3/2015. (VI. 17.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek tankötelezettségének megszűnését követően a kiküldöttnek a családi ellátmánypótlék továbbfolyósításának előfeltételeként évente, a tanévkezdést követő 15 napon belül iskolalátogatási igazolást kell benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez."

2. § Az R.16. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § (1) A 35. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EU Műholdközpontnál nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött esetében a 10. § (1) bekezdés c) pontját, a 18. § (1) bekezdés lakásberendezésre vonatkozó rendelkezéseit, (2) bekezdés b) és c) pontját, (3) és (4) bekezdésének a lakásberendezés szállítására vonatkozó rendelkezéseit, a 19-23. §-t, a 28. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, a 29. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját, valamint (3) és (4) bekezdését is alkalmazni kell.

(2) A 28. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során a havi törlesztő részletek összegének megállapításához a havi nettó ellátmány helyett az EU által folyósított napidíj 30 napra számított nettó összegét kell figyelembe venni."

3. § Az R. a következő 68. §-sal egészül ki:

"68. § (1) E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet4) 2. §-ával megállapított 35/A. §-át 2014. augusztus 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a HM rendelet4 hatálybalépésekor külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött esetén a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a külföldi szolgálat megkezdéséhez kapcsolódóan a 18. § (1) bekezdésének lakásberendezésre vonatkozó rendelkezései és a 23. § nem alkalmazhatók. A HM rendelet4 hatálybalépésekor külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött részére a külföldi szolgálat HM rendelet4 hatálybalépését megelőző időszakára felmerült 35/A. § szerinti költségeket az illetékes logisztikai ellátó szerv részére benyújtott, a lakásbérleti szerződés és a lakásbérleti díj megfizetéséről szóló bizonylat másolata, egyéb költségtérítés esetében az arról szóló számla ellenében téríti meg a Honvédség. A kifizetést a Honvédség a lakásbérleti szerződés és a lakásbérleti díj megfizetéséről szóló bizonylat másolata és a számla benyújtását követő 30 napon belül teljesíti.

(2) E rendeletnek a HM rendelet4 4. § (1) bekezdésével és 1. mellékletével megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sorát 2015. június 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a Honvédség a HM rendelet4 hatálybalépését megelőző időszakra esedékes külszolgálati ellátmány különbözetének összegét a HM rendelet4 hatálybalépését követő hónapra járó külszolgálati ellátmány összegével együtt folyósítja a kiküldött részére.

(3) E rendeletnek a HM rendelet4

a) 4. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 6. mellékletét 2015. február 1-jétől,

b) 5. § c) pontjával megállapított 3. § (6) bekezdését 2015. január 1-jétől kell alkalmazni."

4. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Az R.

a) 1. § (5) bekezdésében a "kormánytisztviselők" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők és a közalkalmazottak",

b) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a "szervezet és a KNBSZ" szövegrész helyébe a "szervezet, a KNBSZ és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény",

c) 3. § (6) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj, valamint a gyermekgondozási díj", és

d) 34. § (1) bekezdésében az "EU intézményeiben" szövegrész helyébe az "EU intézményeinél, intézményközi szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU intézmény)"

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelethez

1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Állomáshely szerinti országPénznemEllátmányalap összege)
"12.Amerikai Egyesült ÁllamokUSD1055"

2. melléklet a 3/2015. (VI. 17.) HM rendelethez

"6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege

ABCD
1.Besorolási osztály/beosztási
kategória
UNIFIL
(Libanon)
MINURSO
(Nyugat-Szahara)
MINUSCA
(Közép-afrikai Köztársaság)
2.I/V. fölötti41,5 USD72,0 USD59,0 USD
3.I/IV-V.29,5 USD60,0 USD48,0 USD
4.I/I-III.19,0 USD49,5 USD41,0 USD
5.II/I-X.10,0 USD39,0 USD30,0 USD

"

Tartalomjegyzék