1991. évi XLV. törvény

a mérésügyről

Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind a kereskedelmi - kultúra színvonalának emelése, továbbá a fejlett iparú országokkal kiépülő gazdasági kapcsolatok bővítésének, s ennek érdekében termékeink versenyképességének a minőségbiztosítás mérésügyi eszközei által is megalapozott elősegítése céljából az alábbi törvényt alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A törvény hatálya

1. §[1] E törvény hatálya a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mértékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed ki.

Mérésügy[2]

2. § (1) A mérésügy a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása céljából a jog eszközeivel kell szabályozni, és amelynek ellátásáról az állam gondoskodik.

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

3. §[6]

A mérésügyi szerv feladata[7]

4. § (1)[8] A mérések pontossága és egységessége érdekében a mérésügyi szerv a következő feladatokat látja el:

a) gondoskodik a törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás előkészítéséről, az országos etalonokról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint az e feladatok ellátásához szükséges mérésügyi kutatásról és fejlesztésről;

b) hitelesítési előírásokat bocsát ki, részt vesz a mérésügyi szabványok és műszaki irányelvek kidolgozásában, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérőeszközök hitelesítését, részt vesz a kalibráló laboratóriumok akkreditálásában, gondoskodik a kötelező hitelesítés alá tartozó mérőeszközök közösségi típusvizsgálatáról, hitelesítéséről és felügyeletéről, továbbá gondoskodik e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok megtartásának ellenőrzéséről,

c)[9] képviseli Magyarországot a mérésügyi nemzetközi szervezetekben és az Európai Unió mérésügyi szervezeteiben, együttműködik más államok mérésügyi szervezeteivel, gondoskodik a mérésügyi nemzetközi szerződésekből, valamint az Európai Unió mérésügyi szerződéseiből adódó feladatok végrehajtásáról.

(2)[10]

II. fejezet

Mértékegységek

5. §[11] (1)[12] Minden olyan mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni.

(2) Törvényes mértékegységek:

a) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei,

b) az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott, az SI-n kívüli mértékegységek,

c) az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli törvényes mértékegységekből képzett mértékegységek,

d) az a), b), c) pont alatti mértékegységeknek az (1) bekezdés szerinti külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei.

(3) A törvényes mértékegységeken kívül más mértékegységek is használhatók:

a) a külkereskedelmi kapcsolatokban,

b) nemzetközi megállapodások alapján,

c) a tudományos kutatásban.

III. fejezet

Joghatással járó mérés és eszközei

6. § (1) Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.

(2) Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.

(3)[13] Hiteles az a mérőeszköz

a) amelyet a mérésügyi szerv hitelesített,

b)[14] amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv első belföldi hitelesítésként elismerte.

(4)[15] A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

IV. fejezet

Kötelező hitelesítésű mérőeszközök

Hitelesíttetési kötelezettség, felmentés

7. § (1)[16] A hitelesíttetési kötelezettség kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozik.

(2) Kötelező hitelesítésű mérőeszköz csak érvényes hitelesítéssel forgalmazható, használható vagy tartható használatra kész állapotban.

(3) A kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesíttetéséről

a) a belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozónak,

b) javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzőnek,

c) meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosának, illetve használójának kell gondoskodnia.

(4) A helyhezkötött mérőeszköz első hitelesíttetése az üzembehelyező szerv (személy) feladata.

(5) Nem kötelező a mérőeszközök hitelesíttetése, ha azok nem kerülnek belföldi forgalomba, valamint nem kötelező a magánszemélyek által háztartási célra használt mérőeszközök időszakos hitelesíttetése.

(6)[17] A mérésügyi szerv csak jogszabályban meghatározott esetekben adhat felmentést a hitelesíttetési kötelezettség alól.

(7)[18] A mérőeszközök sajátos használati körülményeire tekintettel a mérésügyi szerv - az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén - feljogosíthat más szervet az időszakos javítás utáni mérőeszköz-minősítésre. A feljogosítás alapján végzett mérőeszköz-minősítés annak hitelesítését helyettesíti.

Hitelesítési engedély, típusvizsgálat

8. § (1)[19] A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők. A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv típusvizsgálat alapján adja ki.

(2)[20] A mérőeszköz hitelesítési engedély nélkül akkor hitelesíthető, ha

a) az adott mérőeszközre vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten megengedi, vagy

b) a mérőeszköz a 6. § (4) bekezdése alapján került hazai forgalomba.

(3)[21]

(4)[22] A hitelesítési engedély megszerzéséről a mérőeszköz belföldi forgalomba hozója, vagy ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a mérőeszköz felhasználója tartozik gondoskodni.

(5)[23] A hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszköztípuson változtatást csak akkor lehet végrehajtani, ha a forgalombahozó előzetesen gondoskodott a hitelesítési engedély módosíttatásáról.

(6)[24] A mérésügyi szerv az eljárást megszünteti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak (ideértve az igazgatási szolgáltatási díj és illeték, valamint a kérelemhez jogszabály alapján csatolandó mellékletek tekintetében történő felhívást is) határidőben nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte.

9. § (1) A mérőeszköz típusvizsgálat célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköztípus megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak.

(2)[25]

(3)[26] Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében a mérésügyi szerv felmentést adhat a típusvizsgálati kötelezettség alól.

(4)[27] A hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv visszavonhatja, ha a mérőeszköztípus az engedélyezési okiratban foglaltaktól eltér, illetőleg a további hitelesítést vagy mérőeszközhasználatot újabb feltételekhez kötheti.

Hitelesítési eljárás

10. § (1) A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak.

(2) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

(3)[28] A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

(4)[29]

V. fejezet[30]

Akkreditálás

11. §[31] A mérésügyi szerv az akkreditáló szervvel együttműködve - a nemzeti akkreditálásról szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - részt vesz a kalibráló és a vizsgáló laboratóriumok akkreditálásában.

VI. fejezet[32]

Piacfelügyelet és jogkövetkezmények[33]

12. §[34] (1) A mérésügyi szerv a mérésügyi piacfelügyeleti jogkörében eljárva

a) a hitelesítési engedélyezési eljárásával biztosítja, hogy ne kerüljenek forgalomba,

b) más piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködve elősegíti, hogy ne maradjanak a forgalomban

a fogyasztók jogi érdekeit sértő vagy veszélyeztető, kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök.

(2) A mérésügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok súlyától függően a mérésügyi szerv a felelős személyt figyelmeztetés szankcióval sújtja vagy intézkedésként

a) a felügyeleti szervet vagy a felelős személyeket tájékoztatja a hiányosságokról és felelősségre vonást kezdeményez,

b) a hitelesítést érvényteleníti és a mérőeszköz használatát megtiltja,

c) megismételt típusvizsgálat kedvezőtlen eredménye esetén a hitelesítési engedélyt visszavonja,

d) dönt a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről,

e) szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményez a felelős személy ellen.

VII. fejezet

Vegyes rendelkezések

Hitelesített mérőeszközök használata

13. § (1) A hitelesített mérőeszközt úgy kell üzemben tartani és használni, hogy rendeltetésszerű működése, a mérési eredmények pontos leolvasása biztosítva legyen.

(2) Ha a hitelesített mérőeszköz valamely méréstechnikai tulajdonsága a hitelesítés érvényének időtartamán belül megváltozik, vagy rendeltetésszerű működése kétségessé válik, a mérőeszköz használója köteles gondoskodni a mérőeszköz használaton kívül helyezéséről, javíttatásáról és hitelesíttetéséről.

(3) A hitelesített mérőeszközt - az ellenkező bizonyításáig - úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája.

Mérésügyi díjak

14. § (1)[35] A mérésügyi szolgáltatások igénybevételéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)[36]

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1)[37] Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépéséig alkalmazott tanúsító jelek az időszakos hitelesítés érvényességi időtartamának lejártáig hatályosak.

(2a)[38] E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3)[39] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a mérésügyi szerv vagy szervek kijelölését, a mérésügyi szerv hatósági eljárásának részletes szabályait,

b) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységeit,

c) a Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységeit,

d) a Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységeket,

e) a Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységeket,

f) a kötelező hitelesítésű mérőeszközöket,

g) a mérésügyi hatóság által használt törvényes tanúsító jeleket, hitelesítési bélyegzőket, valamint a hitelesítést helyettesítő minősítők tanúsító jeleinek rajzait és alkalmazásuk módját

rendeletben állapítsa meg.

(4)[40] Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását ellátó miniszter, hogy a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokat tartalmazó szabályokat, a mérőedényként használt palackok forgalomba hozatalának feltételeit, illetve az előrecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatmértékeit és az ellenőrzés módszereit rendeletben állapítsa meg.

(5)[41] Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását ellátó miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a mérésügyi hatóság részére a mérésügyi eljárásért fizetendő díj - ideértve a jogorvoslati díjat is - mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat, rendeletben állapítsa meg.

(6)[42] Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit és szabályait rendeletben állapítsa meg.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényhez[43]

2. számú melléklet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényhez[44]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 49. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[2] A cím szövegét módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 98. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 98. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CXIX. törvény 32 . § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.01.01.

[6] A § - t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 98. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[7] A cím szövegét módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[8] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[9] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 48. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 98. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Megállapította a 2001. évi CXII. törvény 1. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[12] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 44. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[14] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[15] Beiktatta a 2004. évi XXIX. törvény 5. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[16] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 44. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[18] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[19] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[20] Beiktatta a 2004. évi XXIX. törvény 6. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 31. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Számozását módosította a 2004. évi XXIX. törvény 6. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[23] Számozását módosította a 2004. évi XXIX. törvény 6. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[24] Beiktatta a 2017. évi L. törvény 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[26] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[27] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[28] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 44. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 31. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[30] Megállapította a 2001. évi CXII. törvény 3. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[31] Megállapította a 2015. évi CXXIV. törvény 18. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[32] A teljes VI. fejezetet megállapította a 2020. évi CLXVIII. törvény 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[33] A fejezet címét megállapította a 2020. évi CLXVIII. törvény 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[34] Megállapította a 2020. évi CLXVIII. törvény 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[35] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 44. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 44. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[37] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 84. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[38] Beiktatta a 2017. évi L. törvény 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[39] Megállapította a 2009. évi LVI. törvény 43. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[40] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 98. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[41] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 41. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[42] Megállapította a 2017. évi L. törvény 30. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CXII. törvény 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi CXII. törvény 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

Tartalomjegyzék