65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 7. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a mikrocenzus előkészítése során az összeírás körébe tartozó valamennyi címet egyedi címazonosító kóddal látja el, és a feldolgozást követően a mikrocenzus során felvett adatoktól elkülönítetten kezeli. A címen található lakások, lakott üdülők és lakott egyéb lakóegységek (a továbbiakban együtt: lakások) és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmények (a továbbiakban: intézetek), valamint az abban élő személyek kapcsolatát a címazonosító biztosítja. A címazonosítót a lakáskérdőív, az intézeti kérdőív és a személyi kérdőív is tartalmazza.

2. § A Központi Statisztikai Hivatal által a mintába kijelöltek adatszolgáltatási kötelezettségükről kétféle módon értesülnek:

a) a kiválasztott lakások és intézetek címeire a Központi Statisztikai Hivatal által legkésőbb 2016. szeptember 30-ig megküldött értesítésből, vagy

b) az adatfelvételt megelőzően a számlálóbiztostól.

3. § (1) A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. § (3) bekezdése szerinti internetes önkitöltéses válaszadási módot választó adatszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségüket a Központi Statisztikai Hivatal által erre a célra kialakított internetes adatgyűjtő rendszerben teljesítik. Az adatszolgáltatók a kitöltést a 2. § a) pont szerinti értesítésben eljuttatott belépési kódot használva, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2016. október 9-én 24 óráig teljesíthetik.

(2) Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok az internetes adatgyűjtő rendszerbe beérkeznek, és az adatok beérkezését a rendszer elektronikusan visszaigazolja.

(3) Internetes válaszadás esetén az azonos címen lakó személyek mindegyike az interneten elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

(4) Ha az önkitöltést választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az (1) bekezdésben meghatározott határidőig az internetes adatgyűjtő rendszeren keresztül nem teljesítik, az adatszolgáltatást legkésőbb 2016. október 31-ig számlálóbiztosi interjú keretében kell teljesíteniük.

(5) Az adatfelvétel ideje alatt az adatszolgáltatásban akadályozottak adatszolgáltatási kötelezettségüket pótösszeírás keretében 2016. november 8-ig számlálóbiztosi interjúval teljesítik.

4. § A Tv. 3. § (1) bekezdésében felsorolt adatkörök adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv a mikrocenzussal összefüggésben a statisztikai becslések pontosítása céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat a mikrocenzus mintájába kiválasztott településeken bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal részére 2016. október 1-jei állapotnak megfelelően 2016. november 1-ig térítésmentesen átadja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelethez[1]

A Tv. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma

AdatkörAdattartalom
A természetes személyekre vonatkozóan
nemférfi, nő
születési időszületési év, hónap, nap
állampolgárságállampolgárság
lakóhelytényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely települése, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím települése (ha az nem egyezik meg a
tényleges lakóhely címével), külföld esetén országa, EU-tagországban és
Magyarországgal szomszédos országban települése, születéskori tényleges
lakóhely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal
szomszédos országban települése, előző tényleges lakóhely települése, külföld
esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban
települése, a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje, korábbi külföldi
tényleges lakóhely országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos
országban települése, a költözés ideje
a lakáshasználat jogcímelakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy rokona, albérlő stb.)
családi állapottörvényes családi állapot
családi álláscsaládban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek, egyedülálló), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élő személy
esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tőle külön él, együttélés esetén a
házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja
élve született gyermekekélve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve, hónapja
iskolába járásiskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés formája, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és
Magyarországgal szomszédos országban települése
iskolai és szakmai végzettségaz egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek, megszerzés éve, formája
nyelvismeretanyanyelven kívül beszélt nyelv
gazdasági aktivitásgazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző héten, nem dolgozónál az utolsó
munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás
foglalkozásfoglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak száma
(létszám-kategóriák szerint)
munkáltató és munkahelymunkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes leírása, munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkahely települése, külföld
esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban
települése
nemzetiségnemzetiséghez tartozás
anyanyelvanyanyelv
a családi, baráti közösségben
beszélt nyelv
a családi, baráti közösségben beszélt nyelv
egészségi állapottartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza
fogyatékosságfogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, látássérült), tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb fogyatékosság
kezdete
A lakásokra vonatkozóan
címa lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám/helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet, ajtószám)
rendeltetés (típus)a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy többlakásos
lakóépület, üdülőépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó személyek, háztartások
száma
építési évépítési időszak
felújítás és korszerűsítésaz elmúlt időszakban történt felújítás és korszerűsítés
falazattartószerkezeti falak anyaga
tulajdoni jellegtulajdonosi forma
helyiségeik számahelyiségek típusa, száma
alapterületlakás teljes alapterülete
kommunális ellátottságvízellátás formája, szennyvízelvezetés formája
felszereltségfűtés módja, fűtési energia
Az intézetekre vonatkozóan
címintézet pontos címe, megnevezése
rendeltetésrendeltetés (pl. gyermekotthon, idősek otthona)
a férőhelyek számaengedélyezett férőhelyek száma, működő férőhelyek száma, igénybe vett
férőhelyek száma

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.

Tartalomjegyzék