72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének - a 2006. évi CXXI. törvény 9. §-ának (3) bekezdése által beiktatott - t) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 15. pontjára - a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

E rendelet hatálya a környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatóságok hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárásokra terjed ki.

2. §[2]

(1) A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az 1. számú melléklete határozza meg. Az 1. számú mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2)[3]

(3) A mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke 6750 Ft/óra.

3. §

(1)[4] Az eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott fizetési számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

(2)[5] Az eljárási költséget a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(3) A befizetett eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(4) A befolyt eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

(5) Amennyiben az ügyfél elektronikus úton intézi az eljárási költség megfizetését, arra a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

4. §

(1) Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2)[6]

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez

A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértéke[7]

Sor
szám
Ellenőrzés (mérés)Eljárási költség
mértéke (Ft)
1.MintavételFelszíni víz pontminta9 900
Szennyvíz pontminta:
minősített pontminta10 400
1 órás (átlagminta)8 400
2 órás (átlagminta)13 000
4 órás (átlagminta)22 200
6 órás (átlagminta)31300
8 órás (átlagminta)42 800
12 órás (átlagminta)78 300
, 24 órás (átlagminta)97 800
Felszín alatti víz:
merítéssel11 700
szivattyúzással19 600
Talaj (30 cm-ig)7 800
Talaj fúrás:
0-1 m között10 400
1 m felett méterenként6 500
Üledék, iszap10 400
Hulladék (folyékony)10 400
Hulladék (szilárd)13 000
Állati mintavétel11700
Növényi mintavétel9 100
Egyedi vizsgálatok esetén a mintavétel közlekedési költsége (Ft/km).160
2.ElőkészítésRoncsolás6 500
Vizes kivonat3 700
Savas feltárás3 900
Extrahálás (szerves oldószerrel):
vízből3 300
talajból, hulladékból9 800
Szűrés membránon1600
Centrifugálás2 600
Frakcionált szitálás5 200
Őrlés8 000
3.Érzékszervi vizsgálatokSzín900
Szag900
Átlátszóság900
4.Biológiai vizsgálatokKlorofill-a5 200
S-index23 500
SorszámEllenőrzés (mérés)Eljárási költség mértéke (Ft)
Baktériumszám+ biomassza19 600
Algaszám7 800
Alga faj lista15 700
Zooplankton szám7 800
Zooplankton faj lista15 700
Makrozoobenton mintavétel11 700
Makrozoobenton szám és faj lista23 500
Alga-teszt19 800
Csíranövény-teszt13 000
Daphnia-teszt13 000
Hal-teszt23 500
5.Fizikai vizsgálatokLevegő hőfok700
Víz hőfok700
pH1300
Vezetőképesség1 600
Redox potenciál1300
Zavarosság1300
Spitta-Weldert próba700
Bepárlási maradék2 000
Izzítási maradék2 000
Imhoff ülepedés700
Össz. szárazanyag2 000
Össz. lebegőanyag2 000
Össz. oldott anyag2 300
Össz. 9 (szennyvíz)4 000
6.Kémiai vizsgálatokOldott oxigén1300
Oxigén telítettség %700
Lúgosság-m1300
Lúgosság-p1300
Agresszív CO22 600
Klorid (titrimetriás)1300
Szulfid3 300
Szulfát (gravimetriás)3700
Szulfát (fotometriás)6 500
Szulfát (titrimetriás)2 600
Felszíni vizek bór (fotmetriás)6 500
Ca (titrimetriás)1700
Mg (számítással)1 000
Össz. keménység1 800
Na eé.%900
Na2 600
K2 600
Ammónium (desztillálással)3 300
-Ammónium (fotometriás)1 800
Nitrit2 200
SorszámEllenőrzés (mérés)Eljárási költség
mértéke (Ft)
Nitrát2 900
Ortofoszfát2 200
Karbonát, h.karbonát (számított)900
Kjeldahl N4 600
Szerves N4 600
Összes N5 200
Összes P4 600
KOI permanganátos2 600
KOI dikromátos5 200
TOC11700
BOI55 200
Cianid, könnyen felszabaduló5 200
Cianid összes6 100
Aktív klór1300
Klorid (potenciometriás)2 300
Fluorid4 600
SZOE6 800
UV-olaj3 900
ANA det.6 500
Fenolok5 200
AOX6 500
GC (pl. EPH, TPH, oldószerek, Cl-benzol)22 200
GC-MS(pl. Peszticidek, PAH, PCB, BTEX, illékony halogénezettCH, Cl-benzol)32 600
Vas, összes, (fotometriásan)2 200
Mn összes (fotometriásan)2 200
Hidridek és Hg6 500
Fém (AAS láng)4 600
Fém (AAS grafit)6 500
Króm VI2 600
ICP20 900 + 1 300/fém
7.Levegőterhelésvizsgálatok (emisszió)
7.1.Méréselőkészítés (mérőhely kijelölés, technológia és üzemvitel vizsgálata, adatgyűjtés, mérési terv készítése, mérőeszközök előkészítése és a telephelyre történő felvonulás)
7.1.1.Egy telephelyen 1-3 forrás mérése esetén156 500
7.1.2.Egy telephelyen minden további forrás mérése, illetve a megkezdett mérés üzemeltető hibájából való meghiúsulása esetén52 200
7.2.Szilárd anyagok mérése
7.2.1Össz. szilárd anyag (por)
7.2.11.Első ü.állapot, első szelvényben195 700
7.2.12.Első ü.állapot, további szelvényben117400
SorszámEllenőrzés (mérés)Eljárási költség
mértéke (Ft)
7.2.13.További üzemállapotonként58 700
7.2.2Szilárdból korom mérése (laborban)11 100
7.2.3.Korom mérés Bacharach szerint10 400
7.3.Gáznemű anyagok mérése(a 7.3.1., 7.3.2. és a 7.3.3. komponensei:SO2, NOx, CO, O2, CO2, C-H)
7.3.1.Folyamatosan mérő analizátorral
7.3.11.Első komp., első szelvény, első ü.állapot156 500
7.3.12.Első komp., további szelvény, első ü.állapot117 400
7.3.13.Első komp., további üzemállapotonként58 700
7.3.14.További komponensenként39 100
7.3.2.Foly. mérő analizátorral pormérés mellett
7.3.21.Első komp., első szelvény, első ü.állapot117 400
7.3.22.Első komp., további szelvény, első ü.állapot97 800
'7.3.23.Első komp., további üzemállapotonként58 700
7.3.24.További komponensenként39 100
7.3.3.Szakaszosan mérő analizátorrala 7.3.1., ill. 7.3.2. 30%-a
7.3.4.Ad- és abszorpciós mintavétel (analízishez)
7.3.41.Első ü.állapot, első szelvényben195 700
7.3.42.Első ü.állapot, további szelvényben117 400
7.3.43.További üzemállapot első szelvényben78 300
7.3.44.További üzemállapot, további szelvényben58 700
7.3.5.Dioxinok
7.3.51.Mintavétel326 100
7.3.52.Labor-analízis196 100
7.4.Bűzmérés208 700
8.Levegőminőség vizsgálatok (immisszió)
8.1.Szakaszos mintavétel (labor-analízissel)
Időszakos mérőhelyen
8.1.1.Kéndioxid (SO2)5 000
8.1.2.Nitrogén-dioxid (NO2)4 700
8.1.3.Ülepedő por7 700
8.1.4.Szálló por27 400
Állandó mérőhelyen
8.1.5.Kéndioxid (SO2)1000
8.1.6.Nitrogén-dioxid (NO2)1000
8.1.7.Ülepedő por5 200
8.1.8.Szálló por15 700
8.2.Folyamatosan mérő analizátorral komponensenként és naponta (Komponensek pl. SO2, NOx,NO2, CO, O3, CH, benzol, toluol, xilol, szálló por, PM 10,)
8.2.1.állandó mérőhely eseténa mérn. nap 2%-a
SorszámEllenőrzés (mérés)Eljárási költség
mértéke (Ft)
8.2.2.időszakosan telepített mérőhelyeseténa mérn. nap 10%-a
8.2.3.meteorológiai paramétereka mérn. nap 1 %-a
9.Zajvédelm vizsgálatokÁllandó zaj:5 pontig195 700
6-10 pont247 800
11-26 pont300 000
26 pont felett pontonként10 400
Változó zaj:5 pontig221 700
6-10 pont300 000
11-26 pont404 300
26 pont felett pontonként15 700
10.Radiológiai vizsgálatokÖssz. béta:vízből9 400
üledékből11 100
algából14 300
halból20 900
Tríciumdúsítással25 400
dúsítás nélkül11700
Gamma-spektrometria32 600
Alfa-spektrometria26 100
Stroncium32 600
Urán6 500
11.Egyéb műszeres vizsgálatok díja Az 1-10. pontokban nem szereplő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok esetében a díjszámítás az ellenőrzésre fordított idő és az itt meghatározott díjtétel szorzataMérnökóra10 500
Technikusóra7 000

2. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez[8]

A közigazgatási szerv fizetési számlája

[9]
AB
1.Fizetési számlát kezelő szerv neveSzámlaszám
2.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00335649-00000000
3.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00299657-00000000
4.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00335656-00000000
6.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00335663-00000000
7.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00335670-00000000
8.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
9.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00335687-00000000
10.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00299619-00000000
11.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00335694-00000000
12.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00299554-00000000
13.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00299547-00000000
14.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00335728-00000000
15.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00299688-00000000
16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
17.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00299530-00000000
18.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00335711-00000000
19.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00299516-00000000
20.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00299509-00000000
21.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10023002-00283494-00000000
22.Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10024003-00283559-00000000
23.Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10025004-00283566-00000000
24.Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10026005-00283573-00000000
25.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10027006-00283580-00000000
26.Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10028007-00283597-00000000
27.Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10029008-00283607-00000000
28.Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság10023002-00319566-00000000
29.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10033001-00283614-00000000
30.Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10034002-00283621-00000000
31.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10045002-00283683-00000000
32.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10044001-00283676-00000000
33.Vas MeVármegyei gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság10047004-00283700-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 376. § -a. Hatályos 2014.09.10.

[2] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 376. § -a. Hatályos 2014.09.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[4] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 91. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 187. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 534. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 378. § b) pontja. Hatályos 2014.09.10.

[8] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 91. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék