: a Vtv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek;"

(3) A Rendelet 1. § (7) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"i) személy: a természetes személy, a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet;"

(4) A Rendelet 1. § (7) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"k) elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás: a vagyonkezelő számára jutatott közvetlen vagy közvetett (államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervtől származó) költségvetési vagy Európai Uniós, illetve más nemzetközi forrás, ideértve különösen a tulajdonosi joggyakorló által juttatott - tőkeemelésnek vagy támogatásnak nem minősülő - azon forrásokat is, amelyek kifejezetten valamely állami vagyonelem (eszköz) létrehozása, felújítása vagy azzal kapcsolatos értéknövelő beruházás érdekében, előfinanszírozási céllal vagy pályázati önrész biztosítása céljából kerültek folyósításra."

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a kiíró hozza meg. Az eljárásra egyebekben a 32. § (2) bekezdés, a 34. § (1) bekezdés, a 37. § (1) bekezdés, a 41. § (1) bekezdés, a 42. § és 43. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

3. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Műemlék, továbbá védett kulturális javak vagyonkezelésbe adásához a kultúráért felelős miniszter, jogszabállyal vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként, védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges."

4. § (1) A Rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal összefüggő terheket viselni, valamint - az Nvtv. 11. § (15) bekezdésére figyelemmel - a szükséges felújítási munkákat elvégezni, elvégeztetni. Ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a tulajdonosi joggyakorló előzetes, írásbeli engedélyét köteles kérni

a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenését meghaladó, annak értékét növelő beruházáshoz, felújításhoz,

b) a központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelő (a továbbiakban: egyéb vagyonkezelő) a vagyonkezelt eszközön elszámolt, bármely a számvitelről szóló törvény szerinti beruházáshoz, felújításhoz."

(2) A Rendelet 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A beruházás, felújítás értékét az egyéb vagyonkezelőnek bizonylatokkal - így különösen előzetes tételes költségvetéssel, számlákkal - kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal a tulajdonosi joggyakorlónak be kell számolnia. A tulajdonosi joggyakorló jogosult a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni. Az elszámolás során a 18. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni."

(3) A Rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az államháztartás alrendszereibe nem tartozó egyéb vagyonkezelő köteles továbbá:

a) a vagyonkezelésbe vett eszközöket a számviteli törvény előírásai szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken állományba venni,

b) ha törvény és ez alapján a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a számviteli politikájában meghatározott módon terv szerinti - szükség esetén terven felüli - értékcsökkenést elszámolni,

c) a vagyonkezelésbe vett eszközökről, az azokat érintő gazdasági eseményekről az e rendeletben és a vagyonkezelési szerződésben előírt módon és időben adatokat szolgáltatni,

d) ha törvény és ez alapján a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott gyakorisággal az értékcsökkenés visszapótlásával kapcsolatos elszámolást elvégezni úgy, hogy a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek köre után előírt visszapótlási kötelezettségének teljesítése megállapítható legyen."

(4) A Rendelet 9. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A tulajdonosi joggyakorló a (12) bekezdés alapján tett bejelentéstől számított 90 napon belül köteles az ingatlant birtokba venni és az érintett ingatlan tekintetében a vagyonkezelési szerződést megszüntetni. A tulajdonosi joggyakorló birtokba vételi késedelme esetén a vagyonkezelő az ingatlan őrzésére és állagának megóvására a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, valamint jogosult az ingatlan vonatkozásában az ezt követően felmerült igazolt indokolt költségeit a tulajdonosi joggyakorlótól követelni.

(14) A központi költségvetési szervek a működésükhöz már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz, készlet vagyonkezelői jogának megszüntetését írásban kezdeményezhetik a tulajdonosi joggyakorlónál. A tulajdonosi joggyakorló a kezdeményezéstől számított 90 napon belül köteles a vagyonelemeket birtokba venni és az érintett vagyonelemek tekintetében a vagyonkezelési szerződést megszüntetni."

5. § A Rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az új vagyonkezelő a szerződéses jogutódlásról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a tulajdonosi joggyakorlót, aki az értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül elkészíti a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződést.

(7) Amennyiben központi költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése során a vagyoni, vagyonkezelői jogok, kötelezettségek jogutódlásáról jogszabály vagy átalakító, megszüntető okirat rendelkezik (intézményi jogutódlás), a jogutódlásról az alapítói jogok gyakorlója a jogszabály kihirdetésével, illetve az átalakító, megszüntető okirat közzétételével egyidejűleg köteles tájékoztatni a tulajdonosi joggyakorlót."

6. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A vagyonkezelési szerződés megszűnik:)

"e) ha a törvényi kijelölés útján létrejött vagyonkezelői jog a vonatkozó törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezésével megszűnik."

(2) A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vagyonkezelési szerződés megszűnése az érintett vagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogot megszünteti."

(3) A Rendelet 12. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A tulajdonosi joggyakorló köteles a vagyonkezelési szerződés megszűnésétől számított nyolc napon belül kezdeményezni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál az érintett ingatlanra vonatkozóan a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését és a művelési ág szükség szerinti megállapítását. (6b) A vagyonkezelési szerződés megszűnésével a vagyonkezelő által a vagyon használatára, valamint hasznosítására harmadik személlyel kötött szerződésben a vagyonkezelő helyébe a tulajdonosi joggyakorló lép."

(4) A Rendelet 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló törvényben kijelölt vagyonkezelő vonatkozásában állapítja meg a (4) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmények fennállását, megállapításairól haladéktalanul tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)."

7. § (1) A Rendelet 13. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MNV Zrt. az (1) bekezdés szerinti állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő - a Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett - módon, naturáliában (mennyiségben) és - az Nvtv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel - értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egységes vagyonnyilvántartás érdekében a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorlók kötelesek adatot szolgáltatni az MNV Zrt. részére a tulajdonosi joggyakorlásuk alatt álló rábízott vagyonról készített mérlegről, valamint a mérleg soraival megegyező, vagyonelemenkénti tételes adatokról. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenőrzések biztosítása érdekében a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorlók kötelesek az MNV Zrt.-vel együttműködni.

(4) A tulajdonosi joggyakorlók a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségüknek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint kötelesek eleget tenni."

(2) A Rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Vtv. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorlók a tulajdonosi joggyakorlásuk alatt álló rábízott vagyonukba tartozó állami vagyon december 31-i tárgyévi állományáról a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást évente egyszer, a tárgyévet követő év július 31. napjáig kötelesek teljesíteni az MNV Zrt. részére."

8. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét az Nvtv. 10. § (1) bekezdése szerinti vagyonnyilvántartás hiteles vezetése és a tulajdonosi joggyakorlók beszámoló-készítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében az állami vagyon hasznosítására, vagyonkezelésére, vagy haszonélvezeti jog alapítására kötött szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében az állami vagyon vagyonkezelője számviteli politikáját és nyilvántartásait köteles - a tulajdonosi joggyakorlóval egyeztetett módon - úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét."

(2) A Rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett személy az (1)-(6) bekezdés szerinti kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló tizenöt napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére. E határidő elmulasztása a szerződés szempontjából a 12. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott lényeges kötelezettségszegésnek minősül."

9. § A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyonkezelési szerződés lejárat előtti megszűnésekor a tulajdonosi joggyakorló a vagyonkezelési szerződésben rögzített módon megtéríti az egyéb vagyonkezelőnek a 17. § (3) bekezdése alapján kimutatott vagyonkezelői jog még le nem írt összegét és - szükség esetén - a 18. § (3b) bekezdése szerinti követelések összegét."

10. § (1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében a vagyonkezelésre, haszonélvezeti jog alapítására vagy a vagyon hasznosítására kötött szerződésben rögzíteni kell, hogy a tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik."

(2) A Rendelet 20. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az MNV Zrt. stratégiai és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket jóváhagyásra a miniszter elé terjeszt minden év február 15-ig. Az éves ellenőrzési tapasztalatokról, az azok nyomán tett intézkedésekről az MNV Zrt. vezérigazgatója a tárgyévet követő év május 31-ig jelentést készít a miniszter részére.

(4) A szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése során a tulajdonosi joggyakorló az ellenőrzésre feladat-és hatáskörrel rendelkező hatóságok közreműködését szükség szerint igénybe veheti, együttműködik továbbá az érintett vagyontárgy védettsége vagy más jellemzője miatt érintett miniszterrel."

11. § A Rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó lakott állami ingatlan értékesítése esetén."

12. § (1) A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vagyon értékesítésére - ha törvény másként nem rendelkezik - a tulajdonosi joggyakorló vagy a 26. § (2) bekezdése szerinti vagyon vonatkozásában, az ott meghatározott, a tulajdonosi joggyakorlóval kötött hatályos megbízási szerződéssel rendelkező személy döntése alapján kerülhet sor."

(2) A Rendelet 25. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Műemlék, továbbá védett kulturális javak tulajdonjogának átruházásához a kultúráért felelős miniszter, jogszabállyal vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított régészeti lelőhely, védett természeti területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának átruházásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. A felelős miniszter egyetértését a Vtv. 34. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján lefolytatott versenyeztetési eljárás során annak megkezdését, a Vtv. 34. § (2) bekezdés c) pontja esetében pedig a szerződés megkötését engedélyező döntés előtt be kell szerezni.

(6) Az értékesítésre vonatkozó döntés megalapozásához független szakértővel el kell végeztetni - a tőzsdén jegyzett részvény, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szerinti kibocsátási jogosultságok, továbbá a nettó 5 millió forint egyedi könyv szerinti érték alatti, valamint jogszabályban rögzített árral, értékkel rendelkező vagyonelemek kivételével - az érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését (vagyonértékelését). Az értékesítési eljárás megindítására vonatkozó döntés a szakvéleményben rögzített érvényességi időn belül hozható meg."

13. § A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Az állami vagyon értékesítésére irányuló pályázatot a tulajdonosi joggyakorló vagy az általa az értékesítéssel megbízott személy írja ki (a továbbiakban együtt: kiíró).

(2) A pályáztatást - a 29. §-ban meghatározott kivételektől eltekintve - nyilvános eljárással kell lebonyolítani.

(3) Állami vagyon értékesítésére irányuló pályázatnak minősül az építési beruházásra, árubeszerzésre, illetve szolgáltatásnyújtás igénybevételére irányuló közbeszerzési és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 182. § (1) bekezdés 12-14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott beszerzési eljárás (a továbbiakban együtt: közbeszerzési eljárás) is, amelyben a megrendelendő beruházás, áru, illetve szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben állami vagyonba tartozó - a beruházással, árubeszerzéssel, illetve szolgáltatásnyújtással egyébként nem érintett - ingó vagy ingatlan vagyonelem tulajdonjogának átruházása képezi.

(4) A közbeszerzési eljárás megindítására akkor van lehetőség, ha az érintett állami vagyonelem értékesítéséről az arra jogosult a döntést meghozta. A közbeszerzési eljárás indítására a tulajdonosi joggyakorló vagy az a szerv jogosult, amely a 26. § (2) bekezdése szerinti megbízással rendelkezik.

(5) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben rögzíteni kell, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles megjelölni

a) az építési beruházás (árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás) ellenszolgáltatásának teljes értékét, valamint

b) azt az összeget, amellyel az a) pontban szereplő értéket - az állami vagyonba tartozó vagyonelem tulajdonjogának átruházása miatt - csökkenti (beszámítási érték).

(6) A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok - a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti bírálati szempont alapján történő - elbírálása során az ellenszolgáltatás meghatározása az (5) bekezdés a) és b) pontjában szereplő értékek egyenlegét alapul véve történik. A nyertes ajánlattevővel kötött szerződésnek biztosítania kell, hogy az állami vagyonba tartozó vagyonelem tulajdonjoga a nyertes ajánlattevőre csak akkor száll át, ha a közbeszerzés eredményeként létrejött épület, szállított áru birtokba adása és az épület tulajdonjogának az állam javára való jogerős bejegyzése, valamint a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése megtörtént."

14. § (1) A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvános pályázati felhívást a kiíró köteles minden esetben közzétenni hivatalos honlapján, valamint országosan és a vagyontárgy megtekintésének helyén megjelentetni oly módon, hogy az a lehetséges érdeklődők minél szélesebb köréhez juthasson el. A nyilvános pályázati felhívást a kiíró mérlegelése alapján napi- vagy hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési adatbázisban vagy hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági szaklapban is megjelentetheti."

(2) A Rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázat meghirdetési időpontjának a kiíró hivatalos honlapján való közzététel napját kell tekinteni."

15. § (1) A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A benyújtott ajánlatokat a kiíró által kijelölt Értékelő Bizottság véleményezi, és az elbírálásra vonatkozó javaslatát indokolással együtt a tulajdonosi joggyakorlónak - vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre is feljogosította, e személynek - döntésre előterjeszti."

(2) A Rendelet 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az értékelési jegyzőkönyvet az Értékelő Bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti, és azt a pályázatok bontásától, illetve szükség esetén a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő lejártától számított tizenöt napon belül megküldi a tulajdonosi joggyakorló - vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre is feljogosította, e személy - részére. Az értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a pályázati felhívást, a részletes dokumentációt, valamint a pályázatok bontásáról készült jegyzőkönyv és a beérkezett ajánlatok egy-egy eredeti példányát, továbbá az Értékelő Bizottság tagjának esetleges különvéleményét."

16. § A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázati ajánlatok elbírálásáról az Értékelő Bizottság javaslatának mérlegelésével a tulajdonosi joggyakorló - vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre is feljogosította, e személy - dönt. Az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. A pályázati felhívásban közölt bírálati szempontokkal ellentétes döntés nem hozható."

17. § (1) A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követő nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. Koncessziós pályázathoz kapcsolódóan kiírt értékesítési pályázat esetében a két pályázat eredményét a koncessziós pályázatot kiíró közli valamennyi ajánlattevővel. A kiíró a pályázat eredményét a 32. § (2) bekezdésében megjelölt módon közzéteszi."

(2) A Rendelet 41. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A becsült forgalmi érték és a legjobb érvényes ajánlat ismeretében - az értékesítésre szánt vagyonelem jellemző tulajdonságaira is tekintettel - a jelentős vagyonvesztés vizsgálata körében értékelendő szempontok:

a) az értékesítésre szánt vagyonelem tárolásának, állagmegőrzésének, értékmegőrzésének, őrzés-védelmének, működtetésének költségei,

b) az esetleges újabb értékesítési eljárás költségei,

c) az állagromlásból eredő értékcsökkenés,

d) a fennálló piaci keresleti viszonyok.

(6b) Az Értékelő Bizottság a jelentős vagyonvesztés lehetőségére figyelemmel javasolhatja a tulajdonosi joggyakorló - vagy ha a tulajdonosi joggyakorló által értékesítéssel megbízott személyt a tulajdonosi joggyakorló a döntésre is feljogosította, e személy - részére a legjobb ajánlat elfogadását és a pályázat eredményessé nyilvánítását. Az Értékelő Bizottságnak a javaslatát a (6a) bekezdés a)-d) pontja szerinti szempontokra kiterjedő részletes gazdaságossági számításokkal kell alátámasztania.

(6c) A (6b) bekezdés szerinti javaslatról szóló döntéshez a miniszter előzetes egyetértése szükséges."

18. § A Rendelet 42. § (1) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt)

"b) a pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

c) annak a gazdálkodó szervezetnek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,

d) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója,"

19. § A Rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tulajdonosi joggyakorló vagy az általa az értékesítéssel megbízott személy az árverés időpontjáról és a kikiáltási árról az árverési hirdetmény megjelenésével egyidejűleg köteles értesíteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

a) haszonélvezeti, használati, földhasználati, telki szolgalmi jog,

b) tartási és életjáradéki jog,

c) elővásárlási jog,

d) vagyonkezelői jog,

e) jelzálogjog jogosultjait."

20. § A Rendelet 46. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben a 44. § (3) bekezdés szerinti, eredménytelennek nyilvánított árverésen legalább három vételi ajánlatot tettek, úgy az árverés ugyanazon a napon és helyszínen megismételhető (megismételt árverés), ha e tényről - és a megismételt árverés pontos időpontjáról - az árverés eredménytelenné nyilvánításával egy időben az árverés lefolytatója tájékoztatja az ajánlattevőket. A (4) bekezdés szerinti kikiáltási árnál alacsonyabb, de az eredménytelennek nyilvánított árverésen felajánlott legmagasabb vételárat elérő vételi ajánlat esetén is eredményessé nyilvánítható a megismételt árverés, amennyiben a 41. § (6a) bekezdésében foglalt szempontok vizsgálatát követően megállapítható, hogy annak elfogadása nem járna jelentős vagyonvesztéssel. A megismételt árverés során egyebekben az árverés lefolytatására vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak."

21. § A Rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. § (1) A versenyeztetés nélküli értékesítés a Vtv. 35. § (2) bekezdése szerinti esetekben alkalmazható kivételes értékesítési eljárás, amelynek során a tulajdonosi joggyakorló vagy az általa az értékesítéssel megbízott személy az állami vagyonba tartozó vagyontárgyat - törvény eltérő rendelkezése hiányában - legalább a becsült forgalmi értéken, a versenyeztetési eljárás mellőzésével kiválasztott személy javára idegeníti el. A forgalmi érték megállapítására erre jogosult, független szakértőt kell felkérni, és a szakvéleményt az eljárás irataihoz kell csatolni.

(2) A Vtv. 35. § (2) bekezdés m) pontja szerinti vagyonelemek versenyeztetés nélküli értékesítésére - a miniszter előzetes engedélyével - a becsült forgalmi értéket el nem érő vételi ajánlati ár elfogadásával is sor kerülhet, amennyiben az ajánlat elfogadása nem jár jelentős vagyonvesztéssel."

22. § A Rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § A Vtv. 28. § (4) és (5) bekezdése és 33. § (2) bekezdése alapján történő értékesítésre e fejezet 24. § (2) bekezdését, 25. §-át, 26. §-át, 28. § (1) bekezdését, 32. § (1) és (7) bekezdését, 33. § (1), (2) és (4) bekezdését, valamint 37. §-át nem kell alkalmazni. Ilyen esetben a 44. § (4) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglaltak során a tulajdonosi joggyakorló helyett az értékesítő központi költségvetési szerv jár el."

23. § (1) A Rendelet 50. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Vtv. 36. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést

- az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - az MNV Zrt.-hez, a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorlóhoz, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. A Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt

- a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül - megküldi az MNV Zrt.-nek az 51. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat és az 51. § (5)-(7) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása érdekében.

(1a) Ha állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházását a vagyonkezelő központi költségvetési szerv a Vtv. 36. § (2) bekezdés a), b) vagy e) pontja alapján maga kezdeményezi, akkor az ingyenes átruházásra vonatkozó előterjesztést a vagyonkezelő központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó miniszter - a miniszter egyetértésével - terjeszti a Kormány elé."

(2) A Rendelet 50. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:)

"c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza,"

24. § A Rendelet 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az MNV Zrt. az igényelt "tulajdonba adni javasolt", illetve "a tulajdonba adás valamely okból nem teljesíthető" minősítéssel ellátott vagyonelemeket tartalmazó - a Vtv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló kezdeményezése esetén a tulajdonosi joggyakorló javaslatát, a felhasználási célra vonatkozó véleményét is tartalmazó - előterjesztését negyedévente összesítve, az adott negyedév utolsó napjáig küldi meg a miniszternek. Az aktuális előterjesztésben azon vagyonelemek szerepeltethetők, amelyekre vonatkozóan a kérelem - a (6) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - a negyedév utolsó napját legalább hatvan nappal megelőzően az MNV Zrt.-hez megérkezett. Ezen eljárás alól kivételt képez, ha az ingyenes vagyonátruházásra a Vtv. 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Ebben az esetben az MNV Zrt. az ingyenes vagyonátruházásról szóló előterjesztését soron kívül küldi meg a miniszternek."

25. § (1) A Rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Központi költségvetési szerv az 52. § (1) bekezdésében meghatározott körben - elhelyezési céllal - kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértése alapján

a) indíthat ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más eljárást,

b) köthet ingatlanra vonatkozó olyan jogügyletet, amely az állam tulajdonszerzését eredményezi,

c) indíthat ingatlanra vonatkozó használati jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére irányuló eljárást,

d) köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodást."

(2) A Rendelet 53. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén a megkötött szerződést meghosszabbítani, vagy ugyanazon szerződő féllel újabb használati jogosultságra vonatkozó szerződést kötni kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértésével lehet.

(4) A központi költségvetési szerv az MNV Zrt. (1) és (3) bekezdés szerinti előzetes egyetértése iránti kérelmét - amennyiben az előzetesen ismert - az ingatlan vagy ingatlanrész és a jogcím pontos megjelölésével, részletes indokolással az irányítást vagy felügyeletet gyakorló szerv vezetője útján, annak egyetértésével terjesztheti elő.

Az MNV Zrt. harminc napon belül dönt a kérelemről, amely határidőbe az esetleges hiánypótlás időtartama nem számít bele."

26. § A Rendelet

a) 2. § (7) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésében az "a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény" szövegrész helyébe az "az Nvtv." szöveg;

b) 2. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében az "az MNV Zrt.-nek" szövegrész helyébe az "a tulajdonosi joggyakorlónak" szöveg;

c) 2. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 9. § (5) és (12) bekezdésében, 10. § (2) és (4) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 14. § (3) és (9) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1), (3), (3b), (3c) és (6) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 23. §-ában, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében és (7) bekezdés b) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, valamint a Melléklet I. pont 2. alpontjában és II. pont 8. alpontjában az "az MNV Zrt." szövegrészek helyébe az "a tulajdonosi joggyakorló" szöveg;

d) 2. § (2) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében, valamint 25. § (2) bekezdésében az "az MNV Zrt.-hez" szövegrész helyébe az "a tulajdonosi joggyakorlóhoz" szöveg;

e) 11. § (2) bekezdésében, 18. § (3b) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés b) pontjában és 40. § (2) bekezdésében az "az MNV Zrt.-vel" szövegrész helyébe az "a tulajdonosi joggyakorlóval" szöveg;

f) 11. § (2) bekezdésében és 18. § (3c) bekezdésében az "A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény" szövegrész helyébe az "Az Nvtv." szöveg;

g) 2. § (3) bekezdésében, 8. § (7) bekezdésében, 14. § (7) és (9) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdés e) pontjában az "az MNV Zrt.-t" szövegrészek helyébe az "a tulajdonosi joggyakorlót" szöveg;

h) 9. § (5) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 26. § (3) bekezdésében az "Az MNV Zrt." szövegrész helyébe az "A tulajdonosi joggyakorló" szöveg;

i) 18. § (4) bekezdésében az "MNV Zrt." szövegrészek helyébe a "tulajdonosi joggyakorló" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (7) bekezdés h) pontja, 6. § (5) bekezdése, 8. § (5) bekezdése, 11. § (3)-(5) bekezdése, 19. § (2) bekezdése, 32. § (3) bekezdése, 51. § (4) bekezdése, valamint 54. § (4) és (6) bekezdése.

28. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére