375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 7/A-7/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7/A. § (1) A hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: OSAP) meghatározott egyes adatgyűjtésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez informatikai rendszert működtet (a továbbiakban: Rendszer).

(2) A Rendszer használatának feltétele, hogy az adatszolgáltató vagy az adatszolgáltatásra általa felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: adatbenyújtó) a Rendszerben elektronikus úton regisztráljon.

7/B. § (1) A Rendszerben kitöltött kérdőíven megjelölt adatokat az adatszolgáltatón kívül csak a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja és a részére adatfeldolgozást végző szerv ismerheti meg.

(2) A Rendszer rögzíti és visszaigazolja a kérdőív beküldési időpontját, amely egyben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének időpontja.

7/C. § (1) Amennyiben a Rendszerben üzemzavar történik, a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja az üzemzavarról, és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján.

(2) Amennyiben a Rendszer működése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényéről a Rendszer nyitólapján üzenetet kell megjeleníteni, a karbantartás tervezett időpontját megelőző legalább nyolcadik naptól a karbantartás befejezéséig."

2. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni."

3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adatgyűjtések 1-13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja jogosult elvégezni."

4. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2015. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2016-ban teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve a 1206, 1122, 1373, 1375, 1694, 2120, 2350 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2015. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni, azzal, hogy a 1122 nyilvántartási számú adatgyűjtés beérkezési határideje 2016. június 1. és a 1373, 1375, 1694 nyilvántartási számú adatgyűjtések 2015. tárgyévre nem tartoznak az ELEKTRA körbe."

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a 16. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztikaAGY Havonkéntikülkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
a tárgyhót követő hó 8.98/715/EK
549/2013/EU
Határozat
Rendelet
KSH Elektra
1006Fogyasztói árösszeírásAGY Havonkéntikijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyektárgyhó 24-28.2494/95/EKRendelet
1007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentéseAGY Havonkéntia bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és
hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
a tárgyhót követő hó 8.1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1009Személysérüléses közúti közlekedési balesetAÁ HavonkéntiOrszágos Rendőr-főkapitánysága tárgyhót követő 40. nap93/704/EKHatározat
1017Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok
tevékenységéről és a betegszállításról
AGY ÉvenkéntiOrszágos Mentőszolgálat, Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő
Nonprofit Kft.
a tárgyévet követő március 20.KSH Elektra
1019Az egészségügyi ellátás állás- és
létszámkimutatása
AGY Évenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési
intézmény, szervezet, egészségügyi szolgáltatást
nyújtó települési önkormányzat
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1021Jelentés a háziorvosok és házi
gyermekorvosok tevékenységéről
AGY Évenkéntiháziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet
végző orvosok
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentésAGY Évenkéntiaz építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a
megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások
valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek
a tárgyévet követő június 1.1614/2002/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
295/2008/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1032Alapinformációk az alakuló gazdasági
szervezetekről
AGY Eseményhez kötődőaz alakuló, jogi személyiségű gazdasági
társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok
az eseményt követő 15 napon
belül
177/2008/EK
192/2009/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő
tevékenységről
AGY Évenkéntiutazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői
engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót
foglalkoztató vállalkozások
a tárgyévet követő május 31.692/2011/EURendeletKSH Elektra
1036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrőlAGY Havonkéntigazdasági szervezetek által üzleti céllal
üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely)
kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató
tevékenységet végzők
a tárgyhót követő hó 6.692/2011/EURendeletKSH Elektra
1039Éves termékstatisztikai jelentésAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK
973/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról
AGY Havonkéntia megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy
vendéglátó tevékenységet végző üzletet
/gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások
a tárgyhót követő hó 20.1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1054Jelentés a fürdők forgalmárólAGY Évenkéntivalamennyi közfürdő üzemeltetőjea tárgyévet követő április 20.KSH Elektra
1058Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról
AGY Évenkéntia villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint
lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó
vagy a villamos energia hálózatot kezelő
vállalkozások
a tárgyévet követő április 15.2003/54/EK
1099/2008/EK
Irányelv
Rendelet
KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1059Jelentés a települések gázellátásárólAGY Évenkéntia gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági
gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot
kezelő vállalkozások
a tárgyévet követő március 1.1099/2008/EK
2003/55/EK
2008/92/EK
Rendelet
Irányelv
Irányelv
KSH Elektra
1060Jelentés a települések távfűtés- és
melegvízellátásáról
AGY Évenkéntia távfűtő vállalatok, távfűtést és
melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások
a tárgyévet követő január 25.2012/27/EU
1099/2008/EK
Irányelv
Rendelet
KSH Elektra
1061Települési hulladékgazdálkodásAGY Évenkéntiköztisztasági tevékenységet végző gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő február 25.2150/2002/EKRendeletKSH Elektra
1062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
AGY Évenkéntia lakosság részére vízellátást vagy
szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó
regionális vízművek, az önkormányzati víz- és
csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és
csatornaművel rendelkező város- és
községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek
a tárgyévet követő március 24.91/271/EGK
2000/60/EK
2014/431/EU
Irányelv
Irányelv
Határozat
KSH Elektra
1071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
AGY Évenkéntikutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet
végző költségvetési intézmények
a tárgyévet követő március 16.1608/2003/EK
995/2012/EU
Határozat
Rendelet
KSH Elektra
1072Jelentés a felsőoktatási intézményekben
működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
AGY Évenkéntiegyetemek, főiskolák szervezeti egységei
(intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.)
a tárgyévet követő március 16.1608/2003/EK
995/2012/EU
Határozat
Rendelet
KSH Elektra
1074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési
adatairól
AGY Évenkéntikutatási, fejlesztési tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek
a tárgyévet követő március 16.1608/2003/EK
995/2012/EU
Határozat
Rendelet
KSH Elektra
1076Megszűnési jelentés a lakóépületekről és
lakásokról
AGY Eseményhez kötődőkülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
folyamatosKSH Elektra
1077Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési
és lakásmegszűnési összesítő
AGY Évenkéntikülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
a tárgyévet követő január 15.KSH Elektra
1078Részletező adatok a lakások és üdülők
végleges használatba vételéről
AGY Eseményhez kötődőkülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
folyamatos1165/98/EKRendeletKSH Elektra
1080Jelentés az önkormányzatok
lakásgazdálkodási tevékenységéről
AGY Évenkéntiönkormányzati lakásállománnyal rendelkező
települési önkormányzatok
a tárgyévet követő március 1.KSH Elektra
1081Építési engedélyekAGY Havonkéntikülön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
a tárgyhót követő hó 7.1165/98/EKRendeletKSH Elektra
1084A kalászos gabonák terméseredményeAGY Évenkéntimezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági
szervezetek
augusztus 17.543/2009/EKRendeletKSH Elektra
1085Főbb növénykultúrák terméseredményeiAGY Évenkéntimezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó, nonprofit és gazdasági
szervezetek
november 25.543/2009/EKRendeletKSH Elektra
1087Állatállomány december 1.AGY Évenkéntimezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek
december 12.1165/2008/EKRendeletKSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1092Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep
és nád termelése, felhasználása és nettó
árbevétele
AGY Évenkéntimezőgazdasági földterületet használó
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő január 31.138/2004/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1094Gyümölcs- és szőlőtermelés, felhasználás és
nettó árbevétel
AGY Évenkéntimezőgazdasági földterületet használó
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő január 31.138/2004/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1095Állatállomány-változás, vágóállatok és állati
termékek termelése, felhasználása és nettó
árbevétele
AGY Évenkéntiállatot tartó költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó, nonprofit és gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő január 31.138/2004/EKRendeletKSH Elektra
1097Jelentés a felvásárlásrólAGY Havonkéntia termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési
célra mezőgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági termék
nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a
megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak
a tárgyhót követő hó 12.138/2004/EKRendeletKSH Elektra
1099Áruforgalmi mérlegAGY Évenkéntia termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési
célra mezőgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági termék
nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a
megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak
a tárgyévet követő február 28.138/2004/EKRendeletKSH Elektra
1108Piaci felhozatal és árjelentésAGY Havonkéntibudapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a
megfigyelésbe bevont megyei piacok
a tárgyhót követő hó 5.138/2004/EKRendelet
1114Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak
munkaidő-mérlegéhez
AGY Többévenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.KSH Elektra
1117Munkaerőköltség-felvételAGY Évenkéntimegfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.530/1999/EK
450/2003/EK
224/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1119Sztrájkstatisztikai jelentésAGY Eseményhez kötődőaz eseményben érintett gazdasági szervezetekaz eseményt követő 3 héten
belül
1156Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit
szervezetek tevékenységéről
AGY ÉvenkéntiMagyarországon bejegyzett civil szervezetek:
egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző szervezet, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb
nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az
általuk alapított intézmények, illetve jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységeik
május 31.KSH Elektra
1165Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség
megszakításáról
AGY Eseményhez kötődőegészségügyi intézményekaz eseményt követő hó 10.
1174Jelentés a médiaszolgáltatásrólAGY Évenkéntitelevízió és rádió műsorszolgáltatóka tárgyévet követő április 15.KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adataiAGY Évenkéntiaz országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő április 8.91/2003/EK
1192/2003/EK
1304/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1183A közúti személyszállítás adataiAGY Évenkéntivárosi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és
egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba
sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a tárgyévet követő március 31.KSH Elektra
1189Közúti és kötöttpályás személyszállítási
teljesítmények
AGY Negyedévenkéntivárosi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és
egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba
sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
15.
KSH Elektra
1190A csővezetékes szállítás adataiAGY Évenkéntikőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő március 31.KSH Elektra
1198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi
szakaszának tranzit hajóforgalmáról
AGY HavonkéntiNAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság (folyami vámhivatal)
a tárgyhót követő hó 4.1365/2006/EK
1304/2007/EK
425/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1202Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények működési
adatairól
AGY Évenkéntivalamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó
szociális intézmény
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1203Bölcsődei kérdőívAGY Évenkéntivalamennyi bölcsődea tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1206Kimutatás a pénzben és természetben
nyújtható támogatások adatairól
AGY Évenkéntia települési önkormányzatok, járási (fővárosi
kerületi) hivatalok
a tárgyévet követő március 31.KSH Elektra
1207Kimutatás egyes szociális
alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó
intézmények adatairól
AGY Évenkéntiszociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó
intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az
önkormányzatok abban az esetben, ha nem
intézményként működtetik az ellátást
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1208Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
AGY Évenkéntigyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői
hálózatok, TEGYESZ-ek
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1209Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetéről
AGY Évenkéntia Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatoka tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1210Jelentés a gyámhatóság tevékenységérőlAGY Évenkéntia települési önkormányzatok jegyzői, a járási
(fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1215Kérdőív a város, község területváltozásának
főbb adatairól
AGY Eseményhez kötődőa változásban érintett települési önkormányzat
jegyzője, főjegyzője
külön értesítés szerint
1216Kimutatás a városok, községek
területnagyságáról
AÁ ÉvenkéntiFöldmérési és Távérzékelési Intézeta tárgyévet követő február 7.
1470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatásokAGY Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)
a tárgynegyedévet követő hó
15.
184/2005/EK
707/2009/EK
555/2012/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
E-STAR
1475Egységes vámokmány (import)AÁ HetenkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala hét első munkanapja2913/92/EGK
2454/93/EGK
471/2009/EK
113/2010/EU
92/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1476Egységes vámokmány (export)AÁ HetenkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala hét első munkanapja2913/92/EGK
2454/93/EGK
471/2009/EK
113/2010/EU
92/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1511Jelentés a javítóintézetek helyzetérőlAGY Évenkéntijavítóintézeteka tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1600A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi
tevékenységet folytató egyéb szervezetek
éves jelentései
AÁ ÉvenkéntiMagyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetea tárgyévet követő július 31.549/2013/EURendelet
1616Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról
AÁ Évenkéntihelyi önkormányzatoka tárgyévet követő március 20.
1620Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásrólAGY Évenkéntivezetékes műsorelosztást végző gazdasági
szervezetek
a tárgyévet követő március 1.KSH Elektra
1633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek
alakulása
AGY HavonkéntiSzerencsejáték Zrt.a tárgyidőszakot követő hó 23.
munkanap
549/2013/EURendelet
1639Távközlési és műsorszórási teljesítményekAGY Negyedévenkéntia műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-
hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet követő hó
25.
451/2008/EKRendeletKSH Elektra
1646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról árucsoportonként
AGY Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve
vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
20.
1553/89/EGK
1287/2003/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1652Jelentés az időszaki sajtókiadásrólAGY Negyedévenkéntiidőszaki sajtót kiadó gazdasági szervezeteka tárgynegyedévet követő hó
15.
KSH Elektra
1653Jelentés a könyvkiadás adatairólAGY NegyedévenkéntiOrszágos Széchényi Könyvtára tárgynegyedévet követő hó
15.
1654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi
teljesítményei
AGY Negyedévenkéntivéletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a
megfigyelésbe bevont 3, 5 tonna vagy nagyobb
teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők
folyamatos2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1658Statisztikai jelentés a vállalkozási
tevékenységet nem folytató bevett egyházak
részére
AGY Évenkénti2013. év CXXXIII. tv. szerinti bevett egyházaka tárgyévet követő június 30.KSH Elektra
1659Alapinformációk a települési önkormányzatok
illetékességi területén működő, infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről
AGY Évenkéntitelepülési önkormányzatokjúnius 30.KSH Elektra
1696A családsegítő szolgálatok működési adataiAGY Évenkénticsaládsegítő szervezeti egységeka tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1710Bejelentési és módosító lap a gazdasági
szervezetek névjegyzékének összeállításához
AGY Eseményhez kötődőcégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok
és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók
nyilvántartásba vételéhez nem kötött
tevékenységet végzők
az eseményt követő 15 napon
belül
1712Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom
alakulásáról
AÁ HavonkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala tárgyhónapot követő hó 10.

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1713Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi
tevékenységet folytató egyéb szervezetek
jelentései
AÁ Havonkénti,
negyedévenkénti
Magyar Nemzeti Bankhitelintézetek és fióktelepek
esetében: a tárgyhót követő
második hó 5. munkanap, többi
szervezet esetében: a
tárgynegyedévet követő
második hó 5. munkanap
549/2013/EURendelet
1714Egészségbiztosítási ellátások éves területi
adatai
AÁ Évenkéntiaz Országos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő május 30.
1723Jelentés a településtisztasági tevékenységrőlAGY Évenkéntia településtisztasági tevékenységet végző
vállalkozások
a tárgyévet követő február 25.91/271/EGKIrányelvKSH Elektra
1725Repülőterek forgalmi adataiAGY Évenkéntirepülőteret üzemeltető kijelölt szervezeteka tárgyévet követő március 10.1358/2003/EK
437/2003/EK
158/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet
folytatókról
AÁ Évenként kétszeritelepülési önkormányzatoka tárgyfélévet követő hó 31.295/2008/EKRendeletKSH Elektra
1728Jelentés a települési önkormányzatok
hatáskörébe tartozó közigazgatási és
területváltozásokról
AGY Évenkéntitelepülési önkormányzatok jegyzője, főjegyzőjea tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1747Egészségbiztosítási ellátások havi adataiAÁ Havonkéntiaz Országos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyhót követő 2. hónap 15.
1748Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapításokAÁ HavonkéntiOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatala tárgyhót követő második hó
30.
1751Havi jelentés az energiaszektor termékeirőlAGY Havonkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyhót követő hó 10.3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK
973/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és
árbevételei
AGY Évenkéntimezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végző valamennyi költségvetési, költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és
gazdasági szervezet
a tárgyévet követő május 31.138/2004/EK
1893/2006/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1760Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi
adatai
AGY Negyedévenkéntiinternetszolgáltatást végző gazdasági szervezeteka tárgynegyedévet követő hó
25.
KSH Elektra
1761Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekrőlAGY Évenkéntitelepülési önkormányzatoka tárgyévet követő február 26.692/2011/EURendeletKSH Elektra
1764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
felülvizsgálatához
AGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő február 28.177/2008/EK
192/2009/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1765Jelentés az önkéntes- és
magánnyugdíjpénztárak tagjairól
AÁ Évenkéntiönkéntes- és magánnyugdíjpénztáraka tárgyévet követő április 30.
1775A gyermekjóléti alapellátások működési adataiAGY Évenkéntigyermekjóléti alapellátást végző szervezetek
(Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet
gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók, Átmeneti gondozást biztosítók)
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
1788Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő március 1.
1789Éves jelentés az internetszolgáltatásokrólAGY Évenkéntiinternetszolgáltatást végző gazdasági szervezeteka tárgyévet követő március 1.KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1791BaromfikeltetésAGY Havonkéntibaromfikeltető állomásoka tárgyhót követő hó 12.1234/2007/EK
617/2008/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1799Jelentés a folyó környezetvédelmi
ráfordításokról és a környezetvédelmi
beruházásokról
AGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.295/2008/EK
538/2014/EU
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1824Takarmányok értékesítési áraAGY Negyedévenkéntia mezőgazdasági termelők részére takarmányt
értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
12.
138/2004/EKRendeletKSH Elektra
1826Növényvédő szerek értékesítési áraAGY Negyedévenkéntia mezőgazdasági termelők részére növényvédő
szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
12.
138/2004/EKRendeletKSH Elektra
1827Állatgyógyászati készítmények értékesítési áraAGY Negyedévenkéntiaz állatgyógyászati készítmények forgalmazására
jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
12.
138/2004/EKRendeletKSH Elektra
1831Építőipari tevékenységek áraAGY Évente négyszeria megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozásokfebruár 23., május 23., augusztus 23., november 23.1165/98/EK
98/715/EK
1503/2006/EK
Rendelet
Határozat
Rendelet
KSH Elektra
1840Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minőségi és
mennyiségi adatai
AGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetekjanuár 20.808/2004/EK
1006/2009/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1845Éves gazdaságstatisztikai jelentésAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1846Telepi adatokAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 15.696/93/EGK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1852Üzletek és más telepek adataiAGY Évenkéntia 19 főnél többet foglalkoztató G, I
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások
a tárgyévet követő június 15.295/2008/EKRendeletKSH Elektra
1868Jelentés a lakossági lakáshitelezési
tevékenységről
AGY Félévenkéntia lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti
hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi
vállalkozások
a tárgyfélévet követő hó 31.KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
1869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek
előállítása
AGY Havonkéntitehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával
foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet
a tárgyhót követő hó 15.96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
Irányelv
Határozat
Irányelv
Határozat
Határozat
KSH Elektra
1870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevételeAGY Évenkéntitejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy
tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági
szervezet
a tárgyévet követő január 31.96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
Irányelv
Határozat
Irányelv
Határozat
Határozat
KSH Elektra
1892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
AGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő május 31.295/2008/EK
538/2014/EU
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1911Kimutatás a fogyatékossági támogatás
adatairól
AÁ Évenkéntiaz Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő február 28.
1917Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításaiAÁ NegyedévenkéntiMagyar Nemzeti BankNegyedéves: a
tárgynegyedévet követő
második hó 5. munkanapja (I-
III. negyedév), ill. a tárgyévet
követő év július 31. (IV.
negyedév)
549/2013/EURendelet
1919Családtámogatási ellátások éves és területi
adatai
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő április 5.
1921Családtámogatási ellátások havi adataiAÁ HavonkéntiOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyhót követő hó 30.
1933Éves jelentés a beruházások összetételérőlAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó és nonprofit szervezetek
a tárgyévet követő március 31.1893/2006/EK
1445/2007/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1962Fogyasztói árösszeírás az Európai
Összehasonlítási Program (ECP) alapján
AGY Évenként kétszeriBudapesten, - kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyekEurostat igénye szerint1445/2007/EKRendelet
1965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett
közösségi, szabadidős szálláshelyekről
AGY Évenkéntinem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshelyek üzemeltetői
a tárgyévet követő március 14.692/2011/EURendeletKSH Elektra
1966Jelentés a repülőterek forgalmárólAGY Havonkéntiaz éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó
repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)
a tárgyhót követő hó 25.1358/2003/EK
437/2003/EK
158/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2005Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói
szektorokra való felosztásához
AÁ NegyedévenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgynegyedévet követő
második hó 15.
549/2013/EURendelet
2009Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek
számáról
AGY Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-
on keresztül), nonprofit szervezetek
a tárgynegyedévet követő hó
12.
1062/2008/EK
453/2008/EK
19/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2010Intrastat kiszállításAGY Havonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó 15.1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
E-STAR
2011Intrastat kiszállítás, egyszerűsítettAGY Havonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó 15.1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
E-STAR
2012Intrastat beérkezésAGY Havonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó 15.1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
E-STAR
2013Intrastat beérkezés, egyszerűsítettAGY Havonkéntiaz Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
a tárgyhót követő hó 15.1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
E-STAR
2016A nem költségvetési formában működő
egészségügyi szolgáltatók bevételei és
kiadásai
AGY Többévenkéntinem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek
(vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve közhasznú
szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet)
a tárgyévet követő június 1.1338/2008/EK
2015/359/EU
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2023Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról
AGY Évenkéntia szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap-
és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó
szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
2037Központi költségvetési szervek
mérlegjelentése
AÁ NegyedévenkéntiMagyar Államkincstára tárgynegyedévet követő 45.
nap
1221/2002/EK
479/2009/EK
Rendelet
Rendelet
2038Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-
jelentése és költségvetési jelentése
AÁ NegyedévenkéntiMagyar Államkincstára tárgynegyedévet követő 45.
nap
264/2000/EK
1221/2002/EK
479/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2039Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati
költségvetési szervek törzsadattára
AÁ ÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő 150. nap
2040Központi költségvetési szervek éves
költségvetési beszámolója
AÁ ÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő 150. nap479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2041Helyi önkormányzatok éves költségvetési
beszámolója
AÁ ÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő 150. nap479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2042Központi költségvetési szervek és helyi
önkormányzatok költségvetése
AÁ ÉvenkéntiMagyar Államkincstáraz adott év 3. hónap vége264/2000/EK
1221/2002/EK
Rendelet
Rendelet
2043A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások
negyedéves adatai
AÁ NegyedévenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma tárgynegyedévet követő 45.
nap
1221/2002/EKRendelet
2044Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési
beszámolója
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő 150. nap479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2045Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési
beszámolója
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Nyudíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő150. nap479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2046Költségvetési zárszámadás
közgazdasági/funkcionális adatai
AÁ ÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma tárgyévet követő 8. hónap479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2047Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok
bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és
juttatásainak pénzforgalmáról
AÁ HavonkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala tárgyhót követő hó 10. nap264/2000/EKRendelet
2049Éves zárszámadási törvényjavaslatAÁ ÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztériuma benyújtást követő 30. nap479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2050MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet beszámoló jelentése, rábízott
vagyonnal kapcsolatos tranzakciói
AÁ ÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet
az NGM-hez való beérkezést
követő 1 hónap
479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2062Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülőkről (január-emelés
AÁ Évenként kétszeriOrszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyévet követő május 31., augusztus 31.
2063A munkabalesetek adatai az európai
munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint
AÁ ÉvenkéntiNemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
a tárgyévet követő március 31.1338/2008/EK
349/2011/EU
Rendelet
Rendelet
2064Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal munkájáról
AÁ ÉvenkéntiNemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatala tárgyévet követő május 31.
2066Működési engedéllyel rendelkező szociális és
gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények
adatai
AÁ Évenként háromszoriNemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataldecember 10., január 15., július
10.
2076Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és
nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével
AÁ Negyedévenkéntitelepülési önkormányzatoka tárgynegyedévet követő hó
15.
KSH Elektra
2083Tüdőbeteg-gondozók éves jelentéseAÁ ÉvenkéntiOrszágos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézeta tárgyévet követő március 31.
2084A bőr és nemibeteg gondozók működési
mutatói
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő április 30
2086A pszichiátriai gondozók jelentéseAÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő március 31.

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2087Védőnői jelentés összesítőjeAÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő március 31.
2088Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő március 31.
2095Jelentés az orvosok, fogorvosok
gyógyszerészek, pszichológusok
egészségügyi szakvizsgáiról
AÁ ÉvenkéntiEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központa tárgyévet követő január 31.
2096Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban
kezelt szexuális úton terjedő betegségekről
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
2100Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásrólAÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő december
20.
2101Összesítő jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott újszülöttekről
(csecsemőkről)
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő április 30.
2105Jelentés a kábítószer fogyasztókról és
kezelésükről
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő június 15.
2108Jelentés az otthoni szakápolási
tevékenységről
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő április 30.
2120Egészségügyi kiadás és bevétel adatokAGY ÉvenkéntiMinisztériumok, melyek felügyelete alá
egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek
egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Állami
Egészségügyi Ellátó Központ, Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központ
a tárgyévet követő szeptember
30.
1338/2008/EK
2015/359/EU
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2123Jelentés a járóbetegellátás valós
teljesítményadatairól
AÁ NegyedévenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgynegyedévet követő
második hó 4.
2002/990/EKHatározat
2124Jelentés az aktív és a krónikus
fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól
AÁ Negyedévenkénti, évenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgynegyedévet követő
második hó 4.
2002/990/EKHatározat
2125Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai
Uniónak fizetett transzferek
AÁ HavonkéntiMagyar Államkincstár, Kormány európai uniós
források felhasználásáért felelős tagja, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
a tárgyhót követő 30. nap1221/2002/EK
479/2009/EK
Rendelet
Rendelet
2129Magzati veszteség adataiAÁ NegyedévenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgynegyedévet követő
harmadik hó 30.
2130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentéseAGY Negyedévenkéntiüzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet követő hó
8. nap
98/715/EK
2002/990/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
549/2013/EU
Határozat
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2131A vasúti szállítás negyedéves adataiAGY Negyedévenkéntiországos vasúti pályahálózaton történő vasúti
árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz
szükséges működési engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a tárgynegyedévet követő hó
20.
91/2003/EK
1192/2003/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2132Jelentés a vállalkozások innovációs
tevékenységéről
AGY Többévenkéntia kijelölt vállalkozásoka tárgyévet követő szeptember
30.
1608/2003/EK
1450/2004/EK
540/2009/EK
995/2012/EU
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2134A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött
adók éves adatai
AÁ ÉvenkéntiNemzeti Adó- és Vámhivatala tárgyévet követő március 1.264/2000/EKRendelet
2146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezeteAGY Évenkéntia TEÁOR'08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba
tartozó főtevékenységű vállalkozások
a tárgyévet követő május 5.1158/2005/EK
295/2008/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2155Jelentés a kórházi ápolási esetekrőlAÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztártárgyévet követő május 31.
2157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a
szakosodott egységekről
AGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.696/93/EGK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2159Járóbeteg szakellátás betegforgalmi
kimutatása
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztára tárgyévet követő június 30.
2160Vízi, légi és csővezetékes szállítási
teljesítmények
AGY Negyedévenkéntia csővezetékes szállítás és a légi szállítás
ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi
szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági
szervezetek, valamint a MOL NYRt.
a tárgynegyedévet követő hó
15.
KSH Elektra
2161A vasúti személyszállítás adataiAGY Évenkéntiaz országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
személyszállításhoz szükséges működési
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő április 8.91/2003/EK
1192/2003/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2165Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi
engedéllyel rendelkező gazdálkodási
szervezetek listája
AÁ NegyedévenkéntiMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatala tárgynegyedévet követő
15.nap
2166A vasúti, vízi és légi balesetek adataiAÁ EgyszeriNemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági Szervezeta tárgyévet követő április 30.91/2003/EK
1192/2003/EK
996/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2167Az országos vasúti pályahálózaton történő
vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek listája
AÁ NegyedévenkéntiNemzeti Közlekedési Hatósága tárgynegyedévet követő hó
20.
2168Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen
tőkebefektetések (részvény és egyéb
részesedések) teljeskörűsített
záróállományairól
AÁ Évenként kétszeriMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő szeptember
24. és a tárgyévet követő
második év március 24.
716/2007/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
747/2008/EK
834/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2169Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti
számlákhoz
AÁ NegyedévenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgynegyedévet követő 80
nap
549/2013/EURendelet
2193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli
külkereskedelmi termékforgalomról
AGY Havonkéntia Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes
adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól
felmentett vállalkozások
a tárgyhót követő hó 15.471/2009/EK
113/2010/EU
92/2010/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
E-STAR
2196Külföldi állampolgárok adataiAÁ Évenként kétszeriBevándorlási és Állampolgársági Hivataljanuár 31. és október 30.862/2007/EKRendelet

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2197A migrációban résztvevő TAJ számmal
rendelkező magyar és külföldi állampolgárok
adatai
AÁ Évenként kétszeriOrszágos Egészségbiztosítási Pénztárjanuár 31. és október 30.862/2007/EKRendelet
2198Havi jelentés a központi költségvetés
kiadásainak és bevételeinek alakulásáról
AÁ HavonkéntiMagyar Államkincstára tárgyhót követő hó 10. nap264/2000/EK
1221/2002/EK
479/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2200Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítésérőlAÁ EgyébNemzeti Adó- és Vámhivatal2016. május 5., június 10., augusztus 5., szeptember 10., november 5., december 10.,
2017. február 5., március 10.
479/2009/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2210Jelentés a központi állami költségvetésben
K+F célra tervezett és kifizetett összegekről
AGY Évenkéntiköltségvetési fejezetgazda szervezetekmárcius 16.1608/2003/EK
995/2012/EU
Határozat
Rendelet
2212Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti
számlákhoz
AÁ EgyébMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 8, 5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20, 5. hónap549/2013/EURendelet
2214Biztosítók statisztikai mérlegeAÁ NegyedévenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgynegyedévet követő 20.
munkanap
549/2013/EURendelet
2219Egyéni gazdaságok decemberi összeírásaAGY Évenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok
december 15.138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2228Nemzetközi vándorlásban résztvevő
állampolgárok adatai
AÁ Évenként kétszeriKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
március 31. és október 30.862/2007/EKRendelet
2232Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer
adatairól
AÁ HavonkéntiErzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági
Szolgáltató Zrt.
a tárgyhót követő hó 20
2233Fogvatartotti jelentésAÁ ÉvenkéntiBüntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságaa tárgyévet követő január 31.
2234Adatszolgáltatás PPP projektekrőlAGY ÉvenkéntiAz elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül
a KSH által kijelöltek
tárgyévet követő február 28.479/2009/EKRendelet
2235Havi teljesítménystatisztikai jelentésAGY Havonkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyhót követő hó 20.1165/98/EK
586/2001/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK
461/2012/EU
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentésAGY Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgynegyedévet követő hó
20.
1165/98/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentésAGY Negyedévenkéntia megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó és nonprofit szervezetek
a tárgynegyedévet követő hó
20.
1893/2006/EK
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2238Havi munkaügyi jelentésAGY Havonkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyhót követő hó 12.1165/98/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
329/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2239Éves teljesítménystatisztikai jelentésAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.1165/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2240Éves beruházásstatisztikai jelentésAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont vállalkozások
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó ésnonprofit szervezetek
a tárgyévet követő március 31.1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2241Éves munkaügyi jelentésAGY Évenkéntia megfigyelése bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő március 31.1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2242Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016.
(gazdasági szervezetek)
AGY Többévenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
június 15.138/2004/EK
1165/2008/EK
1166/2008/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
2243Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (egyéni
gazdaságok)
AGY Többévenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok
június 30.138/2004/EK
1165/2008/EK
1166/2008/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2253Jelentés a magyarországi mozikrólAGY Évenkéntimozgóképet vetítő gazdasági szervezetektárgyévet követő január 31.KSH Elektra
2254Jelentés a befejezett filmekrőlAGY Évenkéntifilmgyártó gazdasági szervezetektárgyévet követő január 31.KSH Elektra
2255Támogatás értékű havi EU-transzferek
prioritásonként
AGY Havonkéntiaz EU-támogatások felhasználásának rendjére
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR
(egységes monitoring információs rendszer)
működtetéséért felelős szervezet(ek)
tárgyhót követő 30. nap
2256Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről
prioritásonként
AGY Évenként kétszeriaz EU-támogatások felhasználásának rendjére
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR
(egységes monitoring információs rendszer)
működtetéséért felelős szervezet(ek)
tárgyévet követő március 20.
és augusztus 5.
2257A támogatott lakhatás adataiAGY Évenkéntitámogatott lakhatást nyújtó szervezetektárgyévet követő január 31.KSH Elektra
2259Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok
betegforgalmi és morbiditási adatai
AÁ ÉvenkéntiOrszágos Egészségbiztosítási Pénztártárgyévet követő március 20.
2262Katonai célú eszközök adataiAÁ Évenként kétszeriHonvédelmi Minisztériummárcius 15. és augusztus 15.549/2013/EURendelet
2263Munkaerőköltség-felvétel a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről
AÁ ÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő július 15.530/1999/EK
450/2003/EK
224/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2264Üres álláshely a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről
AÁ NegyedévenkéntiMagyar Államkincstára tárgynegyedévet követő hó
20.
1062/2008/EK
453/2008/EK
19/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Központi Statisztikai Hivatal
2265Éves munkaügyi jelentés a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről
AÁ ÉvenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő július 15.
2266Havi munkaügyi jelentés a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről
AÁ HavonkéntiMagyar Államkincstára tárgyidőszakot követő 50.
nap
2267Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak
munkaidőmérlegéhez a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről
AÁ TöbbévenkéntiMagyar Államkincstára tárgyévet követő június 10.
2374Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2016. (kiemelt
egyéni gazdaságok)
AGY Többévenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni
gazdaságok
május 29.138/2004/EK
1165/2008/EK
1166/2008/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2375Egyéni gazdaságok decemberi összeírása
(kiemelt egyéni gazdaságok)
AGY Évenkéntimezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni
gazdaságok
november 23.138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2376Befektetési alapok jövedelem mátrixaAÁ ÉvenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 7, 5 hónap, a tárgyévet követő 19, 5 hónap549/2013/EURendelet
2377KamatmátrixAÁ ÉvenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 7, 5 hónap, a tárgyévet követő 19, 5 hónap549/2013/EURendelet
2378Felügyelt pénzügyi szervezetek és
nyilvántartott biztosításközvetítők listája
AÁ ÉvenkéntiMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 10. nap549/2013/EURendelet
2379Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék
adatok a nemzeti számlákhoz
AÁ Évenként kétszeriMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 9. hó 10.
napja, 15. hó 24. napja, 21. hó
5. napja, 27. hó 24. napja, 33.
hó 5. napja
549/2013/EURendelet
2380Külfölddel kapcsolatos osztalék és
visszaforgatott jövedelem adatok a nemzeti
számlákhoz
AÁ Évenként kétszeriMagyar Nemzeti Banka tárgyévet követő 9. hó 10.
napja, 15. hó 24. napja, 21. hó
5. napja, 27. hó 24. napja, 33.
hó 5. napja
549/2013/EURendelet
2381Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29)
AÁ Évenként kétszeriMagyar Nemzeti Banktárgyévet követő év
szeptember 24. és tárgyévet
követő második év március 24.
716/2007/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
747/2008/EK
834/2009/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
2394Éves regiszterkarbantartó kérdőívAGY Évenkéntia megfigyelésbe bevont gazdasági szervezeteka tárgyévet követő június 1.696/93/EGK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
364/2008/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika(1) Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára
1006 Fogyasztói árösszeírás(1) A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai
1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke
1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset(1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk
1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és
a betegszállításról
(1) Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei)
(2) Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint)
(3) Tömeges balesetek adatai
(4) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(5) Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási
feladatok száma többféle bontásban)
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-szakrendelés) szerint
1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok
tevékenységéről
(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként;
szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái)
(2) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(3) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolónők tevékenysége
1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként
1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről(1) Alakuló gazdasági szervezetek alapinformációi: Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül); Tervezett árbevétel (a
megalakulástól számított egy éven belül); Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül); Tőkebefektetés
(részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül); Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi
vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül); Beruházás tervezett értéke; Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját
tulajdonú); Mezőgazdasági haszonállat tartása; Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, feldolgozási vagy továbbértékesítési célból;
Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére; Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása;
Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett); Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet
számára; Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel; Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának
közzétételéhez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről(1) Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(2) Az utazásszervezés árbevételi adatai
(3) Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai
(4) Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi
1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről(1) A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatai
(2) A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
(3) A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás adatai (szobák és férőhelyek száma)
(4) A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai
1039 Éves termékstatisztikai jelentés(1) Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség)
(2) Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség;
bérmunkában értékesített belföldi mennyiség)
(3) Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi
értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele)
1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról
(1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
(3) Üzemeltetett egységek száma
(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma
1054 Jelentés a fürdők forgalmáról(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
(2) A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról(1) Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről
(2) Településsoros adatok a fogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról
1059 Jelentés a települések gázellátásáról(1) Településsoros adatok gázszolgáltatás lakossági díjbevételeiről
(2) Településsoros adatok gázfogyasztók számáról
(3) Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról
(4) Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről
(5) Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről
1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról(1) Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai
(2) Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről
(3) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról
(4) Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról
(5) Településsoros adatok hőközpontok számáról
(6) Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról
(7) Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1061 Települési hulladékgazdálkodás(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
(1) Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek)
(2) Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb
paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési, -
tisztítási díjbevételek)
(3) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint
(4) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások
1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
(1) Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma
munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele;
tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A
K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám)
munkakörök szerint)
(2) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-
ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző
megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek.
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
(1) Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök
(kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos
fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben
(2) A felsőoktatási intézményekbenben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban;
K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző
megjelenési formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól(1) Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal
és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám
(a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
(2) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+F-
ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
(3) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
(4) A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési
formák szerint. A kutatóhely munkavállalói által az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és
közműellátottsága és az épületnagyság szerint
1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és
lakásmegszűnési összesítő
(1) Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek alapján építendő lakások
és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és üdülőépítések, valamint -megszűnések
száma.)
1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges
használatba vételéről
(1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének időtartama; az épület nagysága és
külső jellemzői)
1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási
tevékenységéről
(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás, korszerűsítés; lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők)
1081 Építési engedélyek(1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos alapterületük, létesítendő lakások száma)
1084 A kalászos gabonák terméseredménye(1) A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége
1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei(1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete
1087 Állatállomány december 1.(1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb
mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(3) Értékesített állatállomány és eladási ár
1092 Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
(1) A földterületek hasznosítása
(2) Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele)
(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele)
(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele)
(5) Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele)
(6) Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele)
(7) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén
1094 Gyümölcs- és szőlőtermelés, felhasználás és nettó
árbevétel
(1) Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai
(2) Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
(1) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés
(2) Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele)
1097 Jelentés a felvásárlásról(1) A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és
átlagára
1099 Áruforgalmi mérleg(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű
elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
(2) Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége megyék szerinti bontásban
1108 Piaci felhozatal és árjelentés(1) A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1114 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidő-
mérlegéhez
(1) A teljesített és kieső munkanapok számbavétele okok szerint
1117 Munkaerőköltség-felvétel(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés(1) Sztájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások)
(2) Sztrájk típusa, célja, eredménye
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek
tevékenységéről
(1) A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre)
(2) Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett
munka mennyisége és értéke; a szervezet alapítóinak, vezetőségének összetétele; a foglalkoztatottak demográfiai adatai, foglalkoztatási
formák)
(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi
magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási
tevékenység bevételei források szerint)
(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi
eszközök
(6) A nonprofit szervezetek tevékenységi jellemzői (infrastrukturális ellátottsága; kommunikációs eszközei és csatornái; a működésével
kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja és formája)
1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség
megszakításáról
(1) A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról(1) Éves adásidő
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai(1) A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai
(2) Kombinált és konténeres fuvarozás adatai
(3) A vasúti áruszállítás bevételei

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1183 A közúti személyszállítás adatai(1) Közúti személyszállítás járműállományi adatai
(2) Közúti személyszállítás pályaállományi adatai
(3) Közúti személyszállítás teljesítmény adatai
(4) Közúti személyszállítás bevételei
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények(1) Helyi személyszállítási teljesítmények
(2) Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban)
(3) Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai
(4) Összes megtett kocsikilométer
1190 A csővezetékes szállítás adatai(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai
(2) Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
(3) Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
(4) A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
(5) Csővezetékes szállítás bevételi adatai
1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról
(1) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye)
(2) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás)
(3) A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a
kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet))
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények működési adatairól
(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.
(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben
kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként)
(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő
hossza szerint, ellátási típusonként.
(4) Idősek otthonában lévő demens betegek adatai (betegek száma; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint;
tárgyévben felvételt nyertek száma nem és korcsoport szerint)
(5) A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra, valamint a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
(6) Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint
(7) Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint.
1203 Bölcsődei kérdőív(1) Bölcsődei férőhelyekre vonatkozó adatok (engedélyezett férőhelyek száma; működő férőhelyek száma; a bölcsődébe jelentkezett, de férőhely
hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során; az év folyamán létesült férőhelyek száma; az év folyamán megszűnt férőhelyek száma;
tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én)
(2) Bölcsődei gondozási napokra vonatkozó adatok (az év folyamán lehetséges és teljesített gondozási napok száma; az év folyamán beíratott
gyermekek napi száma; nyilvántartási napok száma)
(3) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai (október 1-én, december 31-én, május 31-én beíratott gyermekek jellezői, a felvételt nyert
gyermekek családi körülményei, az év folyamán beíratott gyermeke adatai, a szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél
fiatalabb felvett gyermekek száma)
(4) A bölcsődei csoportok jellemzői, a bölcsődével integráltan működő intézmények jellemzői
(5) Bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai
(6) Bölcsődei álláshelyek, foglalkoztatottak és egyéb szakemberek adatai
(7) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható
támogatások adatairól
(1) Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek
száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg)
(2) Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma
családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
(3) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján, családok száma a gyerekek száma szerint)
(4) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint
(5) Lakhatással kapcsolatos szociális támogatások adatai (lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, lakáscélú támogatás)
(6) Rászorultságtól függő egyéb ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)
(7) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a
társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)
(8) Szociális ügyintézők adatai
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali
ellátást nyújtó intézmények adatairól
(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán
ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi
elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és
korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek
nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában az engedélyezett férőhelyek száma.
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek
nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán
ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma" az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi
elhelyezésre várók száma.
(5) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma.
(6) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek
közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek
nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában foglalkoztatottak száma.
(7) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.
(8) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(9) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális
munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok
nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege, működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és
a külső férőhelyek helyzetéről
(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a
gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)
(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg), speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős
szükségletű gyermekek száma
(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai
(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési
év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek
és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
(8) Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban
(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi
feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
(10) Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről
(11) Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítanak
(12) Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti
bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő
tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
(14) Adatok a különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban
(15) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a
gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszámadata, végzettség
szerint
(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámadata (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(18) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési
támogatás miatt utógondozottak számát)
(19) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai
1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
helyzetéről
(1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban
részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint.
Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),
(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti
bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),
(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és
munkakör szerint),
(6) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről(1) Jegyző:Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
(2) Járási hivatal:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(3) Járási hivatal:ügykezelők száma,
(4) Járási hivatal:gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és
folyamatban lévők),
(5) Járási hivatal:iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),
(6) Járási hivatal:adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
(7) Járási hivatal:adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,
(8) Járási hivatal:adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
(9) Járási hivatal:adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről
(jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás
jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(10) Járási hivatal:adatok a családi jogállás rendezéséről,
(11) Járási hivatal:adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és
végrehajtása szerint)
(12) Járási hivatal:szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,
(13) Járási hivatal:a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,
(14) Járási hivatal:adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,
(15) Járási hivatal:adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(16) Járási hivatal:a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,
(17) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban
(18) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(19) Járási hivatal:adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett kiskorúakról),
(20) Járási hivatal:gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés
felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),
(21) Járási hivatal:a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),
(22) Járási hivatal:a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)Az örökbefogadásra alkalmasnak
nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének
adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.
(23) Járási hivatal:adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),
(24) Járási hivatal:otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(25) Járási hivatal:adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a
testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézsége szerint),
(26) Járási hivatal:a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
(27) Fővárosi és megyei kormányhivataloké gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(28) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:koordinátorok száma iskolai végzettség szerint
(29) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:ügykezelők száma,
(30) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1210(31) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt
(32) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele
(33) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:hivatásos gondnokok és támogatók adatai
1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól(1) A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő
település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint
az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.
1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról(1) A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és
országos adatok.
1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások(1) Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke
időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.
1475 Egységes vámokmány (import)(1) Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási
mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
1476 Egységes vámokmány (export)(1) Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási
mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint
1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről(1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma
(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett
bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett
bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség és munkaviszony szerint
(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint
(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(7) A javítóintézetben egyéb munkakörben alkalmazottak száma?
(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint
1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet
folytató egyéb szervezetek éves jelentései
(1) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai
(2) Garancia alapok éves jelentése

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról
(1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői
(2) A földterület alapadatai
(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai
(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői
(5) Strand, fürdő, uszoda
(6) Közlekedési területek és műtárgyaik
(7) Köztemetők jellemző adatai
(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői
(9) Közoktatási intézmények jellemzői
(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői
(11) Sportlétesítmények
(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői
(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői
(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői
(15) Üzemi épületek és jellemzői
(16) Egyéb önálló építmények jellemzői
(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői
(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői
1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról(1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok adatai
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása
1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények(1) Műsorszórás adásideje
(2) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetekhez tartózó vezetékes telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája és előfizető típusa szerint)
(3) Mobil telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája szerint)
(4) Mobil adatforgalom adatai (típus szerint)
(5) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétele
(6) Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek adatai a vezetékes vonalakról ill. mobiltelefon előfizetések
számáról
(7) A távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek kezdeményezett nemzetközi hívásainak percideje (a hívott
ország szerint)
1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról(1) A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól(1) A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
(2) A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként
1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei(1) A Magyarországon üzemben lévő 3, 5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi
és nemzetközi teljesítményei
1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem
folytató bevett egyházak részére
(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
(2) Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak pénzügyi adatai (bevétel főtevékenység szerint; kiadás főtevékenység
szerint beruházás főtevékenység szerint)
(3) Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök
száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete)
1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetekről
(1) A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai
(2) A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai
(3) A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai
(4) A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai
1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai(1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális
szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)
(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint; gazdasági aktivitás szerint; a család összetétele szerint; iskolai
végzettség szerint, azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték.
(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban
(4) A családsegítő szolgálatok éves forgalma
(5) A családsegítő tevékenység adatai(A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma; Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben
részt vettek száma; A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége)
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek
névjegyzékének összeállításához
(1) Új szervezet azonosító adatai (név, adószám, székhelycím)
(2) Új szervezet elérési adatai (levelezési és email cím, telefonszám)
(3) Létszám (megalakulás első évében)
(4) Személyi adatok (Felelős vezető adatai; Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez)
1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról(1) A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)
1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi
vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb
szervezetek jelentései
(1) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai(1) Táppénzes ellátások főbb adatai megyés bontásban (biztosítottak száma, jogosultak száma, táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes
napok és esetek száma, táppénzkiadás, gyermekápolási (gyáp) táppénzkiadás, baleseti (üb+f) táppénzkiadás)
(2) Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint, megyés bontásban (táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek száma)
(3) Betegszabadság főbb adatai megyés bontásban (jogosultak száma, a betegszabadág naptári napjainak és munkanapjainak száma, betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok és munkanapok alapján, betegszabadságra kifizetett összeg)
(4) Csecsemőgondozási díj főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos létszáma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett
összeg)
(5) Gyermekgondozási díj főbb adatai az ellátás jellege szerint, megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok
száma, az ellátásra kifizetett összeg)
1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása
1725 Repülőterek forgalmi adatai(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai
(3) Utasforgalom adatai
(4) Áru- és postai küldemények forgalmának adatai
1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról(1) Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím)
(2) A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi
tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete)
1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó
közigazgatási és területváltozásokról
(1) A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások
1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai(1) Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint (táppénzesek napi átlagos száma megyés bontásban, táppénzes napok száma megyés bontásban, táppénzes esetek száma)
(2) Csecsemőgondozási díj főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos létszáma megyés bontásban, igénybe vett napok száma)
(3) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma megyés bontásban
1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások(1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma
(2) Öregségi nyugdíj
(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj
(4) Életkoron alapuló ellátások
(5) Rokkantsági ellátás
(6) Rehabilitációs ellátás
1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről(1) Energiaszektor termékei (termelt mennyiség)
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
(1) A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
(2) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások
(3) Mezőgazdasági feldolgozói tevékenység
(4) Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő
(5) Mezőgazdasági beruházások

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai(1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve
(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve
1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről(1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
(2) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek kapacitás adatai (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)
1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához(1) A szervezet jellemzőinek változása (elérési adatok, azonosító adatok, működési állapot, hozzájárulás a szervezet felelőse adatainak
közzétételére)
(2) A szervezet pénzügyi- és létszámadatai (árbevétel, éves átlagos létszám)
1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól(1) A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a
tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai(1) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és
munkakör szerinti bontásban
(2) Gyermekjóléti szolgálatok: Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)
(3) Gyermekjóléti szolgálatok: A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint
(4) Gyermekjóléti szolgálatok: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(5) Gyermekjóléti szolgálatok: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma
(6) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint
(7) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma
szerint
(8) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a
szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(9) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a
szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)
(10) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek
(11) Gyermekjóléti szolgálatok: A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a
bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)
(12) Gyermekjóléti szolgálatok: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az
elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)
(13) Gyermekjóléti szolgálatok: adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban)
(14) Biztos kezdet gyerekházak: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete)
(15) Biztos kezdet gyerekházak: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás
szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)
(16) Biztos kezdet gyerekházak: A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
(17) Biztos kezdet gyerekházak: A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
(18) Napközbeni ellátást biztosítók: Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben
foglalkoztatottak, térítési díjak)
(19) Napközbeni ellátást biztosítók: A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és
fogyatékosság szerint)
(20) Napközbeni ellátást biztosítók: Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt
munkakörben foglalkoztatottak)
(21) Napközbeni ellátást biztosítók: A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és
fogyatékosság szerint)
(22) Napközbeni ellátást biztosítók: A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai
(23) Átmeneti gondozást biztosítók: Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
(24) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
(25) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(26) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők
száma is)
(27) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
(28) Átmeneti gondozást biztosítók: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
(29) Átmeneti gondozást biztosítók: Adatok a helyettes szülőkről
(30) Átmeneti gondozást biztosítók: Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők
(1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és
átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)
(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az
év végén
1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról(1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint
1791 Baromfikeltetés(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások jellemzői
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
1824 Takarmányok értékesítési ára(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára
1826 Növényvédő szerek értékesítési ára(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára
1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára(1) Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára
1831 Építőipari tevékenységek ára(1) Építési tételek egységára
1840 Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
(1) Számítógépek és a számítógépes hálózatok használata
(2) Informatikai szakértők és informatikai ismeretek
(3) Internetfelhasználás
(4) Felhő alapú számítástechnika (Cloud computing)
(5) Big Data
(6) Számlázás
(7) Elektronikus kereskedelem
(8) Az információs és kommunikációs eszközök állománya

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés(1) Munkaügyi adatok (éves átlagos létszám, éves munkajövedelem, teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák
száma)
(2) Értékesítés nettó árbevétele
(3) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
(4) Anyag- és energiaköltség
(5) Eladott áruk beszerzési értéke
(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke
(7) Egyéb költségek
(8) Beruházási adatok (Épületek és egyéb építmények, Belföldi és import gépek, berendezések, Belföldi és import gyártású járművek, Ültetvények
erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke)
1846 Telepi adatok(1) Éves átlagos állományi létszám
(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés
1852 Üzletek és más telepek adatai(1) Üzletek és telepek adatai
1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány
(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek
1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása(1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése
1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása
és nettó árbevétele
(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel
1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról
(1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó
ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól(1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében
(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében
(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások
(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma
(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma
(6) A támogatásra felhasznál összeg
(7) A december folyamán támogatásban részesítettek adatai (fogyatékosság jellege, támogatás mértéke, kor és nem szerint)
1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai
(1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:
ebből : anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb
kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások
1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai(1) Gyermekgondozási segély főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra
kifizetett összeg)
(2) Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra
kifizetett összeg)
(3) Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(4) Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(6) Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett
összeg)
(7) Apákat megillető munkaidőkedvezmény főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra
kifizetett összeg)
1921 Családtámogatási ellátások havi adatai(1) Gyermekgondozási segély főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra
kifizetett összeg)
(2) Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra
kifizetett összeg)
(3) Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(4) Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(5) EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg)
(6) Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett
összeg)
(7) Apákat megillető munkaidőkedvezmény főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra
kifizetett összeg)
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről(1) Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként
(2) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(3) Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként
(4) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(5) Felújítások értéke
(6) Selejtezési adatok
1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
(1) Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről(1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
(2) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
(3) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
(4) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és
belföldi bontásban havonta
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
(2) Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend
szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok
száma
(3) Utasforgalom
(4) Áru- és postai küldemények forgalma
(5) Rendelkezésre álló férőhelyek
2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához
(1) A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel- és betétállományok és hitel- és betétkamatok, millió Ft
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról(1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2010 Intrastat kiszállítás(1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített(1) Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási
mód és ügylettípus szerint
2012 Intrastat beérkezés(1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási
ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített(1) Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint
2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
(1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint
(2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint
(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról
(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek jellemzői (azonosító adatok, telephely, szolgáltatás és
annak működési formája)
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásba bevont település neve, a településen nyújtott ellátások jellemzői (ellátás típusa, ellátás
működési formája)
(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmény fenntartójának adatai (törzsszáma, neve, típusa)
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító szervezet gazdálkodásának módja és integráltsága (szervezeti felépítése)
(5) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek munkaügyi adatai (statisztikai állományi létszám, természetes létszáma, foglalkoztatottak szakképzettsége)
2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése(1) Központi költségvetési szervek mérlegjelentése (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása, a
mérlegfolytonosság bemutatása, tájékoztató adatok, adósság adatok, devizaalapú adósság összetétele)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és
költségvetési jelentése
(1) Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni osztalékok
alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása)
(2) Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési jelentése (az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított
előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok
teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.)
2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és
önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára
(1) A költségvetési szervek leíró adatai
2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési
beszámolója
(1) A központi költségvetési intézmények éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok
költségvetése
(1) Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése
2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves
adatai
(1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai (költségvetési kapcsolatai, bevételei és kiadásai)
2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója(1) Az Országos Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója(1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások
2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális
adatai
(1) A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az
egyes alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlap-
garnitúrájának részletességében
2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról
(1) Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban
2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat(1) Éves zárszámadási törvényjavaslat
2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos
tranzakciói
(1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos
műveletek
2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban,járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-
emelés után)
(1) Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a
főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)
(2) Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként
2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
(1) Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint. (A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma; a sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa; a sérülés típusa, súlyossága, sérült
testrész; a baleset dátuma, ideje és földrajzi helye; a munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat; konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük.)
2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal munkájáról
(1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség
főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban
valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és
gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai
(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek (ágazati azonosító; székhelye; telephelye; szolgáltatás;
a szolgáltatás működési formája; fenntartó típusa; férőhely)
2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört
módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett
szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével
(1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:(a
nyilvántartásba vétel indoka;a szálláshely nyilvántartási száma;a nyilvántartásba vétel időpontja;a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése;a
szálláshely neve, címe, nyitvatartása;szobaszám;férőhelyszám;a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma)
2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése(1) Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint
2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói(1) Bőr- és nemibeteg- gondozási feladatot ellátó szolgáltatók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és
terület szerint
2086 A pszichiátriai gondozók jelentése(1) Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint
2087 Védőnői jelentés összesítője(1) Nyilvántartótt várandós anyák adatai
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) Nyilvántartott fiatalkorúak adatai
(4) Védőnői állások adatai
2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról(1) Addiktológiai gondozóintézetekben megjelent betegek száma, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint
2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek
pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról
(1) Szakképesítést szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerint
2096 Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban kezelt
szexuális úton terjedő betegségekről
(1) A bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint
2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról(1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász,
háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma
(2) Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok
beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)
(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)
(4) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon
2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott
újszülöttekről (csecsemőkről)
(1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek adatai
2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről(1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai: az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba
vettek
(2) A regisztrált kábítószerfogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószer fajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és
területi bontásban
(3) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószer fajtája szerint és nemek szerinti bontásban
(4) A kábítószerfogyasztás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban
2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről(1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa illetve a tíz
leggyakoribb betegség szerint
(2) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport illetve a tíz leggyakoribb betegség szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok(1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a
szolgáltatás jellege szerint: gyógyító ellátás, rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás, kiegészítő szolgáltatások, egészségügyi termékek
a járóbeteg ellátásban, prevenció és népegészségügyi ellátás, egészségügyi adminisztráció, egyéb és tőkefelhalmozás
(2) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a
szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetekjáróbeteg ellátás, egészségügyi termékek szolgáltatói, népegészségügyi
intézmények, nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
(3) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi bevétele a
finanszírozás forrásai szerint, államháztartás, magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)
2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól(1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:beavatkozások száma (db); pontok száma; finanszírozás
összege
2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatairól
(1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:aktív finanszírozási eset (db); aktív súlyszám
(db); aktív finanszírozási díj (eFt); ápolás átlagos tartama (nap); kórházi halálozás (db); nosocomiális fertőzés előfordulása (db); más
fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db); más osztályra történő áthelyezés (db); egynapos ellátási esetek száma (db)
(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:krónikus eset (db); krónikus díj (eFt); nosocomiális
fertőzés előfordulása (db)
(3) Az aktív fekvőbetegellátás éves országos teljesítményadatai HBCS kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév)
homogenizálva
(4) A krónikus fekvőbetegellátás éves teljesítményadatai ellátási kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével megelőző évre (bázisév)
homogenizálva
2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett
transzferek
(1) Befizetések az EU költségvetésébe: ÁFA alapú befizetés, GNI alapú befizetés, Brit korrekció
(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek:támogatás-típusonkéntEU-s és
hazai forrás kifizetéseintervenciós műveletek
(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja EMIR adatbázisához hozzáférés
2129 Magzati veszteség adatai(1) A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhességmegszakításokra) vonatkozó kórházankénti
betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegség-
kódok) leválogatása az OEP adatbázisa alapján.
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése(1) A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára
(2) Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR'15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele
2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai(1) Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó)
(2) Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó)
2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről(1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka)
(2) Az eljárásinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, az eljárás újdonságfoka)
(3) A folyamatban lévő vagy félbehagyott innovációk száma
(4) A termék és eljárásinnovációval összefüggő tevékenységek, ráfordítások és támogatások
(5) Az innovációs tevékenységet segítő információforrások és azok jelentősége
(6) Az innovációs együttműködésben résztvevő partnerek típusai
(7) Az innováció céljai, a célok fontossága
(8) A szervezeti innovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
(9) A marketinginnovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
(10) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2134 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves
adatai
(1) A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete(1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a nem lakosság felé történő értékesítést
2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről(1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;
(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek
közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint
(3) Pszichiátriai osztályos esetek száma diagnózis, nem és ápolási időtartam szerint
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
(1) Átlagos állományi létszám
(2) Szakosodott egységek teljesítményadatai
(3) Szakosodott egységek beruházásadatai
2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása(1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma, beavatkozások száma, teljesített évi szakorvosi és nem szakorvosi munkaórák száma, szakmafőcsoportok és terület szerint
2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények(1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem
menetrend szerinti bontásban
2161 A vasúti személyszállítás adatai(1) Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként
(2) A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint
(3) A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint
(4) A vasúti vonatmozgások
(5) Bevételek
2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel
rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
(1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája
(2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok: törzsszám; vállalkozás irányítószáma; vállalkozás neve; székhelye; email-címe;
telefonszáma; vagyoni biztosíték mértéke; tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő); engedélyállapot; iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma; irodavezető neve, email-címe, telefonszáma
2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai(1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai
(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai
(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai
2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági
szervezetek listája
(1) Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek listája
2168 Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések
(részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített
záróállományairól
(1) A külföldi közvetlen tőkebefektetések (részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített záróállományának adatai: törzsadatok, regiszter célú
adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok
Mutatók részletezése: vonatkozási idő, nem rezidens partner, szervezet törzsszáma, országkód, rezidens statisztikai főtevékenység
szakágazati besorolása (TEÁOR'08), SCV besorolás, értékelés típus, FDI értéke forintban, külföldi részesedés százaléka, partner kapcsolat
jellege, partner neve, partner címe, végső befektető besorolása, megjegyzés

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz(1) Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb
befektetések jövedelme, TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások; tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról
(1) Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint
2196 Külföldi állampolgárok adatai(1) A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország,
lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja)
kapcsolódó adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján
2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar
és külföldi állampolgárok adatai
(1) A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor,
családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok
(jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége, külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa) az OEP adatbázisa alapján.
2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és
bevételeinek alakulásáról
(1) Költségvetési jelentés részeként az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó
követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését leíró adatok
(2) Költségvetési jelentés részeként a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.
(3) Költségvetési jelentés részeként a központi költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei
2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről(1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban
(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban
2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
(1) A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek
társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban
2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz(1) Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb
befektetések jövedelme; TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások; tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók
2214 Biztosítók statisztikai mérlege(1) Brutttó megszolgált díjbevételek (éven belül halmozott)
(2) Bruttó kárkifizetések (éven belül halmozott)
(3) Tartalékok befektetéséből szármozó hozam (éven belül halmozott)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása(1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Mezőgazdasági termelési módszerek
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Mezőgazdasági munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai(1) A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok
2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól(1) Az Erzsébet utalvány kibocsátási és állományi adatai(a tárgyhónapban igényelt utalványok értéke (ezer Ft), az utalványos állandó lakcíme
szerinti statisztikai régiónként, ezen belül megyénként;az érvényes Erzsébet utalványok értéke a hónap végén (ezer Ft);az érvényes Erzsébet
utalványok értékéből a Szociális Erzsébet utalvány értéke (ezer Ft))
(2) Az Erzsébet utalvány felhasználási adatai(az elfogadóhelyek száma a hónap végén statisztikai régiónként, ezen belül megyei bontásban, valamint turisztikai régiók szerint (db);az Erzsébet utalványok tárgyhavi felhasználásának értéke statisztikai régiónként, ezen belül megyénként, valamint turisztikai régiók szerint (ezer Ft))

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2233 Fogvatartotti jelentés(1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok
(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok
(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok
(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok
(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok
(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok
(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok
(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok
(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok
(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok
(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok
(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok
(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok
(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok
(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok
(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (jogcím, időtartam)
(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)
(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok
(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok
(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok
(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)
(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről(1) Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer
2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés(1) Ipari teljesítmény adatok
(2) Ipari rendelés adatok
(3) Építőipari teljesítmény adatok
(4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés(1) Vállalkozások negyedéves teljesítményére vonatkozó adatok (Értékesítés összes árbevétele; a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó;
Eladott áruk beszerzési értéke; Közvetített szolgáltatások értéke; Fizetett bérmunkadíj; Saját előállítású eszközök aktivált értéke; Saját
termelésű készletek állománya; Összes termelési érték; Vásárolt készletek állománya; Anyag- és energiaköltség; Igénybe vett szolgáltatások
értéke; Egyéb szolgáltatások értéke; a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben
történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés(1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
(2) Nemzetgazdasági beruházások
(3) Használt tárgyi eszközök
(4) Pénzügyi lízing-szerződések
(5) Immateriális javak
2238 Havi munkaügyi jelentés(1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés(1) Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés(1) Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások
(2) Pénzügyi lízing-szerződések adatai
(3) Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői
(4) Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői
(5) A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése
(6) Értéktárgyak tárgyévi változásai
2241 Éves munkaügyi jelentés(1) Létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2242 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (gazdasági
szervezetek)
(1) A gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően)
(2) A gazdaságban munkát végzők jellemzői
(3) A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
(4) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői
(5) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint
(6) Állatállomány-változás
(7) A gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei
(8) Mezőgazdasági szolgáltatások
(9) Mezőgazdasági termelési módszerek

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2243 Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (egyéni gazdaságok)(1) A gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően)
(2) A termelés célja
(3) A gazdaságban munkát végzők jellemzői
(4) A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
(5) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői
(6) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint
(7) Élőállat-vágás
(8) Állatállomány-változás
(9) A gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei
(10) Mezőgazdasági szolgáltatások
(11) Mezőgazdasági termelési módszerek
2253 Jelentés a magyarországi mozikról(1) A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A
gazdálkodás módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel
(2) A magyarországi mozik pénzügyi adatai (bevétel, kiadás)
(3) A magyarországi mozik forgalmazási adatai
2254 Jelentés a befejezett filmekről(1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
(2) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek műsorideje
(3) Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek száma
(4) Az év folyamán elkészült filmek cím szerinti felsorolása
2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként(1) Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú bevételek adatai
(2) Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú kiadási adatai
2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként
(1) A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.
2257 A támogatott lakhatás adatai(1) Engedélyezett férőhelyek száma
(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma
(4) Térítési díjat fizetők száma
(5) Térítési díjból eredő bevétel
(6) Működési költség alakulása
(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
(8) Az ingatlan adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi
és morbiditási adatai
(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok adatai: számuk praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok létszámadatai nemenként
(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként
(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai
(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok gondozási adatai
(8) Szakrendelésre utalások adatai
(9) Létszámadatok a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről
2262 Katonai célú eszközök adatai(1) Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint
részletezett adatok állóeszköz és készlet bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam és szerződéstipusonkénti kimutatása.
2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről
(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint
(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
(3) A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások
(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
(6) Létszám és munkaóra
(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség
(8) Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók
2264 Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési
rendszerben lévő szervezetekről
(1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről
(1) Átlagos állományi létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről
(1) Átlagos állományi létszám
(2) Kereset és munkajövedelem
(3) Teljesített munkaórák száma
2267 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak
munkaidőmérlegéhez a Központosított illetményszámfejtési
rendszerben lévő szervezetekről
(1) A teljesített és kieső munkanapok számbavétele okok szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2374 Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2016. (kiemelt egyéni
gazdaságok)
(1) A gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően)
(2) A termelés célja
(3) A gazdaságban munkát végzők jellemzői
(4) A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
(5) A gazdaság növénytermesztésének jellemzői
(6) A gazdaság állatállománya kor és ivar szerint
(7) Élőállat-vágás
(8) Állatállomány-változás
(9) A gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei
(10) Mezőgazdasági szolgáltatások
(11) Mezőgazdasági termelési módszerek
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
(1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés
(3) Faiskolai termékek területe
(4) Szőlő- és gyümölcstelepítés és kivágás
(5) Szőlő- és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
(6) Bortermelés
(7) Mezőgazdasági termelési módszerek
(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2376 Befektetési alapok jövedelem mátrixa(1) Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem, milliárd Ft-ban
2377 Kamatmátrix(1) Kapott és fizetett kamatok szektoronként és alszektoronként, milliárd Ft
2378 Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott
biztosításközvetítők listája
(1) Pénzügyi szervezetek és biztosításközvetítők listája
2379 Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a
nemzeti számlákhoz
(1) Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos kiugró osztalékára vonatkozó egyedi szintű adatok évente, negyedéves bontásban, forintban
megadva

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Központi Statisztikai Hivatal
2380 Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott
jövedelem adatok a nemzeti számlákhoz
(1) Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos osztalékára vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban, forintban megadva.
A külföldi részesedés %-os aránya.
(2) Gazdasági szervezetek visszaforgatott jövedelmére vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban, forintban megadva
2381 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29)
(1) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai
(2) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai
(3) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai
(4) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok
(5) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai
(6) A tárgyév végén jegyzett devizaárfolyamok
2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív(1) Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok, elérési adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk)

"

2. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Belügyminisztérium
1219Tűzeseti és műszaki mentési statisztikaAGY Évenkéntiközponti katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai
alapján)
a tárgyévet követő február 18.
1222Személy- és járműforgalmi jelentésAGY Havonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő hó 5.91/676/EGK
2000/60/EK
Irányelv
Irányelv
1223Szabálysértési statisztikaAÁ ÉvenkéntiKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
a tárgyévet követő január 31.
1224Közlekedésrendészeti statisztikaAGY HavonkéntiOrszágos Rendőr-főkapitánysága tárgyidőszakot követő hó
nyolcadik munkanap
1225Közbiztonsági tevékenységi statisztikaAGY HavonkéntiOrszágos Rendőr-főkapitánysága tárgyidőszakot követő hó
nyolcadik munkanap
1226Bűnügyi ügyforgalmi statisztikaAGY Havonkéntirendőrséga tárgyidőszakot követő hó 5.
1228Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb
Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével)
AGY Eseményhez kötődőrendőrség ügyészség Nemzeti Adó- és Vámhivatala tárgyidőszakot követő ötödik
munkanap
1373A mezőgazdasági vízhasználat és
vízszolgáltatás
AGY Évenkénti1.) regionális vízművek, vízitársulatok
mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel
rendelkező engedélyesek 2.) vízügyi
igazgatóságok
1. ) a tárgyévet követő január
31.
2. ) a tárgyévet követő március
31.
692/2011/EURendeletVizhasználat-
Online
1375A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek
valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési
tevékenysége
AGY Évenkéntiazon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az
átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint
100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet
kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi
igazgatóságok által kijelölt víztermelők
a tárgyévet követő március 31.2000/60/EK
2006/118/EK
Irányelv
Irányelv
Vizhasználat-
Online
1376A közműves vízellátási és csatornázási
tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
AGY Évenkéntivíz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő
gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő március 31.91/271/EGK
98/83/EK
2014/431/EU
Irányelv
Irányelv
Határozat
Viziközmű-
Online
1378Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d
frissvíz használatot elérő ipari jellegű
vízhasználók víztermelési és vízkezelési
adatai
AGY Évenkéntiaz 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő gazdasági tevékenységet
folytató, kijelölt vízhasználók
a tárgyévet követő április 30.2000/60/EKIrányelv
1694A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe
történő vízbevezetések adatai
AGY Évenkéntiaz 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre
vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi
engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok
e a tárgyévet követő január 31.2000/60/EKIrányelvVizhasználat-
Online
1740A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő
statisztikája
AGY Évenkéntiközponti katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai
alapján)
a tárgyévet követő február 18.
1741Beépített tűzvédelmi berendezésekAGY Évenkéntiközponti katasztrófavédelmi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai
alapján
a tárgyévet követő február 18.
2349Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelői tevékenységről
AÁ FélévenkéntiBüntetés-végrehajtás Országos parancsnokságaa tárgyfélévet követő hó 10.
nap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika(1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés(1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1223 Szabálysértési statisztika(1) Tárgyidőszakban szereplő szabálysértési feljelentések (ügyek) száma (db)
(2) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(3) Elővezetés kényszerintézkedéssel érintett személyek száma (fő)
(4) Megszüntetéssel érintett személyek száma (fő) (szabálysértés hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma, bizonyítottság
hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma)
(5) Szabálysértési büntetéssel sújtott személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (elzárással büntetett személyek száma, pénzbírsággal sújtott személyek száma, közérdekű munka büntetéssel sújtott személyek száma)
(6) Szabálysértési intézkedéssel érintett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (járművezetéstől eltiltással sújtott
személyek száma, elkobzás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, kitiltás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, figyelmeztetésben részesült személyek száma)
(7) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt elmarasztalt személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]
(8) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) elzárás tartama (összesen és teljesített elzárás tartama)
(9) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) pénzbírság eFt (összesen és befizetett pénzbírság)
(10) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) közérdekű munka tartama óra (összesen és teljesített közérdekű munka tartama)
(11) Közérdekű munka büntetés helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
(12) A pénzbírságot önkéntes közérdekű munkával teljesítő személyek száma (fő), valamint teljesített közérdekű munka tartama (óra)
(13) Pénzbírság helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)
1224 Közlekedésrendészeti statisztika(1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntetőfeljelentések száma
(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma
(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal
kapcsolatos adatok [Kkt. 20. §bekezdés c), d) pontok]
(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20.bekezdés k) pont]
(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. §bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]
(9) Alkoholos állapot vizsgálat
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(12) Légirendészeti tevékenység
(13) Vízirendészeti tevékenység

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika(1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntető feljelentések száma
(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági jelzések száma
(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(5) Alkoholos állapot vizsgálat
(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés)
(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások)
száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
(14) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika(1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések
(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény- főcsoportok szerint
(3) Nyomozás elrendelések
(4) Feljelentés elutasítások
(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint
(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint
(7) További nyomozási cselekmények
(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény- főcsoportok szerint
(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény- főcsoportok szerint
(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma
(12) Körözés elrendelések
(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések
(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása
(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma
(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma
(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma
(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint
(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma
(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú
adatgyűjtésével)
(1) Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
(2) Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
(3) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és
megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
(6) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
(10) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek
száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet
tevékenysége körében követték-e el
(14) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
(15) Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés, bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
sem
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként
nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1228(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem
1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás(1) Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői (Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag
engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
(2) A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai (Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag
engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
(3) Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület; Értékesített
vízmennyiség)
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
(1) Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
(2) Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
(3) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
(4) Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai
1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek
főbb műszaki-gazdasági adatai
(1) A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
(2) Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
(3) Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
(4) Nyomászónák jellemző adatai
(5) Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
(6) Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
(7) Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja
1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és
vízkezelési adatai
(1) Az adatszolgáltató és a telephely adatai
(2) A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai
(3) Üzemi vízgazdálkodási adatok
(4) Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői
(5) A telephely víz és szennyvíztisztítási valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
(6) Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok
1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő
vízbevezetések adatai
(1) Az adatszolgáltató azonosító adatai
(2) Felszíni vízkivételek (A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási célja; A
vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti mennyisége (m3))
(3) Felszíni vízbe történő vízbevezetések (A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és a bevezetett víz eredete
(a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges
havonkénti mennyisége (m3);A bevezetett víz minősége (minősítése))
(4) Vízátvezetések (A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja; A vízátvezetés
vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3))
(5) Tározó adatai (helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai; vízforgalmának
tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3))

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Belügyminisztérium
1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája(1) Katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési adatai
(2) Katasztrófavédelmi szervek közérdekű bejelentései és panaszügyei
(3) Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó hatósági ügyek
(4) Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó szakhatósági ügyek
(5) Katasztrófavédelmi szervek által kezdeményezett szankciók
(6) Katasztrófavédelmi szervek más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyei
(7) Katasztrófavédelmi szervek tűzvizsgálati tevékenysége
1741 Beépített tűzvédelmi berendezések(1) Használatba vett beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések, valamint kiegészítőik adatai (berendezések megoszlás, típusa, jelzésadók
szórófejek száma, oltóanyag mennyisége, típusa, vezérlések, stb.)
(2) Befogadó létesítmény jellemzői (kockázati osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa)
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői
tevékenységről
(1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a
tárgyidőszakot megelőző időszakról
(2) folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
(3) folyamatban maradt ügyek száma)
(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(9) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban
(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

"

3. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
AGY Évenkéntiköznevelési intézményekoktóber 15.452/2008/EK
912/2013/EU
Rendelet
Rendelet
1430Jelentés az állami nyelvvizsgát tett
vizsgázókról
AÁ FolyamatosOktatási Hivatala tárgyévet követő január 10.
1434Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév
eleji helyzetéről
AGY Évenkéntifelsőoktatási intézményeknovember 15.452/2008/EK
912/2013/EU
Rendelet
Rendelet
1435Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú
szakképzettséget szerzett hallgatókról
AGY Évenkéntifelsőoktatási intézményeka tárgyévet követő január 20.452/2008/EK
912/2013/EU
Rendelet
Rendelet
1438Jelentés a közművelődési tevékenységekrőlAGY Évenkéntivalamennyi alapfeladatként közművelődési
tevékenységet folytató költségvetési szerv
társadalmi civil szervezet alapítvány alapítvány
közalapítvány gazdasági társaság vállalkozás
egyéni vállalkozás
a tárgyévet követő március 1.
1441Jelentés a magyarországi állatkertek
vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről
AGY Évenkéntiállatkertek vadasparkok kultúrparkoka tárgyévet követő január 31.
1442Jelentés a könyvtárak tevékenységérőlAGY Évenkéntitelepülési munkahelyi felsőoktatási és
szakkönyvtárak
a tárgyévet követő március 1.
1444Muzeális intézmények adataiAGY Évenkéntimuzeális intézményeka tárgyévet követő január 31.
1445Jelentés a kiállításokrólAGY Évenkéntikiállítást szervezőka tárgyévet követő március 1.
1446Jelentés a levéltárak működésérőlAGY Évenkéntilevéltáraka tárgyévet követő március 1.
1447Jelentés a színházak (opera) tevékenységérőlAGY Évenkéntiszínházak operaa tárgyévet követő január 31.
1449Jelentés a szabadtéri színházak
tevékenységéről
AGY Évenkéntiszabadtéri színházakoktóber 30.
1451Jelentés a hangversenyekrőlAGY ÉvenkéntiHangversenyszervező szervezetek Emtv hatálya
alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok
énekkarok
a tárgyévet követő január 31.
1467Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett
pályázókról
AÁ ÉvenkéntiOktatási Hivatalaz általános felvételi eljárás
jelentkezési határidejét követő
1468Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett
pályázókról
AÁ ÉvenkéntiOktatási Hivatal50. nap
szeptember 1.
1477Az egészségügyi intézmények árinformációiAGY Negyedévenkénti, évenkéntiA közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő
és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmény
a t.negyedév utolsó hónap 28., illetve június 30.
1485Beszámoló jelentés a foglalkozás-
egészségügyi alapszolgálatok munkájáról
AGY Évenkéntifoglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző
orvosok
a tárgyévet követő február 15.
1498Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti
tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi
gépek és műszerek állományának változásáról
AGY Eseményhez kötődő, évenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltatótárgyhót követő hó 15., a
tárgyévet követő január 31.,

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1501Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak
támogatott és nem támogatott
gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos
összesítésben)
AÁ Havonként ill.
évenként
Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti
gyógyszertárak közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző részlegei (Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által)
a tárgyidőszakot követő
második hó 1., ill. a tárgyévet
követő február 15.
1510Jelentés az egészségügyi szakképzésben
végzettekről
AGY Eseményhez kötődőa szakképzésben vizsgát szervező intézményekeseményt követő 30 napon
belül
1514Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentésAGY Havonkéntitársadalombiztosítási kifizetőhelyeka tárgyidőszakot követő hó
11.napja
883/2004/EK
987/2009/EK
Rendelet
Rendelet
1549Összesítő jelentés a daganatos
megbetegedésekről
AÁ ÉvenkéntiNemzeti Rákregisztera tárgyévet követő június 30.
1560Összesítő az élelmiszer eredetű
megbetegedési eseményekről
AGY ÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
1561Bejelentett fertőző megbetegedésekAGY ÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
1565Influenza és influenzaszerű megbetegedések
miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma
járványok idején
AGY ÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő év május
31.
1566Védőoltási jelentésAGY ÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
1570Jelentés az emberi mérgezési esetekrőlAGY Évenkéntiaz egészségügyi ellátást végző intézmények
(kórházak klinikák egészségcentrumok)
háziorvosok mentők
a tárgyévet követő március 31.
1572Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és
fokozott expozíciós esetekről
AGY ÉvenkéntiOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
a tárgyévet követő március 10.1893/2006/EK
1338/2008/EK
Rendelet
Rendelet
1573Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS
megbetegedésekről
AGY ÉvenkéntiOrszágos Epidemiológiai Központa tárgyévet követő április 30.
1576Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási
és felújítási kiadásainak alakulásáról
AGY Évenkénti(1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a
közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló
szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti
beruházási és felújítási kiadásáról.
(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá
tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást, valamint
alapellátást végző egészségügyi intézményekben
megvalósult, az önkormányzat által végzett
beruházási és felújítási kiadásokról. Az állami
tulajdonú egészségügyi intézmények részére
végzett beruházási és felújítási költségekről az
adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.
1.) a tárgyévet követő március
10., 2.) a tárgyévet követő
március 31.
1578Jelentés a gyógyszertárakrólAGY ÉvenkéntiValamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közreműködésével
a tárgyévet követő február 28.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1589Kimutatás az orvosok fogorvosok területi
szakképesítés kor és nemek szerinti
megoszlásáról
AÁ ÉvenkéntiEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központa tárgyévet követő március 31.
1626Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez
AGY ÉvenkéntiA nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a
tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett
települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi
ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban
résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a
vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység
formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvő vagy járóbeteg
szakellátást).
a tárgyévet követő február 28.
1630Épületkataszter az egészségügyi
szolgáltatókról
AGY Évenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltatóa tárgyévet követő január 31.
1631Energiakataszter a fekvőbetegellátó
intézetekről
AGY Évenkéntiállami tulajdonban önkormányzati tulajdonban vagy
magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és egészségtudományi
egyetemek fekvőbeteg intézményei
a tárgyévet követő január 31.
1860Oklevelet, diplomát szerzett orvosok
fogorvosok, gyógyszerészek
létszámkimutatása
AÁ ÉvenkéntiEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központa tárgyévet követő február 28.
1861Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról
AÁ ÉvenkéntiEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központa tárgyévet követő március 31.
1913Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők
gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól
valamint a gyógyszergyártók saját előállítású
termékeinek kiszállításairól
AGY Havonkéntivalamennyi gyógyszergyártó és
gyógyszernagykereskedő
a tárgyidőszakot követő hónap
15. nap
1914Jelentés a gyermekgondozási díjat
igénybevevőkről
AGY Negyedévenkéntitársadalombiztosítási kifizetőhelyeka tárgynegyedévet követő
hónap 11.napja
883/2004/EK
987/2009/EK
Rendelet
Rendelet
2179Jelentés a táncegyüttesekrőlAGY Évenkéntihivatásos táncegyütteseka tárgyévet követő január 31.
2204Adatátvétel az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez
AÁ HavonkéntiMagyar Államkincstára tárgyhónapot követő hónap
25.
2220Adatszolgáltatás a nem állami oktatási
intézmények oktatási kiadásairól
AGY ÉvenkéntiA nem állami köz- és felsőoktatási intézményeka tárgyévet követő május 31.452/2008/EK
912/2013/EU
Rendelet
Rendelet
2230Informatikakataszter az egészségügyi
szolgáltatókról
AGY Évenkéntivalamennyi egészségügyi szolgáltatótárgyévet követő január 31.
2395Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekrőlAGY Negyedévenkéntitársadalombiztosítási kifizetőhelyeka tárgynegyedévet követő
hónap 11.
883/2004/EK
987/2009/EK
Rendelet
Rendelet
2396Jelentés a csecsemőgondozási díjat
igénybevevőkről
AGY Negyedévenkéntitársadalombiztosítási kifizetőhelyeka tárgynegyedévet követő
hónap 11.
883/2004/EK
987/2009/EK
Rendelet
Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
(1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatok
alábontása: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek
száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetisági oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók száma, szakképzésben résztvevők száma szakképesítésenként, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban
részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok
(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői
(5) Adatok a kollégiumi ellátásról
(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás;
fejlesztő nevelés; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról(1) Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa)
karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma
(7) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak térítési és juttatási adatai
(8) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben
(9) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága
1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot
címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget
szerzett hallgatókról
(1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és
képzési szint szerint.
1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről(1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának
infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések;Ismeretterjesztés;
Táborok;Kiállítások, műsorok, rendezvények;Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső
szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók;
Székhelyen kívül végzett tevékenység;Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló
programok
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és
kultúrparkok tevékenységéről
(1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
(2) Állatkertek látogatottságának jellemzői
(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók
(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről(1) A könyvtári szolgáltatóhelyek adatai (száma, alapterület, nyitva tartás)
(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
(3) A könyvtári szolgáltatás adatai: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, rendezvények, távoktatás, fénymásolás
(4) Könyvtári programok és képzések
(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról
(6) A más településen (nem a székhelyen) működő ellátó helyek adatai
(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1444 Muzeális intézmények adatai(1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása
(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai
(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói
(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1445 Jelentés a kiállításokról(1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma)
(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)
1446 Jelentés a levéltárak működéséről(1) A levéltári anyag feldolgozottsága
(2) A levéltári anyag mennyiségének változása
(3) Irattáros képzés jellemzői
(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése a levéltáraknál
(5) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál
(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása
(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga
(9) A levéltár digitalizált anyaga
(10) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, ügyfélszolgálat, levéltári iratok kölcsönzési adatai
(11) Közművelődési feladatok a levéltáraknál
(12) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről(1) A színházak és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám)
(3) Színházi (opera) előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai
(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok adatai
(7) A színház (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről(1) A szabadtéri színházak látogatottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Szabadtéri színházi előadások és látogatók adatai (előadott darabok szerinti részletezésben)
(3) A szabadtéri színház adatai (befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
1451 Jelentés a hangversenyekről(1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma)
(2) Hangvereseny bérletezés adatai
(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai
1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról(1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók adatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a jelentkezés
évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma, a jelentkezések összes száma, a
fogyatékossággal élők száma) szakonként.
1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról(1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók létszámadatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a felvétel
évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.
1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi(1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint)
(2) Adataik az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól
1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálatok munkájáról
(1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
(2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői
(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
(4) Munkahigiénés feladatok
(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
(6) Egézségmegőrző tevékenység
1498 Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi
eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek
állományának változásáról
(1) Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományi adatai (az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási
ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális
vizsgálatok jellemzői.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem
támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben)
(1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
(2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi
adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével)
(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a
gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével
(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a
dobozszámának feltüntetésével
(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben
1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről(1) Az egészségügyi szakképzés adatai (formája és ideje; vizsga időpontja; kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint)
(2) Adatok az egészségügyi szakképzésben végzettekről (nem és állampolgárság szerint)
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés(1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok
(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok
(3) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok
(4) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai
(5) Csecsemőgondozási díj adatai
(6) Gyermekgondozási díj adatai
1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről(1) Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata
1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési
eseményekről
(1) Élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozó szerinti bontásban
1561 Bejelentett fertőző megbetegedések(1) Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban
1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt
orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején
(1) Adatok a influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegekről (becsült számuk járványok idején)
1566 Védőoltási jelentés(1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint)
(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások (megyénként)
(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások adatai
(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások adatai (száma megyénként)
1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről(1) Gyógyszermérgezések adatai
(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
(3) Növény-védőszer mérgezések adatai
(4) Egyéb mérgezések adatai
1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről
(1) Foglalkozási megbetegedések jellemzői (száma és gyakorisága kórformák szerint, megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként; a
betegségek oka szerint; területi bontásban)
(2) Fokozott expozíciós esetek jellemzői (száma és aránya; esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként; az expozíció oka szerint; területi
bontásban)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1573 Jelentés a HlV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről(1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak adatai rizikócsoportok és életkor szerint
1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási
kiadásainak alakulásáról
(1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
(2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
1578 Jelentés a gyógyszertárakról(1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai
1589 Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor
és nemek szerinti megoszlásáról
(1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
(2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez
(1) Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai
1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról(1) Egészségügyi szolgáltatók épületeinek főbb jellemző adatai
(2) Egészségügyi szolgáltató telephelyének főbb jellemző adatai
(3) Az egészségügyi szolgáltató intézet főbb jellemző adatai
1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről(1) Fekvőbetegellátó intézetek éves energiafelhasználás adatai
(2) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatai
(4) Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatai
(5) A fekvőbetegellátó intézetek veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatai
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok a fekvőbetegellátó
intézetekben
1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok
gyógyszerészek létszámkimutatása
(1) Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámadata
1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor
és nemek szerinti megoszlásáról
(1) Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer
beszerzéseiről és kiszállításairól valamint a
gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek
kiszállításairól
(1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
(2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára
1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről(1) A gyermekgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A gyermekgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2179 Jelentés a táncegyüttesekről(1) A táncegyüttesek látogatottsági adatai jegyfajták szerint
(2) Táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
(3) A táncegyüttesek az év folyamán bemutatott és felújított darabjai
(4) Táncegyüttes külföldi vendégszereplései
(5) Vendégszereplő táncegyüttes társulatok
(6) A táncegyüttes adatai: állandó játszóhely befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság
2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez
(1) A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények
oktatási kiadásairól
(1) A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai
2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról(1) Az egészségügyi szolgáltatók intézményeinek és telephelyeinek informatikai jellemző adatai
(2) Az egészségügyi szolgáltatók számítógép- és szerverkörnyezete
2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről(1) Lezárt keresőképtelenségi esetek
(2) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai
(3) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása
2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről(1) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
(3) A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

"

4. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Igazságügyi Minisztérium
1300Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és
tevékenységi adatairól
AGY Negyedévenkénti, havi
bontásban
törvényszékeka tárgynegyedévet követő
második hónap utolsó napja
1301A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó
ügyforgalmi és tevékenységi adatok
AGY Negyedévenkénti, havi
bontásban
törvényszékeka tárgynegyedévet követő
második hónap utolsó napja
1730Önálló birósági végrehajtók tevékenységeAGY Negyedévenkénti, havi
bontásban
önálló birósági végrehajtóka tárgynegyedévet követő
második hónap utolsó napja
2030Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői
tevékenységről
AGY Évenként kétszerifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyfélévet követő hó 20.
2031Jelentés a közvetítői tevékenységrőlAGY Évenkéntiközvetítők a közvetítőket foglalkoztató jogi
személyek
a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Igazságügyi Minisztérium
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és
tevékenységi adatairól
(1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására
vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerint; megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított
végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb
befejezések száma); az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); befejezett ügyekből a törvényszéki végrehajtónak és a önálló bírósági végrehajtónak
átadott ügyek száma megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a
törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
(5) A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény
tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek) megyénként
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi
és tevékenységi adatok
(1) Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
(2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó
végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban; megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi
zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban:Vüsz) 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban
megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); időtartam szerinti megoszlása
megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt
megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
(5) Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
(6) A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
(7) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként
1730 Önálló birósági végrehajtók tevékenysége(1) A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
(2) Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti
bontásban, megyénként)
(3) A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági
végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása
megyénként)
(4) A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht.
52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
(5) Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
(6) A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó
végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Igazságügyi Minisztérium
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről(1) A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az
elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban)
(2) Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti
bontásban, nemek szerinti bontásban)
(3) Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti
bontásban)
(4) Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó
felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban)
(5) A pártfogoltak száma kor és nemek szerint
(6) A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint
(7) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(8) Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint)
(9) Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban, bűncselekmény típus szerinti bontásban)
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint
2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről(1) A közvetítői eljárással érintett ügyek ügyforgalmi adatai (előző évről folyamatban maradt, érkezett, befejezett (eredményesen, eredménytelenül), a tárgyév végén folyamatban maradt ügyek száma) az ügyek tárgya szerint (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb
polgári jogviták)
(2) A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35.
§ (1) bekezdés b)-d) pontja alapján) szerint

"

5. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Földművelésügyi Minisztérium
1066Levegőtisztaság-védelmi adatokAÁ ÉvenkéntiOrszágos Meteorológiai Szolgálata tárgyévet követő szeptember
30.
2008/50/EK
2011/850/EU
Irányelv
Határozat
1254Beszámoló az erdősítésekről és a
fakitermelésről
AÁ ÉvenkéntiNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság
a tárgyévet követő augusztus
31.
1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1255Erdővédelmi kárbejelentő lapAGY Negyedévenkéntierdőterülettel rendelkező gazdálkodók erdészeti
szakszemélyzete
január 8., április 8., július 8., október 8.1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1256Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokrólAÁ ÉvenkéntiNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
a tárgyévet követő március 31.
1257Nettó fakitermelésAGY Évenkéntierdőgazdaságok egyéb erdőgazdálkodók
energetikai ültetvények tulajdonosai
a tárgyévet követő március 17.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1259Az erdei fatermékek termelése és
készletváltozása
AGY Évenkéntiaz erdőgazdálkodás vadgazdálkodás
szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt
kijelölt vállalkozások
a tárgyévet követő március 17.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1260Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásrólAGY Évenkéntierdőterülettel rendelkező és/vagy fafeldolgozást
végző mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, erdőtulajdonosok, fafeldolgozástvégző egyéb nemzetgazdasági ágba
sorolt szervezetek, energetikai faültetvények
tulajdonosai
a tárgyévet követő február 20.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1261Vadgazdálkodási jelentésAGY Évenkéntivadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultaka tárgyévet követő március 20.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Földművelésügyi Minisztérium
1262Vadállomány becslési jelentésAGY Évenkéntivadgazdálkodási tevékenységet folytató, vadászatra jogosultakfebruár 15.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1263Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek
termelése és készletváltozása
AGY Évenkéntiaz erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás
szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba sorolt
kijelölt vállalkozások
a tárgyévet követő március 17.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1265A farostlemez és faforgácslap termelése
anyagfelhasználása termékenként
AGY Évenkéntia faforgácslap- és farostlemezgyártás
szakágazatba sorolt vállalkozások
a tárgyévet követő március 17.1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1283Munkaügyi jelentésAGY Évenkéntiaz erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások
a tárgyévet követő március 171668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1703Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a
támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági
hitelekről
AGY Negyedévenkéntikereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és
egyéb hitelintézetek
a tárgyidőszakot követő hó 15.
1709Tájékoztató az országos jelentőségű védett
természeti területekről és a "Natura 2000"
területekről
AGY Évenkéntinemzeti park igazgatóságoka tárgyévet követő március 31.92/43/EGK
2009/147/EK
Irányelv
Irányelv

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Földművelésügyi Minisztérium
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok(1) A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(2) A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(3) A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(4) A levegő nitrogén-oxidok (NOX) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján
(5) A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(7) A levegő 2, 5 mikrométer alatti szálló porral (PM25) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
(8) Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja
1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről(1) Fakitermelés és erdősítés területi adatai (véghasználattal, gyérítéssel, tisztítással érintett területek nagysága; az erdőfelújítások területének
nagysága)
(2) A kitermelt fatömeg mértéke
1255 Erdővédelmi kárbejelentő lap(1) Erdőgazdálkodók erdőkár adatai: károsító megnevezése és kódja, érintett terület mértéke, a károkozás hete, a védekezés területe és módja
1256 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról(1) Erdészeti csemetetermelés adatai országos összesítésben tulajdonosi szektoronként, fafajok szerinti bontásban
1257 Nettó fakitermelés(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban
1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása(1) A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(2) A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
(3) Erdészeti fatermékek értékesítéséből származó árbevétel.
1260 Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról(1) A kijelölt gazdálkodói körön kívüli erdőgazdálkodók és/vagy fafeldolgozók által kitermelt, vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömege
fontosabb fafajok szerinti bontásban
(2) Lábon értékesített bruttó famennyiség
1261 Vadgazdálkodási jelentés(1) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés főbb vadászható
vadfajonként
(2) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés ivar és
korcsoportonként
(3) Vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál: lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés szabad területen
és/vagy zárt téri vadtartásban való bontásban
(4) Vizivad ragadozók és egyéb vadászható fajok terítéke
(5) Mesterséges vadtenyésztés
(6) Vadföldek és vadtakarmányozás
(7) Bevételek: Külföldi bérlelövés, Külföldi szolgáltatás, Belföldi bérlelövés, Belföldi szolgáltatás, Élő vadból származó bevétel, Lőtt vadból
származó bevétel, Egyéb bevételek, Pályázati bevétel és támogatások 2.Kiadások: Munkabér, Vadgazdálkodási kiadások, Vadkárok térítése -
mezőgazdasági, Vadkárok térítése - erdei, Egyéb kiadások
(8) Vadkárok és bírságok adatai

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Földművelésügyi Minisztérium
1262 Vadállomány becslési jelentés(1) A vadállomány becsült nagysága főbb vadászható vadfajonként, ivar- és korcsoportonként, szabad területen és/vagy zárt téri vadtartásban
való bontásban
(2) Egyéb fajok állománya
(3) Tervezett állományszabályozás, vadtelepítés és értékesítés
(4) Tervezett mesterséges vadtenyésztés
(5) Tervezett vadföldek és vadtakarmányozás
1263 Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és
készletváltozása
(1) A termelt fűrész-, és lemezipari, valamint egyéb faipari félkész- és késztermékek mennyisége
(2) Az értékesített és saját üzemben felhasznált mennyiség
(3) A faipari alapanyagok, félkész- és késztermékek értékesítéséből származó árbevétel.
1265 A farostlemez és faforgácslap termelése
anyagfelhasználása termékenként
(1) Az előállított nyers farost, illetve forgácslap mennyisége
(2) A nyers farost és forgácslap előállításához felhasznált összes faalapanyag mennyisége választékonkénti bontásban
1283 Munkaügyi jelentés(1) Az erdészeti és faipari társaságok munkaügyi adatai (átlagos statisztikai állományi létszáma, munkabér stb.)
(2) A fizikiai dolgozók összefoglaló létszám és munkabér adatai
1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás
mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről
(1) A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások, törlesztések összege
(2) Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel
pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája
szerint
1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről
(1) A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
(2) Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban

"

6. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Miniszterelnökség
1229Hatósági statisztikaAGY Félévenkéntiterületi államigazgatási szervek, államigazgatási
szervek területi egységei, helyi önkormányzatok
fővárosi és megyei kormányhivatalok
a tárgyidőszakot követő hónap
31. napja
1621Önkormányzati törzsadattárAGY Félévenkéntifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyidőszakot követő hó 20.
1622Önkormányzati törvényességi felügyeleti
információs rendszer
AGY Félévenkéntifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyidőszakot követő hó 20.
1811A postai szolgáltatás és eszközeiAGY Évenkéntia postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a tárgyévet követő március 10.KSH Elektra
2118Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének
engedélyezéséről szóló statisztika
AGY Évenkéntifővárosi és megyei kormányhivataloka tárgyévet követő február 15.
2143A területi államigazgatási szervek és az
államigazgatási szervek területi egységeinek
ügyintézési és működési adatai
AGY Évenkéntia területi államigazgatási szervek és az
államigazgatási szervek területi egységei
a tárgyévet követő március 31.
2145A postai szolgáltatás negyedéves adataiAGY Negyedévenkéntia postai futárpostai tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet követö hó
20.
KSH Elektra
2350A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi
eljárások statisztikája
AGY Évenkéntia helyi önkormányzatok jegyzőia tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Miniszterelnökség
1229 Hatósági statisztika(1) Hatósági eljárások ügyiratforgalma
(2) Hatósági eljárásokban született döntések
(3) Hatósági eljárásokban született döntések elleni jogorvoslatok eredménye
(4) Másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye
(5) Hatósági ellenőrzések száma
(6) Egy ügyre fordított munkaórák száma
(7) Egy ügyre jutó eljárási költség
(8) Az eljárásban kiszabott közigazgatási bírság átlagos mértéke
1621 Önkormányzati törzsadattár(1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége
1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs
rendszer
(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma
1811 A postai szolgáltatás és eszközei(1) Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén
(2) Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
(3) Levélküldemények
(4) A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
(5) Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai
(6) A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban
(7) A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
(8) Pénzforgalom
(9) Táviratforgalom
(10) Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének
engedélyezéséről szóló statisztika
(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
(2) Ingatlanszerzők állampolgársága
(3) Megszerzett ingatlan adatai
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Miniszterelnökség
2143 A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási
szervek területi egységeinek ügyintézési és működési
adatai
(1) Főszámra iktatott iratok száma
(2) Alszámra iktatott iratok száma
(3) Kimenő ügyiratforgalom
(4) Elsőfokú hatósági határozatok száma
(5) Másodfokú hatósági határozatok száma
(6) Elsőfokú hatósági végzések száma
(7) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma
(8) Másodfokú hatósági végzések száma
(9) Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma
(10) Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma
(11) Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma
(12) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(13) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
(14) Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma
(15) Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(16) Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
(17) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(18) Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(19) Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma
(20) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma
(21) Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma
(22) Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma
(23) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
(24) Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
(25) Azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
(26) Azon végzések száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai(1) Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(2) A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(3) A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint
a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
(4) Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások
statisztikája
(1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok
(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma

"

7. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1382A gazdálkodást jellemző fontosabb adatokAGY Negyedévenkéntia szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt
vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet
Nonprofit Kft., Magyar KözútNonprofit Zrt., Nemzet
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat
kezelő illetve üzemeltető, - és egyéb kijelölt
vállalkozások
a tárgyidőszakot követő 30.
nap
KSH Elektra
1390A helyi közutak és hidak adataiAGY Évenkéntitelepülési önkormányzatok (Budapesten
kerületenként)
a tárgyévet követő február 28.1108/70/EGKRendelet
1392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját használatú kikötők és vízi
úszólétesítmények adatai
AGY ÉvenkéntiNemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)a tárgyévet követő február 28.91/672/EGK
96/50/EK
2005/44/EK
2006/87/EK
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
KSH Elektra
1396Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről
AGY ÉvenkéntiFővárosi és megyei kormányhivatalok, Nemzeti
Közlekedési Hatóság (NKH) Közúti Gépjármű-
közlekedési Hivatal
a tárgyévet követő április 15.91/439/EGK
2000/53/EK
2163/2001/EK
2003/59/EK
2006/126/EK
2006/22/EK
561/2006/EK
2007/46/EK
2008/65/EK
2008/68/EK
2009/40/EK
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
1397Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és
sífelvonó szállítási és baleseti adatai
AGY Évenkéntilétesítményt üzemeltető vállalkozásoka tárgyévet követő április 30.KSH Elektra
1399A vízi utak fenntartási munkái és költségeiAGY Évenkéntivízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságoka tárgyévet követő május 30.KSH Elektra
1705A postai, hírközlési, média és műsorszórási
hatósági tevékenység
AÁ ÉvenkéntiNemzeti Média- és Hírközlési Hatósága tárgyévet követő április 30.KSH Elektra
1707A távközlési tevékenység évközi adataiAGY Negyedévenkéntitávközlési tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
30.
808/2004/EK
847/2007/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1708A távközlési tevékenység berendezései és
szolgáltatásai
AGY Évenkéntitávközlési tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a tárgyévet követő március 10.808/2004/EK
847/2007/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adataiAGY Évenkéntivasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz
és személyszállításhoz szükséges működési
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő április 30.91/2003/EKRendeletKSH Elektra
1857A kikötői áru- és hajóforgalomAGY HavonkéntiMagyarországi kikötők és rakodási engedéllyel
rendelkező vállalkozások
a tárgyhót követő hó 10.1365/2006/EK
1304/2007/EK
425/2007/EK
Rendelet
Rendelet
Rendelet
1957A hírközlési tevékenységet végző szervezetek
gazdálkodását jellemző adatok
AGY NegyedévenkéntiHírközlési tevékenységet végző szervezetek, valamint a Magyar Posta Zrt.a tárgynegyedévet követő hó
30.
808/2004/EK
847/2007/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1994Az internet és a televízió szolgáltatás évközi
adatai
AGY Negyedévenkéntiinternet hozzáférési, illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó
30.
808/2004/EK
847/2007/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra
1995Az internet és a televízió szolgáltatás
berendezései és szolgáltatásai
AGY Évenkéntiinternet hozzáférési, illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző vállalkozások
a tárgyévet követő március 10.808/2004/EK
847/2007/EK
Rendelet
Rendelet
KSH Elektra

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2222Az út infrastruktúra adataiAGY Évenkéntiaz utak fejlesztésével és üzemeltetésével
foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGKRendeletKSH Elektra
2223A vasút infrastruktúra adataiAGY Évenkéntia vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével
foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGKRendeletKSH Elektra
2224A vízi út infrastruktúra adataiAGY Évenkéntia vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével
foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGKRendeletKSH Elektra
2225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti
adatai
AGY Évenkéntia hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út)
felügyeletével megbízott szervezet
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGKRendeletKSH Elektra
2226A közlekedés rendészet ráfordítás adataiAGY Évenkéntiaz országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz
és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot
ellátó szervezet
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGKRendeletKSH Elektra
2227A közlekedési hálózati infrastruktúra
központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai
AGY Évenkéntiaz állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi
utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő
szervezet
a tárgyévet követő szeptember
30.
1108/70/EGKRendeletKSH Elektra
2246Légijárművek és az alkalmazott személyzet
adatai
AGY Évenkéntivalamennyi menetrend szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgyévet követő március 31.KSH Elektra
2247Légiszállítási teljesítmények adataiAGY Évenkéntivalamennyi menetrend szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
2248Légiszállítás az indulási és célállomások
szerint
AGY Negyedévenkéntivalamennyi nemzetközi menetrend szerinti és/vagy
nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető
társaság, amelynek központi ügyintézési helye
Magyarországon található
a tárgynegyedévet követő hó
30.
KSH Elektra
2249Légiszállítás a repülés szakaszai szerintAGY Évenkéntivalamennyi nemzetközi menetrend szerinti
légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgyévet követő január 31.KSH Elektra
2250Légitársaságok pénzügyi adataiAGY Évenkéntia kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető
kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi
ügyintézésének helye Magyarországon található
a tárgyévet követő május 31.KSH Elektra
2251Magyarországi repülőterek forgalmi adataiAGY NegyedévenkéntiMagyarországon található nemzetközi
kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem
nemzetközi repülőterek
tárgynegyedévet követő hó 20.KSH Elektra
2252Légiközlekedési szakszemélyzet adataiAÁ ÉvenkéntiNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala tárgyévet követő január 31.KSH Elektra

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok(1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
(2) Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
1390 A helyi közutak és hidak adatai(1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe
(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével)
(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban
1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai
(1) Hajózási engedélyek adatai
(2) Áruszállítás
(3) Személyszállítás
(4) Rév és komp üzemeltetés
(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai
(6) Duna
(7) Tisza
(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
(9) Egyéb
(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai
(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint
(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)
1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről
(1) Komplex ellenőrzések (belföldi, külföldi járművek) - Közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi, ADR; Forgalmi
engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka; Vezetési és pihenőidő ellenőrzés
(2) A járművezetők vizsgáztatásának adatai (Kategóriák, Vizsgatárgyak szerint)
(3) A gépjárműfenntartó szervezetek adatai (műhelyek száma, tevékenység jellege, foglakoztatott létszám, gépjárműjavító műhelyek
tevékenységére vonatkozó adatok)
(4) Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint (Saját/külső vizsga; Forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga)
(5) Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai
(6) Autójavító szolgáltatási panaszügyek
(7) Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység (gyártónál, kereskedőnél, felhasználónál)
1397 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó
szállítási és baleseti adatai
(1) Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)
(2) Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei(1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei
(2) Vízi út jellemzői
(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége
(4) Beruházási kiadások
(5) Folyó kiadások
(6) Általános kiadások
(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)
1705 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági
tevékenység
(1) Nyilvántartott szolgáltatási jogosultságok és bejelentések állománya
(2) Tárgyévben kiadott engedélyek és nyilvántartásba vett bejelentések
(3) Üzletszabályzat-, ÁSZF-ek (Általános Szerzősédi Feltételek) módosítása
(4) Rádióhálózatok engedélyezése, bejelentése
(5) Elektronikus hírközlési építmények engedélyezése, bejelentése
(6) Sajtótermékek bejelentése, nyilvántartásba vétele
(7) Általános hatósági felügyelet és piacfelügyelet
(8) Frekvenciakijelölések, rádióengedélyek
(9) Média hatósági tevékenység
1707 A távközlési tevékenység évközi adatai(1) Bekapcsolt fővonalak száma
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
(3) A kezdeményezett hívások száma és időtartama
(4) Közvetítőválasztás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
(6) Mobiltelefon szolgáltatás adatai
(7) Valódi virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai(1) Bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
(2) Év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
(3) A kezdeményezett hívások száma és időtartama településenként, az év folyamán
(4) Közvetítőválasztás
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
(6) A szolgáltató által ellátott terület előfizetői távbeszélő központjainak és az MSAN elérési hálózati koncentrátorok száma illetve kapacitása
településenkénti bontásban, az év végén
(7) A szolgáltató által ellátott terület DSLAM központjainak száma településenkénti bontásban, az év végén
(8) A kábeltelevízió fejállomások száma településenkénti bontásban, az év végén

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
(5) Kombinált szállítás
(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
1857 A kikötői áru- és hajóforgalom(1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
(2) Kikötő neve, helye
(3) Rakodás helye
(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
(5) Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség)
(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma
1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek
gazdálkodását jellemző adatok
(1) Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)
(2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
(8) Beruházások adatai
(9) Munkaügyi adatok
1994 Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai(1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A keskenysávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma negyedév végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési
irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban
(letöltési irányban), a negyedév végén, db
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
(5) A mobilinternet szolgáltatás
(6) Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok negyedév végi adatai
(7) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes jelátviteli technológiák esetén, negyedév végi adatai
(8) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, sugárzott jelátviteli technológiák esetén negyedév végi adatai, db

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1995 Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai
(1) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési
bontásban, év végén, db
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma
települési bontásban, év végén, db
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, év során
(4) Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
(5) Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, települési
bontásban, év végén, db
(6) Digitális műsorterjesztés
2222 Az út infrastruktúra adatai(1) Az útra fordított költségek, autópálya
(2) Az útra fordított költségek, autóút
(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
(5) Az útra fordított költségek, mellékutak
(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
(8) Országos úthálózati kategóriákban
(9) 7 jármű kategóriában
(10) Úthasználati (forgalmi) adatok
(11) Országos úthálózati kategóriákban
(12) 15 (teher) jármű kategóriában
(13) Hitelszolgálati adatok az útpályákról
2223 A vasút infrastruktúra adatai(1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat
(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2224 A vízi út infrastruktúra adatai(1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok
(4) Vízi út osztályonként
(5) Hajókategóriánként
(6) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
(7) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
(8) Összevont osztályokban
(9) Hitelszolgálati módonként
2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai(1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai(1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
(1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként
(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai(1) Légi járművek száma, kapacitása, tulajdonságai
(2) Repülőgép típusok (gyártó és modell); Verzió (személyszállító repülőgép, áru/teherszállító repülőgép, személy- és teherszállító repülőgép, egyéb nem kereskedelmi célra használt repülőgép)
(3) Légi járművek száma, év elején, év végén, beszerzés, selejtezés
(4) Repülőgépek kapacitása
(5) Repülőgép-használat az év folyamán; Rendelkezésre állási napok száma
(6) Tulajdoni formák
(7) Alkalmazottak (személyzet) száma és bérköltsége: Pilóták, másodpilóták; Egyéb repülőszemélyzet; Kabin-személyzet; Karbantartó személyzet;
Jegyárusító és értékesítő személyzet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2247 Légiszállítási teljesítmények adatai(1) Menetrend szerinti járatok adatai
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai
(3) Légitaxi járatok adatai
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint(1) Indulási és célállomás
(2) Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint(1) Indulási és célállomás
(2) Repülőgép típusa
(3) Járatok száma
(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)
2250 Légitársaságok pénzügyi adatai(1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai
(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai
(3) Eredménytartalék kimutatás
(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok
2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai(1) A légiforgalom jellege
(2) Összes légijármű mozgás
(3) Utasforgalom adatai, induló, érkező, átszálló
(4) Áruforgalom adatai, felrakott, lerakott, összesített
(5) Postai küldemények forgalmára vonatkozó adatok, felrakott, lerakott, összesített
2252 Légiközlekedési szakszemélyzet adatai(1) A légiközlekedési szakszemélyzet képesítéseire vonatkozó adatok: Szakszolgálati engedély kategóriák és jogosítások típusai;
Magyarországon kiadott szakszolgálati engedélyek és jogosítások; Érvényes szakszolgálati engedélyek és jogosítások; Más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati engedélyek és jogosítások éves adatai; Más állam által kiadott, elismert vagy konvertált szakszolgálati
engedélyek és jogosítások összesített adatai
(2) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére rendelkezésre álló kapacitás adatai: Képző szervezetek száma; Képző szervezetek számának
várható alakulása; A férőhelyek számának várható alakulása

"

8. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Nemzetgazdasági Minisztérium
1318A haditechnikai termékek cikkenkénti
termelése és értékesítése
AGY Évenkéntikijelölt vállalkozásoka tárgyévet követő február 28.
1405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és
keresetekről
AGY Évenkénti5 fő fölötti vállalkozások és nem profit orientált
szervezetek
a tárgyidőszakot követő hó
vége
530/1999/EK
1916/2000/EK
Rendelet
Rendelet
1515Családi pótlék ellátásban részesülők
részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint
AGY ÉvenkéntiMunkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságmájus 15.
1665Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésrőlAGY Eseményhez kötődőiskolarendszeren kívüli képzést folytató
intézmények
a vizsgát /képzés befejezését/
követő 10. nap, a hatósági
jellegű és a 25 óránál
kevesebb képzési idejű
felnőttképzések esetében évet
követő 10. nap
452/2008/EKRendelet
1668Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és
keresetekről
AGY Évenkéntia költségvetési intézmények létszámnagyságtól
függetlenül
a tárgyidőszakot követő 6. hét530/1999/EK
1916/2000/EK
Rendelet
Rendelet
1915Családtámogatási statisztikai jelentésAGY HavonkéntiMunkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósága tárgyhót követő hó 15.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzetgazdasági Minisztérium
1318 A haditechnikai termékek cikkenkénti termelése és
értékesítése
(1) A gazdálkodó szervezet működési jellemzői
(2) Haditechnikai termékek termelése, értékesítése, szolgáltatás teljesítése, fejlesztés, létszám
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről(1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; létszám, annak teljes
és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; tulajdonosi összetétel; kollektív bérmegállapodás típusa)
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje;
legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (a május 31-i állapot szerinti alapbére, május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme)
1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi
márciusi állapot szerint
(1) Adatok a családi pótlék ellátásban részesülőkről (családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított
gyermekek figyelembevételével; Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek
számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának
megoszlása családtípus, összeg szerint;Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban
részesülő családok és gyermek száma)
(2) Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők;intézetben élők)
(3) Intézetben elhelyezett gyerekek adatai
(4) Saját jogon ellátásban részesülők adatai
(5) A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai
(6) Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő
1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről(1) Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai
(2) Az intézmény által folytatott képzések adatai (jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje)
(3) Beiratkozott személyek adatai (száma)
(4) Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
(5) Részvételi díj és annak költségviselője
(6) A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
(7) A képzés eredményességét összefoglaló adatok
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről(1) A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
(2) A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása
(3) A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje;
legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma)
(4) A munkavállaló kereseti adatai (illetmény besorolását jelző kulcsszáma; a május 31-i állapot szerinti alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka; május havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi
rendszeres keresete, havi rendszeres egyéb munkajövedelme; előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb
munkajövedelme)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Nemzetgazdasági Minisztérium
1915 Családtámogatási statisztikai jelentés(1) Gyermekgondozási segély folyósításának adatai (napok száma, gyermekek száma, igénybevevő családok száma, (fő/hó); segélyre jogosultak
nemenként, ikergyermek esetén, méltányossági alapon, beteg gyermeket gondozó, nagyszülő; beteg, súlyosan fogyatékos gyermeke száma)
(2) Gyermeknevelési támogatásban részesülők: (napok száma, igénybevevő családok száma, fő/hó).
(3) Anyasági támogatásban részesülők száma (napok száma, igénybevevő családok száma)
(4) Anyasági támogatásban részesülők (Ikergyermek esetén, halva született gyermek esetén, gyermekek száma, igénybevevő családok száma)
(5) Családi pótlékban részesülők: (gyermek száma, igénybevevő családok száma (ebből: nők, férfiak, magasabb összegű családi pótlékban
részesülők, 18 év felettiek után, intézetben élő gyermekek, természetbeni családi pótlék)
(6) Európai uniós családi ellátásban részesülő nő
(7) Európai uniós családi ellátásban részesülő férfiak
(8) Kereset kiegészítés (átmeneti kereset kiegészítésben részesülők /napok száma, igénybevevők száma)

"

9. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Agrárgazdasági Kutató Intézet
1237A merőgazdasági beruházások és pénzügyi
mutatók alakulása
AGY Évenkéntia mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a halászat gazdasági ágba
sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások
és a fafeldolgozás ágazatba sorolt vállalkozások
a tárgyévet követő január 25.138/2004/EKRendelet
1240ÁrumérlegAGY Évenkéntiaz élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt
9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások
a tárgyévet követő január 29.
1249LehalászásAGY Évenkéntihalastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel
rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni
gazdaságok
a tárgyévet követő március 31.762/2008/EKRendelet
1253Tájékoztató jelentésekAGY Eseményhez kötődőmezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt
vállalkozások és intézmények
eseményt követő nap
1269A termelőeszközök árjelentéseAGY Havonkéntia mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó kijelölt vállalkozások
a tárgyhónapot követő hó 15.138/2004/EKRendelet
1270A mezőgazdasági gépek forgalmaAGY Negyedévenkéntimezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
a tárgyidőszakot követő hó 15.138/2004/EKRendelet
1271A növényvédő szerek értékesítéseAGY Évenkéntimezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
tárgyidőszakot követő hó 15.1185/2009/EKRendelet
1280Vágóhidak élőállat vágásaAGY Havonkéntivalamennyi engedélyezett vágóhída tárgyhónapot követő hó 10.1165/2008/EKRendelet
1282Műtrágya értékesítésAGY Negyedévenkéntia műtrágya előállítással, a mezőgazdasági
termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások
a tárgyidőszakot követő hó 15.138/2004/EKRendelet
2202DísznövénytermesztésAGY Évenkéntidísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt
szervezetek
a tárgyévet követő március 31.
2203Gyógynövény felvásárlásAGY Évenkéntigyógynövények és fűszernövények felvásárlásával
foglalkozó kijelölt szervezetek
a tárgyévet követő március 31.
2335Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi
mutatók alakulása
AGY Évenkéntiaz élelmiszer, - ital- és dohánytermék gyártása
ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató
gazdálkodó szervezetek
a tárgyévet követő január 25.
2336ÖntözésAGY Évenkéntivízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek és egyéni gazdálkodók
a tárgyévet követő január 20.
2385Élelmiszeripari kapacitásfelmérésAGY Évenkéntiaz élelmiszer, ital- és dohánytermékek gyártásával
foglalkozó, kijelölt szervezetek
a tárgyévet követő március 31.
2386VetőmagforgalmazásAGY Évenkéntiszaporítóanyag forgalmazással foglalkozó
vállalkozások
a tárgyidőszakot követő
szeptember 1.
138/2004/EKRendelet
2387TakarmánygyártásAGY ÉvenkéntiEngedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel
rendelkező vállalkozások
a tárgyévet követő április 30.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Agrárgazdasági Kutató Intézet
1237 A merőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók
alakulása
(1) A mezőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók alakulása
1240 Árumérleg(1) Az élelmiszeripari termékek termelésének, importjának mennyiségi adatai
(2) Az élelmiszeripari termékek értékesítésének, exportjának mennyiségi adatai
1249 Lehalászás(1) A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
(2) A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
(3) Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
1253 Tájékoztató jelentések(1) A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete
1269 A termelőeszközök árjelentése(1) A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő
értékesítése
1270 A mezőgazdasági gépek forgalma(1) A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb
gépkategóriánként értékben
1271 A növényvédő szerek értékesítése(1) A növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben
1280 Vágóhidak élőállat vágása(1) A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
(2) A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab)
1282 Műtrágya értékesítés(1) Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára
2202 Dísznövénytermesztés(1) Dísznövénytermesztés területe
(2) A gazdaságban munkát végzők száma
(3) Használt terület elszámolása növénycsoportonként
(4) Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele
2203 Gyógynövény felvásárlás(1) Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
(2) Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)
2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók
alakulása
(1) Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása
2336 Öntözés(1) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe
(2) Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
(3) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
(4) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
(5) A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama
2385 Élelmiszeripari kapacitásfelmérés(1) Élelmiszeripari kapacitások főbb ágazatonként és termelési egységenként
2386 Vetőmagforgalmazás(1) Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Agrárgazdasági Kutató Intézet
2387 Takarmánygyártás(1) takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
(2) Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként

"

10. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Legfőbb Ügyészség
1522Ügyészségi ügyforgalmi statisztikaAGY Évenként kétszerijárási és járási szintű ügyészségek főügyészségek
fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot követő hó 10.
napja
1523Vádképviseleti Informatikai RendszerAGY Eseményhez kötődőjárási és járási szintű ügyészségek főügyészségek
fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség
a tárgyidőszakot követő hó 5.
napja
2341Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bűnügyi statisztika (azonos a
Belügyminisztérium 1228 számú
adatgyűjtésével)
AGY Eseményhez kötődőrendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
a tárgyidőszakot követő ötödik
munkanap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Legfőbb Ügyészség
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika(1) A büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának
eredményének adatai
1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer(1) Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése
(2) Az eljárás jellemző időpontjai
(3) A vádlott előélete, cselekményei
(4) A vádemelés módja
(5) A tárgyalás előkészítése során hozott döntések
(6) Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban
(7) Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái
(8) Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Legfőbb Ügyészség
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú
adatgyűjtésével)
(1) Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
(2) Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
(3) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
(4) Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és
megtérült összege, megtérülésének módja
(5) Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
(6) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága, foglalkozása
(7) A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
(8) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
(9) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
(10) A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
(11) A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek
száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
(12) A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
(13) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet
tevékenysége körében követték-e el
(14) A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
(15) Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés, bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
sem
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása, lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként
nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Legfőbb Ügyészség
2341(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem

"

11. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"11. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321Energiamérleg ipari szektorAGY Évenkéntia 'B' bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és
földgázkitermelés nélkül), a 'C' feldolgozóiparba
(kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az 'E'
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
ágba és az 'F' építőiparba sorolt szervezetek
a tárgyévet követő április 15.2012/27/EU
1099/2008/EK
Irányelv
Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
1329Energiagazdálkodási operatív jelentésAGY Havonkéntimindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és
egyéb jogi személyiségek, amelyek
szénbányászattal-kitermeléssel-forgalmazással, brikett- és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolaj-
és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó
termeléssel, -importtal és/ vagy- exporttal
foglalkoznak
a tárgyidőszakot követő hónap
10. nap
147/2013/EU
1099/2008/EK
Rendelet
Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
1335Energiafelhasználási beszámolóAGY Évenkénti1. ) A 'G', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S' gazdaság
ágakba sorolt szervezetek
2. ) Az 'A' gazdasági ágba (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat) sorolt szervezetek
3. ) A 'H' gazdasági ágba (szállítás, raktározás)
sorolt szervezetek
1.) a tárgyévet követő április
30.
2., 3): a tárgyévet követő
március 31.
2012/27/EU
1099/2008/EK
Irányelv
Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
2067Az energiaipari infrastruktúrát érintő
beruházási projektek statisztikája
AGY Többévenkéntikőolaj-finomítással, -szállítással, -tárolással, illetve
bioüzemanyag termeléssel foglalkozó szervezetek
a tárgyidőszakot követő április
30.
1113/2014/EU
256/2014/EU
Rendelet
Rendelet
2221Energiamérleg energiaszektor
energiahordozók
AGY Évenkénti1. ) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek
energia-hordozó termeléssel, készletezéssel, energiahordozó bel- és külkereskedelmével, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-
termeléssel, távhő-termeléssel illetve
szolgáltatással foglalkoznak
2. ) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek
villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással;
PB-gáz- szolgáltatással foglakoznak
a tárgyévet követő április 30.2012/27/EU
1099/2008/EK
Irányelv
Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár
2261Kőolaj és kőolajtermék forgalomAGY HavonkéntiMindazok a gazdasági szervezetek amelyek kőolaj
és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és
külkereskedelmével foglalkoznak
a tárgyhót követő hónap 10.
nap
2009/119/EK
1099/2008/EK
Irányelv
Rendelet
MEKH
Statisztikai
Információs
Adattár

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321 Energiamérleg ipari szektor(1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként)
(2) Energiatermelés adatai
(3) Energiahordozó készletek adatai
(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai
(5) villamos, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban
(6) petrolkémiai ipar adatai
(7) energiahatékonyságra vonatkozó adatok
1329 Energiagazdálkodási operatív jelentés(1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai
(2) Kokszgyártás
(3) Brikettgyártás
(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai
(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése
(6) Erőművek kőolajtermék forgalma
(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok
(10) Biokomponens forgalom
1335 Energiafelhasználási beszámoló(1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés, Épület hűtés, Világítás, Közúti
járművekhez, Villamosenergia termelésre, Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok
(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez;
Villamosenergia termelésre;Egyéb kategóriákra
(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra
(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia temelés
2067 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek
statisztikája
(1) Termelési beruházási adatok a kőolaj-feldolgozás szektorban
(2) Finomító kapacitás, tervezett bővítés a folyónaptári évben, a következő két naptári évben, működésből vont kapacitás
(3) Az üzemben lévő teljes kapacitásnak a folyó naptári év január 1-jei helyzete: a rendszeresen üzemelő egyes üzemek összesített kapacitása
(4) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a folyó naptár évben tervezik megkezdeni
(5) Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a következő két naptár évben tervezik megkezdeni
(6) Működésből kivont üzemek kapacitása, melyeknek az üzemelését a folyó naptári évben tervezik befejezni
(7) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók(1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel- és külkereskedelem, készletezés)
(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként
(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre
(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok
(5) Távhőszolgáltatói adatok
(6) Távhűtés
(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok
2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom(1) Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai
(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai
(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai
(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai
(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai
(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló
2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EC irányelv
értelmében.
(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére Kétoldali kormányzati
megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére, készlet jegyek formájában
(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek
(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján
jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-
készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek
(11) Havi nyersolaj behozatal országonként, típusonként
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése

"

12. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"12. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
MagyarNemzeti Bank
2184Idegenforgalmi adatok negyedéves
adatszolgáltatása (R33)
AÁ NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai Hivatala tárgyidőszakot követő 60.
nap
184/2005/EKRendelet
2187Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások
munkavállalói jövedelmek negyedéves
adatszolgáltatása (R36)
AÁ NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai Hivatala tárgyidőszakot követő 60.
nap
184/2005/EKRendelet
2244Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6
(R52)
AÁ HavonkéntiKözponti Statisztikai HivatalAz adatok közzétételének
napja 2014. június 01-től.
184/2005/EK
555/2012/EU
Rendelet
Rendelet
2245Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása
BPM6 (R54)
AÁ NegyedévenkéntiKözponti Statisztikai HivatalA tárgyidőszakot követő 60.
nap
184/2005/EK
555/2012/EU
Rendelet
Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Magyar Nemzeti Bank
2184 Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása
(R33)
(1) Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves idegenforgalmi
adatok);instrumentumonként;országbontásban;tranzakciók bevétele szerint;tranzakciók kiadása szerint
2187 Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások munkavállalói
jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36)
(1) Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (KSH negyedéves becslései a viszonzatlan
folyó- és tőkeátutalások, munkavállalói jövedelem adatok): instrumentumonként; országbontásban; rezidens szektoronként; tranzakciók
bevétele szerint; tranzakciók kiadása szerint
2244 Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6 (R52)(1) Áruforgalom havi adatszolgáltatása (KSH-tól havi áruforgalmi adatok)(instrumentumonként;országbontásban;rezidens
szektoronként;tranzakciónként)
2245 Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása BPM6 (R54)(1) Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (KSH-tól negyedéves szolgáltatások adatok)(instrumentumonként;országbontásban;tranzakciók
bevétele szerint;tranzakciók kiadása szerint)

"

13. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"13. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatgyűjtések és Adatátvételek

Adatgyűjtés-AdatátvételAz adatszolgáltatás
beérkezési
határideje
Irányadó uniós
jogi aktus
Elektronikus
adatszolgáltatás
nyilván-
tartási
száma
címetipusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározása
Országos Bírósági Hivatal
1294Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett
büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól
AGY Eseményhez kötődőjárásbíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúriaütemterv szerint
1295Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett
büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól
AGY Eseményhez kötődőjárás bíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúriaütemterv szerint
1296Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási
csoportjának munkájáról
AGY Évenkéntitörvényszékeka tárgyévet követő január 20.
1298Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott
bírósági határozatról
AGY Évenkéntitörvényszékeka tárgyévet követő január 20.
1305Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok
ügyforgalmi statisztikai jelentése
AGY HavonkéntiKözigazgatási és munkaügyi bíróságoka tárgyhót követő 10.
munkanap
1307A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai
jelentése
AGY Havonkéntitörvényszékeka tárgyhót követő 10.
munkanap
1308Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai
jelentése
AGY HavonkéntiTörvényszékeka tárgyhót követő 10.
munkanap
1641A cégbíróságok ügyforgalmi adataiAGY Havonkéntia törvényszékek cégbíróságaia tárgyhót követő 10.
munkanap
1856Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentéseAGY HavonkéntiKúriaa tárgyhót követő 10.
munkanap
1979Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentéseAGY HavonkéntiÍtélőtábláka tárgyhót követő 10.
munkanap

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Adatkörök

nyilván-
tartási
száma
Adatgyűjtés-Adatátvétel
címadatkör
Országos Bírósági Hivatal
1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás
fiatalkorú vádlottairól
(1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjainak fontosabb adatai
1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás
felnőtt korú vádlottairól
(1) Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjainak fontosabb adatai
1296 Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási
csoportjának munkájáról
(1) Adatok a büntetés-végrehajtási ügyek ügyforgalmáról
(2) Adatok a szabadságvesztés végrehajtásának halasztása iránti kérelemről és indokáról
(3) Büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalt ügyek ügyforgalmi adatai
1298 Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági
határozatról
(1) Pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatok adatai
1305 Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi
statisztikai jelentése
(1) Adatok a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a közigazgatási és a munkaügyi peres ügyekben
1307 A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Adatok a törvényszékek első- és másodfokú ügyeinek ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) A törvényszékekhez érkezett civilisztikai első- és másodfokú ügyek pertárgy értékére vonatkozó adatok
(3) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a törvényszéki első- és másodfokú peres ügyekben
(4) Törvényszékek másodfokú bíróságok egyéb ügyeinek ügyforgalma
(5) Felszámolási eljárások ügyforgalmi adatai a gazdálkodó szervezetek és a felszámolási eljárást kérők szerint
(6) Befejezett felszámolási eljárások a befejezés módja szerint
(7) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a felszámolási eljárásokban
(8) Csődeljárások ügyforgalma gazdálkodó szervezetek szerint
1308 Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Adatok a járásbíróságok ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) A járásbíróságokhoz érkezett civilisztikai ügyek pertárgyértéke
(3) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a járásbíróságok peres ügyeiben
1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai(1) Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint; engedélyezett és a tárgyidőszakban ténylegesen munkát végző
cégbírák száma)
1856 Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Kúria első-, másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
(2) Kúria felülvizsgálati eljárásainak ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
(3) Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a Kúrián a fellebbezett és a felülvizsgálati eljárásokban
(4) Kúria egyéb ügyeinek ügyforgalma
1979 Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése(1) Adatok az ítélőtáblák másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
(2) Az ítélőtáblákhoz érkezett fellebbezett civilisztikai ügyek pertárgy értéke
(3) A fellebbezett peres eljárások időtartamára vonatkozó adatok az ítélőtáblákon
(4) Az ítélőtáblák egyéb ügyeinek ügyforgalma

"

14. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"14. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Központi Statisztikai Hivatal
1005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1006Fogyasztói árösszeírás2494/95/EKA Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről
1007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
1009Személysérüléses közúti közlekedési baleset93/704/EKA Tanács 93/704/EK határozata (1993. november 30.) a közúti balesetekre vonatkozó
közösségi adatbázis létrehozásáról
1023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
1035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1039Éves termékstatisztikai jelentés3924/91/EGKA Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
912/2004/EKA Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
forgalmáról1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról2003/54/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívűl helyezéséről
- külön nyilatkozatok az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre
vonatkozóan
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1059Jelentés a települések gázellátásáról1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2003/55/EKAz Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2008/92/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve (2008. október 22.) az ipari
végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó
közösségi eljárásról
1060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1061Települési hulladékgazdálkodás2150/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra
vonatkozó statisztikákról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
2014/431/EU2014/431/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 26.) a 91/271/EGK tanácsi
irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól
1071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1078Részletező adatok a lakások és üdülők végleges
használatba vételéről
1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1081Építési engedélyek1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1084A kalászos gabonák terméseredménye543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1085Főbb növénykultúrák terméseredményei543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1087Állatállomány december 1.1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1092Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1094Gyümölcs- és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1095Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1097Jelentés a felvásárlásról138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1099Áruforgalmi mérleg138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1108Piaci felhozatal és árjelentés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1117Munkaerőköltség-felvétel530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő
módosításáról
1180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról
1365/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
707/2009/EKA Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
1475Egységes vámokmány (import)2913/92/EGKA Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
2454/93/EGKA Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
1476Egységes vámokmány (export)2913/92/EGKA Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
2454/93/EGKA Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
1600A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1639Távközlési és műsorszórási teljesítmények451/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek
tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR), és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
1553/89/EGKA Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból
származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
1287/2003/EKA Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó
nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EKA Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika
adatainak közzétételéről
70/2012/EUAz Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1713Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi
vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb
szervezetek jelentései
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1723Jelentés a településtisztasági tevékenységről91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
1725Repülőterek forgalmi adatai1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
1726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1751Havi jelentés az energiaszektor termékeiről3924/91/EGKA Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
912/2004/EKA Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván
tartási
száma
címeszámaCíme
1758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1761Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
1791Baromfikeltetés1234/2007/EK
617/2008/EK
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)
A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1824Takarmányok értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1826Növényvédő szerek értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1827Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1831Építőipari tevékenységek ára1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
1006/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1006/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az
információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet
módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1845Éves gazdaságstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
1846Telepi adatok696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
1852Üzletek és más telepek adatai295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és
nettó árbevétele
96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
1892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
538/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1917Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1933Éves jelentés a beruházások összetételéről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
1965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1966Jelentés a repülőterek forgalmáról1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
2005Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2009Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő
végrehajtásáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó
negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében
történő végrehajtásáról
2010Intrastat kiszállítás1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2011Intrastat kiszállítás, egyszerűsített1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2012Intrastat beérkezés1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2013Intrastat beérkezés, egyszerűsített1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról
2016A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2015/359/EUA Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
2037Központi költségvetési szervek mérlegjelentése1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2038Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és
költségvetési jelentése
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2040Központi költségvetési szervek éves költségvetési
beszámolója
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2041Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2042Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok
költségvetése
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
2043A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves
adatai
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
2044Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2045Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2046Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2047Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2049Éves zárszámadási törvényjavaslat479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2050MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos
tranzakciói
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2063A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
349/2011/EUBizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi
egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő
végrehajtásáról
2120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2015/359/EUA Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
2123Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2124Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatairól
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2125Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett
transzferek
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2131A vasúti szállítás negyedéves adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
1450/2004/EKA Bizottság 1450/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az innovációs statisztikák
előállításáról és kidolgozásáról szóló, 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról
540/2009/EKA Bizottság 540/2009/EK rendelete (2009. június 22.) az innovációs statisztikák előállításáról
és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról szóló 1450/2004/EK rendelet
módosításáról
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
2134A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
2146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2161A vasúti személyszállítás adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2166A vasúti, vízi és légi balesetek adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
996/2010/EUAz Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári
légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2168Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések
(részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
záróállományairól295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
747/2008/EKA Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és
tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és
tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának
tekintetében történő módosításáról
834/2009/EKA Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11.) a külföldi leányvállalatok
szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő
végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2169Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
2196Külföldi állampolgárok adatai862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2197A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar
és külföldi állampolgárok adatai
862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2198Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és
bevételeinek alakulásáról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2200Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
2212Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2214Biztosítók statisztikai mérlege549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2228Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2234Adatszolgáltatás PPP projektekről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2235Havi teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
586/2001/EKA Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
461/2012/EUA Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK
bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások
tekintetében történő módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2238Havi munkaügyi jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
329/2009/EKA Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának
gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében
történő módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2239Éves teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2240Éves beruházásstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2241Éves munkaügyi jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2242Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (gazdasági
szervezetek)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1166/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2243Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (egyéni gazdaságok)138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1166/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2262Katonai célú eszközök adatai549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2263Munkaerőköltség-felvétel a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről
530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő
módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2264Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési
rendszerben lévő szervezetekről
1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő
végrehajtásáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó
negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében
történő végrehajtásáról
2374Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2016. (kiemelt egyéni
gazdaságok)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1166/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2375Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2376Befektetési alapok jövedelem mátrixa549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2377Kamatmátrix549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2378Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott
biztosításközvetítők listája
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2379Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a
nemzeti számlákhoz
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2380Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott jövedelem
adatok a nemzeti számlákhoz
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2381Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29)
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
747/2008/EKA Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és
tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és
tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának
tekintetében történő módosításáról
834/2009/EKA Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11.) a külföldi leányvállalatok
szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő
végrehajtásáról
2394Éves regiszterkarbantartó kérdőív696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Belügyminisztérium
1222Személy- és járműforgalmi jelentés91/676/EGKA Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1373A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1375A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
2006/118/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti
vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről
1376A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb
műszaki-gazdasági adatai
91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
98/83/EKA Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről
2014/431/EU2014/431/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 26.) a 91/271/EGK tanácsi
irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól
1378Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és
vízkezelési adatai
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1694A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő
vízbevezetések adatai
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1434Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1435Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot
címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget
szerzett hallgatókról
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1514Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
1572Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
1914Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
2220Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási
kiadásairól
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2395Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
2396Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Földművelésügyi Minisztérium
1066Levegőtisztaság-védelmi adatok2008/50/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti
levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő
megállapításáról
1254Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1255Erdővédelmi kárbejelentő lap1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1257Nettó fakitermelés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1259Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1260Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1261Vadgazdálkodási jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1262Vadállomány becslési jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1263Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és
készletváltozása
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1265A farostlemez és faforgácslap termelése anyagfelhasználása
termékenként
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1283Munkaügyi jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1709Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről
92/43/EGKA Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről
2009/147/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő
madarak védelméről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1390A helyi közutak és hidak adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai
91/672/EGKA tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó
nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
96/50/EKA Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és
személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek
összehangolásáról
2005/44/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi
belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
2006/87/EK2006/87/EK Az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2006. december 12.) a belvízi
hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről
1396Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó91/439/EGKA Tanács irányelve (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről
tevékenységekről2000/53/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az
elhasználódott járművekről
2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
2003/59/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról
2006/126/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői
engedélyekről (átdolgozott szöveg)
2006/22/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről
561/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
2007/46/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek
és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki
egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)
2008/65/EKA Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK
irányelv módosításáról
2008/68/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes
áruk szárazföldi szállításáról
2009/40/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2009/40/EK irányelve (2009. május 6.) a gépjárművek és
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1707A távközlési tevékenység évközi adatai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1708A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1857A kikötői áru- és hajóforgalom1365/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1957A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását
jellemző adatok
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1994Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1995Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2222Az út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2223A vasút infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2224A vízi út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2226A közlekedés rendészet ráfordítás adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2227A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott
hitelszolgálati adatai
1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Nemzetgazdasági Minisztérium
1405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról.
1665Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
1668Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Agrárgazdasági Kutató Intézet
1237A merőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók
alakulása
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1249Lehalászás762/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által
benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1269A termelőeszközök árjelentése138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1270A mezőgazdasági gépek forgalma138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1271A növényvédő szerek értékesítése1185/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
1280Vágóhidak élőállat vágása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1282Műtrágya értékesítés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
2386Vetőmagforgalmazás138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321Energiamérleg ipari szektor2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1329Energiagazdálkodási operatív jelentés147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1335Energiafelhasználási beszámoló2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2067Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek
statisztikája
1113/2014/EUA Bizottság 1113/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 16.) a 256/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai
részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről
256/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 256/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az Európai
Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
2221Energiamérleg energiaszektor energiahordozók2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2261Kőolaj és kőolajtermék forgalom2009/119/EKA Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj-
és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Magyar Nemzeti Bank
2184Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (R33)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2187Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások munkavállalói
jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36)
184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2244Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6 (R52)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségistatisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
2245Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása BPM6 (R54)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról

"

15. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelethez

A Tv. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma

AdatkörAdattartalom
A természetes személyekre vonatkozóan
nemférfi, nő
születési időszületési év, hónap, nap
állampolgárságállampolgárság
lakóhelytényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely települése, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím települése (ha az nem egyezik meg a
tényleges lakóhely címével), külföld esetén országa, EU-tagországban és
Magyarországgal szomszédos országban települése, születéskori tényleges
lakóhely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal
szomszédos országban települése, előző tényleges lakóhely települése, külföld
esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban
települése, a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje, korábbi külföldi
tényleges lakóhely országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos
országban települése, a költözés ideje
a lakáshasználat jogcímelakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy rokona, albérlő stb.)
családi állapottörvényes családi állapot
családi álláscsaládban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek, egyedülálló), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élő személy
esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tőle külön él, együttélés esetén a
házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja
élve született gyermekekélve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve, hónapja
iskolába járásiskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés formája, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és
Magyarországgal szomszédos országban települése
iskolai és szakmai végzettségaz egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek, megszerzés éve, formája
nyelvismeretanyanyelven kívül beszélt nyelv
gazdasági aktivitásgazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző héten, nem dolgozónál az utolsó
munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás
foglalkozásfoglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak száma
(létszám-kategóriák szerint)
munkáltató és munkahelymunkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes leírása, munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkahely települése, külföld
esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban
települése
nemzetiségnemzetiséghez tartozás
anyanyelvanyanyelv
a családi, baráti közösségben
beszélt nyelv
a családi, baráti közösségben beszélt nyelv
egészségi állapottartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza
fogyatékosságfogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, látássérült), tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb fogyatékosság
kezdete
A lakásokra vonatkozóan
címa lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám/helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet, ajtószám)
rendeltetés (típus)a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy többlakásos
lakóépület, üdülőépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó személyek, háztartások
száma
építési évépítési időszak
felújítás és korszerűsítésaz elmúlt időszakban történt felújítás és korszerűsítés
falazattartószerkezeti falak anyaga
tulajdoni jellegtulajdonosi forma
helyiségeik számahelyiségek típusa, száma
alapterületlakás teljes alapterülete
kommunális ellátottságvízellátás formája, szennyvízelvezetés formája
felszereltségfűtés módja, fűtési energia
Az intézetekre vonatkozóan
címintézet pontos címe, megnevezése
rendeltetésrendeltetés (pl. gyermekotthon, idősek otthona)
a férőhelyek számaengedélyezett férőhelyek száma, működő férőhelyek száma, igénybe vett
férőhelyek száma

"

16. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Központi Statisztikai Hivatal
1005Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1006Fogyasztói árösszeírás2494/95/EKA Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekről
1007Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
1009Személysérüléses közúti közlekedési baleset93/704/EKA Tanács 93/704/EK határozata (1993. november 30.) a közúti balesetekre vonatkozó
közösségi adatbázis létrehozásáról
1023Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1032Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
1035Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1036Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1039Éves termékstatisztikai jelentés3924/91/EGKA Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
912/2004/EKA Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1045Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
forgalmáról1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1058Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról2003/54/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívűl helyezéséről
- külön nyilatkozatok az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre
vonatkozóan
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1059Jelentés a települések gázellátásáról1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2003/55/EKAz Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2008/92/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve (2008. október 22.) az ipari
végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó
közösségi eljárásról
1060Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1061Települési hulladékgazdálkodás2150/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra
vonatkozó statisztikákról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1062Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás
91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
2014/431/EU2014/431/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 26.) a 91/271/EGK tanácsi
irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól
1071Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1072Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1074Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
1078Részletező adatok a lakások és üdülők végleges1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
használatba vételéről
1081Építési engedélyek1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1084A kalászos gabonák terméseredménye543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1085Főbb növénykultúrák terméseredményei543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1087Állatállomány december 1.1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1092Növénytermelési termékek, zöldségfélék, gyep és nád
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1094Gyümölcs- és szőlőtermelés, felhasználás és nettó árbevétel138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1095Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése, felhasználása és nettó árbevétele
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1097Jelentés a felvásárlásról138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1099Áruforgalmi mérleg138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1108Piaci felhozatal és árjelentés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1117Munkaerőköltség-felvétel530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő
módosításáról
1180A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1198Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról
1365/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1470Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
707/2009/EKA Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
1475Egységes vámokmány (import)2913/92/EGKA Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
2454/93/EGKA Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
1476Egységes vámokmány (export)2913/92/EGKA Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
2454/93/EGKA Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
1600A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1633A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1639Távközlési és műsorszórási teljesítmények451/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek
tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR), és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1646Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként
1553/89/EGKA Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból
származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
1287/2003/EKA Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó
nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1654A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
6/2003/EKA Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika
adatainak közzétételéről
70/2012/EUAz Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
1713Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi
vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb
szervezetek jelentései
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1723Jelentés a településtisztasági tevékenységről91/271/EGKA Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
1725Repülőterek forgalmi adatai1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
437/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
1726Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1751Havi jelentés az energiaszektor termékeiről3924/91/EGKA Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
912/2004/EKA Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
973/2007/EKA Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1758A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1761Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1764Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
1791Baromfikeltetés1234/2007/EK
617/2008/EK
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)
A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
1799Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról
295/2008/EK
538/2014/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1824Takarmányok értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1826Növényvédő szerek értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1827Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1831Építőipari tevékenységek ára1165/98/EK
98/715/EK
1503/2006/EK
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1840Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai
808/2004/EK
1006/2009/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1006/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az
információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet
módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1845Éves gazdaságstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
1846Telepi adatok696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
1852Üzletek és más telepek adatai295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
1869Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1870Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és
nettó árbevétele
96/16/EKA Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
97/80/EKA Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
2003/107/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
2005/288/EKA Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
2011/142/EUA Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
1892Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról
295/2008/EK
538/2014/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
1917Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1933Éves jelentés a beruházások összetételéről1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
1962Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
1445/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
1965Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1966Jelentés a repülőterek forgalmáról1358/2003/EKA Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
437/2003/EKpostaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
158/2007/EKA Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról
2005Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2009Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő
végrehajtásáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó
negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében
történő végrehajtásáról
2010Intrastat kiszállítás1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2011Intrastat kiszállítás, egyszerűsített1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2012Intrastat beérkezés1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2013Intrastat beérkezés, egyszerűsített1982/2004/EKA Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
638/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1915/2005/EKA Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
222/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
91/2010/EUBizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
96/2010/EUA Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
1093/2013/EUA Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
659/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról
2016A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
2015/359/EUA Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
2037Központi költségvetési szervek mérlegjelentése1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2038Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és
költségvetési jelentése
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2040Központi költségvetési szervek éves költségvetési
beszámolója
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2041Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2042Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok
költségvetése
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
2043A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves
adatai
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
2044Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2045Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2046Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2047Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2049Éves zárszámadási törvényjavaslat479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2050MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos
tranzakciói
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2063A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
349/2011/EUBizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi
egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő
végrehajtásáról
2120Egészségügyi kiadás és bevétel adatok1338/2008/EK
2015/359/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
2123Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2124Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatairól
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
2125Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett
transzferek
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2130Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése98/715/EKA Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
2002/990/EKA Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A.
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel
kapcsolatos további magyarázatáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2131A vasúti szállítás negyedéves adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2132Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről1608/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
1450/2004/EKA Bizottság 1450/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az innovációs statisztikák
előállításáról és kidolgozásáról szóló, 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról
540/2009/EKA Bizottság 540/2009/EK rendelete (2009. június 22.) az innovációs statisztikák előállításáról
és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról szóló 1450/2004/EK rendelet
módosításáról
995/2012/EUA Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
2134A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
2146Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2157Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről
696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
2161A vasúti személyszállítás adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2166A vasúti, vízi és légi balesetek adatai91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1192/2003/EKA Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló
91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
996/2010/EUAz Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári
légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2168Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések
(részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
záróállományairól295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
747/2008/EKA Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és
tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és
tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának
tekintetében történő módosításáról
834/2009/EKA Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11.) a külföldi leányvállalatok
szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő
végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2169Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2193Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról
471/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
113/2010/EUA Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
92/2010/EUA Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
2196Külföldi állampolgárok adatai862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2197A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar
és külföldi állampolgárok adatai
862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2198Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és
bevételeinek alakulásáról
264/2000/EKA Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid
távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
1221/2002/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az
államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
2200Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről479/2009/EK
549/2013/EU
A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2210Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről
1608/2003/EK
995/2012/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
2212Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2214Biztosítók statisztikai mérlege549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2219Egyéni gazdaságok decemberi összeírása138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2228Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai862/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2234Adatszolgáltatás PPP projektekről479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2235Havi teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
586/2001/EKA Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
656/2007/EKA Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
461/2012/EUA Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK
bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások
tekintetében történő módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2236Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2237Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2238Havi munkaügyi jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1503/2006/EKA Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
329/2009/EKA Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának
gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében
történő módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2239Éves teljesítménystatisztikai jelentés1165/98/EKA Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1158/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2240Éves beruházásstatisztikai jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2241Éves munkaügyi jelentés1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/250/EKA Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
479/2009/EKA Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
275/2010/EUA Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2242Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (gazdasági
szervezetek)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1166/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2243Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016. (egyéni gazdaságok)138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1166/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2262Katonai célú eszközök adatai549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2263Munkaerőköltség-felvétel a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről
530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
450/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
224/2007/EKA Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő
módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2264Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési
rendszerben lévő szervezetekről
1062/2008/EKA Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő
végrehajtásáról
453/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
19/2009/EKA Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó
negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében
történő végrehajtásáról
2374Gazdaságszerkezeti Összeírás, 2016. (kiemelt egyéni
gazdaságok)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1166/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a
gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2375Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)
138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
543/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2376Befektetési alapok jövedelem mátrixa549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2377Kamatmátrix549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2378Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott
biztosításközvetítők listája
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2379Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a
nemzeti számlákhoz
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2380Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott jövedelem
adatok a nemzeti számlákhoz
549/2013/EUAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2381Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29)
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
747/2008/EKA Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és
tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és
tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának
tekintetében történő módosításáról
834/2009/EKA Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11.) a külföldi leányvállalatok
szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő
végrehajtásáról
2394Éves regiszterkarbantartó kérdőív696/93/EGKA Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
716/2007/EKAz Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
364/2008/EKA Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Belügyminisztérium
1222Személy- és járműforgalmi jelentés91/676/EGKA Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1373A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás692/2011/EUAz Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
1375A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
2006/118/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti
vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről
1376A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb
műszaki-gazdasági adatai
91/271/EGK
98/83/EK
A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről
2014/431/EU2014/431/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2014. június 26.) a 91/271/EGK tanácsi
irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól
1378Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és
vízkezelési adatai
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
1694A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő
vízbevezetések adatai
2000/60/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1434Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1435Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot
címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
szerzett hallgatókról912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
1514Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
1572Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
1338/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
1914Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
2220Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási
kiadásairól
452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
912/2013/EUA Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2395Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
2396Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről883/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
987/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Földművelésügyi Minisztérium
1066Levegőtisztaság-védelmi adatok2008/50/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti
levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő
megállapításáról
1254Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EK
295/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1255Erdővédelmi kárbejelentő lap1618/1999/EKA Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
1614/2002/EKA Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1669/2003/EKA Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
1670/2003/EKA Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1257Nettó fakitermelés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1259Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1260Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1261Vadgazdálkodási jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1262Vadállomány becslési jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1263Faipari alapanyagok félkész- és késztermékek termelése és
készletváltozása
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1265A farostlemez és faforgácslap termelése anyagfelhasználása
termékenként
1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
1283Munkaügyi jelentés1668/2003/EKA Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
1893/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
177/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
295/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
192/2009/EKA Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
2009/251/EKA Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1709Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről
92/43/EGKA Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről
2009/147/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő
madarak védelméről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1390A helyi közutak és hidak adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
1392A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai
91/672/EGK
96/50/EK
A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó
nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
A Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és
személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek
összehangolásáról
2005/44/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi
belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
2006/87/EK2006/87/EK Az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2006. december 12.) a belvízi
hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről
1396Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről
91/439/EGK
2000/53/EK
A Tanács irányelve (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az
elhasználódott járművekről
2163/2001/EKA Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
2003/59/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról
2006/126/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői
engedélyekről (átdolgozott szöveg)
2006/22/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről
561/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
2007/46/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek
és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki
egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)
2008/65/EKA Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK
irányelv módosításáról
2008/68/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes
áruk szárazföldi szállításáról
2009/40/EKAz Európai Parlament és a Tanács 2009/40/EK irányelve (2009. május 6.) a gépjárművek és
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
1707A távközlési tevékenység évközi adatai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1708A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1812Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai
91/2003/EKAz Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
1857A kikötői áru- és hajóforgalom1365/2006/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
1304/2007/EKA Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
425/2007/EKA Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
1957A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását
jellemző adatok
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1994Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
1995Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai
808/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
847/2007/EKA Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
2222Az út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2223A vasút infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2224A vízi út infrastruktúra adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
2225A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2226A közlekedés rendészet ráfordítás adatai1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről
2227A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott
hitelszolgálati adatai
1108/70/EGKA Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Nemzetgazdasági Minisztérium
1405Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról.
1665Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről452/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
1668Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről530/1999/EKA Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
1916/2000/EKA Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról.

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Agrárgazdasági Kutató Intézet
1237
1249
A merőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók
alakulása
Lehalászás
138/2004/EK
762/2008/EK
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által
benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
1269A termelőeszközök árjelentése138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1270A mezőgazdasági gépek forgalma138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
1271A növényvédő szerek értékesítése1185/2009/EKAz Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
1280Vágóhidak élőállat vágása1165/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
1282Műtrágya értékesítés138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
2386Vetőmagforgalmazás138/2004/EKAz Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321Energiamérleg ipari szektor2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1329Energiagazdálkodási operatív jelentés147/2013/EUA Bizottság 147/2013/EU rendelete (2013. február 13.) az energiastatisztikáról szóló
1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a havi és az éves energiastatisztika
aktualizálásainak végrehajtása tekintetében történő módosításáról
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
1335Energiafelhasználási beszámoló2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2067Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek
statisztikája
1113/2014/EUA Bizottság 1113/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 16.) a 256/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai
részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről
256/2014/EUAz Európai Parlament és a Tanács 256/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az Európai
Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
2221Energiamérleg energiaszektor energiahordozók2012/27/EUAz Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
2261Kőolaj és kőolajtermék forgalom2009/119/EKA Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj-
és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
1099/2008/EKAz Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról

8. § szerinti jogharmonizációs melléklet

Adatgyűjtés-AdatátvételAz uniós jogi aktus
nyilván-
tartási
száma
címeszámaCíme
Magyar Nemzeti Bank
2184Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (R33)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2187Viszonzatlan folyó- és tőkeátutalások munkavállalói
jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36)
184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
2244Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6 (R52)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
2245Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása BPM6 (R54)184/2005/EKAz Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
555/2012/EUBizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról

Tartalomjegyzék