366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában,

a 10. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 11. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízvédelmi igazgatási szervek kijelölése

1. § (1) A Kormány

a) az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OVF),

b) a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság),

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF), és

d) a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság)

jelöli ki vízvédelmi igazgatási feladatok ellátására [az a)-d) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt: vízvédelmi igazgatási szervek].

(2) Vízvédelmi igazgatási szervként - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a vízügyi igazgatóság jár el.

2. A vízvédelmi igazgatási szervek működési területe

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az OVF országos illetékességgel látja el.

(2) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete szerinti vízügyi igazgatóság az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az R1. 1. mellékletben megjelölt működési területén látja el.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait a BM OKF országos illetékességgel látja el.

(2) Az R1. 2. melléklete szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az R1. 2. mellékletben megjelölt illetékességi területén látja el.

3. Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai

4. § Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtakkal összhangban, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek állapotát az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) vízminőségi adatainak felhasználásával, továbbá feltérképezi a víz, mint környezeti elem terhelésének, igénybevételének, szennyezésének helyzetét, közreműködik a vízi környezet kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében,

b) előkészíti a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatási feladatok végrehajtásához szükséges dokumentumokat, elektronikus jelentéseket,

c) közreműködik a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásában a Kvt. 51. és 51/A. §-a szerint,

d) - szükség esetén a vízügyi igazgatóság bevonásával - szolgáltatja a vízvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett vízvédelmi adatokat, információkat,

e) közreműködik a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: VKI) végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban,

f) végzi az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos, szakterületét érintő feladatokat,

g) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, különösen a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény és egyéb nemzetközi vízvédelmi feladatok ellátásában,

h) szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt egyezmény, illetve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,

i) vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, elemzéseket végez, jelentéseket készít,

j) szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat készít, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít,

k) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében,

l) szakmai segédanyagokat készít és szakmai képzéseket szervez a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel összefüggésben oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre,

m) a kormányhivatal regionális környezetvédelmi laboratóriumaival és a katasztrófavédelmi igazgatóságokkal együttműködve ellátja az OKIR működtetéséhez kapcsolódóan a vízvédelmi alrendszerek szakmai rendszergazda feladatkörét,

n) végzi a víz, mint környezeti elem állapotának és használatának figyelemmel kísérése céljából működtetett monitoring rendszerek szakmai támogatását, közreműködik az adatok megbízhatóságának növelésében, a környezetvédelmi laboratóriumok tevékenységének szakmai koordinációjában,

o) közreműködik az EU tagországi feladatok ellátásában, különösen a VKI követelményeivel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, részt vesz a módszertani fejlesztések, így a vízminősítési rendszer továbbfejlesztésének meghatározásában, a vízi környezet kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében,

p) közreműködik a külön jogszabályban meghatározott, a kibocsátásokkal kapcsolatos adatbázisok elemzésében, fejlesztésében,

q) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

r) együttműködik a BM OKF-fel.

4. A vízügyi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatai

5. § A vízügyi igazgatóság

a) a Vgtv.-ben előírtakkal összhangban, a Kvt. előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek állapotát és védelmének helyzetét az OKIR vízminőségi adatainak felhasználásával,

b) szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat, információkat,

c) közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban,

d) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi feladatainak végrehajtásából származó feladatokban,

e) szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt egyezmény, illetve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,

f) közreműködik a vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, elemzések, jelentések készítésében,

g) közreműködik a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez szükséges háttéranyagok elkészítésében, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítésében,

h) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében,

i) közreműködik a szakmai segédanyagok elkészítésében, szakmai képzések szervezésében a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel kapcsolatban oktatási, környezeti nevelési programok kidolgozásában és végrehajtásában,

j) észrevételeivel, javaslataival támogatja az OKIR működtetéséhez kapcsolódó, a szakmai rendszergazda feladatkörének ellátását,

k) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

l) együttműködik a területi vízvédelmi hatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során.

5. A BM OKF vízvédelmi igazgatási feladatai

6. § A BM OKF

a) - szükség esetén a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság bevonásával - szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett vízvédelmi adatokat,

b) a miniszter kijelölése alapján közreműködik a vízvédelmet érintő nemzetközi feladatok végrehajtásában,

c) összegyűjti, ellenőrzi, értékeli és rendelkezésre bocsátja az OKIR működéséhez szükséges - vízvédelmi hatósági és szakhatósági, valamint igazgatási feladataival összefüggő - adatokat, illetve az OKIR-ból adatokat szolgáltat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerek működtetőivel,

d) kezeli a kibocsátásokkal, terhelésekkel kapcsolatos adatbázisokat, közreműködik az adatok elemzésében, az adatbázis fejlesztésében,

e) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

f) közreműködik az országos tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerint a környezeti vizsgálati eljárásban és véleményezi a környezeti értékelést,

g) együttműködik a vízvédelmi igazgatási feladatai végrehajtását megalapozó, a víz, mint környezeti elem állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszer működtetése során az annak kiépítéséért, fenntartásáért és működtetéséért felelős szervekkel,

h) irányítja, koordinálja és ellenőrzi a katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási szakmai tevékenységét,

i) együttműködik az OVF-fel a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során.

7. § A BM OKF - a katasztrófavédelmi igazgatóság középirányító szerveként - a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása tekintetében koordinálja

a) a Kvt. és a vízvédelmet érintő jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtását, továbbá

b) a társszervekkel és az illetékes kormányhivatalokkal való kapcsolattartást az általuk környezetvédelmi igazgatási szervként működtetett regionális laboratóriumok igénybevételére vonatkozóan.

6. A katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatai

8. § A katasztrófavédelmi igazgatóság

a) összegyűjti, ellenőrzi, értékeli és az OKIR rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - a vízvédelmi feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerek működtetőivel,

b) végzi a kibocsátásokkal, terhelésekkel kapcsolatos adatbázisok kezelését, közreműködik az adatok elemzésében, az adatbázis fejlesztésében,

c) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

d) összegyűjti és nyilvántartja a települési önkormányzatok által végzett, a település közigazgatási területén lévő felszín alatti víz mennyiségi és minőségi állapotára kiterjedő monitoring eredményeket,

e) közreműködik az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerint a környezeti vizsgálati eljárásban és véleményezi a környezeti értékelést,

f) kapcsolatot tart a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása során a társszervekkel, és kiemelten az illetékes kormányhivatallal az általa, környezetvédelmi igazgatási szervként működtetett regionális laboratóriumok igénybevételére vonatkozóan,

g) a kiemelt üdülőterületekre vonatkozó vízminőség-védelmi információs rendszert üzemeltethet,

h) együttműködik a vízügyi igazgatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVF)

"f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásaival összhangban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásai alapján, a VIZIR adatainak felhasználásával elvégzi a vízkészleteink mennyiségi és minőségi számbavételével kapcsolatos feladatokat,"

(2) Az R1. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVF irányítja)

"d) a távlati ivóvízbázisokkal kapcsolatos vízügyi igazgatósági feladatellátást,"

(3) Az R1. 3. § (4) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:

(Az OVF egyéb feladatkörében)

"o) ellátja a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló jogszabály végrehajtásával kapcsolatos feladatkörébe tartozó feladatokat,

p) ellátja a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló jogszabály végrehajtásával kapcsolatos feladatkörébe utalt feladatokat."

12. § Ez a rendelet

a) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. számú mellékletében "Az eljáró közigazgatási szerv fizetési számlája" elnevezésű táblázat a 13. sorszámú sort követően a következő 14-26. sorszámú sorral egészül ki:

(AB
1.Eljáró szervFizetési számlák száma)
"
14.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10023002-00283494-00000000
15.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
16.Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
17.Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
18.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
19.Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
20.Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
21.Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
22.Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
23.Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
24.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
25.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
26.Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000

Tartalomjegyzék