26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés g), h) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"e) a köznevelési intézmények fenntartóira,"

2. § Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyházi, a magán nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a Hivatal által nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat térítési díj ellenében veheti igénybe, vagy fenntartója az egyházi, továbbá magán pedagógiai intézettel szolgáltatás nyújtására megállapodást köthet."

3. § Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a települési és nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézmény számára a Hivatal e célra rendelkezésére álló erőforrásai és az éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek."

4. § Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását - a Hivatal, továbbá az iskolarendszerű szakképzést folytató szakképző iskolák tekintetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakmai közreműködésével - a miniszter látja el."

5. § Az R. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó éves munkatervét a miniszter hagyja jóvá. A Hivatal az éves munkaterv elkészítésekor beszerzi az országos nemzetiségi önkormányzatok véleményét."

6. § Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hivatal, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint a miniszterrel kötött köznevelési szerződés keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó egyházi vagy magán pedagógiai intézet a pedagógiaiszakmai szolgáltatási feladatok megvalósításába, - ha az állam által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények keretei között erre nincs lehetőség - bevonhatja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet, az állami intézményfenntartó központot, valamint bevonhat köznevelési intézményt, felsőoktatási intézményt abban az esetben is, ha az nem felel meg a 19. §-ban foglaltaknak."

7. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal."

8. § Az R. 2. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei:

a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása,

b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,

c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,

d) a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása."

9. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg

a) a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások),

b) a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő,

c) az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat."

10. § Az R. 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Tantárgygondozó szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén szaktanácsadó az lehet, aki

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,

b) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,

c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított, a szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói továbbképzést."

11. § Az R. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hivatal az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, valamint az egyházi vagy magán pedagógiai intézet tekintetében az éves munkatervről kialakított véleményét tárgyév március 15-ig megküldi a pedagógiai intézet fenntartójának."

12. § Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pedagógiai intézet működésének ellenőrzése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal az Nkt. 34. § (2) bekezdésében szabályozott ellenőrzési feladatait munkaterv alapján végzi. A fenntartói tevékenység törvényességi ellenőrzésének keretében különösen az alábbiakat kell vizsgálni:

a) a tevékenység folytatására vonatkozó fenntartói jogosultságot,

b) az intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedéseket,

c) azt, hogy a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását,

d) a 3. melléklet szerinti minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét,

e) azt, hogy az éves költségvetés alapján az Nkt.-ban meghatározott feladatok ellátása biztosított-e,

f) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényességét,

g) a köznevelési intézmény vezetője alkalmazásának törvényességét, továbbá

h) azt, hogy a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét."

13. § Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szaktanácsadói feladatok ellátására a Hivatal, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, az egyházi vagy a magán pedagógiai intézet köt megállapodást a szolgáltatást igénybe vevő megrendelővel és a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. A Hivatal a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, az elfogadott éves munkatervtől eltérően is megkötheti, ha ez nem veszélyezteti a munkaterve teljesítését."

14. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "OH" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a "Központ" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

c) 6. § b) pontjában és 18. § (1) bekezdésében az "1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "egyházi és magán" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében az "Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként" szövegrész helyébe a "Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként" szöveg,

e) 16. § (1) bekezdésében a "más nem állami, nem önkormányzati fenntartó által fenntartott" szövegrész helyébe a "magán" szöveg,

f) 15. § (3) bekezdésében és 18. § (6) bekezdésében az "az OH" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg,

g) 22. § (1) bekezdésében a "kevesebb mint három" szövegrész helyébe a "kevesebb mint négy" szöveg,

h) 23. § (1) bekezdésében, 27. § (2) és (8) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében az "az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg,

i) 25. § (1) bekezdésében és 28. § (2) bekezdésében a "más nem állami, nem önkormányzati fenntartású" szövegrész helyébe a "magán" szöveg,

j) 25. § (2) bekezdésében a "más nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó" szövegrész helyébe a "magán fenntartó" szöveg,

k) 25. § (4) bekezdésében a "más nem állami, nem önkormányzati fenntartó által fenntartott" szövegrész helyébe a "magán" szöveg,

l) 25. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "megszűnését" szövegrész helyébe a "működési engedélyének visszavonását" szöveg,

m) 26. § (4) bekezdés f) pontjában a "Halmozottan hátrányos" szövegrész helyébe a "Hátrányos" szöveg,

n) 27. § (5) bekezdésében az "Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (1) bekezdés f) pontja,

b) 1. § (2) és (3) bekezdése,

c) 1. § (5) bekezdésében az "A megállapodás alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást a megállapodásban meghatározott nevelési-oktatási intézmény részére, a nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött megállapodásban meghatározott költségvetés erejéig." szövegrész,

d) 2. § (2) bekezdése,

e) 2. § (6) bekezdésében az "és a halmozottan hátrányos helyzetű" szövegrész,

f) 7. § (1) bekezdés c) pontja,

g) 11. § (1) bekezdése,

h) 12. § (2) bekezdése,

i) 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, c) és d) pontjában a "halmozottan" szövegrész,

j) 15/A. § (1) és (5) bekezdése,

k) 20. § (4) bekezdésében a "vagy a pedagógiai kabinetben" szövegrész,

l) 23. § (3) és (4) bekezdése,

m) 30. § (1) és (2) bekezdése,

n) 30. § (4) bekezdése,

o) 30. § (5)-(7) bekezdése,

p) 31. §-a.

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethez

A pedagógiai intézetben kötelezően foglalkoztatott alkalmazottak létszáma

I. Vezetők

AB
1MunkakörLétszám (fő)
2Igazgató minden önálló intézményben1

II. Alkalmazottak az alapfeladat ellátásához

AB
1MunkakörLétszám (fő)
2Pedagógiai értékeléshez pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben1
3Szaktanácsadás szervezéséhez, tantárgygondozáshoz pedagógiai szakértő, pedagógiai
előadó munkakörben
7
4Pedagógiai tájékoztatással kapcsolatos feladatokhoz pedagógiai szakértő, pedagógiai
előadó, oktatástechnikus munkakörben
1
5Tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatásokhoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó
munkakörben
1
6Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítéséhez,
szervezéséhez pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben
2
7Tanulmányi sport- és tehetséggondozó versenyek szervezéséhez, összehangolásához
pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben
1
8Tanulótájékoztató tanácsadó szolgálathoz pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó
munkakörben
1

III. Alkalmazottak más feladatok ellátásához

AB
1MunkakörLétszám (fő)
2Ügyviteli alkalmazott az intézményben1
3Gazdasági dolgozó1

1. A II. pontban foglalt táblázatban meghatározott létszám az egyes feladatok között átcsoportosítható.

2. Az I-III. pontban foglalt táblázatban meghatározottaktól, a 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az intézmény javára el lehet térni."

2. melléklet a 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelethez

"3. melléklet a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelethez

Jegyzék a pedagógiai intézet kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről

I. Helyiségek

1. Közös és vezetői helyiségekhez

AB
1A helyiség típusaMennyiség (db)
2vezetői szoba1
3adminisztrációs-titkársági szoba1
4gazdasági-ügyintézői szoba1 önálló intézményben
5váróterem1
6mosdó, WC helyiség nemenként1
7fogyóeszköz-, takarítóeszköz-tároló1

2. Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához

AB
1A helyiség típusaMennyiség (db)
2munkaszobalegalább 3 alkalmazottanként 1
3tárgyaló1
4eszköztároló1
5előadóterem1

Megjegyzés:

1. A helyiségek rendelkezésre bocsátásával a szolgáltatás zavartalan megszervezését, ellátását kell biztosítani.

2. Közös munkaszobák is kialakíthatók, ha a helyiség alapterülete azt megengedi, és egy alkalmazottra legalább 6 m2 alapterület jut.

3. Nem kell a 2. pontban foglalt táblázat A:3 mezőjében meghatározott tárgyalót biztosítani, ha a munkaszobában az alkalmazott egyedül dolgozik, és a munkaszoba alapterülete legalább 8 m2, vagy ha többen dolgoznak egy munkaszobában, és egy alkalmazottra legalább 10 m2 alapterület jut.

II. Eszközök és felszerelések

1. Vezetői tevékenységhez

AB
1Berendezési, felszerelési tárgyMennyiség (db)
2munkaasztalalkalmazottanként 1
3előadói asztal1
4székalkalmazottanként 1
és megfelelő számban az előadóterembe,
illetve a váróterembe
5telefonvezetőnek és szolgáltatásonként 1
6szekrényhelyiségenként 1
7számítógép1

2. Ügyviteli tevékenységhez

AB
1Berendezési, felszerelési tárgyMennyiség (db)
2munkaasztalalkalmazottanként 1
3székalkalmazottanként 1
4szekrényalkalmazottanként 1
5számítógépalkalmazottanként 1
6nyomtatóügyviteli és pedagógiai feladatokhoz 1-1
7fénymásolóügyviteli és pedagógiai feladatokhoz 1-1
8szkenner1

3. Pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátásához

AB
1Berendezési, felszerelési tárgyMennyiség (db)
2munkaasztalalkalmazottanként 1
3tárgyalóasztaltárgyalónként 1
4székalkalmazottanként 1
5tárgyalószéktárgyalóasztalonként 4
6szekrényhelyiségenként 1
7számítógép1
8laptop1
9projektor1

Megjegyzés:

Az eszköz- és felszerelés biztosítási kötelezettség igazodik a helyiségek kialakításához. A helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges felszereléseket biztosítani kell."

Tartalomjegyzék