191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 45. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 51. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. és 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az Ar.

a) 2/A. alcím címsorában, valamint 11/E. § (5) és (7) bekezdésében a "bölcsődének" szövegrész helyébe a "bölcsődének, mini bölcsődének" szöveg,

b) 11/E. § (1) bekezdésében, (2) bekezdése nyitó szövegrészében, (6) bekezdésében, 11/H. § (2) bekezdésében és 11/I. § (3) bekezdésében a "bölcsőde" szövegrészek helyébe a "bölcsőde, mini bölcsőde" szöveg,

c) 11/E. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 11/F. § (1) és (2) bekezdésében, 11/G. § (2) bekezdésében, 11/H. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 11/I. § (1) bekezdésében és 11/J. §-ában a "bölcsőde" szövegrész helyébe a "bölcsőde, mini bölcsőde" szöveg,

d) 11/G. § (1) bekezdés a) pontjában a "bölcsődét" szövegrész helyébe a "bölcsődét, mini bölcsődét" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az Ar. 17. és 18. §-a.

2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 89. § (2) bekezdésében a "bölcsődei foglalkoztató, betegszoba" szövegrész helyébe a "betegszoba; bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba/gyermekszoba" szöveg,

b) 4. számú melléklet 5. pontjában a "bölcsőde" szövegrész helyébe a "bölcsőde, mini bölcsőde" szöveg

lép.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása]

"b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti kisgyermeknevelő munkakör esetében."

6. § A Kjtvhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A Kjtvhr.

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "bölcsődei" szövegrész helyébe a "bölcsődei, mini bölcsődei" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés e) pontjában és (5) bekezdésében, 8. § f) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 2/a. számú melléklet címében, 2/a. számú melléklet II. pontjának címében a "bölcsődében" szövegrész helyébe a "bölcsődében, mini bölcsődében" szöveg,

c) 8. § a) pontjában a "bölcsődei" szövegrészek helyébe a "bölcsődei, mini bölcsődei" szöveg,

d) 15. § (6) bekezdésében a "bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében" szöveg

lép.

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/J. § c) pontjában a "bölcsőde, családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg lép.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

9. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 29/A. § c) pontjában a "bölcsőde, családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § c) pontjában a "bölcsőde, családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg lép.

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával."

12. § A Gytr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla."

13. § A Gytr. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § (1) A Gytr. 6. melléklet "Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez" című részének 1. pontjában a "2015. évben a 89 408 Ft-ot" szövegrész helyébe a "2016. évben a 95 960 Ft-ot" szöveg lép.

(2) A Gytr.

a) 5. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a "bölcsőde és a családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "házi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe az "a Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó tevékenység" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "bölcsődei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a "bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a "Bölcsőde" szövegrész helyébe a "Bölcsőde, mini bölcsőde" szöveg,

f) 9. § (2) bekezdésében és 18. § (7) bekezdésében a "bölcsődében" szövegrész helyébe a "bölcsődében, mini bölcsődében" szöveg,

g) 9. § (3) bekezdésében, 18. § (4) és (4b) bekezdésében, a "bölcsődei gondozás" szövegrész helyébe a "bölcsődei, mini bölcsődei gondozás" szöveg,

h) 9. § (4) bekezdésében a "bölcsőde" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató" szöveg,

i) 10. § (1) és (2) bekezdésében a "családi napközi és a családi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe a "munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde" szöveg,

j) 10. § (4) bekezdésében a "családi napközit" szövegrész helyébe a "munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét" szöveg,

k) 12. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdés b) pontjában a "házi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe a "Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg,

l) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a "bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátás" szöveg,

m) 18. § (1) bekezdésében a "Bölcsődei gondozás" szövegrész helyébe a "Bölcsődei, mini bölcsődei gondozás" szöveg,

n) 18. § (5) bekezdésében a "Bölcsődei gondozásnál" szövegrész helyébe a "Bölcsődei, mini bölcsődei gondozásnál" szöveg,

o) 1. mellékletében a "Bölcsőde" szövegrészek helyébe a "Bölcsőde, mini bölcsőde" szöveg,

p) 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a "bölcsődei" szövegrész helyébe a "bölcsődei, mini bölcsődei" szöveg,

q) 9. melléklete címében és I. pontjában a "bölcsődei" szövegrész helyébe a "bölcsődei, mini bölcsődei" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Gytr. 10. § (3) bekezdése.

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 14. pont b) alpontjában a "bölcsőde, családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg lép.

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/A. § (1) Gyermekek napközbeni ellátása esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2017. január 1-jét megelőzően indult eljárást - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról szóló 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell lefolytatni, ha az engedélyes működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető, 2016. december 31-ét követően van.

(2) A 31. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a működést engedélyező szerv nem vizsgálja a 19. § (2) bekezdése és a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakkérdést, illetve nem keresi meg a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakhatóságot, ha

a) a Gyvt. - 2017. január 1-jét megelőzően hatályos - 43. § (6a) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti családi napközit családi bölcsődére, munkahelyi bölcsődére vagy napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja, vagy

b) a Gyvt. - 2017. január 1-jét megelőzően hatályos - 43. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti családi napközit napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja.

(3) A Gyvt. - 2017. január 1-jét megelőzően hatályos - 43. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti családi napközi családi bölcsődére vagy munkahelyi bölcsődére történő módosítása során a működést engedélyező szerv - a 31. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - akkor vizsgálja a 19. § (2) bekezdése és a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakkérdést, illetve akkor keresi meg a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakhatóságot, ha az eljárás során a feltételek teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel.

(4) A családi napközi bölcsődére vagy mini bölcsődére történő módosítása során a működést engedélyező szerv - a 31. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - akkor vizsgálja a 19. § (5) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti szakkérdést, illetve akkor keresi meg a 19. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakhatóságot, ha az eljárás során a feltételek teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel."

18. § Az Sznyr.

a) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

b) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. § Az Sznyr.

a) 1. § l) pont la) alpontjában a "bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást" szövegrész helyébe a "vagy gyermekek napközbeni ellátását" szöveg, a "biztosító ingatlant" szövegrész helyébe a "biztosító ingatlant, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás" szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátása" szöveg, az "elhelyezésére szolgáló ingatlan" szövegrész helyébe az "elhelyezésére szolgáló ingatlan - ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant -" szöveg,

c) 19. § (2) bekezdésében a "Családi napközi esetén" szövegrész helyébe a "Munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -" szöveg, a "családi napközi" szövegrész helyébe az "engedélyes" szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében a "családi napközi és" szövegrész helyébe a "munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -, valamint" szöveg,

e) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "hetes" szövegrész helyébe a "mini" szöveg,

f) 19. § (5) bekezdés a) pontjában a "lakóotthont" szövegrész helyébe a "lakóotthont, a mini bölcsődét" szöveg,

g) 19. § (9) bekezdésében az "egyéb helyiség" szövegrész helyébe az "egyéb helyiség, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hely" szöveg,

h) 23. § (1) bekezdés a) pontjában, a "bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás" szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátása" szöveg, a "vont ki" szövegrész helyébe a "vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)" szöveg,

i) 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással" szövegrész helyébe a "Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -" szöveg,

j) 31. § (2) bekezdés b) pontjában a "bevonni" szövegrész helyébe a "bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)" szöveg,

k) 31. § (2) bekezdés c) pontjában a "családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet Gyerekház" szövegrész helyébe a "valamely e bekezdés szerinti szolgáltatás" szöveg,

l) 32. § (3) bekezdés b) pontjában a "bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás" szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátása" szöveg, a "kivonni" szövegrész helyébe a "kivonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)" szöveg,

m) 39. § (2) bekezdésében a "családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde" szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátása - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -" szöveg,

n) 39. § (4) bekezdésében a "bölcsőde, hetes bölcsőde" szövegrész helyébe a "bölcsőde" szöveg, a "családi napközi, alternatív napközbeni ellátás" szövegrész helyébe a "mini bölcsőde" szöveg,

o) 4. melléklet 4. pontjában a "családi napközi" szövegrész helyébe a "családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg, a "családi napközire" szövegrész helyébe a "családi bölcsődére, illetve napközbeni gyermekfelügyeletre" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az Sznyr.

a) 20. § (1) bekezdése,

b) 32. § (2) bekezdése,

c) 37. § (5) bekezdése,

d) 44. § (4) bekezdése,

e) 50. § (3)-(6) bekezdése.

10. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. melléklet 148. pontjában a "családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg,

b) 4. melléklet 586-588. pontjában a "hetes bölcsőde" szövegrész helyébe a "mini bölcsőde" szöveg,

c) 4. melléklet 589-591. pontjában a "családi napközi" szövegrészek helyébe a "családi bölcsőde" szöveg,

d) 4. melléklet 592-594. pontjában a "családi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe a "munkahelyi bölcsőde" szöveg,

e) 4. melléklet 595-597. pontjában a "házi gyermekfelügyelet" szövegrész helyébe az "önálló napközbeni gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg

lép.

11. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet "A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók" című rész I. pontjában a "bölcsődei és családi napközis férőhelyek" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek" szöveg lép.

12. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet "A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók" című részben a "bölcsődei és családi napközis férőhelyek" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek" szöveg lép.

13. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 7. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az időszakos jelentési kötelezettséget)

"g) éjjeli menedékhely és

h) bölcsődei ellátás"

(esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.)

25. § Az Nyr.

a) 12. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. melléklet 3.1.1. pontjában a "bölcsőde és családi napközi" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátás" szöveg,

b) 1. melléklet 2.2. pontjában a "Bölcsőde" szövegrész helyébe a "Bölcsődei ellátás" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az Nyr.

a) 7. § (2) bekezdés i)-k) pontja,

b) 1. melléklet 2.3. pontja.

14. Záró rendelkezés

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6-10. §, a 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15-16. § és a 18-26. §, valamint az 1-5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlapja helyébe a következő adatlap lép:

"IX. számú adatlap
A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről
(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.)
A nyilvántartásba vétel időpontja:…………………………………………………………………………..
1.A gyermek személyi adatai:
Név:…………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………..
Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):…………………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………..
Lakóhely:…………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………..
2.A törvényes képviselő személyi adatai:
Név:…………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………..
Állampolgárság (menekült,…………………………………………………………………………..
bevándorolt, letelepedett):
Anyja neve:…………………………………………………………………………..
Lakóhely:…………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………..
3.A szülők személyi adatai:
Anya neve:…………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………..
Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):…………………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………..
Lakóhely:…………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………..
Apa neve:…………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………..
Lakóhely:…………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………..
4.Határozat:
Határozatot hozó szerv neve:…………………………………………………………………………..
Határozat száma:…………………………………………………………………………..
Kelte:…………………………………………………………………………..
Jogerős:…………………………………………………………………………..
5.A térítési díj adatai:
Fizetésre kötelezett neve:…………………………………………………………………………..
A díj összege:.......................................................................................................Ft
Díjfizetés kezdete:…………………………………………………………………………..
Vége:…………………………………………………………………………..
A hátralék összege:…………………………………………………………………………..
Végrehajtási intézkedés időpontja:…………………………………………………………………………..
6.A felülvizsgálat adatai:
A felülvizsgálatot végző
szerv neve:…………………………………………………………………………..
Ideje:…………………………………………………………………………..
Eredménye:…………………………………………………………………………..
Ideje:…………………………………………………………………………..
Eredménye:…………………………………………………………………………..
Ideje:…………………………………………………………………………..
Eredménye:…………………………………………………………………………..
Ideje:…………………………………………………………………………..
Eredménye:…………………………………………………………………………..
Ideje:…………………………………………………………………………..
Eredménye:…………………………………………………………………………..
Ideje:…………………………………………………………………………..
Eredménye:…………………………………………………………………………..
7.A megszűnés adatai:
Határozat száma:…………………………………………………………………………..
Kelte:…………………………………………………………………………..
Jogerős:…………………………………………………………………………..
8.Hatósági kötelezés nélkül igénybe
vett szolgáltatás megszűnésének
Időpontja:…………………………………………………………………………..
Oka:…………………………………………………………………………..
"

2. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak gyógyítását,
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai
végzettséghez kötött munkakörök
orvos***
pszichiáter***
pszichológus***
pszichológiai tanácsadó*****
családgondozó*****
gyógypedagógus*****
gyógytornász**
konduktor**
növendékügyi előadó*****
fejlesztőpedagógus*****
helyettes szülői tanácsadó*****
gyermekvédelmi gyám*****
jogász***
szaktanácsadó*****
szakgondozó**
kisgyermeknevelő*****
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai*****
tanácsadó
nevelő*****
elhelyezési ügyintéző*****
közvetítő*****
családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó*****
2.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését, szállítását
közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai
végzettséghez nem kötött munkakörök
a)asszisztens/szakasszisztens
asszisztens***
szakasszisztens**
gyermekvédelmi asszisztens**
b)kisgyermeknevelő***
szakgondozó*
gondozó**
segédgondozó**
javítóintézeti ápoló****
c)egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó*
gyermekgondozó***
gyermekfelügyelő**
gyermekvédelmi ügyintéző**
tejkonyhavezető***
gépkocsivezető***
javítóintézeti rendész**
egyéb kisegítő munkakörök***
bölcsődei dajka****
Fizetési osztályok
ABCDEFGHJ

"

3. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. A Gytr. 6. melléklete címében a "bölcsődei" szövegrész helyébe a "bölcsődei, mini bölcsődei" szöveg lép.

2. A Gytr. 6. melléklet 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1a. Az étkeztetés biztosítását

□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

□ bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés

vonatkozásában kérem."

3. A Gytr. 6. melléklet "Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez" című részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A feltétel csak bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2016. évben a 95 960 Ft-ot]."

4. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.19-3.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)

"3.1.19. mini bölcsőde: férőhelyszám,

3.1.20. munkahelyi bölcsőde: férőhelyszám,

3.1.21. családi bölcsőde:

3.1.21.1. férőhelyszám,

3.1.21.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:

3.1.21.2.1. önálló családi bölcsőde,

3.1.21.2.2. hálózatban működtetett családi bölcsőde,

3.1.22. napközbeni gyermekfelügyelet:

3.1.22.1. férőhelyszám,

3.1.22.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:

3.1.22.2.1. önálló napközbeni gyermekfelügyelet,

3.1.22.2.2. hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet,

3.1.22.3. ha kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtanak, az erre vonatkozó adat,"

2. Az Sznyr. 1. melléklet 6.1. pontjában a "családi napközi" szövegrész helyébe a "családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg lép.

5. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.8. Munkahelyi bölcsőde esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl

2.8.1. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

2.8.2. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott Egészségügyi Nyilatkozatát,

2.8.3. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte."

2. Az Sznyr. 5. melléklet

a) 2.7. pontjában a "Családi napközi" szövegrész helyébe a "Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet" szöveg,

b) 2.7.4. pontjában a "helyén" szövegrész helyébe a "helyén - ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet -" szöveg,

c) 2.11. pontjában a "hetes" szövegrész helyébe a "mini" szöveg

lép.

3. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.10. pontjában a "házi gyermekfelügyelet," szövegrész.

Tartalomjegyzék