Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. és 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 18. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. és 15. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 19. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a-15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A családokért felelős tárca nélküli miniszter általános jogutódja a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter).

(2) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a miniszter veszi át.

2. § (1) A miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti feladat- és hatásköreit meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a nyugdíjpolitikáért való felelőssége körében a Kormány szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagja, az 1. melléklet határozza meg.

(2) A 2. melléklet határozza meg azon feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere az R. 8. alcímében,

b) a miniszter az R. 3. alcímében

meghatározott felelőssége keretében a Kormány szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagjaként jár el.

3. § (1) A miniszternek az R. 14. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti feladat- és hatásköreit meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a gyermekek napközbeni ellátásáért való felelőssége körében a Kormány gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagja, a 3. melléklet határozza meg.

(2) A 4. melléklet határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere az R. 8. alcímében,

b) a miniszter az R. 3. alcímében

meghatározott felelőssége keretében a Kormány gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagjaként jár el.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

a) 1. melléklet I. pont 36. alpontjában az "az Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 143/B. §-a" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése" szöveg,

b) 1. melléklet I. pont 41. alpont d) pontjában az "a 3., 7. és 8. jogcímcsoport" szövegrész helyébe az "a 3. és 7. jogcímcsoport" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az Ávr.

a) 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontja,

b) 1. melléklet I. pont 41. alpont f) pontja.

7. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében a "családokért felelős tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökséget vezető miniszter" szöveg lép.

8. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében foglalt táblázat C:42-C:60 mezőjében a "családokért felelős tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökséget vezető miniszter" szöveg lép.

9. § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 3/A. §-ában az "a miniszter tevékenységét segítő minisztérium" szövegrész helyébe az "a miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

10. § A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "143/C. § (2) bekezdés a)-c) pontjában" szövegrész helyébe a "30/E. § (2) bekezdés a)-c) pontjában" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "143/C. § (2) bekezdés a), b), d)-i) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásának a Ktfr. 143/C. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "30/E. § (2) bekezdés a), b), d)-i) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásának a Ktfr. 30/E. § (4) bekezdése" szöveg

lép.

11. § Az R. 14. § (1) bekezdése a következő 24-27. ponttal egészül ki:

[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"24. családpolitikáért,

25. gyermek- és ifjúságpolitikáért,

26. - az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében - szociál- és nyugdíjpolitikáért,

27. - az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében - gyermekek és az ifjúság védelméért"

[felelős tagja.]

12. § Az R. 3. alcíme a következő 30/E-30/J. §-sal egészül ki:

"30/E. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,

b) kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,

c) meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,

d) ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,

e) ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,

g) közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszterrel, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve,

h) közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,

i) felel - az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - a családbarát szülészetek kialakításáért,

j) koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,

k) koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,

l) az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat,

m) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a védőnői ellátással és a családvédelmi szolgálattal kapcsolatos szakmai feladatok, valamint a családdal kapcsolatos gondozási és tájékoztatási feladatok ellátásában.

(3) A miniszter a 14. § (1) bekezdés 24-27. pontjában meghatározott feladatainak ellátásába bevonja a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az állampolgárok számára aktív, kétirányú kommunikációt biztosító ügyfélpont működtetése, továbbá a (2) bekezdés a), b), d), e) és j) pontjában meghatározott feladatok támogatása érdekében közreműködői szolgáltatások nyújtása, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata körében tudományos kutatási tevékenység végzése, képzések és továbbképzések szervezése, szakmai kiadványok kiadása, valamint ezekhez kapcsolódóan fejlesztési feladatok ellátása tekintetében.

(4) A miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért - kutatási és elemzési tevékenység ellátásával - részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d)-i) és k) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.

30/F. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében.

30/G. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,

b) koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,

c) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,

d) közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,

g) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,

h) felel - az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve - az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításáért,

i) ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,

j) ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

30/H. § A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében

a) felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,

b) az emberi erőforrások miniszterével együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályokat,

c) ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

30/I. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében

a) meghatározza a nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét, illetve annak fejlesztési irányait, feladatait,

b) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat.

30/J. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében a nyugdíjjárulék- és nyugdíj-biztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat."

13. § Az R.

a) 74. § a) pontjában a "143/B. § 3." szövegrész helyébe a "14. § (1) bekezdés 26." szöveg,

b) 92. § (1) bekezdés 4. pontjában a "143/B. § 4." szövegrész helyébe a "14. § (1) bekezdés 27." szöveg,

c) 92. § (1) bekezdés 11. pontjában a "143/B. § 3." szövegrész helyébe a "14. § (1) bekezdés 26." szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R.

a) 12/A. alcíme,

b) 153. § l) pontja,

c) 154. § l) pontja.

15. § A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében az "a családokért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét segítő minisztérium" szövegrész helyébe az "a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet.

17. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6/A. §-ában az "a családokért felelős tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökséget vezető miniszter" szöveg lép.

18. § A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:5 és C:11 mezőjében a "családokért felelős tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökséget vezető miniszter" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a "/ Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 10. § (2) bekezdése

2. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a

3. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdése

4. a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-a

5. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése

6. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a

7. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § b) pontja

2. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 2. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) és f) pontja

2. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 9. és 10. sora

3. a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja

4. a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sora

5. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. §-a, 15. § (1) bekezdése, 19/A. § (1) és (3)-(4) bekezdése, 36. § (3) bekezdése

6. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdése

7. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) és (7) bekezdése, 6. § (3) bekezdés a) pontja, 7. § (1) bekezdése, 8. § (5) bekezdése, 9/A. § (2) bekezdése, 15. § (1) és (2) bekezdése

3. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 3. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (5) bekezdése, 44. § (3) bekezdés b) pontja, 44/A. § (2) bekezdés b) pontja, 44/B. § (5) bekezdés b) pontja, 69/C. § (5) és (6) bekezdése, 69/H. § (5) és (6) bekezdése, 96. § (7) bekezdése, 101. § (2) bekezdés j) pontja, 135/D. § (2) bekezdése, 162. § (2) bekezdés i) és k)-n) pontja, 162. § (4) bekezdése

2. a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény 4. §-a, 5. § (3) bekezdése

3. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 465. § (2) bekezdése

4. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 49. § (2) és (5)-(7) bekezdése, 50. § (3)-(6) bekezdése, 52/A. §-a, 52/B. §-a

5. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/K. § (2) bekezdése

6. az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése

7. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése, 148/D. §-a, 148/E. §-a

8. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 14. § (4a) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdés c) és e) pontja, 14/A. § (3) és (6) bekezdése, 14/D. §-a, 14/E. § (1), (2), (6) és (7) bekezdése

9. a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

10. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3/A. § (1a) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 12/A. § (2) bekezdés b) pontja

4. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44. § (3) bekezdés a) pontja, 44/A. § (2) bekezdés a) pontja, 44/B. § (5) bekezdés a) pontja, 101. § (1) bekezdése, 101. § (2) bekezdés a), b), e) és g) pontja, 134. § (6) bekezdése, 145. § (2d) bekezdése, 145. § (2f) bekezdése, 162. § (2) bekezdés a)-d) és f)-h) pontja

2. a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja

3. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése, 2. § (4) bekezdése, 14. § (3) és (4) bekezdése, 20. §-a

4. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja

5. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezője

6. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. §-a

Tartalomjegyzék