373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-f) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 46-47. § és az 52-53. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 48. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 49. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 50. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,

az 51. § és az 5. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

az 54. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

az 55. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogállása és illetékességi területe

1. § (1) A földügyi igazgatás:

a)[1] helyi szervei: az ingatlanügyi és telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal), valamint a járási hivatal önálló hatósági jogkörrel nem rendelkező földügyi kirendeltségei,

b)[2] területi szervei: az a) pontban megjelölt feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),

c) központi szerve: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI).

(2) E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed

a) az ingatlan-nyilvántartással,

b) az állami alapmunkákkal, a földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel,

c) a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással,

d) a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével,

e) a földforgalommal és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás)

összefüggő feladatok ellátására.

(3)[3]

(4)[4] A járási hivatal és a kormányhivatal (2) bekezdés szerinti földügyi igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(5)[5]

2. § (1) A FÖMI a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A FÖMI-t a főigazgató vezeti.

(3) A főigazgató gyakorolja a FÖMI dolgozói felett a munkáltatói jogokat, továbbá a FÖMI egyéb vezetői felett a kinevezési jogkört.

3. §[6] (1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott földügyi igazgatási feladatkörében eljáró

a) kormányhivatal illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros) területére,

b) járási hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre

terjed ki.

(2) A FÖMI országos illetékességgel jár el.

2. Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése

4. § (1)[7] A Kormány - ha e rendelet másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként.

(2)[8] A Kormány a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a járási hivatal bevonásával történő ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephelye szerinti kormányhivatalt jelöli ki.

(3) A Kormány a FÖMI-t jelöli ki ingatlanügyi hatóságként

a) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában történő határozat meghozatalára,

b)[9] a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevevői, különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalok által végzett adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére,

c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítására,

d) a 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.

(4) A Kormány a megyei kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként[10]

a) a 19. §-ban meghatározott eljárás engedélyezésére,

b) a 42. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.

(5)[11] A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként a járási hivatalt, a kormányhivatalt és a FÖMI-t jelöli ki.

(6)[12] Ha a másodfokú ingatlanügyi hatóságként eljáró kormányhivatal jogát vagy jogos érdekét a döntés-felülvizsgálattal érintett ingatlan-nyilvántartási eljárás közvetlenül érinti, különösen abban az esetben, ha az első fokú eljárásban megkereső, kérelmező volt, a Kormány másodfokú ingatlanügyi hatóságként

a) a Fejér Megyei Kormányhivatalt jelöli ki

aa) a Baranya Megyei Kormányhivatalt,

ab) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,

ac) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,

ad) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

ae) a Somogy Megyei Kormányhivatalt,

af) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,

ag) a Tolna Megyei Kormányhivatalt,

ah) a Vas Megyei Kormányhivatalt,

ai) a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,

aj) a Zala Megyei Kormányhivatalt

érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására;

b) a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatalt jelöli ki

ba) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,

bb) a Budapest Főváros Kormányhivatalát,

bc) a Békés Megyei Kormányhivatalt,

bd) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,

be) a Csongrád Megyei Kormányhivatalt,

bf) a Fejér Megyei Kormányhivatalt,

bg) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,

bh) a Heves Megyei Kormányhivatalt,

bi) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,

bj) a Nógrád Megyei Kormányhivatalt

érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására.

3. Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kijelölése

5. § A Kormány a FÖMI-t jelöli ki földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként.

4. A telekalakítási hatóság kijelölése

6. § (1)[13] A Kormány - a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárás lefolytatatására hatáskörrel rendelkező hatóságként.

(2) A Kormány az összevont telepítési eljárást lefolytató építésügyi hatóságot jelöli ki a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságként, ha az összevont telepítési eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra kerül.

5. Egyes mezőgazdasági igazgatási szervek kijelölése

7. § (1)[14] A Kormány első fokon a járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a földműves nyilvántartás vezetésére.

(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként első fokon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki[15]

a) a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására,

b) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére.

(3)[16] A Kormány a föld fekvése szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, továbbá a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadására.

(4)[17] Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre vagy csereszerződés alapján kérik a tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, továbbá a szerzési képesség igazolására hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás lefolytatására az a kormányhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az a kormányhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

(5)[18] A Kormány a föld fekvése szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására.

(6)[19] Ha több járási hivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyását, az eljárás lefolytatására az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több járási hivatalhoz is benyújtották, az a járási hivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

6. Kiegészítő tevékenységek

8. §[20] A járási hivatal, a kormányhivatal, valamint a FÖMI a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén felül, egyéb - a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve saját alapító okiratában foglalt - szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az a jogszabályban előírt feladatainak az ellátását nem veszélyezteti.

6/A. A beadványok címzése[21]

8/A. §[22] (1) A beadvány postai úton történő benyújtása esetén a küldeményen fel kell tüntetni az illetékes kormányhivatalnak vagy járási hivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, e rendelet alapján földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét vagy a FÖMI-t mint ingatlanügyi hatóságot. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő szervezeti egységek nevét és címét közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, a kormányhivatalok, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján.

II. FEJEZET

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

7. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó rendelkezések

9. § (1)[23] Az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az abból történő adatszolgáltatás - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, mint első fokú ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

(2)[24] Ha csereszerződés alapján több járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.

(3)[25] Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több, különböző járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozik, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási hivatal jogosult, amelyiknek az illetékességi területén fekvő ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Az eredeti okiratot a döntés meghozatalára jogosult járási hivatalhoz kell benyújtani. Ha a jelzálogjog bejegyzése több járási hivatalt érint, a döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.

(4)[26] Ha az eredeti okiratot a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben ugyanazon a napon több járási hivatalhoz is benyújtották, ezért a megelőzés alapján nem állapítható meg a döntés meghozatalára jogosult hatóság, az ügyfeleket hiánypótlás keretében közös nyilatkozattételre kell felhívni. A felhívást a kérelem szerint több ingatlannal érintett, ennek hiányában az a járási hivatal bocsátja ki, amelyiknél a beadvány alacsonyabb iktatószámot kapott.

(4a)[27] A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 71/A. §-a szerinti függő hatályú döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amely a (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívást kiadja.

(5)[28] Az eljárás lefolytatására és a döntés meghozatalára a (2) és (3) bekezdés szerint jogosult járási hivatal köteles a döntés meghozatala előtt valamennyi érintett járási hivatal írásos véleményét kikérni a kérelem teljesíthetősége tekintetében. Az érintett járási hivatal a megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. Véleményeltérés esetén az eljárás lefolytatására jogosult járási hivatal álláspontja az irányadó. A döntés meghozatalát követően a véleményeltérés okairól az érintett kormányhivatalokat tájékoztatni kell. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a másodfokú eljárásra jogosult kormányhivatal a döntés jogerőre emelkedését követően tájékoztatja a minisztert a véleményeltérés okairól.

(6) Ha a föld bírósági végrehajtási árverésének vagy árverésen kívüli eladásának a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 139. §-ában foglalt feltételei 2014. március 14. napját követően következtek be vagy már azt megelőzően bekövetkeztek, de a föld értékesítése még nem történt meg, a Vht. 306. § (2) bekezdésével összhangban a föld kizárólag a Földforgalmi tv. 35. §-a szerinti árverésen értékesíthető, és a tulajdonjog csak ilyen árverés alapján jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(7)[29] Peres, illetve nemperes eljárások során az ingatlan tulajdonszerzése tárgyában hozott bírósági döntés - ide nem értve a (8) bekezdésben meghatározott eseteket - alapján, a bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának az ott meghatározott személy javára történő bejegyzéséhez a kormányhivatal által a 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiállított, szerzési képességet igazoló - 30 napnál nem régebbi - hatósági bizonyítvány is szükséges. Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a szerzési képességet igazoló hatósági bizonyítvány nem került becsatolásra, a bírásági döntés által jogot szerzőt a hiányosság pótlására szólítja fel.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a bíróságnak az elbirtoklásról, illetve a tulajdonjog átruházásáról szóló egyezségnek a bíróság általi jóváhagyásáról szóló döntése alapján történő tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás során.

10. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény bejegyzéshez szükséges igazolásokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során aláírási címpéldánynak minősül a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

11. § (1)[30] A választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a helyrajzi szám megváltoztatására vonatkozó tilalom betartása érdekében a járási hivatal az ingatlan helyrajzi számát érintő telekalakítási, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárás során ellenőrzi, hogy az adott ingatlan címében szerepel-e a megváltoztatásra kerülő helyrajzi szám.

(2) Az ingatlan címadatában változást eredményező telekalakítási engedély megadására, illetve a helyrajzi szám változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére (ideértve a térképi adatbázisban történő változásvezetést is) csak a választási eljárásról szóló törvény szerinti határidőt követően kerülhet sor.

(3) A telekalakítási, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás végzéssel történő felfüggesztése helyett a kérelmezőt írásban kell értesíteni az eljárás lefolytatásának törvényi akadályáról.

8. Több járási hivatalt érintő beadvány benyújtása[31]

12. § (1)[32] Az 1. melléklet szerinti több, különböző, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokra vonatkozó beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) és a hozzá tartozó eredeti okiratokat mindegyik eljáró járási hivatalhoz külön kell benyújtani.

(2)[33] Csereszerződés, valamint fedezetcsere esetén az eljárásban érintett többi járási hivatalhoz elegendő a bejegyzéshez szükséges okiratok egyszerű másolatát becsatolni. A kérelemben utalni kell arra, hogy az eredeti okiratot melyik járási hivatalhoz nyújtották be.

9. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

13. § (1)[34] A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási hivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.

(2) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényét

a)[35] az ingatlanügyi hatóság által észlelt hiba esetén az erről készült hivatalos feljegyzés keltének napján,

b) a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésének beadása napján,

c) a földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indult eljárás esetén annak iktatását követő munkanapon

a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül kell az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára széljegyezni, és ezt követően haladéktalanul fel kell jegyezni.

(3) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló tényfeljegyzés az eljárást lezáró érdemi döntés ellen benyújtott fellebbezéssel támadható meg.

(4)[36] Törölni kell a tényfeljegyzést a járási hivatal ügy érdemében hozott döntésének jogerőre emelkedését követő munkanapon.

10. Az államhatár vonalában bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése

14. § (1) A járási hivatal az államhatár vonalának helyzetében, illetve a határvonal megjelölésében bekövetkezett változásokat - azok nemzetközi jogi hatályba lépését követően - az államhatárról szóló törvényben előírt,[37]

a) a határokmányt kihirdető törvény, vagy

b) a kiegészítő határokmányt vagy a határjegyzőkönyvet jóváhagyó rendelet,

továbbá a határokmány - az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott - nyilvántartási példányának adattartalmával összhangban a FÖMI által készített és a járási hivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint az ahhoz tartozó egyéb munkarészek alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.[38]

(2)[39] Ha az (1) bekezdésben meghatározott határvonal-változás olyan ingatlant is érint, amelyre nem kizárólagosan az állam tulajdonjoga van bejegyezve, a járási hivatal erről értesíti a tulajdonosokat, illetve az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti államhatár változást abban az esetben lehet a Magyarország részéről átadandó területekre átvezetni, ha azt megelőzően az állam tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

11. Fellebbezés

15. § (1)[40] A járási hivatal ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntése ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet fellebbezni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül - fellebbezés benyújtására jogosultnak kell tekinteni azt, akikre nézve a beadvány elintézése sérelmes lehet, így különösen:

a) az adatváltozást bejelentő személyt, továbbá azt, akit érintően a bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, törlést eredményez;

b) ha nem azonos az eljárás megindítójával, azt, akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tény feljegyzésére, törlésére, módosítására vagy adatváltozás átvezetésére került sor.

(3)[41] Az az érdekelt, akinek a járási hivatal által hozott határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kérte, a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést. E bekezdés alkalmazásában érdekeltnek a (2) bekezdés szerinti fellebbezés benyújtására jogosult minősül.

(4)[42] A fellebbezést a kormányhivatal érdemi határozatának, vagy a fellebbezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, illetve a másodfokú eljárást megszüntető végzésének meghozataláig lehet visszavonni.

16. §[43] A járási hivatal a fellebbezés folytán saját hatáskörben, vagy a másodfokú döntés alapján megismételt első fokú eljárásban meghozott döntését abban az esetben küldi meg az állami adóhatóságnak, ha a fellebbezéssel megtámadott döntését korábban is megküldte, vagy döntésének megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.

17. § (1) A kormányhivatal a fellebbezéssel megtámadott döntést[44]

a) helybenhagyja,

b) megváltoztatja, vagy

c)[45] megsemmisíti és a járási hivatalt új eljárásra utasítja.

(2) A kormányhivatal fellebbezés tárgyában meghozott másodfokú döntését - annak ingatlan-nyilvántartási foganatosítását követően - abban az esetben kell az állami adóhatóságnak megküldeni, ha[46]

a) korábban a fellebbezéssel megtámadott határozatot is megküldték a részére, vagy

b) az első fokú döntés megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.

12. Bírósági felülvizsgálati kérelem

18. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint az ingatlanügyi hatósági határozat utólagos kézbesítését kérő érdekelt a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő bírósági felülvizsgálati kérelmet.

(2)[47] A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap másolatának munkapéldányával együtt fel kell terjeszteni a kormányhivatalhoz. A felterjesztést megelőzően az érintett ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényét.

(3) Az ingatlan határvonalát vagy területét érintő bírósági felülvizsgálati kérelmet a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényének feljegyzésével egyidejűleg meg kell küldeni valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának is.

(4)[48] A kormányhivatal a felterjesztett iratokat a bíróságnak a bírósági felülvizsgálati kérelem ügyében meghozott döntésével együtt küldi vissza a járási hivatalnak.

13. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás

19. § (1)[49] A kormányhivatal a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a végzését a járási hivatal javaslatának a figyelembevételével hozza meg. A végzés csak az eljárás lefolytathatósága tekintetében tartalmazhat döntést, az ügy érdemében történő döntéshozatalhoz iránymutatásul nem szolgálhat, arra kizárólag a járási hivatal jogosult.

(2) A köztársasági elnök területszervezési döntése alapján kialakított település vagy települések az ingatlan-nyilvántartás átalakítására irányuló különleges eljárás lefolytatását követően kerülnek felfektetésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek megtörténtéig a területszervezési döntést megelőző település és helyrajzi szám szerint szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

14. Elektronikusan lekérdezett tulajdonilap-másolat felhasználhatósága

20. § Az eljáró szerv az általa elektronikus dokumentumként lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja, kivéve, ha jogszabály hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását írja elő.

15. Adatleválogatást igénylő adatszolgáltatás elektronikusan feldolgozható formában

21. § (1) A FÖMI egyedi megállapodásban meghatározott térítés ellenében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglalt keretek között:

a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.);

b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH);

c) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)

megkeresésére az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható elektronikus dokumentumként adja át a megkeresőnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatási díjának megállapításánál - az egyedi megállapodásban - a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásának díjáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást is figyelembe kell venni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának díja - törvényben meghatározott, a tulajdoni lap másolat szolgáltatásra vonatkozó díjmentesség hiányában - a megkeresőt terheli.

(4) Díjmentes adatszolgáltatásra helyrajzi számonként évente egy alkalommal kerülhet sor, a díjmentességről a megkeresőnek a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével a megkeresésben nyilatkoznia kell.

(5) Az MNV Zrt. részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:

a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,

b) a tulajdoni lap III. részén bejegyzett jogosult kiskorúságának ténye, gondnokság alá helyezésének ténye,

c) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye.

(6) Az MVH részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:

a) kiegészítő szöveges bejegyzés,

b) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye,

c) a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,

d) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,

e) földminősítési mintatér megjelölése.

(7) Az NFA részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:

a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,

b) a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja.

22. §[50] A helyi adóhatóság megkeresésére a járási hivatal az illetékességi területén fekvő település vonatkozásában a helyi adókötelezettség megállapításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatásával adatszolgáltatást végez, amely elektronikusan feldolgozható formában a tulajdoni lapon szereplő következő adatokat tartalmazza:

a) az ingatlan adatai;

b) az ingatlan tulajdonosának

ba) természetes személyazonosító adatai,

bb) tulajdoni hányada.

23. §[51] A járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti földmérési földkönyvet elektronikusan szerkeszthető formában is szolgáltathatja.

III. FEJEZET

A TERMŐFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL, VÉDELMÉVEL ÉS A FÖLDMINŐSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI

24. §[52] A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi (ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködés és a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának esetét is), földminősítési és az újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak,

a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,

b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,

c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal

folytatja le.

25. §[53] (1) A járási hivatal, valamint a kormányhivatal a 2. melléklet szerinti földvédelmi hatósági eljárásokban az ott meghatározott feltételek fennállása esetén, a 2. melléklet A) részében megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá a 2. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.

(2) A 2. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt előírásokon túl - tartalmaznia kell

a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket is,

b) az indokolási részben a vizsgált szakkérdések és a vizsgálat során tett, a döntés szempontjából lényeges megállapítások, valamint a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását is.

(3) Ha a fellebbezés az első fokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a másodfokú ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 2. melléklet A) részében foglalt táblázat "C" oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.

(4) Ha a döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú ingatlanügyi hatóság a 2. melléklet A) részében foglalt táblázat "B" oszlopában meghatározott szakkérdés kapcsán megállapítja, hogy az első fokú határozatot az (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.

25/A. §[54] (1) Ha a kormányhivatal másodfokú eljárásában, vagy a másodfokú szakhatósági közreműködésével, illetve szakértőként történő kirendelésével kapcsolatban a hatósággal szembeni kizárási ok áll fenn, a Kormány az 5. mellékletben meghatározott kormányhivatalt jelöli ki másodfokon eljáró földvédelmi hatóságként, közreműködő szakhatóságként az 5. mellékletben meghatározott illetékességi területen.

