Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2015. évi CXXIX. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-a a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazása során:)

"25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés."

2. § Az Infotv. 8. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha)

"c) az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik."

3. § Az Infotv. 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(1b) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti."

4. § Az Infotv. 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy a (3) bekezdésben meghatározott adatok megismerésére irányuló igény teljesítése során a 28-31. § szerint jár el."

5. § (1) Az Infotv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget."

(2) Az Infotv. 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be."

(3) Az Infotv. 29. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható."

(4) Az Infotv. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

(5) Az Infotv. 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele."

(6) Az Infotv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell."

(7) Az Infotv. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni."

(8) Az Infotv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

(9) Az Infotv. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerőráfordítás költsége.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg."

6. § Az Infotv. 31. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek."

7. § Az Infotv. 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hatóság vizsgálata a 31. § (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető."

8. § Az Infotv. 53. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha)

"e) a bejelentést az 52. § (1a) bekezdésében meghatározott határidőn túl nyújtották be."

9. § Az Infotv. 55. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít bele:

a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

b) a vizsgálattal összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint

c) a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama."

10. § (1) Az Infotv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, a (4) bekezdésben meghatározott esetben adatvédelmi hatósági eljárást indít."

(2) Az Infotv. 60. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap, amely egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal hosszabbítható meg."

11. § Az Infotv. 61. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

a) megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének vagy feldolgozásának tényét,

b) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,

c) elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy feldolgozott személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,

d) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,

e) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,

f) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint

g) bírságot szabhat ki.

(2) A Hatóság elrendelheti határozatának - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő -nyilvánosságra hozatalát, ha a határozat személyek széles körét érinti, ha azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja."

12. § (1) Az Infotv. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 62. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha a Hatóság vizsgálata alapján vagy egyébként valószínűsíthető, hogy a nemzeti minősített adat minősítése jogellenes, a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat.

(1a) Ha a bíróság a 31. § (6a) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárást indít.

(1b) A Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárása a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatait nem érinti."

(2) Az Infotv. 62. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban és az ezen eljárásban hozott döntés felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárásban a minősített adatok kezelését a minősített adatok védelméről szóló törvényben és e törvényben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően kell végezni."

(3) Az Infotv. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A titokfelügyeleti hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, vagy a titokfelügyeleti hatósági eljárást a bíróság a 31. § (6a) bekezdésében meghatározottak alapján kezdeményezte. Ha azonban a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt a titokfelügyeleti hatósági eljárás megindításáról és befejezéséről értesíteni kell."

(4) Az Infotv. 62. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban ügyfél a minősítő.

(5) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban a tényállás tisztázása során a tanú, a szakértő és a szemletárgy birtokosa meghallgatható akkor is, ha nem kapott felmentést a vizsgált nemzeti minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól.

(6) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap, amely egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal hosszabbítható meg."

13. § (1) Az Infotv. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

a) a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó jogszabályok megsértésének megállapítása esetén a minősítőt a nemzeti minősített adat minősítési szintjének, illetve érvényességi idejének a jogszabályoknak megfelelő megváltoztatására vagy a minősítés megszüntetésére hívja fel, vagy

b) megállapítja, hogy a minősítő a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el."

(2) Az Infotv. 63. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben meghatározott perben a bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el."

14. § Az Infotv. a következő 34/A. alcímmel egészül ki:

"34/A. A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyására irányuló eljárás

64/A. § (1) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyását az adatkezelő kérelmezheti a Hatóságnál. Kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásának kérelmezésére nem jogosult az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő. (2) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által végzett adatkezelésre vonatkozóan a 65. § (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott adatokat vagy az adatkezelés nyilvántartási számát,

b) a kötelező szervezeti szabályozás tervezetét,

c) a kötelező szervezeti szabályozás kötelező jellegének igazolására szolgáló adatokat,

d) ha a kötelező szervezeti szabályozást más EGT-állam adatvédelmi hatósága jóváhagyta, az ennek igazolására szolgáló adatokat.

64/B. § A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti eljárásért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

64/C. § (1) A Hatóság a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelmet hatvan napon belül bírálja el. A Hatóság a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelem elbírálásakor a kötelező szervezeti szabályozást jóváhagyja, módosítását javasolja vagy a kérelmet elutasítja.

(2) A Hatóság az érintettek tájékoztatásának elősegítése érdekében honlapján közzéteszi a kötelező szervezeti szabályozást alkalmazó adatkezelő megnevezését."

15. § Az Infotv. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 71. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hatóság az e törvényben meghatározott eljárásai során az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbtv.) 23. § (1) bekezdés a)-f) és i) pontjában, (2) bekezdésében, (3) bekezdés c)-f) pontjában, (4) bekezdés c)-g) pontjában, valamint (5) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat az Ajbtv. 23. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint ismerheti meg.

(3a) A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül megismerheti az Ajbtv. 23. § (3) bekezdés e) pontjában, (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdés d) pontjában meghatározott adatot, ha az az együttműködő személy személyes adatainak védelmével kapcsolatban indult

a) vizsgálati eljárásban,

b) adatvédelmi hatósági eljárásban vagy

c) titokfelügyeleti hatósági eljárásban

szükséges.

(3b) A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül megismerheti az Ajbtv. 23. § (3) bekezdés f) pontjában és (4) bekezdés g) pontjában meghatározott, a titkos információgyűjtésre használt eszközöket és módszereket alkalmazó személyek azonosítását lehetővé tevő adatot, ha az e személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban indult

a) vizsgálati eljárásban,

b) adatvédelmi hatósági eljárásban vagy

c) titokfelügyeleti hatósági eljárásban

szükséges.

(3c) Ha a Hatóság által vizsgálni kívánt irat olyan adatot is tartalmaz, amelyet a Hatóság csak a (3) bekezdés szerint ismerhet meg, az irat megismerését a meg nem ismerhető adat felismerhetetlenné tételével kell a Hatóság részére lehetővé tenni."

16. § Az Infotv. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a Hatóság véleményének kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért, az adatvédelmi nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg."

17. § (1) Az Infotv.

a) 3. § 7., 8., 9., 10. és 13. pontjában az "adatok" szövegrész helyébe az "adat" szöveg,

b) 3. § 8. pontjában az "adatainak" szövegrész helyébe az "adatának" szöveg,

c) 3. § 10. és 17. pontjában az "adatokon" szövegrész helyébe az "adaton" szöveg,

d) 3. § 13. pontjában a "helyreállításuk" szövegrész helyébe a "helyreállítása" szöveg,

e) 3. § 16. pontjában az "adatokat" szövegrész helyébe az "adatot" szöveg,

f) 3. § 20. pontjában az "adatait" szövegrész helyébe az "adatot" szöveg

lép.

(2) Az Infotv.

a) 15. § (1) bekezdésében a "továbbá" szövegrész helyébe az "az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében az "A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban" szövegrész helyébe az "Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban" szöveg

lép.

(3) Az Infotv.

a) 25. § (3) és (5) bekezdésében a "szervezet" szövegrész helyébe az "adatkezelő vagy adatfeldolgozó" szöveg,

b) 25. § (4) bekezdésében a "szervezetek" szövegrész helyébe az "adatkezelők és adatfeldolgozók" szöveg

lép.

(4) Az Infotv. 27. § (6) bekezdésében a "ha az adat" szövegrész helyébe a "ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat" szöveg lép.

(5) Az Infotv.

a) 28. § (2) bekezdésében az "és a másolatkészítésért" szövegrész helyébe az " , illetve az igény teljesítéséért" szöveg,

b) 30. § (2) bekezdésében a "technikai eszközzel" szövegrész helyébe a "formában" szöveg,

c) 30. § (3) bekezdésében a "8" szövegrész helyébe az "az igény beérkezését követő 15" szöveg,

d) 31. § (1) bekezdésében a "- ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért" szövegrész helyébe az "az adatigénylés teljesítéséért" szöveg,

e) 31. § (2), (3) és (7) bekezdésében az "a másolat készítéséért" szövegrész helyébe az "az adatigénylés teljesítéséért" szöveg,

f) 31. § (7) bekezdésében az "adatkezelőt a" szövegrész helyébe az "adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a" szöveg,

g) 72. § (1) bekezdés b) pontjában a "teljesítése érdekében készített másolatért" szövegrész helyébe a "teljesítéséért" szöveg

lép.

(6) Az Infotv. 28. § (2) bekezdésében a "teljesítéséhez" szövegrész helyébe a "teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához" szöveg, az "Az igény teljesítését" szövegrész helyébe az "A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét" szöveg lép.

(7) Az Infotv. 30. § (7) bekezdésében a "Ha erre" szövegrész helyébe az "Erre" szöveg, az "az adatigénylés elutasításra kerül, az adatigénylő az 52. § alapján a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet" szövegrész helyébe az "az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti" szöveg lép.

(8) Az Infotv.

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "hatályban." szövegrész helyébe a "hatályban, vagy" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)" szövegrész helyébe a "Hatósághoz" szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton" szöveg,

d) 37. § (6) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe a "legalább évente" szöveg,

e) 54. § (1) bekezdés d) pontjában a "felvilágosítást kérhet" szövegrész helyébe a "felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható iratról másolatot kérhet" szöveg,

f) 61. § (3) bekezdésében az "f) pontja" szövegrész helyébe a "g) pontja" szöveg

lép.

(9) Az Infotv. 60. § (4) bekezdés a) pontjában az "érinti," szövegrész helyébe az "érinti, vagy" szöveg lép.

(10) Az Infotv. 61. § (3) bekezdésében a "tízmillió" szövegrész helyébe a "húszmillió" szöveg lép.

(11) Az Infotv.

a) 63. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pontja" szöveg,

b) 63. § (7) bekezdésében az "A per" szövegrész helyébe az "A (2) bekezdésben meghatározott per" szöveg, a "ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték" szövegrész helyébe a "ha az adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek" szöveg

lép.

(12) Az Infotv. 72. § (1) bekezdés b) pontjában a "mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat" szövegrész helyébe a "megállapítható mértékét és a 29. § (4) bekezdése szerinti összeghatárt" szöveg lép.

18. § (1) Hatályát veszti az Infotv. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "vagy" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Infotv. 60. § (4) bekezdés b) pontja.

(3) Hatályát veszti az Infotv. 63. § (4) bekezdése.

19. § A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

(2) A panasz vizsgálata mellőzhető az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásától az eljárásra jogosult szerv eltekinthet és a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál."

20. § A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elektronikus rendszer a beérkezett közérdekű bejelentést - ha a közérdekű bejelentő a 4. § (4) bekezdése szerinti adatait rendelkezésre bocsátja - automatikusan egyedi azonosító számmal látja el."

21. § A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 8. § a) pontjában a "2. § (6) bekezdése" szövegrész helyébe a "2/A. §" szöveg lép.

22. § Hatályát veszti a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. § (6) és (7) bekezdése.

23. § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény "A személyhez fűződő jogok gyakorlása" alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A szerzői jogi védelem alatt álló mű közérdekű adatként vagy közérdekből nyilvános adatként való megismerésére irányuló igényt a szerző személyhez fűződő jogainak védelme érdekében az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylő által kívánt forma és mód helyett - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőben - a mű közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részei megtekintésének lehetővé tételével is teljesítheti."

24. § (1) A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi tv.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Illetékességi tv. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

25. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, az 5. § (2)-(4) és (6)-(9) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 10. § (2) bekezdése, a 11. §, a 14. §, a 16. §, a 17. § (2) és (4) bekezdése, a 17. § (5) bekezdés a)-e) és g) pontja, a 17. § (6)-(10) és (12) bekezdése, a 18. § (1) és (2) bekezdése, a 19-22. §, a 24. § (2) bekezdése és a 2. melléklet az e törvény kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2018. január 2-án hatályát veszti.

26. § E törvény 1-18. §-a

a) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak

való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CXXIX. törvényhez

Az Illetékességi tv. 1. melléklet 19. pont 19/1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"19/1. Veszprémi Járásbíróság

AlsóörsAszófőBalatonakali
BalatonakarattyaBalatonalmádiBalatoncsicsó
BalatonfőkajárBalatonfüredBalatonfűzfő
BalatonkeneseBalatonszepezdBalatonszőlős
BalatonudvariBarnagBánd
BerhidaCsajágCsopak
DörgicseEplényFelsőörs
HajmáskérHárskútHerend
HidegkútJásdKirályszentistván
KüngösLitérLovas
MárkóMencshelyMonoszló
NagyvázsonyNemesvámosÓbudavár
ÖrvényesŐsiÖskü
PaloznakPapkesziPécsely
PétfürdőPulaSóly
SzentantalfaSzentgálSzentjakabfa
SzentkirályszabadjaTagyonTés
TihanyTótvázsonyVárpalota
VászolyVeszprémVeszprémfajsz
VilonyaVöröstóZánka"

"

2. melléklet a 2015. évi CXXIX. törvényhez

Az Illetékességi tv. 1. melléklet 19. pontjának a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 19/1. alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

"19/1. Veszprémi Járásbíróság

AlsóörsAszófőBalatonakali
BalatonakarattyaBalatonalmádiBalatoncsicsó
BalatonfőkajárBalatonfüredBalatonfűzfő
BalatonkeneseBalatonszepezdBalatonszőlős
BalatonudvariBarnagBánd
BerhidaCsajágCsopak
DörgicseEplényFelsőörs
HajmáskérHárskútHerend
HidegkútJásdKirályszentistván
KüngösLitérLovas
MárkóMencshelyMonoszló
NagyvázsonyNemesvámosÓbudavár
ÖrvényesŐsiÖskü
PaloznakPapkesziPécsely
PétfürdőPulaSóly
SzentantalfaSzentgálSzentjakabfa
SzentkirályszabadjaTagyonTés
TihanyTótvázsonyVárpalota
VászolyVeszprémVeszprémfajsz
VilonyaVöröstóZánka"

"

Tartalomjegyzék