105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kedvezményezett települések kategóriái

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét,

b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések,

c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből,

e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada.

2. A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A kedvezményezett települések körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

3. A kedvezményezett települések viszonya a kedvezményezett járásokhoz

4. § (1) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(2) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(3) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járásban található, a fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Az a település, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2015. december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana

A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók

1. mutatócsoport: Társadalmi és demográfiai helyzet

Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) az elmúlt öt év átlaga, ‰

Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő

Tízezer 0-2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek száma, db[2]

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0-24 éves állandó népességből, %

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő

2. mutatócsoport: Lakás és életkörülmények

Használt lakások átlagos ára, Ft

Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %

Komfort nélküli (lakott) lakások a lakott lakások %-ában

Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft

A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db

3. mutatócsoport: Helyi gazdaság és munkaerőpiac

A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, %

A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db

Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db

Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, %

4. mutatócsoport: Infrastruktúra és környezet

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, %

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %

Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db

Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, %

A megyeszékhely elérésének mutatója, perc

A gyorsforgalmi csomópontok elérési mutatója, perc

B) Az indikátorrendszer felépítése

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kedvezményezett települések jegyzéke

ABCD
1MegyeTelepülésTársadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett
települések
Jelentős
munkanélküliséggel
sújtott települések
2Bács-Kiskun megyeBácsszentgyörgy10
3Bácsszőlős11
4Balotaszállás10
5Bátya01
6Borota10
7Csátalja10
8Csikéria11
9Dávod11
10Drágszél11
11Dunafalva10
12Dunaszentbenedek11
13Dunatetétlen01
14Felsőszentiván10
15Gara10
16Géderlak11
17Hercegszántó10
18Imrehegy10
19Jánoshalma11
20Katymár10
21Kéleshalom10
22Kisszállás10
23Kömpöc11
24Kunbaja10
25Kunbaracs10
26Madaras11
27Mátételke10
28Mélykút11
29Miske11
30Nagybaracska10
31Ordas11
32Öregcsertő11
33Pálmonostora10
34Rém11
35Sükösd01
36Szeremle01
37Tass01
38Tataháza10
39Tázlár10
40Újsolt11
41Újtelek11
42Uszód11
43Baranya megyeAdorjás10
44Ág11
45Almamellék11
46Almáskeresztúr10
47Alsószentmárton11
48Apátvarasd10
49Áta10
50Babarcszőlős11
51Bakóca11
52Bánfa10
53Baranyahídvég10
54Baranyajenő11
55Baranyaszentgyörgy11
56Basal11
57Besence10
58Bogádmindszent10
59Bogdása11
60Boldogasszonyfa11
61Bosta11
62Botykapeterd11