(2) A földvédelmi szakkérdés vizsgálatára az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállása esetén az 5. mellékletben meghatározott kormányhivatal rendelhető ki szakértőként.

26. § (1) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a kormányhivatal[55]

a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,

b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.

(2)[56] A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat a legnagyobb területtel érintett kormányhivatal - az érintett megyei kormányhivatalok javaslatainak figyelembevételével - látja el.

(3)[57] A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott, a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a kormányhivatal gyakorolja.

26/A. §[58]

26/B. §[59]

IV. FEJEZET

AZ EGYESÍTETT MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁSI ELJÁRÁS

16. Általános rendelkezések

27. § (1)[60] Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földrészlet (ideértve az alrészletet is, e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: földrészlet) művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változás esetén (ide nem értve azt az esetkört, ha a földrészlet adata művelés alól kivett területre változik) a járási hivatal olyan egyesített eljárást (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: egyesített eljárás) folytat le, amely a következő sorrendben magában foglalja:

a) a földrészlet természetbeni állapotnak megfelelő tényleges művelési ágának, valamint az ahhoz tartozó minőségi osztálynak és a kataszteri tiszta jövedelem értékének megállapítására irányuló földminősítési (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: földminősítési eljárás),

b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerinti

ba) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő adatváltozás átvezetésére irányuló,

bb) vázrajz benyújtása esetén, annak a záradékolásra irányuló, és

c) az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)

eljárást.

(2)[61] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járási hivatal abban az esetben is egyesített eljárást folytat le, ha a földrészlet végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős hatósági engedély alapján megvalósuló igénybevétel folytán az igénybevétellel nem érintett földrészlet esetében a földminősítést kizárólag annak területi mértékére tekintettel, jogszabályi előírás alapján kell elvégezni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás magában foglalja a kizárólag az érintett földrészlet minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítására irányuló földminősítési eljárást is.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásra csak abban az esetben kerül sor, ha az ott meghatározott jogszabály, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján a változásátvezetési eljárás lefolytatásához változási vázrajz készítése szükséges.

(5) Az egyesített eljárás bejelentésre, megkeresésre vagy hivatalból indul.

28. § (1) Az egyesített eljárás a 30. § (1) bekezdése, illetve a 33. § (1) bekezdése szerinti tényfeljegyzést követő munkanapon indul meg.

(2)[62]

(3)[63] A 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban a járási hivatal a bejelentő által becsatolt és hatályos záradékokkal nem rendelkező változási vázrajzot 15 napon belül megvizsgálja, és ha annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ennek megfelelő záradékokkal látja el.

(4) A változásátvezetési eljárás a változási vázrajz záradékolását követő munkanapon indul meg, melynek ügyintézési határideje 15 nap.

(5) Harmincnál több önálló helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet vagy harmincnál több érdekeltet érintő beadvány esetén az ingatlan-nyilvántartási törvényben meghatározott határidő az egyesített eljárás egészére irányadó.

17. Bejelentésre induló egyesített eljárás

29. § (1) A földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásra (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: művelési ág változás) vonatkozó bejelentést az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján az adatváltozás bejelentésére kötelezett személy nyújthat be. A bejelentést az egyesített eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy bejelentő esetén a természetes személyazonosító adatokat,

b) gazdálkodó szervezet bejelentő esetén a statisztikai azonosítóját,

c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet bejelentő esetén a cégjegyzékszámot,

d) a művelési ág változással érintett földrészlet fekvése szerinti település nevét, a fekvés (külterület, belterület) megjelölését, helyrajzi számát, valamint a változással érintett terület nagyságát, művelési ágát, minőségi osztályát és aranykorona értékét.

(3) A bejelentéshez csatolni kell:

a) jogszabályban meghatározott esetben a változási vázrajzot;

b) a változási vázrajz hatósági vizsgálatáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását;

c) a földminősítési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását;

d) erdő és fásított terület művelési ág, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti fás legelő és vadföld, továbbá a halastó művelési ág megállapítására vagy megváltoztatására irányuló egyesített eljárás esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti adatváltozást megalapozó jogerős hatósági döntést, illetve hatósági bizonyítványt.

30. § (1) A bejelentést követő munkanapon a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül az érintett földrészlet tulajdoni lapjára hivatalból fel kell jegyezni a földminősítési eljárás megindítása tényét.

(2) Hivatalból kell törölni a tényfeljegyzést

a) a változásátvezetési eljárás során az ügy érdemében hozott, vagy

b) az egyesített eljárás bármelyik szakaszában a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető

döntés jogerőre emelkedését követő munkanapon.

(3)[64] Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a bejelentés hiányos vagy a mellékletek nem kerültek becsatolásra, a bejelentőt a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül - határidő megjelölésével - a hiányosság pótlására szólítja fel.

(4)[65] A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése esetén a járási hivatal az egyesített eljárást a 32-33. §-ban meghatározottak szerint hivatalból folytatja.

(5)[66] Ha a bejelentésben megjelölt földrészletet érintően termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt földvédelmi eljárás van folyamatban, a járási hivatal az egyesített eljárást megszünteti.

31. § (1)[67] A bejelentés alapján indult egyesített eljárás keretében lefolytatott földminősítési eljárás eredményét jegyzőkönyvben, vagy ha a helyszíni szemlén az ügyfél nem vett részt, hivatalos feljegyzésben rögzíti a járási hivatal.

(2) Ha az egyesített eljárás során az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény vagy az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján a változásátvezetési eljáráshoz változási vázrajz szükséges, és az

a) benyújtásra került, ugyanakkor módosítása indokolt, annak módosítására a készítőjét,

b) nem került benyújtásra, annak elkészíttetésére a bejelentőt

kell felhívni azzal, hogy azt a jegyzőkönyv vagy a hivatalos feljegyzés alapulvételével kell elkészíteni.

(3)[68] Ha a becsatolt változási vázrajz járási hivatal által történő vizsgálata és záradékolása külön - megelőző - eljárás keretében történt, az ügyfél kérelmére a járási földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a változási vázrajzot újra záradékolja.

(4)[69] A járási hivatal az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetése esetén a záradékkal ellátott változási vázrajzot a határozathoz mellékelve küldi meg a bejelentő részére.

18. Hivatalból induló vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás

32. § (1)[70] Ha a járási hivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásról hivatalból szerez tudomást - ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet -, a tudomásszerzést követő 15 napon belül helyszíni szemlét tart.

(2)[71] Ha a járási hivatal az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemle során megállapítja a földrészlet természetbeni (tényleges) állapotának és az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatának az eltérését, a helyszíni szemle megtartásának napját követő 15 napon belül a bejelentési kötelezettségét elmulasztó ügyfelet 30 napos határidő megállapításával a 29. §-ban meghatározott bejelentésre szólítja fel.

(3)[72] Ha az ügyfél nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, a járási hivatal hivatalból lefolytatja az egyesített eljárást, melynek keretében - szükség szerint - a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül gondoskodik a változási vázrajz elkészítéséről, továbbá az eljárási költségek megfizetésére kötelezi az ügyfelet.

(4)[73] Ha a járási hivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változást más hatósági eljárása keretében folytatott helyszíni szemlén vagy helyszíni ellenőrzése során állapítja meg, akkor az ügyfél felszólítására vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti határidőket az e bekezdés szerinti helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés napját követő naptól kell számítani.

33. § (1)[74] A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás esetén a földminősítési eljárás megindítása tényének feljegyzésére és törlésére a 30. § (1), illetve (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a földminősítési eljárás megindítása tényét a járási hivatalnak a 32. § (1) vagy (4) bekezdése szerinti helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés alapján készült hivatalos feljegyzés alapján, legkésőbb annak keltét követő munkanapon belül kell feljegyezni.

(2) A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárásra egyebekben a 29-30. §-ban, valamint a 31. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

19. A megkeresésre induló egyesített eljárás

34. § (1)[75] A hatósági megkeresésre induló egyesített eljárásban a bejelentésre induló egyesített eljárás rendelkezései irányadók azzal, hogy azt a hatóságot is az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti megkeresőnek kell tekinteni, amelynek a hatósági döntésén alapul a változás, és amelynek a döntéséről a járási hivatalt értesítenie kellett.

(2)[76] Ha az adatváltozás átvezetéséhez változási vázrajz szükséges, akkor annak becsatolására az (1) bekezdés szerinti megkeresőt kell felhívni, abban az esetben is, ha a hatósági döntés nem tartalmazott kifejezett megkeresést, vagy az nem került megküldésre és a járási hivatal a változásról ellenőrzése során hivatalból vagy valamely hatóság tájékoztatása, illetve bejelentés alapján szerzett tudomást. A hiánypótlási felhívás eredménytelensége esetén a változási vázrajz járási hivatal által hivatalból történő elkészítésének a költségei is a megkeresőt terhelik.

35. §[77] Ha a megkeresésre induló egyesített eljárás során a járási hivatal olyan változást is megállapít, amelyet az ügyfélnek kellett volna bejelentenie, a hivatalból induló egyesített eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

V. FEJEZET

TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS

36. § (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:

a) telekalakítási engedélyezési eljárás,

b) egyesített telekalakítási eljárás.

(2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján

a) a telekalakítás engedélyezésére és

b) a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)

irányuló eljárás indul meg.

(3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

a) a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet bármelyik tulajdonosa,

b) közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,

c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,

d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,

e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság szerinti többsége,

f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

(4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az - a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult - nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult.

(5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat;

b) gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét;

c) a telekalakítással érintett földrészlet vagy földrészletek helyrajzi számát, a földrészlet vagy földrészletek fekvése szerinti település megjelölésével;

d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését;

e) a telekalakítás célját, amely lehet:

ea) telekcsoport újraosztása,

eb) telekfelosztás,

ec) telekegyesítés,

ed)[78] telekhatárrendezés;

f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek az (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti előírásoknak is.

(7)[79] A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, az általa irányított minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, mely a 3. melléklet 1. pontjában felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.

(8) Telekalakítási dokumentációt

a) ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkező személy a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével

készíthet.

(9) Ha a telekalakítási dokumentációt a (8) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy készíti, a dokumentáció minőségét, valamint a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőségét a (8) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező szakember tanúsítja a változási vázrajzon és a telekalakítási helyszínrajzon.

(10)[80] Azokra az ingatlanokra, amelyek a kisajátítást kérő tulajdonában vannak és a kisajátítási tervben szerepelnek, az (1) bekezdés szerinti telekalakítási eljárás helyett a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni és e kormányrendelet szerint záradékolt változási vázrajz alapján kerül sor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.

36/A. §[81] Telekalakítási eljárás során a birtokösszevonási cél a telekcsoport újraosztás esetén valósul meg, amennyiben az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő földrészletek

a) egy helyrajzi számon,

b) közvetlenül egymás mellé, vagy

c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé

kerülnek kialakításra.

37. § (1)[82]

(2) A telekalakítási eljárás megindítását az eljárás iránti kérelem benyújtását követő munkanapon valamennyi érintett tulajdoni lapon széljegyezni kell. A telekalakítási eljárás megindítása tényét a széljegyzést követő 8 napon belül hivatalból kell feljegyezni, kivéve, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására kerül sor. Az erről szóló végzésben a széljegy törléséről rendelkezni kell és annak jogerőre emelkedését követő napon azt az ügyfelek értesítése nélkül törölni kell a tulajdoni lapról.

(3) A tényt hivatalból kell törölni az ingatlan-nyilvántartásból:

a) az engedély iránti kérelem ügyében folytatott eljárást lezáró érdemi döntés vagy az azt megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő napon,

b) egyesített telekalakítási eljárásban a (7), illetve a (8) bekezdés szerinti széljegyzéssel egyidejűleg,

c) egyesített telekalakítási eljárás esetén az a) pontban meghatározott napon.

(4) A tény (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerinti feljegyzésének, illetve törlésének ingatlan-nyilvántartási foganatosításáról az ügyfeleket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - külön értesíteni nem kell.

(5)[83] A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. A telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a járási hivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - újra záradékolja.

(6)[84] Abban az esetben, ha a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem történt meg, az ügyfél kérelmére a járási hivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a változási vázrajzot újra záradékolja. A kérelemhez a bíróság által érkeztetett keresetlevelet csatolni kell.

(7) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével - a (8) bekezdésben foglalt esetet kivéve - a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő munkanapon indul meg.

(8) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerőre, a változásátvezetési eljárás a jogerős határozat első fokú ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezésének napján indul meg.

(9) Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap.

(10) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs lehetőség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával az (5) bekezdésben megjelölt időn belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a földrészlet adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését.

38. § (1)[85] A járási hivatal, valamint a kormányhivatal a telekalakítási eljárásban a 4. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az ott megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá - ha a szakkérdés vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezik - a 4. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.

(1a)[86] Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal hatályos záradékával ellátott változási vázrajz és területkimutatás csatolásával a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás ad ki.

(1b)[87] A 4. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt előírásokon túl - tartalmaznia kell

a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket is,

b) az indokolási részben a vizsgált szakkérdések és a vizsgálat során tett, a döntés szempontjából lényeges megállapítások, valamint a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását is.

(2)[88] A járási hivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt tizenöt napon belül megvizsgálja. A járási hivatal által záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolata képezi az alapját a 4. melléklet szerinti szakkérdések vizsgálatának, valamint a 4. mellékletben kijelölt szakhatóság vagy szakértő megkeresésének, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képező földrészletet vagy földrészleteket érintően változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet - a szakhatóságok megkeresése nélkül - el kell utasítani.

(4)[89] A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a - 3. melléklet 3. pontja szerinti záradékkal ellátott - változási vázrajzot a jogerős határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmező részére.

(5)[90] Abban az esetben, ha a telekalakítási eljárás az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett bányatelket érint, a változásátvezetési eljárásban hozott bejegyző határozatot az illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatalnak is meg kell küldeni.

(6)[91] Ha a fellebbezés az első fokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a másodfokú telekalakítási hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 4. melléklet A) részében foglalt táblázat "C" oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.

(7)[92] Ha a döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú telekalakítási hatóság megállapítja, hogy a telekalakítási határozatot az (1) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.

38/A. §[93] (1) Nem minősül telekalakítási eljárásnak a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA kérelmére induló olyan megosztási eljárás, amely a Nemzeti Földalapba tartozó, kizárólagos állami tulajdonban lévő földrészlet árverés útján történő értékesítése céljából az erdő művelési ágú alrészlet önálló ingatlanná alakítására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a földrészlet fekvése szerinti területileg illetékes telekalakítási hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal folytatja le.

(3)[94] A megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az NFA által az árverési értékesítés során közzétett hirdetményben is szereplő ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell elkészíteni, és a változást az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni azzal, hogy a változási vázrajz elkészítéséhez helyszíni felmérés nem szükséges.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, az ahhoz kapcsolódó művelési ág változási, valamint a változás átvezetésére irányuló eljárást rangsorban megelőző kérelmek elbírálására irányuló valamennyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.

39. § (1) A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügy tárgyát képező építési beruházás tervezett megvalósítása érdekében lefolytatott egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási engedélyezési eljárási szakaszának ügyintézési határideje 15 nap, a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 5 nap.

(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított telekalakítási eljárásban a 38. § (1) bekezdését - a szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltétele tekintetében - az építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZÉSI KÉPESSÉG IGAZOLÁSA

40. § (1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak[95]

a)[96] a kérelemben megjelölt földnek

aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy

ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló

árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy

b) a 9. § (7) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet

igazolja.

(1a)[97] Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel fennállását.

(2) A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni a Fétv. 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az árverezésre kerülő vagy a bírósági döntés alapján történő tulajdonjog bejegyzéssel érintett föld fekvésének települését és helyrajzi számát.

(3)[98]

VII. FEJEZET

FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOK

41. § Az ingatlan fekvése szerinti járási hivatal első fokú hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:[99]

a) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos vezetését és az abból történő adatszolgáltatást,

b) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben,

c) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok vizsgálatát és záradékolását,

d) kijavítja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hibákat,

e) elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkákat,

f) közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában,

g) elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat,

h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat,

i) elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni ellenőrzését,

j) megindítja a bírságolási eljárást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változások bejelentését elmulasztóval, valamint az állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználójával szemben.

42. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:[100]

a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:

aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,

ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,

ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása iránt,

ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetéséről,

ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,

af) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás megindításáról,

ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás megállapításáról,

ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,

ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;

b) ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatást;

c) ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet;

d)[101] ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatokat;

e) ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat;

f) vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat;

g) megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben;

h)[102] ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési és térképészeti tevékenysége tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e), g) és h) pontja szerint hatásköröket, továbbá a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényességi ellenőrzést;

i) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat;

j) adatot szolgáltat a FÖMI részére a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisához.

(2)[103] A kormányhivatal lefolytatja a másodfokú eljárást a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben.

(3)[104] A kormányhivatal illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását.

(4)[105] A kormányhivatal a bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet.

(5)[106] A kormányhivatal az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 10. napjáig, illetve január 10. napjáig tájékoztatja a térképészetért felelős minisztert.

43. § (1) A FÖMI országos illetékességgel, mint ingatlanügyi hatóság jár el:

a) az állami alapadatok tárolása, kezelése és szolgáltatása, valamint az adatbázisok kezelése és üzemeltetése során,

b) az állami alapadatok és adatbázisok elektronikus (hálózaton keresztüli) szolgáltatása során,

c) a Magyarország területére vonatkozó űrtávérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása során,

d) az új állami alapadatok alapadatbázisainak állami átvétele során,

e) az államhatár földmérési jelei (határjelei), valamint az aktív GNSS hálózat vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlása során,

f) az államhatár határjeleinek és határpontjainak EOV rendszerbeli koordinátáinak meghatározása során,

g) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában hiteles záradékkal, valamint fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel ellátott hitelesített adatszolgáltatás végzése során,

h) az alaphálózati pontok áthelyezése, megszüntetése során,

i)[107] a kormányhivatal alappont helyszínelésének ellenőrzése során,

j) a földmérési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának időtartama alatt a tevékenységre jogosultnál lefolytatott hatósági ellenőrzés során,

k) az állami alapadatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése és bírság kiszabása során a hatáskörébe utalt esetekben,

l) a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített állami alapadatok adatbázisát érintő adatok átadásának elmulasztásáért kiszabandó bírságok kiszabása során,

m) a hatáskörébe utalt földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenység során,

n) a megyei földmérési szakfelügyelet ellenőrzése során,

o) számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése során,

p) tulajdoni lap elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatának fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel történő ellátása során,

q) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem elbírálása során,

r) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése során,

s) a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített, az állami topográfiai térképi adatbázis és az állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintő adatok kezelése és szolgáltatása során,

t) az ingatlan-, a földműves, valamint földhasználati nyilvántartás országos központi adatbázisának üzemeltetése, valamint az abból történő adatleválogatás és adattovábbítás során,

u) az országos térképtár létesítése és működtetése során.

(2) A FÖMI országos illetékességgel, mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv:

a) eljár a jogszabályokban meghatározott vagy delegált országos adatbázisok kezelése, változásvezetése és az azokból történő adatszolgáltatás során,

b) működteti a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszert,

c) üzemelteti a kozmikus geodéziai obszervatóriumot,

d) eljár a földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosítása során,

e) eljár a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása során,

f) ellátja az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak őrzését, valamint az állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak őrzését, kezelését, szolgáltatását, illetve értékesítését,

g) fenntartja, fejleszti és szolgáltatja az ország területére a domborzatmodellt, a felületmodellt, és geoportált üzemeltet,

h) vezeti a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisának központi nyilvántartását és abból adatot szolgáltat,

i) ellátja az állami alapmunkákkal összefüggő, a feladatkörébe utalt megrendeléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat,

j) végzi az állami térképi adatbázisok készítésével kapcsolatos - feladatkörébe utalt - légifényképezésre és az űrfelvételek beszerzésére vonatkozó koordinációs, megrendelői, előfeldolgozási feladatokat,

k) ellátja az ingatlan-nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartási térképkezelő, valamint a földműves- és földhasználati nyilvántartás számítógépes rendszerének fejlesztését,

l) kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat végez, ezen belül különösen a szakmai információs rendszerek fejlesztését, irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a földügyi igazgatást érintő földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását látja el,

m) ellátja az agrárszakigazgatás terület alapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós delegált feladatok végrehajtását,

n) eljár a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,

o) ellátja a szőlőültetvények azonosítását, az ágazati támogatások kifizetése, valamint a bor eredetvédelme térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és a közzétételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,

p) ellátja a nemzetközi kötelezettségből származó feladatokat,

q) ellátja a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat,

r) ellátja az állami alapadatok adatbázisainak hálózati szolgáltatón keresztül történő egyedi szerződést követő hozzáférések biztosítását,

s) ellátja az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetésével kapcsolatos minőségbiztosítási feladatokat,

t) tevékenységi körébe tartozó szakértői véleményt készít,

u) ellátja a szakirányú konferenciák, valamint a szakirányú továbbképzés akkreditálását.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 56. § és a 6. melléklet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § 2015. június 1-jén lép hatályba.

45. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

46. §[108] E rendelet eltérő rendelkezése hiányában, ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalt kell érteni.

47. §[109]

48. §[110]

49. §[111]

50. §[112]

51. §[113]

52. §[114]

53. §[115]

54. §[116]

55. §[117]

56. §[118]

57. §[119]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A földügyi igazgatási feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe[120]

1. BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA (székhelye: Budapest)[121]

1.1. XI. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)[122]

Budapest I. kerület

Budapest II. kerület

Budapest III. kerület

Budapest VIII. kerület

Budapest IX. kerület

Budapest X. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXII. kerület

Budapest XXIII. kerület

1.2. XIV. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)[123]

Budapest IV. kerület

Budapest V. kerület

Budapest VI. kerület

Budapest VII. kerület

Budapest XIII. kerület

Budapest XIV. kerület

Budapest XV. kerület

Budapest XVI. kerület

Budapest XVII. kerület

2. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Pécs)[124]

2.1. Komlói Járási Hivatal (székhelye: Komló)[125]

Ág

Alsómocsolád

Apátvarasd

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Felsőegerszeg

Gerényes

Geresdlak

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Kárász

Kátoly

Kékesd

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Lovászhetény

Mágocs

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Martonfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Oroszló

Palé

Pécsvárad

Sásd

Szágy

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Szellő

Tarrós

Tékes

Tófű

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengővárkony

2.2. Mohácsi Járási Hivatal (székhelye: Mohács)[126]

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunaszekcső

Erdősmárok

Feked

Görcsönydoboka

Hásságy

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Székelyszabar

Szűr

Töttös

Udvar

Véménd

Versend

2.3. Pécsi Járási Hivatal (székhelye: Pécs)[127]

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Bosta

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Hosszúhetény

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Ócsárd

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

2.4. Siklósi Járási Hivatal (székhelye: Siklós)[128]

Adorjás

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Baksa

Baranyahídvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmindszent

Bogdása

Cún

Csányoszró

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egyházasharaszti

Felsőszentmárton

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kémes

Kemse

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kistapolca

Kistótfalu

Kisszentmárton

Kórós

Kovácshida

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek

Márfa

Markóc

Marócsa

Márok

Matty

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Pécsdevecser

Peterd

Piskó

Rádfalva

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szaporca

Szava

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Túrony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

2.5. Szigetvári Járási Hivatal (székhelye: Szigetvár)[129]

Almamellék

Almáskeresztúr

Bánfa

Basal

Bicsérd

Boda

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Endrőc

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pécsbagota

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kecskemét)[130]

3.1. Bajai Járási Hivatal (székhelye: Baja)[131]

Baja

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Vaskút

3.2. Bácsalmási Járási Hivatal (székhelye: Bácsalmás)[132]

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszőlős

Borota

Csikéria

Jánoshalma

Katymár

Kéleshalom

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Rém

Tataháza

3.3. Kalocsai Járási Hivatal (székhelye: Kalocsa)[133]

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

3.4. Kecskeméti Járási Hivatal (székhelye: Kecskemét)[134]

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Fülöpjakab

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Kunszállás

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány

Szentkirály

Tiszaalpár

Tiszakécske

Tiszaug

Városföld

3.5. Kiskőrösi Járási Hivatal (székhelye: Kiskőrös)[135]

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Izsák

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

3.6. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)[136]

Bugac

Bugacpusztaháza

Gátér

Kiskunfélegyháza

Pálmonostora

Petőfiszállás

3.7. Kiskunhalasi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)[137]

Balotaszállás

Csólyospálos

Harkakötöny

Jászszentlászló

Kelebia

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Móricgát

Pirtó

Szank

Tompa

Zsana

3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmiklós)[138]

Apostag

Dunaegyháza

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

4. BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Békéscsaba)[139]

4.1. Békéscsabai Járási Hivatal (székhelye: Békéscsaba)[140]

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

4.2. Gyulai Járási Hivatal (székhelye: Gyula)[141]

Elek

Gyula

Kétegyháza

Lőkösháza

4.3. Békési Járási Hivatal (székhelye: Békés)[142]

Békés

Bélmegyer

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Tarhos

4.4. Orosházi Járási Hivatal (székhelye: Orosháza)[143]

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal (székhelye: Mezőkovácsháza)[144]

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

4.6. Szarvasi Járási Hivatal (székhelye: Szarvas)[145]

Békésszentandrás

Csabacsűd

Kardos

Kondoros

Örménykút

Szarvas

4.7. Gyomaendrődi Járási Hivatal (székhelye: Gyomaendrőd)[146]

Csárdaszállás

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

4.8. Szeghalmi Járási Hivatal (székhelye: Szeghalom)[147]

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösújfalu

Szeghalom

Vésztő

4.9. Sarkadi Járási Hivatal (székhelye: Sarkad)[148]

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Mezőgyán

Okány

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Miskolc)[149]

5.1. Edelényi Járási Hivatal (székhelye: Edelény)[150]

Abod

Alacska

Alsótelekes

Balajt

Bánhorváti

Becskeháza

Berente

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Edelény

Égerszög

Felsőtelekes

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Izsófalva

Kazincbarcika

Komjáti

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Martonyi

Mályinka

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhakálló

Szuhogy

Tardona

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Vadna

Varbóc

Viszló

Ziliz

5.2. Encsi Járási Hivatal (székhelye: Encs)[151]

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszántó

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Baskó

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kéked

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Sima

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Szikszó

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

5.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal (székhelye: Mezőkövesd)[152]

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

5.4. Miskolci Járási Hivatal (székhelye: Miskolc)[153]

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Köröm

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Onga

Ónod

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Sóstófalva

Szirmabesenyő

Újcsanálos

Varbó

5.5. Ózdi Járási Hivatal (székhelye: Ózd)[154]

Arló

Aggtelek

Alsószuha

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dövény

Dubicsány

Farkaslyuk

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Imola

Jákfalva

Járdánháza

Jósvafő

Kánó

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Putnok

Ragály

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Szuhafő

Trizs

Uppony

Zádorfalva

Zubogy

5.6. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal (székhelye: Sátoraljaújhely)[155]

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámoc

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vajdácska

Vágáshuta

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

5.7. Szerencsi Járási Hivatal (székhelye: Szerencs)[156]

Alsódobsza

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tállya

Tiszaladány

Tiszalúc

Tiszatardos

Tokaj

5.8. Tiszaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Tiszaújváros)[157]

Ároktő

Gelej

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Mezőcsát

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

6. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szeged)[158]

6.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (székhelye: Hódmezővásárhely)[159]

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

6.2. Makói Járási Hivatal (székhelye: Makó)[160]

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

6.3. Szegedi Járási Hivatal (székhelye: Szeged)[161]

Algyő

Baks

Balástya

Csengele

Deszk

Dóc

Domaszék

Ferencszállás

Kistelek

Klárafalva

Kübekháza

Ópusztaszer

Pusztaszer

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

6.4. Mórahalmi Járási Hivatal (székhelye: Mórahalom)[162]

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Zsombó

6.5. Szentesi Járási Hivatal (székhelye: Szentes)[163]

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6.6. Csongrádi Járási Hivatal (székhelye: Csongrád)[164]

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

7. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Székesfehérvár)[165]

7.1. Bicskei Járási Hivatal (székhelye: Bicske)[166]

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vértesacsa

Vértesboglár

7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Dunaújváros)[167]

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

7.3. Móri Járási Hivatal (székhelye: Mór)[168]

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal (székhelye: Sárbogárd)[169]

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Enying

Hantos

Igar

Kisláng

Lajoskomárom

Lepsény

Mátyásdomb

Mezőkomárom

Mezőszentgyörgy

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárszentágota

Szabadhidvég

Vajta

7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)[170]

Aba

Bakonykúti

Baracska

Csór

Csősz

Ercsi

Füle

Gárdony

Gyúró

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Kajászó

Káloz

Kápolnásnyék

Kőszárhegy

Lovasberény

Martonvásár

Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Ráckeresztúr

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Szabadegyháza

Székesfehérvár

Tác

Tordas

Úrhida

Vál

Velence

Vereb

Zámoly

Zichyújfalu

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Győr)[171]

8.1. Csornai Járási Hivatal (székhelye: Csorna)[172]

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Jobaháza

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

8.2. Győri Járási Hivatal (székhelye: Győr)[173]

Abda

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bezi

Bőny

Börcs

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Écs

Fehértó

Fenyőfő

Gönyű

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrsövényház

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Lázi

Mezőörs

Mosonszentmiklós

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényő

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

8.3. Győri Járási Hivatal Téti Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Tét)[174]

Árpás

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Győrszemere

Kisbabot

Mérges

Mórichida

Rábacsécsény

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Szerecseny

Tét

8.4. Kapuvári Járási Hivatal (székhelye: Kapuvár)[175]

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Répceszemere

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal (székhelye: Mosonmagyaróvár)[176]

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

8.6. Soproni Járási Hivatal (székhelye: Sopron)[177]

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Debrecen)[178]

9.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)[179]

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Furta

Gáborján

Hencida

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Szentpéterszeg

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

9.2. Debreceni Járási Hivatal (székhelye: Debrecen)[180]

Álmosd

Bagamér

Balmazújváros

Bocskaikert

Debrecen

Derecske

Egyek

Esztár

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúhadház

Hajdúsámson

Hortobágy

Hosszúpályi

Kismarja

Kokad

Konyár

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Pocsaj

Sáránd

Téglás

Tépe

Tiszacsege

Újléta

Újszentmargita

Vámospércs

9.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal (székhelye: Hajdúböszörmény)[181]

Folyás

Görbeháza

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

9.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal (székhelye: Hajdúszoboszló)[182]

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nádudvar

Nagyhegyes

9.5. Püspökladányi Járási Hivatal (székhelye: Püspökladány)[183]

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

10. HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Eger)[184]

10.1. Egri Járási Hivatal (székhelye: Eger)[185]

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Feldebrő

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét

10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal (székhelye: Füzesabony)[186]

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal (székhelye: Gyöngyös)[187]

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

10.4. Hatvani Járási Hivatal (székhelye: Hatvan)[188]

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

10.5. Hevesi Járási Hivatal (székhelye: Heves)[189]

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szolnok)[190]

11.1. Jászberényi Járási Hivatal (székhelye: Jászberény)[191]

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)[192]

Cibakháza

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszaföldvár

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

11.3. Szolnoki Járási Hivatal (székhelye: Szolnok)[193]

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

11.4. Szolnoki Járási Hivatal Mezőtúri Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Mezőtúr)[194]

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal (székhelye: Tiszafüred)[195]

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Törökszentmiklós)[196]

Abádszalók

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Kunhegyes

Örményes

Tiszabő

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszatenyő

Tomajmonostora

Törökszentmiklós

11.7. Karcagi Járási Hivatal (székhelye: Karcag)[197]

Berekfürdő

Karcag

Kenderes

Kisújszállás

Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Esztergom)[198]

12.1. Esztergomi Járási Hivatal (székhelye: Esztergom)[199]

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

12.2. Komáromi Járási Hivatal (székhelye: Komárom)[200]

Aka

Almásfüzitő

Ács

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bábolna

Bársonyos

Csatka

Császár

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

12.3. Tatai Járási Hivatal (székhelye: Tata)[201]

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

12.4. Tatabányai Járási Hivatal (székhelye: Tatabánya)[202]

Bokod

Dad

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kömlőd

Környe

Oroszlány

Szákszend

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

13. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Salgótarján)[203]

13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)[204]

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hollókő

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Őrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Rimóc

Szalmatercs

Szanda

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Terény

Varsány

13.2. Pásztói Járási Hivatal (székhelye: Pásztó)[205]

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

13.3. Rétsági Járási Hivatal (székhelye: Rétság)[206]

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal (székhelye: Salgótarján)[207]

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Ságújfalu

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Budapest)[208]

14.1. Budakeszi Járási Hivatal (székhelye: Budapest)[209]

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszőlős

Solymár

Telki

Tinnye

Tök

Üröm

Zsámbék

14.2. Érdi Járási Hivatal (székhelye: Érd)[210]

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

14.3. Ceglédi Járási Hivatal (székhelye: Cegléd)[211]

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

14.4. Nagykőrösi Járási Hivatal (székhelye: Nagykőrös)[212]

Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

14.5. Dabasi Járási Hivatal (székhelye: Dabas)[213]

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

14.6. Gödöllői Járási Hivatal (székhelye: Gödöllő)[214]

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Vácszentlászló

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

14.7. Monori Járási Hivatal (székhelye: Monor)[215]

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Pánd

Péteri

Pilis

Üllő

Vasad

Vecsés

14.8. Nagykátai Járási Hivatal (székhelye: Nagykáta)[216]

Farmos

Kóka

Nagykáta

Mende

Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Úri

14.9. Ráckevei Járási Hivatal (székhelye: Ráckeve)[217]

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl

14.10. Szentendrei Járási Hivatal (székhelye: Szentendre)[218]

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Pomáz

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

14.11. Váci Járási Hivatal (székhelye: Vác)[219]

Acsa

Bernecebaráti

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

14.12. Dunakeszi Járási Hivatal (székhelye: Dunakeszi)[220]

Csomád

Dunakeszi

Fót

Göd

15. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kaposvár)[221]

15.1. Fonyódi Járási Hivatal (székhelye: Balatonboglár)[222]

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Karád

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

Visz

15.2. Barcsi Járási Hivatal (székhelye: Barcs)[223]

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

15.3. Kaposvári Járási Hivatal (székhelye: Kaposvár)[224]

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

15.4. Marcali Járási Hivatal (székhelye: Marcali)[225]

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

15.5. Nagyatádi Járási Hivatal (székhelye: Nagyatád)[226]

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Inke

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Tarany

Zákány

Zákányfalu

15.6. Siófoki Járási Hivatal (székhelye: Siófok)[227]

Andocs

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonvilágos

Bábonymegyer

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Kánya

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kőröshegy

Kötcse

Lulla

Miklósi

Nagyberény

Nagycsepely

Nágocs

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szántód

Szólád

Szorosad

Tab

Teleki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zamárdi

Zics

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Nyíregyháza)[228]

16.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal (székhelye: Fehérgyarmat)[229]

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tivadar

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

16.2. Kisvárdai Járási Hivatal (székhelye: Kisvárda)[230]

Ajak

Anarcs

Benk

Dombrád

Döge

Eperjeske

Fényeslitke

Győröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Lövőpetri

Mándok

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

16.3. Mátészalkai Járási Hivatal (székhelye: Mátészalka)[231]

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

16.4. Nyírbátori Járási Hivatal (székhelye: Nyírbátor)[232]

Bátorliget

Encsencs

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

16.5. Nyíregyházi Járási Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)[233]

Apagy

Baktalórántháza

Balkány

Balsa

Berkesz

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Demecser

Érpatak

Gávavencsellő

Gégény

Geszteréd

Ibrány

Kállósemjén

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Laskod

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagyhalász

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Ófehértó

Paszab

Petneháza

Rakamaz

Ramocsaháza

Rohod

Sényő

Szabolcs

Szakoly

Székely

Szorgalmatos

Tímár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Tiszavasvári

Újfehértó

Vasmegyer

16.6. Vásárosnaményi Járási Hivatal (székhelye: Vásárosnamény)[234]

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Vámosatya

Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szekszárd)[235]

17.1. Bonyhádi Járási Hivatal (székhelye: Bonyhád)[236]

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Felsőnána

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

17.2. Dombóvári Járási Hivatal (székhelye: Dombóvár)[237]

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

17.3. Paksi Járási Hivatal (székhelye: Paks)[238]

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

Tengelic

17.4. Szekszárdi Járási Hivatal (székhelye: Szekszárd)[239]

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tolna

Várdomb

17.5. Tamási Járási Hivatal (székhelye: Tamási)[240]

Belecska

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Hőgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

18. VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szombathely)[241]

18.1. Celldömölki Járási Hivatal (székhelye: Celldömölk)[242]

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápóc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

18.2. Körmendi Járási Hivatal (székhelye: Körmend)[243]

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

18.3. Sárvári Járási Hivatal (székhelye: Sárvár)[244]

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

18.4. Szombathelyi Járási Hivatal (székhelye: Szombathely)[245]

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bozsok

Bucsu

Bük

Cák

Csempeszkopács

Csepreg

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Horvátzsidány

Iklanberény

Ják

Kisunyom

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemescsó

Nemeskolta

Ólmod

Perenye

Peresznye

Pornóapáti

Pusztacsó

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Tormásliget

Torony

Tömörd

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Velem

Vép

Zsennye

18.5. Vasvári Járási Hivatal (székhelye: Vasvár)[246]

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahídvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Veszprém)[247]

19.1. Ajkai Járási Hivatal (székhelye: Ajka)[248]

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Farkasgyepű

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kislőd

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Nyirád

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szőc

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vid

19.2. Balatonfüredi Járási Hivatal (székhelye: Balatonfüred)[249]

Alsóörs

Aszófő

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Lovas

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

19.3. Pápai Járási Hivatal (székhelye: Pápa)[250]

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonypölöske

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

19.4. Tapolcai Járási Hivatal (székhelye: Tapolca)[251]

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

19.5. Veszprémi Járási Hivatal (székhelye: Veszprém)[252]

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Barnag

Bánd

Berhida

Borzavár

Csajág

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Felsőörs

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd

Királyszentistván

Küngös

Litér

Lókút

Márkó

Mencshely

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Olaszfalu

Ősi

Öskü

Papkeszi

Pétfürdő

Pénzesgyőr

Porva

Pula

Sóly

Szápár

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tés

Tótvázsony

Várpalota

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zirc

20. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Zalaegerszeg)[253]

20.1. Keszthelyi Járási Hivatal (székhelye: Keszthely)[254]

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Ligetfalva

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

20.2. Lenti Járási Hivatal (székhelye: Lenti)[255]

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20.3. Letenyei Járási Hivatal (székhelye: Letenye)[256]

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)[257]

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)[258]

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szentpéterúr

Teskánd

Tilaj

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal (székhelye: Zalaszentgrót)[259]

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Mihályfa

Nagygörbő

Óhíd

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye

Türje

Zalabér

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

2. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[260]

A) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések, a vizsgálatot megalapozó hatáskörök, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése

ABC
1.I. Újrahasznosítási eljárásban
2.Vizsgálat feltételeVizsgálandó szakkérdésSzakértőként kirendelhető szerv
3.Minden esetben.Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi
védelme követelményeinek való megfelelés.
Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági
Hivatal
4.Ha a földrészlet az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos
jelentőségű védett természeti
területen vagy Natura 2000
területen van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása,
hogy az újrahasznosítás a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek megfelel-e.
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
5.Ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten valósítják meg,
amelynek helyrajzi száma a
nyilvántartott vagy védetté
nyilvánított régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket, nyilvántartott
műemléki értékeket és
műemlékeket tartalmazó
kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szerepel.
Építésügyi és kulturális örökségvédelmi
szakkérdés: annak elbírálása, hogy az
újrahasznosítás a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Budapest Főváros Kormányhivatala,
kizárási feltétel fennállása esetén a
kulturális örökség védelméért felelős
miniszter
6.II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
7.Minden esetben.Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
8.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos
jelentőségű védett természeti
területen, Natura 2000 területen
vagy barlang felszíni
védőövezetén van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása,
hogy a végleges más célú hasznosítás a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e.
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
9.Ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten tervezik
megvalósítani, amelynek
helyrajzi száma a nyilvántartott
régészeti lelőhelyeket,
régészeti védőövezeteket,
műemléki területeket,
nyilvántartott műemléki
értékeket és műemlékeket
tartalmazó kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szerepel.
Építésügyi és kulturális örökségvédelmi
szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú
hasznosítás a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Budapest Főváros Kormányhivatala,
kizárási feltétel fennállása esetén a
kulturális örökség védelméért felelős
miniszter
10.III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
11.Minden esetben.Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés.Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
12.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos
jelentőségű védett természeti
területen vagy Natura 2000
területen van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása,
hogy az ideiglenes más célú hasznosítás a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek megfelel-e.
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
13.Ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten tervezik
megvalósítani, amelynek
helyrajzi száma a nyilvántartott
régészeti lelőhelyeket,
régészeti védőövezeteket,
műemléki területeket,
nyilvántartott műemléki
értékeket és műemlékeket
tartalmazó kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szerepel.
Építésügyi és kulturális örökségvédelmi
szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú
hasznosítás a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Budapest Főváros Kormányhivatala,
kizárási feltétel fennállása esetén a
kulturális örökség védelméért felelős
miniszter
14.IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban
15.Minden esetben.Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi
védelme követelményeinek való megfelelés.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
16.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos
jelentőségű védett természeti
területen, Natura 2000 területen
vagy barlang felszíni
védőövezetén van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása,
hogy a végleges más célú hasznosítás vagy az
eredeti állapot helyreállítása a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek
megfelel-e.
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
17.Ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten valósították
meg, amelynek helyrajzi száma
a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki
területeket, nyilvántartott
műemléki értékeket és
műemlékeket tartalmazó
kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban
szerepel.
Építésügyi és kulturális örökségvédelmi
szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú
hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása
a kulturális örökség védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek megfelel-e.
Budapest Főváros Kormányhivatala,
kizárási feltétel fennállása esetén a
kulturális örökség védelméért felelős
miniszter

B) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

ABCD
1.Bevonás és közreműködés
feltétele
Vizsgálandó szakkérdésElső fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
2.I. Újrahasznosítási eljárásban
3.Ha a földrészletre a
vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgtv.) 27. §-ában
meghatározott jog be van
jegyezve vagy jogi jelleg fel van
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás
megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a jég levonulására
vonatkozó követelményeknek.
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4.II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
5.Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-
ában meghatározott jog be van
jegyezve vagy jogi jelleg fel van
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy a végleges más célú
hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére
vonatkozó jogszabályi követelményeknek,
valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó követelményeknek.
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett természeti
területen található.
Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője,
fővárosban a
főjegyző
-
7.III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
8.Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-
ában meghatározott jog be van
jegyezve vagy jogi jelleg fel van
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy az időleges más célú
hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére
vonatkozó jogszabályi követelményeknek,
valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó követelményeknek.
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett természeti
területen található.
Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője,
fővárosban a
főjegyző
-
10.IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban
11.Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett természeti
területen található.
Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás
vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője,
fővárosban a
főjegyző
-

3. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[261]

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:

1.1. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott záradékolt változási vázrajz,

1.2. a telekalakítási helyszínrajz,

1.3. a digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem újraírható adathordozón.

2. A telekalakítási helyszínrajz tartalmazza:

2.1. a méretarány-tényezőt,

2.2. a telekalakítással érintett földrészleteket,

2.3. a telekalakítás utáni állapotot,

2.4. a telekalakítással érintett földrészleteken meglévő építményeket,

2.5. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal, és egyéb joggal terhelt területek határvonalát,

2.6. a bontás alatt álló épületek vonatkozásában "bontás alatt" megjegyzést,

2.7. a telekalakítással érintett földrészleten lévő összes építmény távolságát a tervezett földrészlet határtól,

2.8. a létrejövő földrészlet méreteit,

2.9. a beépített földrészlet esetén a földrészlet eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százalékát.

3. A telekalakítási záradék:

A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot az "A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos." záradékszöveggel látja el.

4. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[262]

A) A telekalakítási eljárásban vizsgálandó szakkérdések, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése

ABC
1.Vizsgálat feltételeVizsgálandó szakkérdésSzakértőként kirendelhető
szerv
2.Ha a telekalakítás olyan ingatlant
érint, amelynek helyrajzi száma a
nyilvántartott vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket tartalmazó kulturális
örökségvédelmi hatósági
nyilvántartásban szerepel.
Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak
elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-
e.
Budapest Főváros
Kormányhivatala, kizárási
feltétel fennállása esetén a
kulturális örökség védelméért
felelős miniszter
3.Ha a telekalakítás olyan ingatlant
érint, amelynek helyrajzi száma
műemléki területeket és műemlékeket
tartalmazó kulturális örökségvédelmi
hatósági nyilvántartásban szerepel.
Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak
elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-
e.
Budapest Főváros
Kormányhivatala, kizárási
feltétel fennállása esetén a
kulturális örökség védelméért
felelős miniszter
4.Ha a telekalakítás olyan ingatlant
érint, amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban országos jelentőségű
védett természeti terület, törvény
erejénél fogva védett forrás, láp,
barlang, víznyelő, szikes tó,
kunhalom, földvár, természeti terület,
Natura 2000 terület, ökológiai folyosó,
természeti emlék, barlang felszíni
védőövezet jogi jelleg ténye van
feljegyezve.
Természetvédelmi szakkérdés: annak
elbírálása, hogy a telekalakítás a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek, valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
-
5.Ha a telekalakítással új útterület jön
létre és olyan földrészlet kialakítására
irányul, amelynek kivett megnevezése
út.
Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a tervezett
telekalakítási eljárásban a
közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek
érvényre juttatása.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
6.Ha a telekalakítás meglévő út területét
érinti.
Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a tervezett
telekalakítási eljárásban a
közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek
érvényre juttatása érdekében a közútkezelői
hozzájárulás felülbírálása.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
7.Erdő megosztása.Erdészeti szakkérdés: a fenntartható
erdőgazdálkodás vizsgálata az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 86. §-a alapján.
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

B) A telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok kijelölése

[263]
ABCD
1.Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú szakhatóságMásodfokú
szakhatóság
2.Telekcsoport újraosztása, telek
megosztása, telkek egyesítése és
telekhatár rendezése esetén, kivéve
termőföldek birtokösszevonási
céllal történő telekalakítását 50
hektárig, azzal a feltétellel, hogy a
kialakítandó földrészletek területe
nem lehet kisebb a változás előtti
területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.
A telekalakítás megfelel-e a
településrendezési
követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak.
a telekalakítás helye
szerint illetékes
települési, fővárosi
kerületi önkormányzat
jegyzője, a Fővárosi
Önkormányzat által
közvetlenül igazgatott
terület tekintetében a
fővárosi főjegyző
-
3.Ha a telekalakítás olyan ingatlant
érint, amelyre az ingatlan-
n3ilvántartásban - jogi jellegként -
helyi jelentőségű védett természeti
terület, természetvédelmi terület,
természeti emlék jogi jelleg ténye
van feljegyezve.
Annak elbírálása, hogy a
telekalakítás a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
települési önkormányzat
jegyzője, fővárosban a
főjegyző
-
4.
5.Ha a telekalakításra a vasúti pálya
szélső vágányának tengelyétől
számított 50 méteren belüli sávban
kerül sor.
Annak elbírálása, hogy a
telekalakítás - a vasút állagára, a
vasúti forgalom biztonságára, a
vasúti pályahálózat működtetője
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására
gyakorolt hatása alapján -
engedélyezhető-e.
6.Ha a telekalakítás meglévő állandó,
ideiglenes működésű repülőtér
területét érinti.
A tervezett telekalakítás nem
korlátozza-e indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben a polgári
célú légiközlekedést, illetve a
repülőtéri létesítmények
működését.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
7.A víziutak medrét és a kikötők,
átkelők, vízpartok és vízterületek
telkét érintő telekalakítás esetén.
A tervezett telekalakítás nem
korlátozza-e indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben a polgári
célú vízi közlekedést, illetve
hajózási létesítmények
működését.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[264]

A hatósággal szemben felmerülő kizárási ok miatt másodfokú földvédelmi hatáskörben eljáró, illetve szakhatóságként közreműködő, továbbá földvédelmi szakkérdésben szakértőként kirendelhető megyei kormányhivatalok illetékességi területe

AB
1.SzékhelyIlletékességi terület
(megye)
2.Baranya Megyei KormányhivatalSomogy
3.Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalPest
4.Békés Megyei KormányhivatalCsongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KormányhivatalHeves
6.Csongrád Megyei KormányhivatalBékés,
Jász-Nagykun-Szolnok
7.Fejér Megyei KormányhivatalTolna,
Veszprém
8.Győr-Moson-Sopron Megyei KormányhivatalKomárom-Esztergom
9.Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalSzabolcs-Szatmár-Bereg
10.Heves Megyei KormányhivatalBorsod-Abaúj-Zemplén
11.Komárom-Esztergom Megyei KormányhivatalGyőr-Moson-Sopron
12.Nógrád Megyei KormányhivatalBudapest főváros
13.Pest Megyei KormányhivatalBács-Kiskun
14.Somogy Megyei KormányhivatalBaranya
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KormányhivatalHajdú-Bihar
16.Vas Megyei KormányhivatalZala
17.Veszprém Megyei KormányhivatalFejér,
Tolna
18.Zala Megyei KormányhivatalVas
19.Budapest Főváros KormányhivatalaNógrád

6. melléklet a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[265]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[2] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (24) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2015.04.01.

[4] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (24) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[7] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2-3. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2-4. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[9] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[10] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 5. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2-3. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[12] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[13] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2-3. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[14] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2-3. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[15] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[16] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 3. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[17] Módosította a 285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2015.10.06.

[18] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[19] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 8-9. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[20] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. és 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[21] Beiktatta a 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[22] Beiktatta a 113/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[23] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[24] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[25] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2., 8. és 9. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[26] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. és 9. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[27] Beiktatta a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 236. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[28] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1., 10. és 11. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[29] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. és 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[30] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[31] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[32] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[33] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 12. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[34] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[35] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 13. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[36] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[37] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[38] A záró szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[39] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[40] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[41] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 15. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[42] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[43] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[44] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[45] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[46] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[47] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[48] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. és 16. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[49] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1., 10. és 17. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[50] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[51] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[52] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 236. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[53] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (8) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[54] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (9) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[55] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[56] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. és 18. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[57] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 19. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[60] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[61] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § c) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[63] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[64] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[65] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[66] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 236. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[67] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[68] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 20. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[69] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[70] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[71] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[72] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[73] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[74] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 16. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[75] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 2. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[76] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 8. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[77] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[78] Módosította a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatályos 2016.12.02.

[79] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 21. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[80] Beiktatta a 171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2015.07.03.

[81] Beiktatta a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2016.12.02.

[82] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § d) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[83] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 22. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[84] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[85] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (12) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[86] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (13) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[87] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (13) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[88] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (14) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[89] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 22. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[90] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 23. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[91] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (15) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[92] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (15) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[93] Beiktatta a 285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2015.10.06.

[94] Megállapította a 67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[95] A nyitó szövegrészt megállapította a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2016.12.02.

[96] Megállapította a 285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2015.10.06.

[97] Beiktatta a 325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.11.11.

[98] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 237. § e) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[99] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[100] A felvezető szöveget módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[101] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 24. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[102] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 25. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[103] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 1. és 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[104] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[105] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[106] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[107] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (17) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2015.04.01.

[108] Beiktatta a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (16) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[120] A Melléklet címét megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (18) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[121] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[122] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[123] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[124] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[125] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[126] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[127] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[128] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[129] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[130] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[131] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[132] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[133] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[134] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[135] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[136] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[137] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[138] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[139] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[140] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[141] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[142] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[143] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[144] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[145] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[146] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[147] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[148] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[149] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[150] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[151] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[152] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[153] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[154] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[155] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[156] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[157] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[158] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[159] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[160] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[161] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[162] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[163] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[164] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[165] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[166] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[167] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[168] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[169] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[170] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[171] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[172] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[173] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[174] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése f) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[175] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[176] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[177] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[178] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[179] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[180] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[181] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[182] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[183] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[184] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[185] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[186] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[187] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[188] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[189] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[190] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[191] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[192] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[193] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[194] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése g) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[195] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[196] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[197] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[198] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[199] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[200] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[201] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[202] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[203] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[204] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[205] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[206] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[207] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[208] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[209] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (24) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[210] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[211] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[212] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[213] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[214] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[215] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[216] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[217] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[218] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[219] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[220] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[221] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[222] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[223] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[224] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[225] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[226] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[227] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[228] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[229] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[230] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[231] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[232] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[233] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[234] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[235] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[236] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[237] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[238] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[239] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[240] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[241] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[242] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[243] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[244] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[245] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[246] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[247] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[248] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[249] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[250] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[251] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[252] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[253] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[254] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[255] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[256] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[257] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[258] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[259] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (19) bekezdése e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[260] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (20) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[261] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (21) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[262] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (22) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[263] Módosította a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatályos 2016.12.02.

[264] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 260. § (23) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék