369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Jedlik Ányos Terv keretében meghatározott, a hazai elektromobilitás elterjesztését szolgáló beruházásokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az elektromos járművek használatához nélkülözhetetlen alapvető töltő infrastruktúra telepítéséhez, használatbavételéhez közvetlenül szükségesek.

(2)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a beruházás megvalósításának helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(4)[4]

4. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

4. örökségvédelmi hatóságok eljárásai,

5. fakivágási engedélyezési eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

7. területrendezési hatósági eljárások,

8. tűzvédelmi hatósági eljárások,

9. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

10. útügyi hatósági eljárások,

11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[5]

12. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek,

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 77. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 91. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 214. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 214. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 105. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék