382/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § (1) A harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelméről (a továbbiakban együtt: tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem) - a 46. §-ban foglalt kivétellel - a regionális igazgatóság dönt.

(2) A Tv. 28. § (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemről, valamint az ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár családtagjának családi együttélés biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelméről - országos illetékességgel - a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság dönt."

2. § (1) Az R. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet - a (2), (4) és (5a) bekezdésben foglalt kivétellel - annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik."

(2) Az R. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A konzuli tisztviselő a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti - az (5b) bekezdésben meghatározott kivétellel - a harmadik országbeli állampolgár jövőbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak."

(3) Az R. 47. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) A Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a Tv. 28. § (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét, valamint az ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár családtagjának családi együttélés biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a 45. § (2) bekezdése szerinti szervnél kell előterjeszteni."

(4) Az R. 47. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A Tv. 28. § (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, valamint az ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár családtagjának családi együttélés biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a konzuli tisztviselő haladéktalanul felterjeszti a 45. § (2) bekezdése szerinti szervhez."

3. § (1) Az R. 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, illetve EK letelepedési engedély iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon - és amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik - a kérelmező harmadik országbeli állampolgár jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell benyújtani."

(2) Az R. 93. § (1f) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1f) A konzuli tisztviselő az (1d) bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz."

(3) Az R. 93. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:

"(1g) A Tv. 35. § (1) bekezdés e) pontja alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár és vele a Tv. 35. § (1) bekezdés c) és g) pontja alapján együtt kérelmező házastársának, valamint kiskorú gyermekének a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon kell benyújtania."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök