90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a), c), h), l), n) és o) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tny. 18. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek]

"a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban - ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát, továbbá a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is -;"

(szerzett szolgálati idő minősül.)

(2) A TnyR. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Tny. 18. § (2b) bekezdésének alkalmazása során gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek minősül a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő is. A Tny. 18. § (2b) és (2c) bekezdésének alkalmazása során súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek minősül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő is."

2. § A TnyR. 66/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyintézési határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapon jár le, ha

a) az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be,

b) a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell, vagy

c) a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani,

és az (1) bekezdés szerinti határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapot megelőzően telik le."

3. § (1) A TnyR. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A TnyR. 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A TnyR.

a) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés b) pontjában, 72/B. § (1b) bekezdés a) és b) pontjában, 72/B. § (1c) bekezdésében, 72/B. § (1d) bekezdés c) pont cc) alpontjában, 72/B. § (1d) bekezdés d) pont db) alpontjában a "lakóhelye" szövegrész helyébe a "lakóhelye, tartózkodási helye" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában, 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "lakóhellyel" szövegrész helyébe a "lakóhellyel és tartózkodási hellyel" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az "életjáradékban" szövegrész helyébe az "életjáradékban vagy" szöveg,

d) 56. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítására és vezetésére kötelezett" szövegrész helyébe a "Tbj. 44. §-a szerint nyilvántartásra kötelezett" szöveg,

e) 64. § (1) bekezdésében a "szünetel" szövegrész helyébe az "- az erről szóló elsőfokú határozat közlését követő hónap első napjától - szünetel" szöveg,

f) 65/D. § (1) bekezdésében, 72/B. § (1) bekezdésében az "a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek" szövegrész helyébe az "az ONYF" szöveg,

g) 66/A. § (1) bekezdésében a "jogszabály" szövegrész helyébe az "a Tny. vagy kormányrendelet" szöveg,

h) 70. § (1) bekezdésében az "A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv" szövegrész helyébe az "Az ONYF" szöveg,

i) 86. § (6) bekezdésében a "nyilvántartó lappal kapcsolatos" szövegrész helyébe a "Tny.-ben előírt" szöveg,

j) 88. § (1) bekezdésében a "nyilvántartó lap" szövegrészek helyébe a "nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap" szöveg

lép.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "lakóhelye" szövegrész helyébe a "lakóhelye, tartózkodási helye" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában a "lakóhellyel" szövegrész helyébe a "lakóhellyel és tartózkodási hellyel" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 90/2014. (III. 20.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2014. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.1950.231,316
3.1951.216,619
4.1952.170,470
5.1953.160,524
6.1954.146,572
7.1955.139,406
8.1956.128,868
9.1957.110,679
10.1958.108,235
11.1959.103,793
12.1960.101,378
13.1961.100,020
14.1962.97,593
15.1963.93,911
16.1964.90,917
17.1965.90,602
18.1966.86,314
19.1967.83,644
20.1968.81,897
21.1969.78,494
22.1970.73,665
23.1971.70,425
24.1972.66,817
25.1973.62,271
26.1974.57,819
27.1975.54,239
28.1976.51,755
29.1977.48,144
30.1978.44,578
31.1979.42,375
32.1980.40,089
33.1981.37,643
34.1982.35,345
35.1983.33,823
36.1984.30,172
37.1985.27,605
38.1986.25,608
39.1987.23,580
40.1988.21,475
41.1989.18,371
42.1990.15,107
43.1991.12,038
44.1992.9,924
45.1993.8,432
46.1994.6,623
47.1995.5,882
48.1996.5,010
49.1997.4,037
50.1998.3,410
51.1999.3,026
52.2000.2,716
53.2001.2,337
54.2002.1,954
55.2003.1,710
56.2004.1,618
57.2005.1,469
58.2006.1,365
59.2007.1,326
60.2008.1,239
61.2009.1,217
62.2010.1,140
63.2011.1,071
64.2012.1,049

"

2. melléklet a 90/2014. (III. 20.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2014. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő - a Tny. 22/A. §-a szerinti - nyugdíjnövelés esetén

AB
1.ÉvSzorzószám
2.2011.1,083
3.2012.1,034

"

Tartalomjegyzék