319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. és 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest VI. kerület, Andrássy út 101. és Bajza utca 31. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 29634 és 29635 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanon megvalósuló, a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik,

b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[2]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3)[3]

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b)[4] építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c)[5] Beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

d)[6]

4/A. §[7] (1)[8] Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Beruházással érintett telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokat érintő telekegyesítés, illetve a Budapest VI. kerület 29634 és 29636 helyrajzi számú ingatlant érintő, a településrendezési tervnek megfelelő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2)[9] A Beruházás megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a telekegyesítés és a településrendezési tervnek megfelelő telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

5. § A Beruházás vonatkozásában a beépítési szabályok az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ingatlanok esetében a következők:

a)[10] a beépítettség mértéke - terepszint alatt és felett egyaránt - legfeljebb 65%,

b) a szintterületi mutató legfeljebb 2,6.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[11] A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelettel megállapított 4/A. §-át a folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 89. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 211. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 211. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.03.04.

[5] Módosította a 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.03.04.

[6] Hatályon kívül helyezte a 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2016.03.04.

[7] Beiktatta a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2016.06.08.

[8] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 74. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[9] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 74. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[10] Módosította a 40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.03.04.

[11] Beiktatta a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.06.08.

Tartalomjegyzék