420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), o) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61. § (1) A Tny. 47. § (1) bekezdésének és (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során

a) az a tizennyolcadik életévét be nem töltött árva minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak, akire tekintettel magasabb összegű családi pótlék jár,

b) az a tizennyolcadik életévét betöltött árva minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak,

ba) aki megváltozott munkaképességű,

bb) aki fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy

bc) akire tekintettel magasabb összegű családi pótlék jár.

(2) Ha az árva tartós betegsége, fogyatékossága már nem áll fenn, az erre tekintettel megállapított özvegyi nyugdíjat, ideiglenes özvegyi nyugdíjat a megszüntetésről szóló elsőfokú határozat keltét követő második hónap első napjától kell megszüntetni."

2. § A TnyR. a következő 73/B. §-sal egészül ki:

"73/B. § A Tny. 83/B. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett nyugdíjjárulék-alapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan azt kifizették."

3. § A TnyR. a következő 95. §-sal egészül ki:

"95. § A Tny. 47. § (1) bekezdésének és (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az árva a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint minősül tartósan betegnek vagy fogyatékosnak, ha az az özvegy számára kedvezőbb, és az özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelmet 2016. január 1-je előtt benyújtották."

4. § A TnyR. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A TnyR.

a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2016." szövegrész helyébe a "2017." szöveg,

b) 12. § (3) bekezdés a) pontjában a "gyermekgondozási segélyben" szövegrész helyébe a "gyermekgondozást segítő ellátásban" szöveg,

c) 59/E. § (1) bekezdés a) pontjában és 59/E. § (2) bekezdés a) pontjában az "a megváltozott munkaképességére" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességre" szöveg,

d) 72/B. § (14) bekezdésében a "gyakorlásának részletes eljárási rendjét és a" szövegrész helyébe a "gyakorlásához" szöveg,

e) 89/A. §-ában a "hatósági bizonyítvány kiállítása" szövegrész helyébe a "hatósági bizonyítvány kiállítása és az egyeztetési eljárás" szöveg

lép.

2. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A TnyR. 5. számú melléklete a következő 2.7. ponttal egészül ki:

(Özvegyi nyugdíj esetén)

"2.7. a 61. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben az árva legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hozott határozat, szakhatósági állásfoglalás és szakvélemény hiányában az árva egészségi állapotával összefüggő iratok."

2. melléklet a 420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 52. sorral egészül ki:

[ABC
1.A kereset, jövedelem
megszerzésének éve
Járulékmérték %
(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)
Járulékmérték %
(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]
"52.201630,130,1"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére