20/2015. (IV. 27.) FM rendelet

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Az 1-7. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 8-9. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 10. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2014. (X. 29.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek a biztosítási ajánlat megtételét követő öt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) kell benyújtania a 4. melléklet szerinti adattartalmú kérelmet - az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon - a biztosítási ajánlat másolatával együtt (a továbbiakban együtt: támogatási kérelem). E rendelet vonatkozásában a biztosítási ajánlat megtétele időpontjának a szerződő fél által a biztosítási szerződéshez kapcsolódó ajánlati dokumentumon feltüntetett dátum minősül. A támogatási kérelem legkésőbb tárgyév május 31-ig nyújtható be."

2. § (1) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe, amely rögzíti, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza:)

"fg) a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító helyét,"

(2) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Ha a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától."

(3) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 1. melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására, meghatalmazott vagy kamarai meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott és a kamarai meghatalmazott eljárására, vélelmezett örökös eljárása esetén a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(4) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha egy biztosítási szerződés egy módozatában akár egyetlen növénykultúra az adott módozatban nem támogatható, akkor támogatás az adott módozat díja után nem nyújtható."

3. § (1) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a 3. § szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, akkor a 2. § (2) bekezdésben meghatározott támogatási kérelmet a szerződő fél nyújtja be az MVH-hoz azzal, hogy az egyes biztosítottak vonatkozásában kitöltött, 4. melléklet szerinti kérelemhez a biztosítási ajánlat másolatát, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti meghatalmazás másolati példányát mellékeli."

(2) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról az MVH legkésőbb tárgyév december 10-ig hoz döntést, és a forrás rendelkezésre állását követően gondoskodik a kifizetések teljesítéséről."

(3) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. §-a a következő (10)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az azonosítható elszámolható költségekhez kapcsolódó, e rendelet szerinti támogatások a következő támogatásokkal halmozhatók:

a) bármely egyéb állami támogatás, amennyiben az adott intézkedések különböző, azonosítható elszámolható költségekre vonatkoznak;

b) ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő elszámolható költségekhez kapcsolódó bármilyen más állami támogatás abban az esetben, ha az ilyen halmozódás nem eredményezi az adott támogatásra a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet értelmében alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépését.

(11) Az e rendelet szerinti támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók csekély összegű támogatással, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná a 9. § (1) bekezdésében megállapított mértéket."

4. § A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Az e rendelet szerinti - a 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában meghatározott, a biztosítási díj megfizetéséről szóló, 2015. évi igazolással érintett - mezőgazdasági biztosítási szerződések alapján kifizethető támogatáshoz - a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzatának terhére - legfeljebb 3 milliárd forint használható fel."

5. § A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a szerződéses feltételek tartalmukban teljes mértékben megfelelnek az Mkk. tv.-ben, valamint a 3. §-ban és a 4-6. §-ban foglaltaknak, akkor arról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - tárgyév április 30-ig - közleményt ad ki, amely közlemény az Mkk. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott miniszteri jóváhagyásnak minősül."

6. § A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet

a) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

lép.

7. § A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet

a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában és a 6. § (3) bekezdés c) pontjában az "elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági árvízkár" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében a "biztosítási szerződés" szövegrész helyébe a "biztosítási módozat" szöveg

lép.

8. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A károsodást kiváltó aszály, belvíz, téli fagy, vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének - a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül - azt az időpontot kell tekinteni, amikor a kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy, vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a mezőgazdasági káresemény első alkalommal észlelhető.

(4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás előtt tíz nappal kell megtenni azzal, hogy őszi fagy, jégeső, vagy vihar esetén a kárbejelentést legkésőbb a betakarítás megkezdéséig kell megtenni. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig kell megtenni."

9. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kárbejelentés és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásának módjára, meghatalmazott vagy kamarai meghatalmazott igénybevétele esetén a meghatalmazott és a kamarai meghatalmazott eljárására, vélelmezett örökös eljárása esetén a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

10. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "30%-ot" szövegrész helyébe a "15%-ot" szöveg lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelethez

"2. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Az "A" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

1. búza, kétszeres és egyéb búza,

2. árpa,

3. káposztarepce,

4. tritikále,

5. rozs,

6. napraforgómag,

7. kukorica,

8. borszőlő ültetvény,

9. alma,

10. hagyományos gyümölcsös alma,

11. egyéb szőlőültetvény,

12. körte,

13. hagyományos gyümölcsös körte,

14. tavaszi búza"

2. melléklet a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelethez

"3. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

A "B" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

1. kukorica,

2. zab,

3. szójabab,

4. lencse,

5. száraz borsó,

6. csicseriborsó,

7. zöldborsó,

8. cukorborsó,

9. takarmányborsó,

10. mezei borsó,

11. lóbab,

12. csemegekukorica,

13. cukorrépa,

14. zöldbab,

15. uborka,

16. dinnye,

17. tökre oltott dinnye,

18. paprika,

19. fűszerpaprika,

20. paradicsom,

21. fejeskáposzta,

22. kelkáposzta,

23. karfiol,

24. brokkoli,

25. sárgarépa,

26. tök,

27. spárga,

28. mák,

29. szárazbab,

30. burgonya,

31. vöröshagyma,

32. napraforgómag,

33. hibridnapraforgó,

34. hibridkukorica,

35. termesztett bodza,

36. meggy,

37. hagyományos gyümölcsös meggy,

38. cseresznye,

39. hagyományos gyümölcsös cseresznye,

40. málna,

41. piros ribiszke,

42. egyéb ribiszke,

43. piszke,

44. földieper,

45. dió,

46. hagyományos gyümölcsös dió,

47. cukkini,

48. mustármag,

49. olajretekmag,

50. olajtökmag,

51. durumbúza,

52. naspolya,

53. hagyományos gyümölcsös naspolya,

54. mogyoró,

55. hagyományos gyümölcsös mogyoró,

56. földimogyoró,

57. mandula,

58. hagyományos gyümölcsös mandula,

59. cékla,

60. retek (étkezési célra),

61. torma,

62. pasztinák,

63. spenót,

64. petrezselyem,

65. zeller,

66. sóska,

67. rizs,

68. búza, kétszeres, és egyéb búza,

69. sárgabarack,

70. hagyományos gyümölcsös sárgabarack,

71. szilva,

72. hagyományos gyümölcsös szilva,

73. őszibarack,

74. hagyományos gyümölcsös őszibarack,

75. birs,

76. hagyományos gyümölcsös birs"

Tartalomjegyzék