63Bürüs11
64Cún11
65Csányoszró10
66Csarnóta01
67Csebény11
68Cserdi10
69Dencsháza10
70Dinnyeberki11
71Diósviszló11
72Drávacsehi10
73Drávacsepely10
74Drávafok10
75Drávaiványi10
76Drávakeresztúr10
77Drávapalkonya11
78Drávapiski11
79Drávaszabolcs01
80Drávaszerdahely11
81Drávasztára10
82Egyházasharaszti10
83Endrőc11
84Erdősmárok01
85Erdősmecske10
86Fazekasboda11
87Felsőegerszeg11
88Felsőszentmárton10
89Garé10
90Gerde10
91Gerényes11
92Gilvánfa11
93Gordisa11
94Gödre10
95Gyöngyfa11
96Gyöngyösmellék10
97Hegyszentmárton10
98Helesfa10
99Hirics10
100Homorúd11
101Horváthertelend11
102Husztót10
103Ibafa11
104Illocska11
105Ipacsfa10
106Kákics11
107Kásád10
108Katádfa10
109Kékesd11
110Kemse11
111Kisasszonyfa10
112Kisbeszterce11
113Kisbudmér11
114Kisdér10
115Kishajmás11
116Kisharsány01
117Kisjakabfalva11
118Kiskassa01
119Kislippó10
120Kisnyárád11
121Kistamási10
122Kistapolca01
123Kistótfalu01
124Kisvaszar10
125Kisszentmárton10
126Kórós10
127Kovácshida11
128Kovácsszénája10
129Köblény11
130Kölked11
131Kővágótöttös01
132Lapáncsa11
133Liptód11
134Lúzsok11
135Magyarlukafa11
136Magyartelek11
137Maráza10
138Márfa01
139Marócsa11
140Márok01
141Matty11
142Mekényes10
143Merenye10
144Meződ10
145Mindszentgodisa11
146Molvány10
147Monyoród11
148Nagybudmér11
149Nagycsány10
150Nagyhajmás11
151Nagyharsány11
152Nagytótfalu11
153Nemeske11
154Nyugotszenterzsébet11
155Okorág10
156Okorvölgy10
157Old11
158Oroszló10
159Ózdfalu11
160Palé11
161Páprád10
162Patapoklosi11
163Pécsbagota10
164Pécsdevecser10
165Pereked10
166Peterd10
167Pettend10
168Piskó11
169Pócsa01
170Rádfalva11
171Regenye11
172Rózsafa11
173Sámod10
174Sárok11
175Siklósbodony11
176Siklósnagyfalu10
177Somogyapáti11
178Somogyhárságy10
179Somogyhatvan10
180Somogyviszló11
181Sósvertike10
182Sumony11
183Szágy11
184Szaporca11
185Szárász11
186Szava10
187Szebény11
188Szellő10
189Szentdénes11
190Szentkatalin11
191Szentlászló01
192Szilágy10
193Szőke11
194Szörény10
195Szulimán10
196Szűr01
197Tarrós10
198Tékes11
199Teklafalu10
200Tengeri11
201Tésenfa11
202Téseny11
203Tófű10
204Tormás11
205Tótszentgyörgy11
206Újpetre01
207Várad11
208Varga11
209Vásárosbéc10
210Vásárosdombó11
211Vázsnok10
212Vejti11
213Velény11
214Versend11
215Zádor11
216Zaláta11
217Békés megyeAlmáskamarás11
218Battonya11
219Bélmegyer10
220Biharugra11
221Bucsa10
222Csabaszabadi10
223Csárdaszállás10
224Dombegyház10
225Dombiratos10
226Ecsegfalva10
227Geszt11
228Kardos10
229Kertészsziget11
230Kevermes11
231Kisdombegyház10
232Körösnagyharsány11
233Körösújfalu10
234Kötegyán10
235Kunágota11
236Magyarbánhegyes10
237Magyardombegyház10
238Medgyesbodzás10
239Méhkerék10
240Mezőgyán11
241Nagykamarás11
242Okány10
243Örménykút10
244Pusztaföldvár10
245Pusztaottlaka10
246Sarkad01
247Sarkadkeresztúr10
248Újszalonta11
249Végegyháza11
250Zsadány11
251Borsod-Abaúj-Zemplén megyeAbaújalpár11
252Abaújlak10
253Abaújszolnok10
254Abaújvár10
255Abod10
256Alacska01
257Alsógagy11
258Alsótelekes10
259Alsóvadász11
260Alsózsolca01
261Arló11
262Ároktő10
263Aszaló11
264Baktakék10
265Balajt11
266Bánhorváti01
267Baskó11
268Becskeháza11
269Beret11
270Bodroghalom10
271Bodrogkisfalud01
272Bódvalenke11
273Bódvarákó10
274Boldogkőújfalu11
275Boldogkőváralja11
276Boldva01
277Borsodbóta11
278Borsodgeszt11
279Borsodnádasd11
280Borsodszentgyörgy10
281Borsodszirák01
282Bükkaranyos01
283Bükkmogyorósd11
284Büttös11
285Cigánd11
286Csenyéte11
287Csernely11
288Csincse01
289Csobaj11
290Csokvaomány11
291Dámóc11
292Detek11
293Domaháza11
294Dövény11
295Égerszög11
296Encs01
297Erdőbénye11
298Fáj10
299Farkaslyuk11
300Felsőberecki10
301Felsődobsza11
302Felsőgagy10
303Felsőkelecsény10
304Felsőregmec10
305Felsőtelekes11
306Felsővadász11
307Filkeháza11
308Fony10
309Forró11
310Fulókércs10
311Füzérkajata10
312Füzérradvány10
313Gadna11
314Gagyapáti11
315Gagybátor10
316Gagyvendégi11
317Galvács10
318Gesztely01
319Girincs10
320Gönc10
321Göncruszka11
322Györgytarló11
323Hangács11
324Hangony11
325Hegymeg01
326Hejőbába10
327Hejőkürt01
328Hejőpapi11
329Hejőszalonta11
330Hernádbűd10
331Hernádcéce11
332Hernádnémeti01
333Hernádpetri11
334Hernádszentandrás10
335Hernádszurdok11
336Hernádvécse11
337Hét10
338Hidvégardó10
339Hollóháza01
340Homrogd10
341Imola11
342Izsófalva01
343Jákfalva11
344Járdánháza11
345Kánó10
346Kány10
347Karcsa10
348Karos10
349Kázsmárk11
350Kéked11
351Kelemér11
352Kenézlő11
353Kesznyéten11
354Kiscsécs11
355Kisgyőr01
356Kishuta01
357Kisrozvágy10
358Komjáti11
359Korlát11
360Kovácsvágás10
361Köröm11
362Krasznokvajda11
363Kupa11
364Kurityán01
365Lácacséke11
366Ládbesenyő11
367Lak10
368Legyesbénye11
369Léh11
370Lénárddaróc11
371Litka10
372Makkoshotyka11
373Mályinka01
374Martonyi10
375Megyaszó11
376Meszes10
377Mezőzombor10
378Monaj11
379Monok10
380Nagybarca11
381Nagykinizs10
382Nagyrozvágy10
383Nekézseny01
384Nemesbikk11
385Novajidrány11
386Nyésta11
387Nyíri11
388Onga01
389Ónod01
390Ormosbánya11
391Ózd11
392Pácin11
393Pamlény11
394Pányok10
395Pere10
396Perecse11
397Prügy11
398Pusztafalu01
399Pusztaradvány10
400Ragály11
401Rakaca11
402Rakacaszend10
403Rásonysápberencs11
404Révleányvár10
405Ricse11
406Rudabánya11
407Rudolftelep11
408Sajóbábony01
409Sajógalgóc01
410Sajókápolna01
411Sajókaza11
412Sajómercse11
413Sajónémeti11
414Sajópetri01
415Sajópüspöki10
416Sajószentpéter01
417Sály11
418Sárazsadány10
419Sáta11
420Selyeb11
421Semjén11
422Serényfalva10
423Sóstófalva11
424Szakácsi11
425Szalaszend11
426Szalonna11
427Szászfa11
[3]
428Szegi11
429Szegilong10
430Szemere10
431Szendrőlád11
432Szentistván01
433Szentistvánbaksa10
434Szin11
435Szinpetri11
436Szuhakálló01
437Szuhogy01
438Taktabáj11
439Taktaharkány11
440Taktakenéz11
441Taktaszada11
442Tarcal01
443Telkibánya01
444Tiszacsermely11
445Tiszakarád11
446Tiszaladány11
447Tiszapalkonya01
448Tiszatardos10
449Tiszatarján01
450Tomor10
451Tornabarakony10
452Tornakápolna11
453Tornanádaska10
454Tornaszentandrás11
455Tornaszentjakab11
456Tornyosnémeti10
457Újcsanálos11
458Uppony11
459Vágáshuta10
460Vajdácska1
461Vatta0
462Vilmány1
463Vilyvitány10
464Viss11
465Viszló11
466Vizsoly11
467Zádorfalva10
468Zalkod11
469Zemplénagárd10
470Ziliz11
471Zsujta11
472Csongrád-Csanád megyeAmbrózfalva10
473Apátfalva10
474Árpádhalom10
475Baks10
476Csanádalberti10
477Csanytelek10
478Dóc10
479Eperjes10
480Királyhegyes10
481Kövegy10
482Magyarcsanád11
483Nagyér10
484Nagytőke10
485Óföldeák10
486Ópusztaszer10
487Öttömös10
488Pusztamérges10
489Pusztaszer10
490Ruzsa10
491Tömörkény10
492Fejér megyeEnying01
493Igar11
494Mátyásdomb01
495Sáregres10
496Sárkeresztúr11
497Vajta11
498Győr-Moson-Sopron megyeCakóháza10
499Hajdú-Bihar megyeÁlmosd11
500Bagamér11
501Báránd10
502Bedő10
503Berekböszörmény11
504Bihardancsháza11
505Biharnagybajom11
506Bihartorda11
507Bojt11
508Csökmő11
509Darvas10
510Derecske01
511Egyek10
512Esztár10
513Folyás10
514Furta11
515Fülöp11
516Gáborján11
517Hajdúbagos10
518Hajdúhadház11
519Hajdúsámson01
520Hajdúszovát11
521Hencida11
522Hosszúpályi11
523Kaba01
524Kismarja10
525Kokad11
526Komádi10
527Konyár11
528Körösszakál11
529Körösszegapáti10
530Létavértes01
531Magyarhomorog10
532Mezőpeterd11
533Mezősas10
534Nagykereki11
535Nagyrábé10
536Nyírábrány11
537Nyíracsád01
538Nyíradony01
539Nyírmártonfalva11
540Pocsaj11
541Polgár01
542Sáp11
543Sáránd01
544Sárrétudvari11
545Szerep11
546Téglás01
547Tetétlen10
548Tiszacsege11
549Told11
550Újiráz10
551Újléta11
552Vámospércs01
553Váncsod10
554Vekerd10
555Zsáka11
556Heves megyeÁtány11
557Bükkszentmárton11
558Csány11
559Dormánd01
560Egerbakta11
561Egercsehi01
562Egerfarmos10
563Erdőkövesd11
564Erdőtelek11
565Erk10
566Fedémes10
567Gyöngyösoroszi11
568Halmajugra11
569Hevesaranyos11
570Ivád10
571Kerecsend01
572Kisfüzes10
573Kisköre01
574Kompolt01
575Kömlő11
576Mezőszemere10
577Mezőtárkány11
578Nagyfüged10
579Pély11
580Szajla10
581Szentdomonkos11
582Szúcs11
583Tarnabod11
584Tarnalelesz10
585Tarnaörs11
586Tarnaszentmiklós11
587Tarnazsadány11
588Terpes11
589Tiszanána11
590Tófalu11
591Újlőrincfalva10
592Vécs11
593Verpelét01
594Jász-Nagykun-Szolnok megyeCibakháza11
595Csépa11
596Hunyadfalva11
597Jászágó10
598Jászivány11
599Jászladány10
600Karcag01
601Kétpó10
602Kuncsorba10
603Kunhegyes01
604Kunmadaras11
605Kunszentmárton01
606Mesterszállás11
607Nagyiván10
608Nagyrév11
609Öcsöd10
610Szelevény11
611Tiszabő10
612Tiszabura11
613Tiszaderzs10
614Tiszaföldvár01
615Tiszagyenda10
616Tiszaigar10
617Tiszainoka10
618Tiszakürt10
619Tiszaörs10
620Tiszapüspöki10
621Tiszaroff11
622Tiszasas01
623Tomajmonostora10
624Komárom-Esztergom megyeCsép10
625Nógrád megyeBárna10
626Bér10
627Bokor11
628Cered11
629Csécse10
630Cserhátszentiván10
631Csesztve11
632Csitár11
633Debercsény11
634Ecseg10
635Egyházasgerge11
636Endrefalva11
637Erdőtarcsa11
638Etes11
639Felsőtold10
640Garáb01
641Herencsény10
642Hont10
643Hugyag11
644Iliny11
645Ipolyszög10
646Ipolytarnóc10
647Kálló11
648Karancsberény01
649Karancskeszi11
650Karancsság11
651Kazár11
652Kisecset10
653Kishartyán01
654Legénd10
655Litke11
656Lucfalva11
657Ludányhalászi10
658Magyargéc11
659Márkháza10
660Mátraszele11
661Mátraverebély11
662Mihálygerge01
663Mohora11
664Nagybárkány11
665Nagylóc11
666Nógrádmarcal10
667Nógrádmegyer11
668Nógrádszakál11
669Piliny10
670Rimóc10
671Ságújfalu10
672Sámsonháza11
673Sóshartyán11
674Szalmatercs11
675Szátok11
676Szilaspogony11
677Szirák10
678Tar01
679Terény10
680Tereske10
681Zabar11
682Pest megyeJászkarajenő10
683Nagybörzsöny10
684Tatárszentgyörgy11
685Somogy megyeAlsóbogát11
686Babócsa11
687Bábonymegyer11
688Bakháza11
689Balatonberény01
690Bálványos01
691Baté01
692Bedegkér11
693Bélavár11
694Beleg11
695Berzence01
696Bolhás11
697Bolhó11
698Bonnya11
699Böhönye01
700Büssü11
701Csákány11
702Cserénfa10
703Csokonyavisonta11
704Csököly11
705Csömend11
706Csurgónagymarton11
707Drávagárdony11
708Ecseny11
709Edde11
710Felsőmocsolád11
711Fiad10
712Fonó11
713Főnyed11
714Gadács10
715Gadány10
716Gálosfa11
717Gamás11
718Gige11
719Gölle10
720Görgeteg11
721Gyugy10
722Hács11
723Hajmás11
724Háromfa11
725Hedrehely11
726Hencse11
727Heresznye11
728Hollád11
729Homokszentgyörgy11
730Iharos11
731Iharosberény11
732Inke11
733Istvándi11
734Jákó11
735Kadarkút11
736Kálmáncsa11
737Kapoly01
738Kaposhomok11
739Kaposkeresztúr11
740Karád11
741Kastélyosdombó11
742Kaszó01
743Kazsok11
744Kelevíz11
745Kercseliget11
746Kisasszond10
747Kisbajom10
748Kisbárapáti11
749Kisberény10
750Komlósd11
751Kőkút11
752Kötcse01
753Kutas11
754Lábod11
755Lad11
756Lakócsa11
757Látrány01
758Libickozma10
759Lulla11
760Magyaregres01
761Mezőcsokonya01
762Mike11
763Nágocs01
764Nagybajom11
765Nagycsepely11
766Nagykorpád11
767Nagyszakácsi11
768Nemesdéd11
769Nemeskisfalud10
770Nemesvid11
771Nikla11
772Nyim01
773Osztopán11
774Öreglak11
775Őrtilos11
776Ötvöskónyi11
777Pálmajor11
778Pamuk11
779Patca10
780Patosfa11
781Péterhida11
782Pogányszentpéter01
783Polány11
784Porrog11
785Porrogszentkirály11
786Potony11
787Pusztakovácsi11
788Rinyabesenyő11
789Rinyakovácsi11
790Rinyaszentkirály11
791Rinyaújnép11
792Sávoly01
793Segesd11
794Simonfa01
795Somodor11
796Somogyacsa11
797Somogyaracs11
798Somogybabod01
799Somogybükkösd11
800Somogycsicsó11
801Somogydöröcske10
802Somogyegres11
803Somogyfajsz11
804Somogygeszti11
805Somogymeggyes11
806Somogysámson11
807Somogysárd01
808Somogyszentpál11
809Somogyszil11
810Somogytúr01
811Somogyvámos11
812Somogyvár11
813Somogyzsitfa11
814Szabás11
815Szegerdő11
816Szenta11
817Szentborbás11
818Szentgáloskér10
819Szenyér11
820Szilvásszentmárton11
821Szőkedencs11
822Szulok01
823Tapsony10
824Tarany11
825Táska10
826Teleki11
827Tengőd11
828Tikos11
829Torvaj10
830Tótújfalu11
831Újvárfalva11
832Varászló10
833Vése11
834Visnye11
835Visz11
836Vízvár11
837Vörs01
838Zákányfalu11
839Zala01
840Zics10
841Zselickisfalud11
842Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeAnarcs01
843Aranyosapáti11
844Baktalórántháza01
845Balkány11
846Balsa01
847Barabás11
848Bátorliget10
849Benk11
850Beregdaróc11
851Besenyőd11
852Beszterec11
853Botpalád11
854Bököny11
855Buj01
856Cégénydányád10
857Csaholc11
858Császló11
859Csegöld11
860Csengerújfalu11
861Darnó11
862Dombrád11
863Döge01
864Encsencs11
865Eperjeske11
866Érpatak11
867Fábiánháza11
868Fülesd10
869Fülpösdaróc10
870Gacsály11
871Garbolc11
872Gávavencsellő01
873Gégény01
874Gelénes10
875Gemzse11
876Geszteréd01
877Gulács11
878Győröcske10
879Győrtelek11
880Gyulaháza11
881Gyügye10
882Gyüre11
883Hermánszeg10
884Hetefejércse11
885Hodász11
886Ibrány01
887Ilk11
888Jánd11
889Jánkmajtis11
890Kállósemjén01
891Kántorjánosi11
892Kék01
893Kékcse11
894Kemecse01
895Kérsemjén10
896Kisar10
897Kishódos11
898Kisléta11
899Kisnamény11
900Kispalád11
901Kisvarsány01
902Kisszekeres11
903Kocsord01
904Komlódtótfalu10
905Komoró11
906Kótaj01
907Kölcse10
908Kömörő11
909Laskod11
910Levelek01
911Lónya11
912Lövőpetri10
913Magosliget10
914Magy11
915Mánd11
916Mándok11
917Máriapócs01
918Márokpapi10
919Mátyus11
920Méhtelek10
921Mérk11
922Mezőladány11
923Milota11
924Nagyar11
925Nagycserkesz11
926Nagydobos11
927Nagyecsed11
928Nagyhalász01
929Nagyhódos10
930Nagykálló01
931Nagyszekeres11
932Nagyvarsány01
933Nemesborzova11
934Nyírbátor01
935Nyírbéltek11
936Nyírcsaholy11
937Nyírcsászári11
938Nyírderzs11
939Nyírgyulaj11
940Nyíribrony11
941Nyírkarász11
942Nyírkáta11
943Nyírlövő11
944Nyírmada11
945Nyírmihálydi11
946Nyírparasznya11
947Nyírpilis11
948Nyírtét11
949Nyírvasvári11
950Ófehértó11
951Olcsva11
952Olcsvaapáti11
953Ópályi11
954Ököritófülpös11
955Ömböly11
956Őr11
957Papos11
958Paszab11
959Pátroha11
960Pátyod10
961Penészlek11
962Penyige11
963Petneháza11
964Piricse11
965Pócspetri01
966Porcsalma11
967Ramocsaháza11
968Rápolt11
969Rétközberencs11
970Rohod11
971Rozsály11
972Sényő01
973Szabolcsbáka11
974Szabolcsveresmart11
975Szamosangyalos11
976Szamoskér10
977Szamossályi11
978Szamostatárfalva11
979Szamosújlak10
980Szamosszeg11
981Szatmárcseke11
982Székely11
983Tarpa11
984Terem11
985Tiborszállás10
986Timár11
987Tiszaadony10
988Tiszabecs11
989Tiszabercel11
990Tiszabezdéd11
991Tiszacsécse10
992Tiszadada11
993Tiszadob11
994Tiszaeszlár11
995Tiszakanyár11
996Tiszakerecseny11
997Tiszakóród11
998Tiszalök01
999Tiszamogyorós11
1000Tiszanagyfalu01
1001Tiszarád11
1002Tiszaszentmárton11
1003Tiszatelek11
1004Tiszavid11
1005Tisztaberek11
1006Tivadar01
1007Tornyospálca10
1008Tunyogmatolcs11
1009Túristvándi10
1010Túrricse11
1011Tuzsér11
1012Tyukod11
1013Újkenéz11
1014Ura11
1015Uszka10
1016Vaja01
1017Vámosatya11
1018Vásárosnamény01
1019Vasmegyer11
1020Zajta10
1021Zsarolyán11
1022Zsurk11
1023Tolna megyeAttala11
1024Báta01
1025Belecska10
1026Bikács11
1027Csibrák11
1028Dalmand11
1029Diósberény10
1030Döbrököz11
1031Dúzs11
1032Értény11
1033Felsőnyék10
1034Fürged10
1035Grábóc10
1036Gyulaj11
1037Jágónak11
1038Kalaznó10
1039Keszőhidegkút10
1040Kisvejke10
1041Kocsola11
1042Koppányszántó10
1043Lápafő10
1044Magyarkeszi11
1045Medina01
1046Miszla10
1047Mucsi11
1048Murga11
1049Nagykónyi11
1050Nagyszékely11
1051Nagyszokoly11
1052Nak11
1053Ozora10
1054Pálfa10
1055Pári10
1056Sárpilis11
1057Sárszentlőrinc11
1058Szakcs10
1059Szárazd10
1060Tolnanémedi10
1061Udvari10
1062Várong11
1063Varsád10
1064Vas megyeAndrásfa11
1065Bérbaltavár10
1066Borgáta10
1067Csehi10
1068Csipkerek10
1069Döbörhegy10
1070Duka10
1071Egervölgy10
1072Felsőszölnök10
1073Győrvár10
1074Halastó10
1075Halogy10
1076Hegyháthodász10
1077Hegyhátszentpéter10
1078Keléd10
1079Kemeneskápolna10
1080Kemenespálfa10
1081Kissomlyó10
1082Mikosszéplak11
1083Nagytilaj10
1084Nemeskeresztúr10
1085Nemesmedves01
1086Olaszfa10
1087Pankasz01
1088Pápoc10
1089Petőmihályfa10
1090Porpác10
1091Rönök01
1092Szemenye10
1093Szergény10
1094Telekes10
1095Veszprém megyeAdorjánháza11
1096Apácatorna10
1097Bakonyság10
1098Bakonyszentiván11
1099Bakonytamási10
1100Balatonrendes01
1101Barnag01
1102Bodorfa10
1103Borszörcsök11
1104Csögle10
1105Dabronc10
1106Gógánfa10
1107Gyepükaján10
1108Hetyefő10
1109Iszkáz10
1110Kamond10
1111Karakószörcsök10
1112Kisberzseny10
1113Kiscsősz10
1114Kispirit11
1115Kisszőlős11
1116Köveskál01
1117Lesencefalu01
1118Lókút01
1119Megyer11
1120Mindszentkálla01
1121Nagydém11
1122Nagypirit10
1123Oroszi10
1124Pápasalamon11
1125Pápateszér10
1126Pusztamiske11
1127Rigács11
1128Somlójenő11
1129Somlószőlős10
1130Szentimrefalva10
1131Szentjakabfa01
1132Tagyon01
1133Vanyola11
1134Veszprémgalsa10
1135Vid10
1136Vigántpetend01
1137Zalaerdőd10
1138Zalameggyes10
1139Zalaszegvár10
1140Zala megyeAlmásháza01
1141Baglad11
1142Baktüttös01
1143Barlahida01
1144Belezna11
1145Bezeréd10
1146Bocska11
1147Bókaháza01
1148Börzönce11
1149Bucsuta01
1150Csapi01
1151Csertalakos11
1152Csörnyeföld10
1153Dióskál11
1154Dobri11
1155Egeraracsa11
1156Esztergályhorváti11
1157Fűzvölgy01
1158Gáborjánháza10
1159Garabonc01
1160Gétye11
1161Gyűrűs11
1162Hahót01
1163Hernyék11
1164Homokkomárom10
1165Hosszúvölgy01
1166Iborfia11
1167Kallósd10
1168Kányavár10
1169Karmacs01
1170Kerecseny11
1171Kilimán10
1172Kisgörbő11
1173Kiskutas01
1174Kisrécse11
1175Kistolmács11
1176Kisvásárhely11
1177Kissziget11
1178Kozmadombja11
1179Lasztonya11
1180Lendvadedes10
1181Lendvajakabfa10
1182Lispeszentadorján11
1183Liszó01
1184Magyarföld01
1185Maróc11
1186Miháld11
1187Mikekarácsonyfa11
1188Milejszeg11
1189Muraszemenye01
1190Nagybakónak11
1191Nagygörbő11
1192Nagyrada01
1193Nemeshetés01
1194Nemespátró10
1195Nemesrádó11
1196Nemesszentandrás01
1197Óhíd01
1198Oltárc11
1199Ormándlak10
1200Orosztony11
1201Pacsa01
1202Padár10
1203Pálfiszeg11
1204Pat11
1205Pördefölde11
1206Pusztaapáti10
1207Pusztamagyaród10
1208Ramocsa11
1209Rigyác01
1210Sénye01
1211Söjtör01
1212Szalapa10
1213Szentkozmadombja01
1214Szentmargitfalva11
1215Szentpéterfölde11
1216Szentpéterúr11
1217Tekenye10
1218Tilaj11
1219Várfölde11
1220Vaspör11
1221Vindornyalak01
1222Zajk11
1223Zalaboldogfa01
1224Zalaigrice10
1225Zalakomár11
1226Zalaköveskút11
1227Zalaszabar01
1228Zalaszentbalázs01
1229Zalaszentjakab11
1230Zalaújlak11
1231Zebecke11

3. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke

AB
1MegyeTelepülés
2Bács-Kiskun megyeBácsborsód
3Bócsa
4Bugac
5Bugacpusztaháza
6Császártöltés
7Csávoly
8Csengőd
9Csólyospálos
10Fajsz
11Foktő
12Fülöpszállás
13Gátér
14Harkakötöny
15Kaskantyú
16Kecel
17Kelebia
18Kunadacs
19Kunpeszér
20Móricgát
21Orgovány
22Páhi
23Petőfiszállás
24Szalkszentmárton
25Szentkirály
26Zsana
27Baranya megyeAlsómocsolád
28Aranyosgadány
29Babarc
30Belvárdgyula
31Bezedek
32Bisse
33Boda
34Bodolyabér
35Bükkösd
36Csertő
37Csonkamindszent
38Dunaszekcső
39Egyházaskozár
40Feked
41Görcsönydoboka
42Hegyhátmaróc
43Hetvehely
44Hobol
45Ivánbattyán
46Ivándárda
47Kacsóta
48Kémes
49Kétújfalu
50Királyegyháza
51Kisdobsza
52Liget
53Magyarmecske
54Markóc
55Mozsgó
56Nagydobsza
57Nagyváty
58Ócsárd
59Sátorhely
60Sellye
61Szalatnak
62Szentegát
63Szilvás
64Töttös
65Vajszló
66Vékény
67Véménd
68Békés megyeBékéssámson
69Csanádapáca
70Elek
71Füzesgyarmat
72Gádoros
73Gerendás
74Hunya
75Kamut
76Kaszaper
77Kétegyháza
78Kétsoprony
79Medgyesegyháza
80Mezőhegyes
81Nagybánhegyes
82Nagyszénás
83Vésztő
84Borsod-Abaúj-Zemplén megyeAbaújkér
85Abaújszántó
86Alsóberecki
87Alsódobsza
88Alsóregmec
89Alsószuha
90Arka
91Berzék
92Bodrogolaszi
93Bódvaszilas
94Bózsva
95Csobád
96Damak
97Debréte
98Dédestapolcsány
99Dubicsány
100Edelény
101Egerlövő
102Erdőhorváti
103Fancsal
104Felsőnyárád
105Füzér
106Füzérkomlós
107Garadna
108Gelej
109Gibárt
110Gömörszőlős
111Halmaj
112Hernádkak
113Hernádkércs
114Hidasnémeti
115Igrici
116Ináncs
117Irota
118Jósvafő
119Kács
120Keresztéte
121Királd
122Kiskinizs
123Kissikátor
124Komlóska
125Méra
126Mezőcsát
127Mezőnagymihály
128Múcsony
129Nagycsécs
130Négyes
131Nyomár
132Olaszliszka
133Oszlár
134Parasznya
135Perkupa
136Putnok
137Radostyán
138Regéc
139Sajóhídvég
140Sajólád
141Sajólászlófalva
142Sajóvelezd
143Szakáld
144Szendrő
145Szögliget
146Szuhafő
147Tállya
148Tiszabábolna
149Tiszadorogma
150Tiszakeszi
151Tiszalúc
152Tokaj
153Tolcsva
154Trizs
[4]
155Vadna
156Vámosújfalu
157Zubogy
158Csongrád-Csanád megyeÁsotthalom
159Balástya
160Csanádpalota
161Csengele
162Derekegyház
163Fábiánsebestyén
164Felgyő
165Forráskút
166Földeák
167Nagylak
168Nagymágocs
169Pitvaros
170Székkutas
171Üllés
172Zákányszék
173Fejér megyeAlap
174Alsószentiván
175Cece
176Daruszentmiklós
177Lajoskomárom
178Mezőkomárom
179Mezőszentgyörgy
180Nagykarácsony
181Szabadhídvég
182Győr-Moson-Sopron megyeCsáfordjánosfa
183Csér
184Edve
185Lázi
186Maglóca
187Magyarkeresztúr
188Markotabödöge
189Rábaszentandrás
190Rábcakapi
191Sobor
192Szerecseny
193Tárnokréti
194Vadosfa
195Hajdú-Bihar megyeÁrtánd
196Bakonszeg
197Balmazújváros
198Biharkeresztes
199Földes
200Hortobágy
201Nádudvar
202Szentpéterszeg
203Tiszagyulaháza
204Újszentmargita
205Újtikos
206Heves megyeBekölce
207Bodony
208Bükkszenterzsébet
209Heves
210Hevesvezekény
211Pétervására
212Sarud
213Tarnaszentmária
214Váraszó
215Visznek
216Zaránk
217Jász-Nagykun-Szolnok megyeAbádszalók
218Csataszög
219Jászfelsőszentgyörgy
220Jászkisér
221Kenderes
222Kengyel
223Kőtelek
224Mezőhék
225Nagykörű
226Örményes
227Tiszasüly
228Tiszaszentimre
229Tiszaszőlős
230Tiszatenyő
231Zagyvarékas
232Komárom-Esztergom megyeAka
233Bakonybánk
234Csém
235Ete
236Nógrád megyeAlsótold
237Bátonyterenye
238Cserháthaláp
239Cserhátsurány
240Dorogháza
241Drégelypalánk
242Héhalom
243Horpács
244Karancsalja
245Karancslapujtő
246Kisbárkány
247Kozárd
248Kutasó
249Mátramindszent
250Mátraszőlős
251Mátraterenye
252Nagykeresztúr
253Nógrádsipek
254Rákóczibánya
255Salgótarján
256Somoskőújfalu
257Szarvasgede
258Szécsényfelfalu
259Pest megyeIpolytölgyes
260Kocsér
261Mikebuda
262Tápiószőlős
263Somogy megyeAndocs
264Barcs
265Bárdudvarnok
266Csombárd
267Darány
268Hosszúvíz
269Kánya
270Kára
271Kisgyalán
272Kiskorpád
273Miklósi
274Nagyberki
275Patalom
276Porrogszentpál
277Rinyaújlak
278Somogyjád
279Somogyszob
280Somogyudvarhely
281Szabadi
282Szorosad
283Törökkoppány
284Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeBeregsurány
285Berkesz
286Biri
287Csaroda
288Csenger
289Csengersima
290Géberjén
291Jéke
292Nábrád
293Nyírbogát
294Nyírgelse
295Nyírjákó
296Nyírkércs
297Nyírlugos
298Nyírmeggyes
299Nyírtass
300Panyola
301Pusztadobos
302Sonkád
303Szabolcs
304Szakoly
305Szamosbecs
306Szorgalmatos
307Tákos
308Tiszaszalka
309Újdombrád
310Vállaj
311Vámosoroszi
312Tolna megyeAlsónyék
313Bátaapáti
314Bogyiszló
315Csikóstőttős
316Fácánkert
317Fadd
318Felsőnána
319Gerjen
320Kajdacs
321Kistormás
322Kisszékely
323Kurd
324Mórágy
325Mucsfa
326Nagyvejke
327Németkér
328Regöly
329Simontornya
330Szakadát
331Szakály
332Újireg
333Závod
334Vas megyeBejcgyertyános
335Csönge
336Egyházashetye
337Kemenesmagasi
338Kondorfa
339Köcsk
340Magyarszombatfa
341Meggyeskovácsi
342Nagykölked
343Nemeskocs
344Rábahídvég
345Szakonyfalu
346Vásárosmiske
347Veszprém megyeBakonykoppány
348Bakonypölöske
349Bakonyszücs
350Balatonhenye
351Bazsi
352Békás
353Csót
354Egyházaskesző
355Gecse
356Homokbödöge
357Hosztót
358Kemenesszentpéter
359Külsővat
360Küngös
361Lovászpatona
362Magyargencs
363Marcalgergelyi
364Marcaltő
365Mihályháza
366Nemesgörzsöny
367Nemeshany
368Németbánya
369Somlóvecse
370Szentbékkálla
371Szőc
372Várkesző
373Zala megyeBánokszentgyörgy
374Bödeháza
375Döbröce
376Galambok
377Iklódbördőce
378Keménfa
379Kerkabarabás
380Kerkakutas
381Kiscsehi
382Murarátka
383Nemesapáti
384Orbányosfa
385Ortaháza
386Pusztaederics
387Resznek
388Szentliszló
389Szijártóháza
390Szilvágy
391Tormafölde
392Valkonya
393Vindornyaszőlős
394Zalabaksa
395Zalaszentmárton

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[4] Módosította a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatályos 2020.07.31.

Tartalomjegyzék