443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról

A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. alcím és a 2-3. melléklet tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. § b)-d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 5/D. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott közokiratok nyilvántartásáért felelős szerv kijelölése

5/D. § A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott közokiratok nyilvántartásáért felelős szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki."

2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Készenléti Rendőrség az ORFK - közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)

"v) a p)-r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végrehajtja a körözési eljárással összefüggő feladatokat, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint körözési tevékenységet végez."

3. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"d) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat [10/B. § f) és g) pont];"

3. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi,"

(2) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"f) eljár a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben,"

(3) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"j) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,"

(4) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"k) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

l) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást."

5. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki)

(az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:)

"cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,"

(2) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki)

(az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:)

"cf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,"

6. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában és 1. § (3) bekezdés h) pont hd) alpontjában a "létesítési és használatbavételi" szövegrész helyébe az "engedélyezési",

b) 7. § (1) bekezdésében az "1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36." szövegrész helyébe a "2-9., 13-17., 19-20., 22-26., 31-32. és 38.", valamint

c) 8. § (1) bekezdésében a "39." szövegrészek helyébe a "41."

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglakozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és l) pontja.

4. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A SIS II tv. 6. §-a alapján a SIRENE Iroda által elhelyezett figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos CS.SIS üzenetekről az NS.CP a SIRENE Iroda mellett a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül a körözést elrendelő szervet is értesíti."

9. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: SIS II. Határozat) 36. cikk (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott olyan figyelmeztető jelzés elhelyezésére kerül sor, amelynél a kért intézkedés azonnali intézkedést határoz meg, a jelzéskezelő - a SIS II. Határozat 36. cikk (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - a figyelmeztető jelzés elhelyezésével egyidőben tájékoztatást küld a SIRENE Irodának. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását, különösen azt, ha a figyelmeztető jelzés külföldi harcosra vonatkozik.

(8) Ha a SIS II. Határozat 36. cikk (3) bekezdésében meghatározott figyelmeztető jelzés elhelyezését nemzetbiztonsági szolgálat kéri, az elrendeléssel egyidőben, az elrendelés okáról, az elrendelő szervről, illetve annak elérhetőségéről - a SIS II. Határozat 36. cikk (3) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - tájékoztatni kell a SIRENE Irodát."

10. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 7. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai

15. § (1) A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje a következő:

a) az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

b) a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

c) a védelem alá helyezésre irányuló figyelmeztető jelzés,

d) az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

e) az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

f) az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

g) az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd

h) a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés.

(2) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje a következő:

a) a büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés,

b) az érvénytelenített úti okmány lefoglalására irányuló figyelmeztető jelzés,

c) a b) pontban meghatározottól eltérő lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzés,

d) az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

e) az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

f) az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd

g) az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés."

11. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, valamint

b) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

12. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a "körözés elrendelésére illetékes rendőri" szövegrész helyébe a "körözést elrendelő", valamint

b) 14. §-ában a "(4)-(6)" szövegrész helyébe a "(4)-(8)"

szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § és az 1. melléklet 2016. február 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

ABC
1.tűzvédelmi szabálytalanság megnevezésetűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
(Ft)
tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
(Ft)
2.tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő10 0001 000 000
3.tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
20 0003 000 000
4.tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy
robbanásveszélyt idéztek elő
20 0001 000 000
5.menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon,
hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
20 000800 000
6.tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre
számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez
szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
30 0001 000 000
7.menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly
módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
30 0001 200 000
8.tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre
számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy
a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
40 0001 500 000
9.épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó
helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő
elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá
a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszűkítése
20 000500 000
10.az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk,
szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel
érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét
borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek
kivételével)
20 000500 000
11.a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése30 0003 000 000
12.jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon
beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása,
működésének akadályoztatása
30 000200 000
13.ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület
maradéktalanul nem biztosított
30 0001 000 000
14.szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel,
felhasználás akadályozása
30 0001 000 000
15.a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása20 0002 000 000
16.a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó
jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve
a képzésre vonatkozó előírások megszegése
50 0002 000 000
17.tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító
járművek kivételével)
20 00050 000
18.tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek
kivételével)
10 00030 000
19.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó
berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:50 000400 000
b) 101-500 m2 alapterületű:1000001 000 000
c) 500 m2 feletti alapterületű:200 0002 000 000
20.tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság
által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya
1000001 500 000
21.jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz,
felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy
a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben
a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt
50 0001 000 000
22.jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki
megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának
hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá
30 0001 000 000
23.jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben
tartásának elmulasztása
30 0001 000 000
24.tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása
50 000500 000
25.hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői
tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként
való közreműködés
50 000500 000
26.tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől
eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)
50 0001 000 000
27.tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése50 0001 000 000
28.a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte
meg az építményt
b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
30 0001 000 000
29.ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve
- amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi
szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem
gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt
30 0001 500 000
30.ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által
előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat
megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában,
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt
módon - nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap
eltelt
30 0001 000 000
31.ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva -
megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik
a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja
50 000500 000
32.ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi
szabályzatot nem készítik, készíttetik el
50 000250 000
33.ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban
előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható
változást nem tartalmazza
50 000200 000
34.ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége
meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő
jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket
30 0002 000 000
35.a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya50 0001 000 000
36.a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő
iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott -
hibák igazolt megszüntetésének hiánya
40 000300 000
37.ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy
egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el
50 000200 000
38.a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások
bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó
hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett
létesítményi tűzoltóság felé
30 0001 000 000
39.ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte
50 0001 000 000
40.a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének,
felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban,
vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő
végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének
veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá
50 0001 000 000
41.ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai
termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét
200 0003 000 000
42.a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt
egyéb előírások megszegése
20 00060 000
43.a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására,
szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése
20 0001 000 000
44.a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről
nem gondoskodnak
40 000200 000
45.jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének,
üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának
hiánya, működésének akadályozása
50 0001 000 000
46.az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi
szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének
elmulasztása
30 000100000
47.ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz
50 0001 000 000
48.irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül50 000500 000
49.szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása
20 000400 000
50.eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi
műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása
nélkül
50 0001 000 000
51.eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól,
kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki
irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák
50 0001 000 000

"

2. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

1. A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

ABCDEFGHIj
1.fontossági sorrendletartóztatásra
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
beutazás
megtagadására
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
eltűnt
személyre
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés (védelem)
célzott
ellenőrzésre
- azonnali
fellépésre
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
célzott
ellenőrzésekre
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
rejtett
ellenőrzésre
- azonnali
fellépés
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
rejtett
ellenőrzésre
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
eltűnt
személyre
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
(tartózkodási
hely)
bírósági
eljárásra
vonatkozó
figyelmeztető
jelzés
2.átadási vagy kiadatási
letartóztatásra irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigenigennemnemnemnemigenigen
3.beutazás és tartózkodás
megtagadására irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigennemnemnemnemnemnemnem
4.eltűnt személyekkel
kapcsolatos, védelem
alá helyezésre irányuló
figyelmeztető jelzés
igennemigennemnemnemnemigenigen
5.célzott ellenőrzésre - azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemigenigennemnemnemnem
6.célzott ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemigenigennemnemnemnem
7.rejtett ellenőrzésre - azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemnemnemigenigennemnem
8.rejtett ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemnemnemigenigennemnem
9.eltűnt személyekkel
kapcsolatos, tartózkodási
hely közlésére irányuló
figyelmeztető jelzés
igennemigennemnemnemnemigenigen
10.tartózkodási hely közlésére
irányuló figyelmeztető jelzés
igennemigennemnemnemnemigenigen

2. A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

ABCDEFGH
1.fontossági sorrendfigyelmeztető jelzés
bizonyítékként való
felhasználás céljából
utazási célokra
érvénytelenített
dokumentum
figyelmeztető jelzés
lefoglalás céljából
célzott ellenőrzésre
- azonnali fellépésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés
célzott ellenőrzésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés
rejtett ellenőrzésre
- azonnali fellépésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés
rejtett ellenőrzésre
vonatkozó
figyelmeztető jelzés
2.bizonyítékként való
felhasználásra irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigenigennemnemnemnem
3.a kibocsátó hatóság által
érvénytelenített úti okmány
lefoglalására irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigenigennemnemnemnem
4.lefoglalásra irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigenigennemnemnemnem
5.célzott ellenőrzésre - azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemigenigennemnem
6.célzott ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemigenigennemnem
7.rejtett ellenőrzésre - azonnali
intézkedésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemnemnemigenigen
8.rejtett ellenőrzésre vonatkozó
figyelmeztető jelzés
nemnemnemnemnemigenigen

"

3. melléklet a 443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ...........................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: ..................................................................................................................................................................
Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért
találatnál alkalmazandó!]
Ügyszám:
Schengeni azonosító kód:
Az ellenőrzött személy azonosító adatai
Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Lakóhelye, tartózkodási hely vagy elérhetősége
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Lakóhelye, tartózkodási hely vagy elérhetősége
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Fegyver kategóriája
Gyártási szám
Kaliber
Gyártmány és modell megnevezése
A fegyver birtokosának személyazonosító adatai
Bankjegyet kiállító ország
Névérték/fajta
Sorozatszám
A bankjegy birtokosának személyazonosító adatai
Értékpapírokra és fizetőeszközökre vonatkozó adatok
Úszólétesítményre vonatkozó adatok
Hajómotorra vonatkozó adatok
Légijárműre vonatkozó adatok
Ipari berendezésre vonatkozó adatok
Külső motorra vonatkozó adatok
Konténerre vonatkozó adatok
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye és ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt:
P. H.
………………………
aláírás

"

Tartalomjegyzék