30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] E rendelet hatálya a földvédelmi és a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró hatóság által lefolytatásra kerülő, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott[2]

a) földvédelmi hatósági és földvédelmi szakhatósági, valamint

b) földminősítési

eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékének megállapítására, valamint a díj megfizetésének szabályaira terjed ki.

(2) E rendelet szerint megállapított díjak nem foglalják magukba a földvédelmi eljárás során - a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának kivételével - más szakkérdések vizsgálatával kapcsolatos költségeket.

1. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok[3]

2. § (1)[4] A Tfvt.-ben meghatározott kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért - ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködést is - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a (3) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni.

(2) A díj mértéke - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - az eljárás tárgyát képező földrészletek darabszáma alapján, a (3) bekezdésben meghatározott összeg.

(3) A díj összege

a) 1 földrészlet esetén 30 000 Ft,

b) 2-5 földrészlet esetén az első földrészlet után fizetendő 30 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 7000 Ft,

c) 6-25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után fizetendő 58 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 2000 Ft,

d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további 1000 Ft.

(4)[5]

2. A földminősítési hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjára vonatkozó szabályok[6]

2/A. §[7] (1)[8] A kérelemre indult földminősítési eljárásért - a Tfvt. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága szerint számított, a (2) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett

a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 20 000 Ft,

b) 10 000-50 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 30 000 Ft,

c) 50 001-100 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 36 000 Ft,

d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyságú terület esetén további 20 000 Ft.

(3)[9]

3. Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok[10]

3. § (1)[11] A díjat a földvédelmi eljárás lefolytatását kérelmezőnek, vagy bejelentőnek illetve a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek (a továbbiakban együtt: ügyfél) kell megfizetnie.

(2)[12] A díjfizetési kötelezettség a kérelem, illetve a bejelentés előterjesztésével egyidejűleg az ügyfélszolgálaton működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal - e rendelet melléklete szerinti - számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

(3)[13]

(4)[14] A díj az eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevétele.

(5)[15]

4. § (1)[16]

(2)[17] Az eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az ügyfél a kérelmét írásban visszavonja, feltéve, hogy a visszavonásról szóló nyilatkozatnak az eljáró hatósághoz való beérkezéséig az eljáró hatóság eljárási cselekményt még nem foganatosított.

(3) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(4) A visszatérítést - az annak alapjául szolgáló, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott esetek megállapítását követően - hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell. A visszatérítés érdekében az ügyfelet határidő megjelölésével fel kell hívni annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést kéri. Ha a megjelölt határidőn belül az ügyfél nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik a kérelemben megjelölt címadat alapulvételével.

5. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,

b) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

c) 31. § (2), (5) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

d) 73. § (4) és (6) bekezdésében foglaltakat az elektronikusan kezdeményezett hatósági eljárás díjfizetésének módjára

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

7. §[18]

4. Záró rendelkezések[19]

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Melléklet a 30/2015. (VI. 5.) FM rendelethez

[20]
AB
NévSzámlaszám
1.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00300960-00000000
2.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00301071-00000000
3.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00321127-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00302814-00000000
5.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00302515-00000000
6.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00302649-00000000
7.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00301617-00000000
8.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00301813-00000000
9.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00302089-00000000
10.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00301820-00000000
11.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00301428-00000000
12.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00302106-00000000
13.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00302247-00000000
14.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00301112-00000000
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00302261-00000000
16.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00302436-00000000
17.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00301507-00000000
18.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00301569-00000000
19.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00303004-00000000
20.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301208-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 9. § 1. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[3] Az alcímet beiktatta a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.12.21.

[5] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 1. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[6] Az alcímet beiktatta a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[9] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 2. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[10] Az alcímet beiktatta a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 9/2023. (II. 23.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.02.24.

[13] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 3. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[14] Módosította a 9/2023. (II. 23.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.02.24.

[15] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 3. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[16] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 4. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[17] Módosította a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 5. pontja. Hatályos 2020.12.21.

[18] Hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 10. § 6. pontja. Hatálytalan 2020.12.21.

[19] Az alcímet beiktatta a 67/2017. (XII. 27.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[20] Módosította a 9/2023. (II. 23.) AM rendelet 1. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.02.24.

Tartalomjegyzék