267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 6. § és a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest IX. kerület 38017/32 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Lechner Ödön fasor 12. szám alatt található ingatlanon, illetve telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően ezen ingatlanból kialakításra kerülő ingatlanon, valamint ezen ingatlanok közvetlen környezetében található 38017/5, 38017/7, 38017/20, 38017/33, 38017/34, 38017/38, 38017/47, 38017/48 és 38017/49 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon az új budapesti konferencia-központ és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez szükségesek.

1/A. §[1] (1)[2] A Kormány az 1. melléklet 17. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2)[3]

2. §[4] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §[5]

4. § A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

5. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § (1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint

a) elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 15 férőhely után,

b) kialakítandó kerékpártárolók számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 100 férőhely után,

c) létesítendő autóbusz várakozóhelyek számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy autóbusz várakozóhelyet kell létesíteni minden megkezdett 500 férőhely után.

(2) A Beruházással érintett épület maximális férőhelyszámát a tervezési program határozza meg.

7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti területek vonatkozásában a helyi építési szabályzat módosítása esetén az alátámasztó munkarészeknek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti felülvizsgálatát csak a Budapest 38017/32 helyrajzi számú ingatlanra kell elvégezni, amennyiben a helyi építési szabályzat jóváhagyása óta a településszerkezetet érintő jelentős változás nem következett be.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekké nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[6]

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2016.09.09.

[2] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 208. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 208. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 86. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 208. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 104. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék