213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. ideiglenes biztonsági határzár területe: a Magyarország területének a Közösségi Kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított - az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, valamint a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása céljából igénybe vett -10 méteres sávja;

2. ideiglenes biztonsági határzár: az 1. pont szerinti területen az államhatár rendjének védelme érdekében épített, telepített, az állam tulajdonában álló létesítmény.

2. Az ideiglenes biztonsági határzár területének védelme

2. § (1) Aki az ideiglenes biztonsági határzár területére, az ideiglenes biztonsági határzár építési, vagy karbantartási munkálatai során illetéktelenül belép, 50 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

(2) Aki az ideiglenes biztonsági határzár területén az ott folyó építési, telepítési munkálatok akadályozása céljából bármilyen tevékenységet végez, 150 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

(3) Aki az ideiglenes biztonsági határzár területére, az ideiglenes biztonsági határzár építési, vagy karbantartási munkálatai során pilóta nélküli repülőeszközt, avagy más távirányítású eszközt juttat be, 150 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

3. Az ideiglenes biztonsági határzár építésének akadályozása

3. § (1) Aki az ideiglenes biztonsági határzár építési, vagy karbantartási munkálatai során, az ideiglenes biztonsági határzár területén szolgálatot teljesítő hivatalos személyek, vagy az ott munkát végző személyek ideiglenes biztonsági határzár területére való bejutását, valamint az onnan való kijutását akadályozza, 300 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

(2) Aki az ideiglenes biztonsági határzár területére tartó hatósági, avagy szállító járműveknek az ideiglenes biztonsági határzár területére történő bejutását, valamint az onnan való kijutását akadályozza, 300 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhető.

4. Az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság

4. § A bírságolással kapcsolatos

1. elsőfokú eljárás lefolytatására az ideiglenes biztonsági határzár helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság,

2. másodfokú eljárás lefolytatására az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezik hatáskörrel.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

(2) Az 1-4. § a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a közérdekű használati jog gyakorlásával összefüggésben okozott - a kártalanítás körén kívül eső - egyéb károk megtérítésére irányuló kárigényekre. Az ilyen kártérítési igények az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint érvényesíthetők."

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék