137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 19. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"21a. Számított órai teljesítmény: A 20-100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés felszerelését vagy cseréjét követő ötödik évben a földgázelosztó által a felhasználó előző öt éves időszak alatt elért legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján meghatározott időegységre eső földgázfogyasztás,"

2. § A GET Vhr. a következő 158. §-sal egészül ki:

"158. § A földgázelosztó az üzletszabályzatát az 1. számú mellékletnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelettel megállapított 11. pont 11.13-11.18. alpontjában foglaltak teljesítése érdekében megfelelően átdolgozza, és azt 2015. július 1-ig a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja."

3. § (1) A GET Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A GET Vhr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § (2) bekezdése 2015. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez

A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pontja a következő 11.13. alponttal egészül ki:

"11.13. Ha a földgázelosztó a 11.9. pontban meghatározott feltételek fennállását észleli, köteles a felhasználó figyelmét felhívni a fogyasztásmérő berendezés cseréjének lehetőségére. A fogyasztásmérő berendezés 11.9. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely kialakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén."

2. melléklet a 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez

A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pontja a következő 11.14-11.18. alpontokkal egészül ki:

"11.14. A 20-100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen ötévente, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserét megelőzően a földgázelosztó köteles meghatározni a felhasználó számított órai teljesítményét a felhasználó gázmérőcserét megelőző öt év legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján.

11.15. A 11.14. pont szerinti felülvizsgálat eredményéről és a gázmérőcsere 11.16. pont szerinti kezdeményezésének lehetőségéről a földgázelosztó köteles a felhasználót a gázmérőcserét megelőzően, az 1. számú melléklet 10.1. pontjában meghatározott értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni. A földgázelosztó a tájékoztatás keretében igazolható módon köteles tájékoztatni a felhasználót a számított órai teljesítményhez igazodó fogyasztásmérő berendezés felszerelésének kockázatairól, valamint arról, hogy a számított órai teljesítményt meghaladó földgázfogyasztás miatt bekövetkező szolgáltatási szünet nem minősül a földgázelosztó által történő kikapcsolásnak, az abból származó kárt a felhasználó viseli.

11.16. Ha a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye legalább 15 százalékkal nagyobb, mint a felhasználó számított órai teljesítménye, akkor a földgázelosztó a felhasználási hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezése esetén köteles a számított órai teljesítménynek megfelelő kapacitású fogyasztásmérő berendezés felszerelésére a 11.14. pont szerinti gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg.

11.17. A fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely esetleges átalakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.

11.18. A földgázelosztók kötelesek a felhasználó számított órai teljesítményének meghatározására egységes módszertant kialakítani, és azt az üzletszabályzatukban nyilvánossá tenni."

Tartalomjegyzék