9/2014. (IV. 30.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendelet alkalmazásában nem minősül foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemnek a terhességi-gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj.

(7) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható juttatások igénybevételéhez az élettársi kapcsolatban élés tényét a HM rendelet1 18/A. §-a szerint kell igazolni."

2. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az ellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztás alapulvételével az 1. melléklet szerinti szorzószám és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány a 2. mellékletben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap és a 3. melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes összege. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az ellátmány havi nettó összegét a foglalkoztatás időtartamával arányosan kell megállapítani."

3. § Az R. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdéstől eltérően azon (1) bekezdés a) pontja szerint Cipruson szolgálatot teljesítő kiküldöttre, akinek a külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, a 39. § (6) bekezdését, a 39/A. §-t, a 40-43. §-t, továbbá a 44/A-44/D. §-t kell alkalmazni."

4. § Az R. 18. alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:

"39/A. § (1) A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra a 7. § szerinti ellátmánnyal megegyező összegben, a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint jogosult.

(2) A külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem egyértelműen beazonosítható, akkor a külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni.

(3) A külszolgálati ellátmányt a jogosult részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(4) A külszolgálati ellátmányra az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazni kell a 12. §-t."

5. § Az R. 23. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött a 27. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 30. § szerinti utazási előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy

a) az utazási előleg felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett előleg törlesztő-részleteinek a külszolgálati ellátmány és a 44/B. § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő levonását, vagy vállalja annak befizetését, és

b) az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek visszatéríteni."

6. § Az R. IV. Fejezete a következő 23/A. és 23/B. alcímmel egészül ki:

"23/A. Lakhatással összefüggő költségek

44/B. § A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött külföldi szolgálat alatti lakhatására alkalmazni kell a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 22. § (1) bekezdés a)-g) pontja, k) pontja, (2) és (3) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit.

23/B. Egyéb eljárási szabályok

44/C. § (1) A fogadó fél által a 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatásokat elnevezésüktől függetlenül bele kell számítani a külszolgálati ellátmány és a 44/B. § szerinti költségtérítés együttes összegébe.

(2) A kiküldött köteles a fogadó fél által biztosított pénzbeli juttatások mértékéről a külföldi szolgálat megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.

(3) A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány, illetve a 44/B. § szerinti költségtérítés összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni a kiküldöttet.

44/D. § (1) Ha a fogadó fél által a 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatások együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány és a 44/B. § szerinti költségtérítés együttes összegét, a kiküldött a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra és a 44/B. § szerinti költségtérítésre nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti a kiküldöttet.

(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat a kiküldöttől nem lehet elvonni."

7. § Az R. a következő 66. §-sal egészül ki:

"66. § (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet3) 9. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 2. és 3. mellékletét 2013. október 26-tól kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a HM rendelet3

a) 2. §-ával megállapított 7. §-át és

b) 8. § b), j), l) és m) pontjával megállapított 1. § (4) bekezdését, 25. § (8) bekezdését, 55. § (1) bekezdését és 56. § (2) bekezdését

2014. január 1-jétől kell alkalmazni."

8. § Az R.

a) 1. § (4) bekezdésében az "által felügyelt" szövegrész helyébe a "közvetlen alárendeltségébe tartozó",

b) 1. § (4) bekezdésében az "a 7. § (1) bekezdésére" szövegrész helyébe az "a 7. §-ra",

c) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában az "és a 8. § (1) bekezdése szerinti gyermeke" szövegrész helyébe az "és gyermeke addig, amíg a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt a gyermek a 20. életévét, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a 23. életévét betölti, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanul",

d) 2. § (1) bekezdés 15. pontjában a "vezénylést, kihelyezést" szövegrész helyébe a "vezénylést, kihelyezést (a továbbiakban együtt: vezénylés)",

e) 3. § (4) bekezdésében az "A 63. § kivételével" szövegrész helyébe az "A 44/D. § és a 63. § kivételével",

f) 8. § (4) bekezdésében az "az (1)" szövegrész helyébe az "a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő",

g) 8. § (5) bekezdésében a "hozzátartozó jövedelmében bekövetkezett" szövegrész helyébe a "hozzátartozó jövedelmében vagy jövedelempótló juttatásában bekövetkezett",

h) 23. § (2) bekezdés b) pontjában a "hozzátartóval" szövegrész helyébe a "hozzátartozóval",

i) 25. § (7) bekezdésében a "szerinti kérelem" szövegrész helyébe a "szerinti kérelme",

j) 25. § (8) bekezdésében a "venni, amely során a 7. § (2) bekezdése szerinti ellátmányt is számításba kell venni." szövegrész helyébe a "venni.",

k) 26. § c) pontjában az "éves egészségügyi" szövegrész helyébe a "kötelező egészségügyi",

l) 55. § (1) bekezdésében az "a 6. § (3) bekezdését, a 7. § (2) bekezdését, a 8-12. §-t," szövegrész helyébe az "a 6. § (3) bekezdését, a 8-12. §-t,",

m) 56. § (2) bekezdésében az "a 7. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "a 7. § szerinti",

n) 60. § (2) bekezdés c) pontjában a "haza- és visszautazás költségéhez való hozzájárulásra" szövegrész helyébe a "hazatéréskor a 16. § (2)-(4) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése szerint utazási költségátalányra",

o) 60. § (4) bekezdésében az "a 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak" szövegrész helyébe az "a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkori feltételeknek"

szöveg lép.

9. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

10. § Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdése.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

Az R. 1. melléklet 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

ABCD
18.II/I-IV"A"-"B" fizetési osztálykormányzati ügykezelő1,3

"

2. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

Az R. 2. melléklet 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

ABC
31.IrakEUR876

"

3. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

"3. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

Az ellátmánypótlék havi nettó összege országonként

ABC
1.Állomáshely szerinti
ország
PénznemEllátmánypótlék összege
2.AfganisztánEUR174
3.AlbániaEUR80
4.AlgériaEUR112
5.AzerbajdzsánEUR74
6.Bosznia-HercegovinaEUR104
7.Egyesült Arab EmírségekEUR73
8.EgyiptomEUR65
9.FehéroroszországEUR74
10.GrúziaEUR74
11.IndiaEUR68
12.IndonéziaEUR73
13.IrakEUR175
14.IránEUR107
15.IzraelEUR111
16.KatarEUR67
17.KazahsztánEUR74
18.KenyaEUR70
19.KínaEUR77
20.KoszovóEUR105
21.KubaEUR112
22.KuvaitEUR72
23.LibanonEUR119
24.LíbiaEUR75
25.MacedóniaEUR69
26.MexikóEUR70
27.MoldovaEUR72
28.NigériaEUR112
29.OroszországEUR80
30.PakisztánEUR140
31.PalesztinaEUR111
32.Szaúd-ArábiaEUR69
33.SzerbiaEUR70
34.SzíriaEUR72
35.UkrajnaEUR73
36.VietnamEUR68

"

4. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

"4. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke

ABCDEFGH
1.Tandíj-
költség
mértéke
1
gyermek
esetében
2 gyermek esetében3 vagy több gyermek esetébenFogyatékos
gyermek
esetében
2.0-10.000
EUR-ig
50%1.
50%
2.
60%
1.
50%
2.
60%
3.
70%
80%
3.10.001-
15.000
EUR-ig
5.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
40%-a
5.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
40%-a
6.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
50%-a
5.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
40%-a
6.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
50%-a
7.000
EUR és a
10.001-
15.000
EUR
közötti
rész
60%-a
8.000 EUR
és a 10.001-
15.000 EUR
közötti rész
80%-a
4.15.001-
20.000
EUR-ig
7.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
30%-a
7.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
30%-a
8.500
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
40%-a
7.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
30%-a
8.500
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
40%-a
10.000
EUR és a
15.001-
20.000
EUR
közötti
rész
50%-a
12.000 EUR
és a 15.001-
20.000 EUR
közötti rész
80%-a
5.20.000
EUR
felett
8.500
EUR
8.500
EUR
10.500
EUR
8.500
EUR
10.500
EUR
12.500
EUR
16.000 EUR

"

5. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

"6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege

ABC
1.Besorolási
osztály/beosztási
kategória
UNIFIL
(Libanon)
MINURSO
(Nyugat-Szahara)
2.I/V. fölötti41,5 USD72,0 USD
3.I/IV-V.29,5 USD60,0 USD
4.M-m.19,0 USD49,5 USD
5.II/I-X.10,0 USD39,0 USD

"

6. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

Az R. 7. melléklet 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

ABCDE
18.II/I-IV"A"-"B" fizetési
osztály
-kormányzati ügykezelő1,15

"

Tartalomjegyzék