63/2020. (XII. 16.) AM rendelet

egyes földügyi és erdészeti tárgyú miniszteri rendeletek fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 18. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 41. pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5., 6. és 9. pontjában, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3., 5. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1. és a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosítása

1. § A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjmértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet]

1. 3. § (1) bekezdésében az "illetékes járási hivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe az "eljáró hatóság" szöveg,

2. 5. § (1) bekezdésében az "a járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóságnak" szöveg,

3. 5. § (2) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

1. 3. § (2)-(5) bekezdése,

2. 4. §-a,

3. 8/A. §-a.

2. Az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet módosítása

3. § Az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet

1. 1. melléklet 6. pontjában a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

2. 1. melléklet 7. pontjában az "a NÉBIH" szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg

lép.

3. A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosítása

4. § A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet

1. 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

2. 8. § (7) bekezdésében az "a NÉBIH" szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg

lép.

4. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: NÉBIH), illetve" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: NÉBIH), a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK), illetve" szöveg,

2. 1. § (2) bekezdés 4. pontjában az "a NÉBIH, a megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a NÉBIH, az NFK, a megyei kormányhivatal" szöveg,

3. 1. melléklet 15. pont címében a "hatósági" szövegrész helyébe a "közigazgatási" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15. pont 15.6. alpontja.

5. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet módosítása

8. § A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tfvt.-ben meghatározott kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért - ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködést is - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a (3) bekezdésben meghatározott összegű díjat kell fizetni."

9. § A 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság)" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

2. 2/A. § (1) bekezdésében az "Az első fokon kérelemre" szövegrész helyébe az "A kérelemre" szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében a "kötelezettség - ideértve a jogorvoslati eljárást is - a kérelem" szövegrész helyébe a "kötelezettség a kérelem" szöveg és az "a járási hivatal ügyfélszolgálatán" szövegrész helyébe az "az ügyfélszolgálaton" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

1. 2. § (4) bekezdése,

2. 2/A. § (3) bekezdése,

3. 3. § (3) és (5) bekezdése,

4. 4. § (1) bekezdése,

5. 4. § (2) bekezdésében az "első fokú" szövegrész,

6. 7. §-a.

6. A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosítása

11. § A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet] 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. § Hatályát veszti a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 10. § (4) bekezdése.

7. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosítása

13. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet] 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

1. 27. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

2. 39. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, 41. § (1) bekezdésében, 62. § b) pontjában az "a NÉBIH" szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

3. 39. § (3) és (4) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében az "A NÉBIH" szövegrész helyébe az "Az NFK" szöveg,

4. 40. § (1) bekezdésében az "a NÉBIH által rendszeresített" szövegrész helyébe az "az NFK honlapján közzétett" szöveg,

5. 40. § (1) és (2) bekezdésében az "erdészeti hatóság" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg,

6. 59. § (5) bekezdésében

a) az "a NÉBIH által készített" szövegrész helyébe az "az NFK által készített" szöveg,

b) az "a NÉBIH honlapján" szövegrész helyébe az "az NFK honlapján" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

1. 5. melléklet 1. pont címében az "Érdi Járási Hivatala",

2. 5. melléklet 2. pont címében a "Veszprémi Járási Hivatala",

3. 5. melléklet 3. pont címében a "Szombathelyi Járási Hivatala",

4. 5. melléklet 4. pont címében a "Zalaegerszegi Járási Hivatala",

5. 5. melléklet 5. pont címében a "Kaposvári Járási Hivatala",

6. 5. melléklet 6. pont címében a "Pécsi Járási Hivatala",

7. 5. melléklet 7. pont címében a "Kecskeméti Járási Hivatala",

8. 5. melléklet 8. pont címében a "Debreceni Járási Hivatala",

9. 5. melléklet 9. pont címében a "Miskolci Járási Hivatala",

10. 5. melléklet 10. pont címében az "Egri Járási Hivatala"

szövegrész.

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelethez

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. melléklete a következő 1/a. ponttal egészül ki:

"1/a. A Nemzeti Földügyi Központ fizetési számlája:

MÁK10032000-00358688-00000000"

2. melléklet a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelethez

"5. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez

A földminősítő igazolvány

Előlap

Hátlap

"

3. melléklet a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelethez

A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 5. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"Az erdőtervezési körzetek, valamint az erdőtervezési körzeteket alkotó helységek

(név, erdészeti azonosító) listája az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok

illetékességi területe szerint"

Tartalomjegyzék