325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az árverésen értékesítésre kerülő földrészlet vonatkozásában az államot a szerződés megkötésétől számított 20 éves időtartamra - a szerződés szerinti vételáron - visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási jog biztosítására a földrészletet 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A visszavásárlási jogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésben is rögzíteni kell. A földrészletek tulajdoni lapjára az állam javára - a vevő költségviselése mellett - a visszavásárlási jogot be kell jegyeztetni, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat fel kell jegyeztetni. Az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez az NFA - a földrészlet törvényes örökös általi elidegenítésnek az esetét kivéve - a 20 éves időtartam lejárata előtt nem járulhat hozzá. Az elidegenítési tilalom fenntartása mellett a terhelési tilalom törléséhez a 20 éves időtartam lejárata előtt csak abban az esetben járulhat hozzá, ha a földrészlet vételárának kiegyenlítése nem pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön felhasználásával történt, és a földrészletre pénzügyi intézmény javára kíván a tulajdonos terhet alapítani."

2. § (1) A Kr. 32. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki)

"e) a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságot a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiállított igazolással"

(igazolja.)

(2) A Kr. 32. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdés szerint átadott okiratokat az árverést követően az árverező kérésére vissza kell adni. A visszaadott okiratról a kormányhivatal másolatot készít. Az okiratokat, illetve az azokról készített másolatokat a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni."

(3) A Kr. 32.§-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

"(13a) Ha az azonos licitösszeggel vételi ajánlatot tevő árverezők közül nem lehet megállapítani a sorrendet (egyidejű licit), és nem tesznek magasabb összegű érvényes vételi ajánlatot, akkor annak az árverezőnek az ajánlatát kell elfogadni, aki az árverés során az egyidejű licitet megelőzően a legmagasabb összegű ajánlatot tette. Ennek hiányában az árverést eredménytelennek kell tekinteni."

3. § A Kr. 32/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az árverési jegyzőkönyvet az árverésvezető és az árverési vevő aláírásával látja el. A közjegyző az árverésről tanúsítványt állít ki, amely a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. A jegyzőkönyv és mellékletei eredeti példányát az NFA köteles megőrizni, a kormányhivatal és a nyertes árverező a jegyzőkönyvről másolati példányt kap. További másolatokat az árverés kapcsán keletkezett iratokról nem lehet kiállítani."

4. § A Kr. a következő 58. §-sal egészül ki:

"58. § E rendeletnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr4.) megállapított rendelkezéseit az Mr4. hatálybalépését követően megtartott árverésekre alkalmazni kell, függetlenül az árverésre vonatkozó hirdetmény tartalmától, azzal, hogy ha az Mr4. hatálybalépését megelőzően közzétett hirdetmény e rendelet Mr4.-gyel megállapított rendelkezéseinek nem felel meg, új hirdetményt közzétenni nem szükséges."

5. § A Kr. 33. § (1) bekezdésében a "jegyzőkönyv" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyv másolati példányának" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti

a) a Kr. 4/B. § (4) bekezdése,

b) a Kr. 29. § (3) bekezdésében a " , magyar állampolgárságú" szövegrész,

c) a Kr. 32. § (3) bekezdésében az "egy-egy eredeti példányát a kormányhivatal és az NFA köteles megőrizni, a jegyzőkönyv" szövegrész.

2. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel fennállását."

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére