280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"3. bejelentett tanúsító szervezet: a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet (a továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya alá tartozó felvonók esetében a felvonó rendeletben meghatározott; a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: gépek rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében a gépek rendeletben meghatározott - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) által kijelölt és bejelentett - tanúsító szervezet;"

(2) Az R. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"6. felújított berendezés: az a berendezés - a fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a tömegközlekedési mozgólépcsők kivételével -, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá - felvonók esetében -fülke- és aknaajtóit 20 évnél nem régebben új egységekre cserélték;"

(3) Az R. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"8. felvonó leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) intézkedésének eredményeként a berendezés legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása;"

(4) Az R. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"13. mozgólépcső, mozgójárda leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó intézkedésének eredményeként a berendezés legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása, és mindkét végpont emberi behatolás ellen maradandó lezárása;"

2. § (1) Az R. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése, a megszüntetés tudomásulvétele"

(2) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást érintő engedélyt és az építésügyi hatósági engedélyt együttes kérelemben az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosban a kerületi) hivatal által lefolytatott építésügyi engedélyezési eljárásban a műszaki biztonsági szakkérdés elbírálásában a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint illetékes kormányhivatal szakértőként működik közre.

(2) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban.

(3) A létesítési engedély - a (2) bekezdésben meghatározott esetben - a jogerőre emelkedésének napjától számított két év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési tevékenységet ez idő alatt megkezdték és a létesítés megkezdésétől számított egy éven belül a berendezés üzembe helyezésének feltételeit megteremtették. Az engedély kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további egy évre meghosszabbítható.

(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő műemlék vagy nyilvántartott műemléki érték építményben valósul meg, az engedélyezési eljárásban a Hatóság vizsgálja, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

(5) Nem szükséges az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint hatósági engedélyt kérni kisteherfelvonó, valamint a 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgáló felvonó (emelő) létesítése, áthelyezése, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása, használatbavétele, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetése és bontása (megszüntetése) esetében.

(6) Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az (5) bekezdésben hivatkozott berendezések létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását.

(7) Ha - az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve - a berendezés megszüntetése bontási engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az MKEH a megszüntetés tudomásulvétele iránti eljárást folytat le."

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A berendezések

a) létesítése, áthelyezése, átalakítása iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet I. pontjában foglalt dokumentációt, valamint a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 6. melléklet szerinti nyilatkozatát,

b) használatbavétele iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet II. pontjában foglalt dokumentációt, valamint a 3. melléklet szerinti műszaki adatlapot és a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot,

c) 3. § (1) bekezdése szerinti bontásának engedélyezése iránti, valamint 3. § (7) bekezdése szerinti megszüntetésének tudomásulvétele iránti kérelmekhez a 2. melléklet III. pontjában foglalt dokumentációt, valamint a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 6. melléklet szerinti nyilatkozatát

kell csatolni."

(2) Az R. 4. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott berendezések esetében az üzemeltetőnek rendelkeznie kell a 2. melléklet szerinti dokumentációval.

(7) A 3. § (7) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét a 3. § (7) bekezdésében meghatározott hatósághoz benyújtotta. A bontási tevékenység akkor kezdhető meg, ha azt a hatóság a bontási kérelem beérkezésétől számított tíz napon belül nem tiltotta meg.

(8) Az üzemeltető a bontási tevékenység befejezésének tényéről, a befejezéstől számított tizenöt napon belül értesíti a Hatóságot és az országos nyilvántartást vezető MKEH-t."

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MKEH a jogszerűen létesített és bejelentett berendezésekről országos nyilvántartást vezet."

5. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni."

(2) Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év június 30-ig köteles a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni. A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbízott szervezet vagy személy adhatja ki, kivéve a karbantartást végző személyt vagy szervezetet. Amennyiben a megbízás korábban nem került kiadásra, annak kiadása annak az üzemeltetőnek a feladata, akinek tulajdonában vagy üzemeltetésében a berendezés június 30-án állt. A felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántartott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet."

(3) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi a következő, nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat:

a) a felvonón, illetve a mozgólépcsőn végzett, a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcserék után végzendő lényeges átalakítások utáni vizsgálatot,

b) az engedélyhez kötött átalakítások és a felújítások után, valamint a használatbavételi engedély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálatot,

c) a balesetek után vizsgálatot,

d) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot."

(4) Az R. 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A műszaki felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége nem áll fenn a veszélytelenített berendezések, valamint a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó vagy a Hatóság dokumentált intézkedésének hatására balesetveszély esetén leállított berendezések tekintetében."

6. § Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek a tevékenységre vonatkozóan éves összes káreseményre legalább 20 000 000 forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 10 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással és a tevékenységére vonatkozó szabályzattal kell rendelkeznie. Legalább öt ellenőri jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia, és biztosítania kell az ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését. A nyilvántartott szervezet az ellenőri állományának változását nyolc napon belül bejelenti az országos nyilvántartást vezető szervezetnek, amely kérelemre soron kívül ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek. A nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek a kérelmezett tevékenységre vonatkozó nemzeti akkreditáló szerv általi akkreditálással kell rendelkeznie, vagy a 2. § 3. pontjában meghatározott bejelentett tanúsító szervezetnek kell minősülnie."

7. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzemeltető a berendezés üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges és előírt műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel kíséréséről, valamint a műszaki hiba vagy vész esetén használatos vészjelző berendezés működőképességéről és szükség esetén a mentés azonnali lehetővé tételéről köteles gondoskodni."

8. § (1) Az R. 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető kötelezettségei:)

"a) a berendezés létesítéséhez, áthelyezéséhez, az e rendelet szerinti főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó átalakításához, használatbavételéhez, megszüntetéséhez szükséges - jogerős és végrehajtható - hatósági engedély megszerzése, a 3. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a megszüntetés tudomásvétele iránti kérelemnek és mellékleteinek benyújtása a Hatóság részére,"

(2) Az R. 17. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető kötelezettségei:)

"j) csak vezetővel működtethető felvonó esetében képzett vagy betanított felvonóvezető megbízása,"

(3) Az R. 17. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető kötelezettségei:)

"m) a 8. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt adatok tekintetében az MKEH tájékoztatása,"

(4) Az R. 17. §-a a következő q)-r) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltető kötelezettségei:)

"q) a 3. § (5) bekezdése szerinti berendezésekkel kapcsolatos tevékenységeknek a Hatóság részére történő bejelentése,

r) üzemzavar esetén a gyártó előírásai alapján a használók kiszabadításáról való gondoskodás, mely feladat szabványos vészjelzőrendszert alkalmazó diszpécserszolgálattal is megvalósítható."

9. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A berendezés üzemeltetése során felvonóvezető olyan személy lehet, akit az ellenőr az adott felvonó vezetésére képzett vagy betanított, továbbá a 19. §-ban előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas. (2) Az ellenőr az (1) bekezdésben meghatározott személy vagy személyek nevét a felvonó- vagy mozgólépcső gépkönyvbe bejegyzi."

10. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A képzett vagy betanított felvonóvezető kötelezettségei:

a) a felvonó szabályszerű vezetése,

b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás ellenőrzése,

c) annak megakadályozása, hogy a felvonót arra jogosulatlan személyek vezessék,

d) az üzemeltető és a tulajdonos haladéktalan értesítése - a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is - a biztonsági berendezések vagy egyéb szerkezetek látható vagy észlelt rendellenességéről, hibájáról."

11. § Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A berendezések karbantartását a gyártói utasításban foglaltak szerinti gyakorisággal kell végezni. Ha a gyártói utasítás másként nem rendelkezik, két egymást követő karbantartás között a 20 évesnél nem régebben üzembe helyezett vagy felújított berendezés esetében 70 naptári nap, egyéb esetben 35 naptári nap telhet el."

12. § (1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az üzemeltető felel. A gépkönyvet a berendezés beépítési helyén, az (5) bekezdésben foglalt személyek számára hozzáférhető helyen kell tartani."

(2) Az R. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gépkönyvbe bejegyzést csak a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a szerelő, a felvonó karbantartója és képzett vagy betanított vezetője tehetnek."

(3) Az R. 21. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gépkönyvnek tartalmaznia kell:)

"c) amennyiben van, a képzett vagy betanított felvonóvezető nevét, adatait."

(4) Az R. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A gépkönyv nem tartalmazhat magánszemélyre vonatkozó személyes adatokat."

13. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) és (4) bekezdése,

b) 9. § a) pont 9. alpontja,

c) 9. § b) pont 6. alpontja,

d) 20. § (4) bekezdése és

e) 26. §-a.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

16. § A 6. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja

A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja a következőket tartalmazza:

1. felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, mozgólépcső, mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét;

2. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;

3. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, és - ha szükséges - vezetését hogyan oldja meg;

4. a berendezés kivitelezési dokumentációját."

2. Az R. 2. melléklet III. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. A berendezések megszüntetésének műszaki-biztonsági dokumentációja"

Tartalomjegyzék