104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források:

a)[1] az e célra a központi költségvetésnek a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési fejezetében tervezett fejezeti kezelésű előirányzat,

b) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai, [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Nemzeti Tehetség Alap],

c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés h) pontjában és 28. § i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,

d)[2] a 2021-2027 közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon - a központi költségvetésnek a Miniszterelnökség, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő - tehetséggondozást szolgáló intézkedések pályázati úton vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási döntéssel elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító hatósági feladatokat a miniszter látja el.

(2)[3] A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak célhoz rendeléséről, illetve a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: Támogatáskezelő) juttatott eszközök felhasználásáról a miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) javaslatának figyelembevételével dönt.

2. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás terhére együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján kell biztosítani a Támogatáskezelő részére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget.

(2) A Támogatáskezelő az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás

a) legfeljebb hét százalékának megfelelő összeget a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeire,

b) legfeljebb egy százalékának megfelelő összeget a Fórum titkársági feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeire

használhat fel.

(3) A megállapodásban meg kell határozni

a) a Támogatáskezelő számára biztosított összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Fórum javaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

3. §[4] (1) A miniszter - a megállapodás keretei között - a Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja a pályázati tervet, valamint az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt a beérkezett pályázatokról.

(2) A pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igény elbírálására a miniszter jogosult. A támogatási döntés meghozatala során a miniszter vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladatot, annak - kérelmező által történő - ellátásának célszerűségét, hatékonyságát, szakmai megfelelőségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátásához történő illeszkedését. A Nemzeti Tehetség Program rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás kilencvenöt százaléka egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján pályázati kiírások szerint, és öt százaléka pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján kerülhet felhasználásra.

3/A. §[5] A Fórum titkára a miniszter által vezetett minisztérium tehetségekért felelős főosztályának vezetője.

4. § (1) A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között

a) a miniszterrel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat,

b) lebonyolítja a pályázati eljárást,

c)[6] formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igényeket,

d) előértékeli a beérkezett pályázatokat,

e) koordinálja a pályáztatás előkészítésében és a döntés-előkészítésben részt vevő Értékelő Bizottság működését,

f)[7] felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igényeket,

g)[8] megköti a támogatási szerződéseket, kiadja a támogatói okiratokat és azok módosításait,

h) előkészíti és folyósítja a kifizetéseket,

i) a megvalósítás befejezése előtt folyamatosan ellenőrzi az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, továbbá

j) ellenőrzi és jóváhagyja a beérkezett rész-, illetve záró beszámolókat.

(2) A záró beszámolók jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja.

(3)[9]

5. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

6. §[10]

7. §[11]

8. §[12]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.10.01.

[2] Megállapította a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.07.

[3] Módosította a 281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.07.07.

[4] Megállapította a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.05.07.

[5] Módosította a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[6] Megállapította a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.05.07.

[7] Megállapította a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.05.07.

[8] Megállapította a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.11.23.

[9] Hatályon kívül helyezte a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2020.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 297. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 297. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.