2015. évi CXCVII. törvény

egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 44/A. §-a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Mt. 55. § (1) bekezdése szerinti eseteken túl a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott a munkáltató engedélye alapján is mentesülhet a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés miatt kiesett munkaidő az Mt. 115. § (2) bekezdése alkalmazásában munkában töltött időnek minősül, és ezen időtartamra a közalkalmazott az Mt. 146. § (2) bekezdésétől eltérően távolléti díjra jogosult.

(5) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladat-végrehajtásban, valamint az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet kezelésében személyesen részt vevő, a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazott által a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a katasztrófa elleni védekezés vagy az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt teljesített munkavégzés tekintetében a felek az Mt. 99. § (2) bekezdés b) pontjától, 109. § (1) bekezdésétől és 135. § (3) bekezdésétől írásbeli megállapodással eltérhetnek, azzal, hogy a megállapodás alapján teljesített munkaidő

a) nem vehető figyelembe a rendkívüli munkaidő éves felső korlátja szempontjából,

b) időtartamát a más munkaköri feladatokhoz kapcsolódó rendkívüli munkavégzéstől elkülönítve tartja nyilván a munkáltató, és

c) időtartama a rendes munkaidőn és a más munkaköri feladatokhoz kapcsolódó rendkívüli munkaidőn felül naptári évenként legfeljebb 832 óra lehet."

2. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

2. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 1/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fegyveres biztonsági őrség létrehozására)

"a) a honvédelemért felelős miniszter a Magyar Honvédség fokozott védelmet igénylő létesítményei, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) létesítményei, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság létesítményei (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Magyar Honvédség létesítményei)"

(vonatkozásban jogosult.)

3. § Az Fbtv. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A honvédelemért felelős miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrségben - a KNBSZ létesítményei vonatkozásában létrehozott fegyveres biztonsági őrség kivételével - fegyveres biztonsági őr jogviszony létesíthető azzal is, aki

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,

b) a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet által szervezett nem iskolai rendszerű, egyéb más szakközépiskolai ágazatba nem sorolható, a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezetben munkavállalásra jogosító belső képzés keretében eredményes vizsgát tett,

c) megfelel a honvédelemért felelős miniszter által rendeletben az önkéntes védelmi tartalékos katonákra megállapított egészségi, pszichikai és fizikai követelményeknek,

d) a Magyar Honvédséggel önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony létrehozására irányuló szerződést köt, és

e) a Magyar Honvédség állománytáblájában az adott beosztáshoz előírt rendfokozathoz tartozó iskolai végzettséggel rendelkezik."

4. § Az Fbtv. 10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/C. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrségnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őr munkaidejéhez nem kell hozzászámítani az előírt formaruha fel- és levételének, valamint a fegyver átvételének és leadásának időtartamát."

5. § Az Fbtv. 8. § (2) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében az "objektumait" szövegrész helyébe a "létesítményeit" szöveg lép.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

6. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) a következő XXI/A. Fejezettel egészül ki:

"XXI/A. FEJEZET

A HVT. 36. § (1) BEKEZDÉS H) PONTJA, VALAMINT (2) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI FELADATBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

237/A. § (1) A Honvédség Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban résztvevő állománya vonatkozásában a 49. §, a 95. §, a 96. § (1)-(2) bekezdése, a 100-107. §, a 218. § (1) bekezdése, valamint a 247/H. § alkalmazása a (2) bekezdés szerint felfüggeszthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állomány tagjának e szolgálatteljesítésére vonatkozó szabályokat a Hvt. szerinti belső rendelkezésben a szolgálat megszervezéséért felelős elöljáró állapítja meg a szolgálati érdekre, különösen a szolgálatteljesítés biztonságos ellátására, valamint a szükségességi és arányossági követelményekre figyelemmel."

7. § A Hjt.

a) 43. § (2a) bekezdésében és 46. § (1) bekezdés u) pontjában az "ezredes, tábornok" szövegrész helyébe az "ezredes vagy tábornoki",

b) 128. § (3) bekezdésében a "honvédelmi illetményalap" szövegrész helyébe a "honvédelmi illetményalap, vagy - a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati feladat ellátása esetén - a távolléti díj",

c) 217. § (1) bekezdésében a "kötelékben" szövegrész helyébe a "kötelékben, a KNBSZ-nél"

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a Hjt.-nek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény 47. § (1) bekezdésével megállapított 247/C. §-a.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére