233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Áhtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménnyel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat - az e rendeletben meghatározott kártalanítási, valamint a közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges eljárás kivételével - nem kell lefolytatni."

2. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult, az Áhtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménnyel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokat - az e rendeletben meghatározott kártalanítási, valamint a közérdekű használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges eljárás kivételével - meg kell szüntetni."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök