15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 33. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 34. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS II tv.) 1. § 10. pontja szerinti N.SIS II Hivatal feladatait ellátó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) CS.ICD: a CS.SIS és az NS.CP közötti kommunikációt leíró dokumentum,

b) hozzáférési jogosultság: jogosultság az alábbi tevékenységek, vagy azok egy részének elvégzésére a Schengeni Információs Rendszer második generációjában (a továbbiakban: SIS II):

ba) a SIS II tv. 1. § 3. pontja szerinti jelzéskezelési műveletek,

bb) a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti NS.CP Portál funkciók, valamint e rendelet 8. §-a szerinti értesítési szolgáltatások kezelése,

bc) a SIS II tv. 17. § (3) bekezdése szerinti megjelölésekkel kapcsolatos műveletek,

bd) a SIS II tv. 18. §-a szerinti figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatokat érintő műveletek,

be) a SIS II-ben tárolt adatokhoz való teljes vagy részleges hozzáférés a SIS II tv. 19. §-a szerint,

bf) a SIS II tv. 36. §-a, valamint 38. § (3) bekezdése alapján az N.SIS II Hivatal által vezetett nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés,

c) kommunikációs infrastruktúra: a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti NS.CP és CS.SIS hálózati végberendezése közötti kommunikáció céljára szolgáló informatikai hálózat,

d) nemzeti infokommunikációs gerinchálózat: a SIS II tv. 1. § 8. pont e) alpontja szerinti informatikai hálózat, amely biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot az NS.CP és az N.SIS II SIS II tv. 1. § 8. pont b)-d) alpontjában meghatározott részei között,

e) NS.ICD: a CS.ICD alapján kidolgozott egységes, az NS.CP és a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazások közötti kommunikációt leíró dokumentum,

f) schengeni azonosító kód: az NS.CP által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító, személyes adatot nem tartalmazó számsorozat.

2. Figyelmeztető jelzések kezelésének rendje

3. § Az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés a) pontban foglaltak végrehajtása érdekében fogadja a rendőrség által működtetett technikai másolatból végzett lekérdezések naplóállományait és azokkal azonnal frissíti a SIS II tv. 36. §-a szerinti nyilvántartás adatait.

4. § Az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok végrehajtása érdekében

a) alkalmazza a CS.ICD-t, valamint kidolgozza és alkalmazza az NS.ICD-t,

b) a CS.ICD változása, valamint jogszabályváltozás esetén továbbfejleszti az NS.ICD-t, továbbá biztosítja az NS.CP NS.ICD szerinti működését,

c) gondoskodik az NS.ICD, valamint annak a b) pont szerint aktualizált változata jelzéskezelők, továbbá a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek részére történő továbbításáról.

5. § A SIS II tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kommunikáció biztosítására vonatkozó feladat vonatkozásában az N.SIS II Hivatal

a) a kormányzati célú hírközlési szolgáltató útján működteti a nemzeti infokommunikációs gerinchálózatot,

b) megtervezi, kialakítja, működteti a kommunikációs infrastruktúra kiesése esetén a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek által használható vészhelyzeti kommunikációs utakat.

6. § Az NS.CP-t a SIS II tv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendszer-rendszer kapcsolat útján (a továbbiakban: rendszer-rendszer kapcsolat) elérő hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés c)-f) és j) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében

a) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS-felé megküldi a jelzéskezelési műveleteket, valamint a megjelölések és a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok elhelyezését, módosítását, törlését célzó üzeneteket,

b) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a figyelmeztető jelzések és azok történeti adatai, valamint a naplóadatok lekérdezését célzó üzeneteket,

c) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők, és amennyiben a SIS II tv. alapján szükséges a SIS II tv. 1. § 12. pontjában meghatározott SIRENE Iroda (a továbbiakban: SIRENE Iroda) részére megküldi a CS.SIS-től érkező, az N.SIS II üzeneteire válaszként adott üzeneteket,

d) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők, és amennyiben SIS II tv. alapján szükséges a SIRENE Iroda részére továbbítja a CS.SIS-től érkező automatikus üzeneteket,

e) képezi a schengeni azonosító kódot.

7. § (1) A rendszer-rendszer kapcsolattal nem rendelkező hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában, valamint a rendszer-rendszer kapcsolat üzemzavara esetén az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés i) pontban meghatározottak végrehajtása érdekében az NS.CP Portálon keresztül:

a) felületet biztosít a központi rendszer válaszainak feldolgozásához,

b) felületet biztosít a központi rendszer automatikus üzeneteinek feldolgozásához,

c) a fenti feladatokkal kapcsolatban biztosítja a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti naplóvezetési feladatot.

(2) A SIS II tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja szerinti feladat teljesül, ha az NS.CP Portálon legalább a figyelmeztető jelzések elhelyezése, törlése és megőrzési időtartamuk módosítása elvégezhető.

(3) Az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 3. § (3) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával összefüggésben az NS.CP Portálon végrehajtott sikeres jelzéskezelési műveletekről értesíti a műveletet végrehajtó jelzéskezelő érintett informatikai rendszerét.

8. § Az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában, valamint e rendelet 13-17. §-ban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja, hogy a jelzéskezelők az NS.CP Portálon keresztül igénybe vegyék a CS.SIS alábbi értesítési szolgáltatásait:

a) figyelmeztető jelzésekre vonatkozó értesítések,

b) megjelölésekre vonatkozó értesítések,

c) törlésre figyelmeztető értesítések,

d) törlési emlékeztetőkre vonatkozó értesítések.

9. § Az N.SIS II Hivatal feladata - az egyéb technikai feladatainak végrehajtása érdekében -

a) a CS.SIS és az N.SIS II adatok különbözősége miatt szükséges konvertálási, átalakítási műveletek elvégzése,

b) a megjelölésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása a SIS II tv. 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a SIS II tv. 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feladat végrehajtásának informatikai támogatása az NS.CP útján,

c) a CS.SIS értesítéseinek kezelése, jelzéskezelők részére történő továbbítása,

d) az üzenetközvetítéshez szükséges azonosítók képzése, az üzenetek azokkal történő kiegészítése, illetve azok alapján az üzenetek megküldése,

e) a saját tevékenysége ellátása megfelelőségének vizsgálatához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása,

f) az N.SIS II működése megfelelőségének vizsgálatához, ellenőrzéséhez szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, valamint az ellenőrzés végrehajtásának lehetővé tétele,

g) az N.SIS II működését jellemző statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása, megküldése, különös tekintettel a személyekre vonatkozó, meghosszabbított megőrzési idejű figyelmeztető jelzésekre,

h) a SIS II tv. 38. §-a szerinti jogosultság-nyilvántartás kezelése, a hozzáférés-ellenőrzés végzése, a hozzáférésre jogosult szervek jogosultsági adatait tartalmazó listák előállítása és megküldése az arra jogosultak részére.

10. § (1) A jelzéskezelők gondoskodnak a SIS II tv. 12. §-a szerinti, valamint az 1. mellékletben meghatározott adatok rendelkezésre álló körének a CS.SIS-ben való elhelyezéséről a SIS II tv. 5. § (4) bekezdésének és a SIS II tv. 12-17. §-nak megfelelően.

(2) Az N.SIS II Hivatal a SIS II tv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátása érdekében a naprakész adatok rendszeres átadásával biztosítja, hogy a SIS II tv. 21. §-a szerinti technikai másolatok adatállománya összhangban legyen a CS.SIS adatállományával. A rendőrség köteles az adatokat átvenni és a technikai másolatokat legalább 48 óránként megújítani.

(3) A rendőrség biztosítja, hogy a technikai másolatból történő lekérdezés legalább ugyanazt az eredményt adja, mint a CS.SIS-ből, vagy a SIS II tv. 1. § 11. pont b) alpont szerinti nemzeti másolatból történő lekérdezés a technikai másolat adatállományának legutolsó megújításakor.

3. A figyelmeztető jelzés elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

11. § (1) A körözést folytató rendőri szerv a figyelmeztető jelzéshez kiegészítő adatként csatolandó ujjlenyomat adatot - különösen a bűnügyi nyilvántartásban kezelt belső azonosító és az érintett személy személyazonosító adatainak megadásával elektronikus megkeresés útján - a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) által kezelt bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartás daktiloszkópiai nyilvántartásából veszi át az alábbi célból elrendelt körözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzés kezdeményezését megelőzően

a) arról a személyről, akivel szemben a bíróság európai elfogatóparancsot vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki,

b) arról a 14 év feletti személyről, aki szabadságvesztés büntetésének letöltését vagy a vele szemben elrendelt kényszergyógykezelés végrehajtását nem kezdte meg,

c) arról a 14 év feletti eltűnt személyről, akinek ujjlenyomat adatát a bűnügyi nyilvántartás adatai szerint a BSZKI a daktiloszkópiai nyilvántartásban kezeli.

(2) A körözést folytató rendőri szerv a figyelmeztető jelzéshez kiegészítő adatként csatolandó arcképmás adatot - különösen az érintett személy természetes személyazonosító adatainak megadásával, rendszer-rendszer kapcsolat útján - különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, vagy a vezetői engedély nyilvántartásból, vagy az útiokmány-nyilvántartásból veszi át.

4. Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

12. § (1) A SIS II tv. 6. §-a szerinti esetben az N.SIS II Hivatal haladéktalanul schengeni azonosító kóddal látja el a körözés elrendelésére illetékes rendőri szervtől beérkező figyelmeztető jelzést, majd az adatokat továbbítja a SIRENE Irodának. A SIRENE Iroda végzi a többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A SIRENE Iroda biztosítja, hogy az általa ellenőrzés alatt álló, illetve a várakoztatott figyelmeztető jelzéseket a jelzéselhelyezés kezdeményezője módosíthassa.

(3) A SIS II tv. 6. §-a alapján a SIRENE Iroda által elhelyezett figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos CS.SIS üzenetekről az NS.CP a SIRENE Iroda mellett a körözés elrendelésére illetékes rendőri szervet is értesíti.

(4) E § rendelkezéseit a SIS II tv. 6. §-a szerinti figyelmeztető jelzések módosítására, kiegészítésére és törlésére is megfelelően alkalmazni kell.

5. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

13. § (1) A SIS II tv. 6. §-ban meghatározott jelzések kivételével a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés NS.CP-be történő továbbítása előtt a CS.SIS-ben történő lekérdezéssel köteles meggyőződni arról, hogy az érintett személyre létezik-e a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés. A SIS II tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az NS.CP Portálon elhelyezendő figyelmeztető jelzések esetében az ellenőrzés lehetőségét az N.SIS II Hivatal biztosítja.

(2) A jelzéskezelő a jelzéskezelést végző informatikai rendszerét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani.

(3) Ha a jelzéskezelő az (1) bekezdés alapján arról értesül, hogy a CS.SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS II tv. 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS II tv. 5. § (6)-(11) bekezdésének alkalmazásával jár el.

(5) A SIS II tv. 5. § (8) és (11) bekezdésében meghatározott esetben a jelzéskezelő az ütközés megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Az ilyen figyelmeztető jelzésekről a jelzéskezelő nyilvántartást vezet, azokat tárolja, szükség esetén módosítja vagy törli (a továbbiakban: várakoztatás). A jelzéskezelő más, SIS II-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében a figyelmeztető jelzés törlési emlékeztetőjére történő automatikus feliratkozással, magyar jelzéskezelő által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében napi, automatikus felülvizsgálattal köteles meggyőződni a várakoztatás szükségességéről. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a jelzéskezelő más SIS II-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében is rendszeres lekérdezéseket végezzen a várakoztatás szükségességének megállapítása érdekében.

(6) Ha a jelzéskezelő arról értesül, hogy a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés törlésre került - ideértve a figyelmeztető jelzés CS.SIS által végrehajtott automatikus törlését is - és a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak, a jelzéskezelő e § rendelkezései szerint ismét megkísérli a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezését.

6. A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

14. § A jelzéskezelő a tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések - ide nem értve az okmányokhoz kapcsolódó figyelmeztető jelzéseket - NS.CP-be történő továbbítása előtt a 13. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával jár el.

7. A figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai

15. § (1) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje a következő:

a) átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

b) a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

c) védelem alá helyezésre irányuló figyelmeztető jelzés,

d) célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

e) rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

f) tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés.

(2) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje a következő:

a) büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés,

b) lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzés,

c) célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

d) rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés.

(3) Ha a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető komoly veszély megelőzésének érdekében, vagy jelentős nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges az (1)-(2) bekezdésében meghatározott sorrendtől való eltérés,

a) a SIS II tv. 5. § (9)-(11) bekezdése szerinti esetben az érintett magyar jelzéskezelők a kijelölt kapcsolattartókon keresztül egymással írásban egyeztetnek,

b) a SIS II tv. 5. § (6)-(8) bekezdése szerinti esetben az érintett jelzéskezelő indítványára a SIRENE Iroda egyeztetést kezdeményez a CS.SIS-ben tárolt figyelmeztető jelzést elhelyező állam SIRENE Irodájával.

8. Figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége

16. § A SIS II tv. 5. § (6)-(7) bekezdésében említett összeegyeztethetőség szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

9. Adatminőség-ellenőrzés

17. § (1) Az N.SIS II Hivatal értesíti a figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelőt, ha az általa továbbított adatokat azok pontatlansága vagy hiányossága miatt nem lehet elhelyezni a CS.SIS-ben. Ebben az esetben a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés és a kiegészítő adat adattartalmát haladéktalanul pontosítja vagy pótolja a hiányosságot, majd a figyelmeztető jelzést a SIS II-ben történő elhelyezés céljából ismételten továbbítja.

(2) Az (1) bekezdést kell értelemszerűen alkalmazni abban az esetben is, ha a jelzéskezelő észleli, hogy az általa elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges.

(3) Ha a SIRENE Iroda egy másik SIS II-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlanságát, hiányosságát, vagy törlése szükségességét észleli, vagy erre vonatkozó értesítést kap, haladéktalanul lefolytatja az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (3)-(4) bekezdése szerinti eljárást.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárást kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a SIRENE Iroda a SIS II tv. 6. § (6) bekezdésében meghatározott adatellenőrzés vagy a figyelmeztető jelzés elhelyezése során észleli az adatok pontatlanságát, hiányosságát, vagy törlésük szükségességét.

10. A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

18. § (1) Ha a SIRENE Iroda valamely SIS II-t alkalmazó külföldi államtól olyan tartalmú tájékoztatást kap, hogy egy, a SIS II tv. 9. § (1)-(2) bekezdése szerinti magyar figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére a SIS II-t alkalmazó külföldi államban három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumot vagy tartózkodási engedélyt kívánnak kiállítani, erről haladéktalanul értesíti az idegenrendészeti hatóságot. Az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül egyeztet az érintett SIS II-t alkalmazó külföldi állammal.

(2) Ha az egyeztetést követően a SIS II-t alkalmazó külföldi állam a három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumot vagy a tartózkodási engedélyt kibocsátja, az idegenrendészeti hatóság a figyelmeztető jelzés törlése iránt intézkedik.

(3) Az (1) bekezdést kell értelemszerűen alkalmazni abban az esetben is, ha a SIRENE Iroda arról értesül, hogy valamely SIS II-t alkalmazó külföldi állam az érintett személy részére tartózkodási engedélyt állított ki.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben az egyeztetés eredményeképpen a tartózkodási engedélyt kiállító SIS II-t alkalmazó külföldi állam úgy dönt, hogy a tartózkodási engedélyt nem vonja vissza, az idegenrendészeti hatóság a figyelmeztető jelzés törlése iránt intézkedik.

(5) Ha a SIRENE Iroda - a SIS II-höz hozzáférési jogosultsággal rendelkező magyar hatóság értesítése nyomán - egyeztetési kötelezettséget észlel anélkül, hogy abban közvetlen magyar érintettség volna megállapítható, erről haladéktalanul értesíti az egyeztetéssel közvetlenül érintett SIS II-t alkalmazó külföldi államok SIRENE Irodáit.

(6) Ha az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke szerinti, külföldi állam által elhelyezett figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére kíván tartózkodási engedélyt, vagy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumot kiadni, vagy arról értesül, hogy az általa kiadott tartózkodási engedély vagy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum jogosultjával szemben valamely SIS II-t alkalmazó külföldi állam ilyen figyelmeztető jelzést helyezett el a CS.SIS-ben, a SIRENE Iroda útján haladéktalanul egyeztetést kezdeményez az érintett állammal.

11. Az eltűnt személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

19. § (1) A jelzéskezelőnek az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedés érdekében a körözési információs rendszer útján

a) a SIS II tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell különösen kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló, továbbá olyan személy eltűnése esetén, aki magáról gondoskodni vagy magát megvédeni képtelen kora, betegsége vagy fogyatékossága miatt,

b) a SIS II tv. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell olyan személy eltűnése esetén, akit az illetékes hatóság határozata alapján egészségügyi intézetben kell elhelyezni, vagy aki ilyen intézetből tűnt el,

c) ha védelem alá helyezésre nincs szükség, az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedésként a tartózkodási hely megállapítását kell jelezni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eltűnt személy védelem alá helyezése szükséges, megtalálásakor a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (2) bekezdés d) és h) pontja szerinti illetékes hatóság illetve szerv elé állítást és az Rtv. 37. §-a szerinti biztonsági intézkedést kell megfelelően alkalmazni.

(3) Amennyiben a megtalált cselekvőképes személy védelem alá helyezése nem szükséges, nyilatkoztatni kell őt arról, hogy az eljárás során megállapított lakcíme, illetve tartózkodási helye a bejelentővel közölhető-e.

12. Figyelmeztető jelzés tárgyak esetén

20. § (1) A SIS II tv. 10 § (1) bekezdés d) pontja alapján a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 16. pontjában meghatározott lőfegyverekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben.

(2) A SIS II tv. 7. § (1) bekezdésében és 10. §-ában meghatározott tárgyakról elhelyezhető adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

13. Figyelmeztető jelzés okmányok és hatósági jelzések esetén

21. § (1) A SIS II tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján az alábbi kitöltött és kitöltetlen okmányokról és hatósági jelzésekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben:

a) magánútlevél, második magánútlevél, ideiglenes magánútlevél, diplomata útlevél, külügyi szolgálati útlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél,

b) személyazonosító igazolvány,

c) kártya formátumú vezetői engedély,

d) állandó forgalmi engedély és igazolólap,

e) a külön törvényben meghatározott tartózkodásra jogosító okmány, valamint úti okmány,

f) állandó rendszámtábla,

g) a V betűjelű ideiglenes rendszámtábla.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okmányokról és hatósági jelzésekről elhelyezhető adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

14. Az okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzések törlése

22. § (1) A SIS II tv. 10. § (1) bekezdés g) pontja és 11. § (1)-(4) bekezdése alapján elhelyezett, okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzést automatikusan törölni kell, ha az okmány érvényességi ideje lejárt.

(2) Ha a SIS II tv. 27. § (2) bekezdése szerinti esetben bebizonyosodik, hogy az érintett okmányra, vagy hatósági jelzésre létezik egy magyar jelzéskezelő által elhelyezett érvényes figyelmeztető jelzés, az eljáró hatóság haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelő haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlése iránt.

15. A találatot követő eljárás

23. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről

a) a rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetét kivéve a 3. mellékletben,

b) a rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetén a 4. mellékletben

meghatározott formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(2) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv magyar figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről haladéktalanul közvetlenül értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt.

24. § (1) Ha a SIS II tv. 6-11. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán egy SIS II-t alkalmazó külföldi állam ér el találatot, erről - a SIS II-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján - a SIRENE Iroda haladéktalanul értesíti az érintett jelzéskezelőt.

(2) A találatot elérő SIS II-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájának erre irányuló kérelme esetén a SIRENE Iroda - a kérelemben foglalt terjedelemben - kiegészítő információt szolgáltat. A kiegészítő információ a találattal érintett figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához szükséges mértékig tartalmaz személyes vagy egyéb adatokat.

(3) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelő és a találatot elérő külföldi hatóság - a SIRENE Iroda közreműködésével - szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A jelzéskezelő felülvizsgálja és szükség szerint törli a figyelmeztető jelzést, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

25. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS II-ben lekérdezést végez és megállapítja, hogy van olyan a SIS II-t alkalmazó külföldi állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, - az 5. mellékletben meghatározott formanyomtatványon - a SIRENE Irodát keresi meg az azonosság megállapítása érdekében.

(2) A SIRENE Iroda az egyeztetés során kiegészítő információkat szerez be a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőtől vagy a figyelmeztető jelzést elhelyező külföldi állam SIRENE Irodájától és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés szerinti szervhez.

(3) Ha az azonosítási eljárás során az (1) bekezdés szerinti szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti és ezzel egyidejűleg erről a 6. mellékletben meghatározott formanyomtatványon tájékoztatja a SIRENE Irodát.

(4) A SIRENE Iroda a találat tényéről - a SIS II tv. 9. §-a szerinti figyelmeztető jelzés esetén csak erre vonatkozó előzetes írásbeli kérelem alapján - haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS II-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodáját. A SIRENE Irodának éves találati statisztika készítése során a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS II-t alkalmazó állam SIRENE Irodájával nem közölt találatot is figyelembe kell venni.

(5) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, de a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést annak ellenére nem tudja végrehajtani, hogy az a nemzeti joggal összeegyeztethető, erről - a 7. mellékletben meghatározott formanyomtatványon - haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát. A SIRENE Iroda az értesítésben foglaltakról, így különösen a végrehajtás akadályáról haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS II-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodáját.

(6) Ha a jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv azt észleli, hogy egy másik SIS II-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges, erről - a 8. mellékletben meghatározott formanyomtatványon - értesíti a SIRENE Irodát.

26. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS II-t alkalmazó külföldi állam által elhelyezett figyelmeztető jelzésre találatot ér el és a közrendet vagy közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély megelőzésének érdekében, nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges, hogy a figyelmeztető jelzés szerinti intézkedés helyett más - a magyar jogszabályoknak megfelelő - intézkedést alkalmazzon, erre a SIRENE Irodán keresztül a figyelmeztető jelzést elhelyező SIS II-t alkalmazó külföldi állam SIRENE Irodájától engedélyt kér.

(2) A figyelmeztető jelzésben kért intézkedéstől eltérő intézkedés az (1) bekezdésben meghatározott engedély birtokában hajtható végre.

16. Az érintett tájékoztatása

27. § (1) A SIS II tv. 26. §-a szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a 9. mellékletben formanyomtatványon vagy a formanyomtatványon meghatározott adattartalommal rendelkező kérelem formájában kell előterjeszteni. A nem megfelelő adattartalommal előterjesztett kérelem esetén a SIRENE Iroda a kérelmezőt felhívja a hiányzó adatok pótlására.

(2) A kérelmet az azt átvevő kormányhivatal, rendőrkapitányság vagy külképviselet öt napon belül köteles továbbítani a SIRENE Irodához.

17. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-27. §, a 29-37. §, a 38. § (1)-(4) és (6) bekezdése, és az 1-9. melléklet a SIS II Rendelet 55. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás keretében meghozott az Európai Unió Tanácsa határozatában foglalt napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés tekintetében a rendészetért felelős miniszter a hatálybalépés napját egyedi határozatával közzéteszi a Magyar Közlönyben.

29. § (1) Az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelöléséről, a SIS-be történő adatbevitel elrendelésének és végrehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iroda technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 242/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet hatályát veszti a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára történő átállásról szóló 1272/2012/EU tanácsi rendelet 21. cikkében és a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára történő átállásról szóló 1273/2012/EU tanácsi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint a rendelet hatályvesztésének napján.

(2) A rendészetért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti napot egyedi határozatával közzéteszi a Magyar Közlönyben.

30. § A rendészetért felelős miniszter - az 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elvégzi a SIS II tv. 19. §-a, 3. § (1) bekezdése, valamint az 1. §-a szerinti szervek kijelöléséhez kapcsolódó értesítési feladatot.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

31. § (1) Ez a rendelet a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 19. §-a a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 25. cikkének való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet

1. a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 2006. december 20-i 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet, és

2. a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 2006. december 20-i 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

32. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben az úti okmány jogosultja bejelentésében úgy nyilatkozott, hogy úti okmánya megsemmisült, az eljárás során az okmányt elveszettként kell kezelni és az útiokmány-nyilvántartásba az elveszett (megsemmisült) érvénytelenségi okot kell bejegyezni."

33. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12/A. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatáskörében kibocsátott - külön jogszabályokban meghatározott - okmányok vonatkozásában, a KEKKH a még kitöltetlen okmányok következő adatait kezeli:)

"f) a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben meghatározott figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos adatok."

(2) Az R1. 16/A. §-a hatályát veszti.

(3) Az R1. a 21. §-t követően az alábbi alcímmel és a következő 22. §-sal egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. § E rendelet 12/A. § (1) bekezdés f) pontja a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 38. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálja."

34. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § Ha a regionális igazgatóság a harmadikország állampolgárságával rendelkező családtag részére tartózkodási kártya kiadására vagy hosszabbítására, vagy állandó tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás során a tartózkodási kártya kiadását vagy hosszabbítását vagy az állandó tartózkodási kártya kiadását mérlegeli és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag más schengeni állam által elrendelt beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS jelzés hatálya alatt áll, a regionális igazgatóság a SIRENE Irodán keresztül haladéktalanul egyeztetést kezdeményez a jelzést kibocsátó tagállammal a szükséges intézkedések megtétele érdekében."

(2) Az Szmvhr. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. § (1) A regionális igazgatóság és a Rendőrség az úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, vagy elvesztését bejelentő EGT-állampolgárnak vagy családtagnak - az állampolgárság valószínűsítése esetén - díjmentesen igazolást állít ki a bejelentés tényéről.

(2) Ha az elveszettnek hitt okmányt a tulajdonosa megtalálja, és részére új úti okmányt vagy tartózkodási jogot igazoló okmányt még nem adtak ki, a tartózkodási jogot ideiglenesen igazoló igazolást köteles a kiállító hatóságnak leadni.

(3) Ha az elveszettnek hitt okmányt a tulajdonosa megtalálja, de idő közben részére új okmányt adtak ki, a megtalált okmányt köteles a kiállító hatóságnak leadni.

(4) Az a hatóság, amely talált úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, tartózkodásra jogosító okmányt átvett, köteles azt a Hivatalnak megküldeni.

(5) A Hivatal gondoskodik a talált úti okmánynak a kiállítás helye szerint joghatósággal rendelkező állam Magyarországra akkreditált külképviseletére történő eljuttatásáról.

(6) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott úti okmányokról, személyazonosító igazolványokról, valamint tartózkodási jogot igazoló okmányokról, továbbá a Tv.-ben meghatározott eljárások során kiadható, kitöltetlen tartózkodási jogot igazoló okmányokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az úti okmány, személyazonosító igazolvány, valamint tartózkodási jogot igazoló okmány típusát, azonosító adatait, számát, sorozatszámát és érvényességi idejét.

(7) Ha a Tv.-ben meghatározott eljárások során kiadott okmánynak a Hivatal általi körözése indokolt, annak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről az okmányt kiállító regionális igazgatóság gondoskodik."

(3) Az Szmvhr. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) E rendelet

a) 70. §-a a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi irányelvnek;

b) 35/A. §-a a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 25. cikkének

a végrehajtását szolgálja."

35. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgár részére a Tv. 18. § (2) bekezdésében foglalt okokból a regionális igazgatóság akkor adhat ki három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízumot vagy tartózkodási engedélyt, illetve a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedélyét akkor hosszabbíthatja meg, ha a döntést megelőzően a figyelmeztető jelzést elrendelő schengeni állam kijelölt hatóságával - SIRENE Iroda útján - egyeztet."

(2) A Harmvhr. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély kiadása esetén a SIS figyelmeztető jelzés törlését kell kezdeményezni."

(3) A Harmvhr. a következő 119/A. §-sal egészül ki:

"119/A. § Ha a Tv. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a 43. § (2) bekezdése alapján az idegenrendészeti hatóság a SIS II-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárral szemben rendel el kiutasítást és a Tv. 47. § (1) vagy (4) bekezdése alapján beutazási és tartózkodási tilalmat, önálló beutazási és tartózkodási tilalmat, továbbá SIS figyelmeztető jelzést is elhelyez, az elrendelő idegenrendészeti hatóság a SIRENE Iroda útján egyeztetést kezdeményez az engedélyt kibocsátó tagállammal."

(4) A Harmvhr. 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"158. § (1) A harmadik országbeli állampolgár úti okmányának, illetve tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását, a regionális igazgatóságnak vagy a Rendőrségnek jelentheti be. A bejelentő harmadik országbeli állampolgár részére - az állampolgárság valószínűsítése esetén - igazolást kell kiállítani a bejelentés tényéről.

(2) Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt a jogosultja megtalálja és részére új úti okmányt vagy tartózkodásra jogosító engedélyt még nem adtak ki, az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást a kiállító hatóságnak le kell adnia.

(3) Ha az elveszettnek, megsemmisültnek hitt okmányt a jogosultja megtalálja, de idő közben részére új okmányt adtak ki, a megtalált okmányt a kiállító hatóságnak le kell adnia.

(4) Az a hatóság, amely talált úti okmányt, tartózkodásra jogosító engedélyt átvett, köteles azt a Hivatalnak megküldeni.

(5) A Hivatalnak gondoskodnia kell a talált úti okmányoknak a kiállítás helye szerint joghatósággal rendelkező állam Magyarországra akkreditált külképviseletére történő eljuttatásáról.

(6) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott, továbbá az idegenrendészeti eljárások során kiadható, kitöltetlen úti okmányokról, valamint tartózkodásra jogosító engedélyekről külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az úti okmány, valamint tartózkodásra jogosító engedély típusát, azonosító adatait, számát, sorozatszámát és érvényességi idejét.

(7) Ha a Tv.-ben meghatározott eljárások során kiadott okmánynak a Hivatal általi körözése indokolt, annak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről az okmányt kiállító regionális igazgatóság gondoskodik."

(5) A Harmvhr. 183. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(E rendelet - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt -a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"n) a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 25. cikke [54. §; 119/A. §]"

(6) A Harmvhr. 183. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"j) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának(SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 2006. december 20-i 1987/2006/EK Rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

36. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) a következő alcímmel és 11/A. §-sal egészül ki:

"SIS-jelzés hatálya alatt álló menekült, oltalmazott, menedékes

11/A. § Ha a menekültügyi hatóság a menekültként, oltalmazottként, menedékesként elismert külföldire vonatkozóan beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés fennállását észleli, a SIRENE Irodán keresztül egyeztetést kezdeményez a jelzést kibocsátó tagállammal a SIS-jelzés törlésére irányuló intézkedés megtétele céljából."

(2) A Metvhr. 117. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"k) a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény) 25. cikke [11/A. §]"

37. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RSZ.) 6. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)

"l) a Körözési Információs Rendszer útján ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő vagy elhelyezett figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat,

m) a Körözési Információs Rendszer üzemzavara esetén az NS.CP Portálon figyelmeztető jelzést helyez el a Schengeni Információs Rendszer másodikgenerációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint."

(2) Az RSZ. 16. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"d) A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról [6. § (1) bekezdés l)-m) pont]."

38. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"10. Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II): az 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott információs rendszer."

(2) Az R2. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 33. § (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség az ott meghatározott okokból a pótlás iránti kérelem benyújtásával is, valamint - az okmány eltulajdonítása esetén - a rendőrséghez tett feljelentéssel is teljesíthető.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság és - amennyiben az (1) bekezdés szerinti bejelentés hozzá érkezik - a Hivatal haladéktalanul gondoskodik az (1) bekezdés szerinti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3) Ha az okmány eltulajdonítása miatt a rendőrségnél feljelentést tettek, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely soron kívül gondoskodik az eltulajdonítás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(4) Amennyiben a vezetői engedély jogosultja a vezetői engedély megsemmisüléséről nyilatkozott, azt a közlekedési igazgatási eljárás során elveszettként kell kezelni, és az engedély-nyilvántartásba az érvénytelenség tényét "elveszett (megsemmisült)" okkal kell bejegyezni."

(3) Az R2. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § A Hivatal a 26. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá amennyiben a vezetői engedély nem került a hatóság birtokába, akkor a 36. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben az okmány érvénytelensége, megkerülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg gondoskodik a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő - külön jogszabályban foglaltak szerinti - elhelyezéséről, illetve törléséről. Az engedély-nyilvántartásban hamis vagy meghamisított érvénytelenségi okkal szereplő vezetői engedélyről akkor kell figyelmeztető jelzést továbbítani a SIS II-be, ha a hamis vagy meghamisított okmány elvétele, lefoglalása vagy bevonása tényének engedély-nyilvántartásba történő bejegyzésére nem került sor."

(4) Az R2. a következő 75/A. §-sal egészül ki:

"75/A. § A Hivatal a 75. § (8)-(11) bekezdésében meghatározott esetekben - a 60. § (1) bekezdés f) pontja szerinti hatósági jelzések kivételével - az állandó rendszámtábla elvesztése, eltulajdonítása, megkerülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg gondoskodik a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő - külön jogszabályban foglaltak szerinti - elhelyezéséről, illetve törléséről."

(5) Az R2. 84. § (5) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törzskönyv nem adható ki)

"d) a jármű Z és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ellátása során, és"

(6) Az R2. a következő 112/A. §-sal egészül ki:

"112/A. § (1) A Hivatal a forgalmi engedélyre a figyelmeztető jelzés SIS II-ben történő - külön jogszabályban foglaltak szerinti - elhelyezéséről, illetve törléséről az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a 89. § (7)-(10) bekezdésében meghatározott esetekben a forgalmi engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megkerülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetésével egyidejűleg;

b) a 101. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a forgalmi engedély és a rendszámtábla nincs a közlekedési igazgatási hatóság birtokában - a hivatalból induló eljárásban hozott - a jármű forgalomból történő kivonását elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjával; egyéb érvénytelenségi ok esetében a nyilvántartásba történt bejegyzés napjával.

(2) Érvénytelen a 75. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az állandó rendszámtábla, valamint az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült forgalmi engedély.

(3) Amennyiben a forgalmi engedély vagy állandó rendszámtábla jogosultja annak megsemmisüléséről nyilatkozott, azt a közlekedési igazgatási eljárás során elveszettként kell kezelni és a nyilvántartásba az érvénytelenség tényét "elveszett (megsemmisült)" okkal kell bejegyezni."

(7) Hatályát veszti a 7. melléklet I. fejezet 9. pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

Figyelmeztető jelzés adattartalma a SIS II tv. 7. § (1) bekezdésében és 10. §-11. §-ban meghatározott tárgyak esetén

1. A SIS II tv. 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés a) és c) pontban meghatározott tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) a jármű

aa) rendszáma,

ab) alvázszáma,

ac) gyártmánya,

ad) típusa,

ae) kategóriája,

af) színe,

ag) sajátos tulajdonsága, ismertetőjegye,

ah) képe;

b) az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés dátuma;

c) a figyelmeztető jelzés érvényességi ideje;

d) a figyelmeztető jelzés oka;

e) a szükséges intézkedés;

f) a SIS II-t alkalmazó állam járművet nyilvántartó ország megnevezése;

g) a figyelemfelhívó adat.

2. A 20. § (1) bekezdésében meghatározott lőfegyverekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) a lőfegyver

aa) kategóriája,

ab) gyártási száma,

ac) gyártmánya,

ad) pontos megnevezése,

ae) kalibere és annak mértékegysége,

af) képe;

b) az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés dátuma;

c) a figyelmeztető jelzés érvényességi ideje;

d) a figyelmeztető jelzés oka;

e) a szükséges intézkedés;

f) a SIS II-t alkalmazó állam lőfegyvert engedélyező hatóságának megnevezése.

3. A SIS II tv. 10. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bankjegyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) valutanem,

ab) sorozatszám,

ac) névérték,

ad) figyelmeztető jelzés oka,

ae) szükséges intézkedés.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) biztonsági jel,

bb) fix sorozatszám,

bc) tartomány (több bankjegy megadása esetén).

4. A SIS II tv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott értékpapírokra és készpénz helyettesítő fizetőeszközökre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) kategória,

ab) az összes értékpapír darabszáma,

ac) valutanem,

ad) értékpapírkód (ISIN száma),

ae) kibocsátó (fizetést teljesítő) bank,

af) figyelmeztető jelzés oka,

ag) szükséges intézkedés.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) biztonsági jelzés,

bb) névérték,

bc) kibocsátás dátuma,

bd) sorozat azonosító,

be) bankazonosító,

bf) hivatalos nyilvántartó hatóság,

bg) eredeti összeg,

bh) egység,

bi) az eltulajdonítás, elvesztés dátuma,

bj) számlaszám,

bk) lejárat dátuma,

bl) kibocsátó iroda megnevezése,

bm) a forgalmazó devizapiac (tőzsde) azonosítója,

bn) egyéb kategória leírása (ha az értékpapír, illetve fizetőeszköz kategóriája nem szerepel a kódtáblában "Egyéb" kód, akkor az értékpapír, illetve típusára, fajtájára vonatkozó leírást kötelezően kell megadni.)

bo) tartomány (több értékpapír, illetve fizetőeszköz esetén),

bp) kép.

5. A SIS II tv. 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott úszó létesítményekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) kategória,

ab) hajótörzsek száma,

ac) motorok száma,

ad) figyelmeztető jelzés oka,

ae) szükséges intézkedés.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) szín,

bb) gyártó,

bc) modell (típus),

bd) gyártó száma,

be) nyilvántartó ország,

bf) hajótörzs azonosító (szám) ,

bg) modell évjárata (gyártás éve),

bh) az úszó létesítmény neve,

bi) az úszó létesítmény hossza,

bj) vitorlaszám,

bk) árbocok száma,

bl) külső azonosító,

bm) kötélzet,

bn) nyilvántartási szám,

bo) engedélyszám,

bp) az úszó létesítmény alakja,

bq) az úszó létesítménnyel kapcsolatos megjegyzés,

br) az egyéb kategória leírása (ha az úszó létesítmény kategóriája nem szerepel a kódtáblában "Egyéb" kód, akkor az úszó létesítmény típusára, fajtájára vonatkozó leírást kötelezően kell megadni.),

bs) kép.

6. A SIS II tv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott külső motorokra vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) kategória,

ab) sorozatszám,

ac) üzemanyag típus,

ad) figyelmeztető jelzés oka,

ae) szükséges intézkedés.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) szín,

bb) gyártó,

bc) modell,

bd) teljesítmény,

be) gyártás éve,

bf) gyártási és sorozatszám,

bg) egyéb kategória leírása,

bh) radaros, rádiófrekvenciás azonosítás adatai,

bi) kép.

7. A SIS II tv. 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott légijárművekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló 2009. évi LXXXVIII. törvény mellékletének 7. Függeléke alapján meghatározott légijármű osztálya,

ab) figyelmeztető jelzés oka,

ac) szükséges intézkedés,

ad) felségjel és lajstromjel, nem lajstromozott légijármű esetén azonosító jel.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) szín,

bb) gyártó,

bc) modell (típus),

bd) üzemeltető,

be) sorozatszám,

bf) nyilvántartó ország,

bg) motorok száma,

bh) a modell évjárata (a gyártás éve),

bi) az egyedi légijármű neve,

bj) hossz,

bk) szélesség,

bl) a járművel kapcsolatos megjegyzés,

bm) az egyéb kategória leírása - opcionális ha a légijármű kategóriája nem szerepel a kódtáblában,

bn) kép.

8. A SIS II tv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ipari berendezésekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) kategória,

ab) nyilvántartási szám,

ac) figyelmeztető jelzés oka,

ad) szükséges intézkedés.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) ipari berendezésre vonatkozó megjegyzés,

bb) szín,

bc) gyártó,

bd) típus,

be) sorozatszám,

bf) flottaszám,

bg) motorszám,

bh) a motor kapacitása,

bi) nyilvántartó ország,

bj) az egyéb kategória leírása - opcionális ha az ipari berendezés kategóriája nem szerepel a kódtáblában.

bk) alvázszám,

bl) kép.

9. A SIS II tv. 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés c) pontjában konténerekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) Kötelezően megadandó adatok:

aa) kategória,

ab) BIC szám,

ac) figyelmeztető jelzés oka,

ad) szükséges intézkedés.

b) Opcionálisan megadható adatok:

ba) egyéb számok,

bb) magasság,

bc) hossz,

bd) konténerre vonatkozó kapcsolódó megjegyzés,

be) kategóriára vonatkozó megjegyzés,

bf) kép.

10. A 21. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) az okmány jogosultjának házassági, ennek hiányában születési neve, és megnevezése,

b) az okmány jogosultjának születési ideje,

c) az okmányazonosító,

d) az elvesztés, eltulajdonítás, érvénytelenítés dátuma,

e) a figyelmeztető jelzés érvényességi ideje,

f) a figyelmeztető jelzés oka,

g) a szükséges intézkedés,

h) az okmányt kibocsátó hatóság országának megnevezése,

i) a SIS II jelzést elhelyező tagállam megnevezése,

j) a kép.

11. A 21. § (1) bekezdés f)-g) pontja szerinti hatósági jelzésekre vonatkozó figyelmeztető jelzés legfeljebb a következő adatokat tartalmazza:

a) hatósági jelzés (rendszám),

b) elvesztés, eltulajdonítás, érvénytelenítés dátuma,

c) figyelmeztető jelzés érvényességi ideje,

d) figyelmeztető jelzés oka,

e) szükséges intézkedés,

f) hatósági jelzést kiadó állam megnevezése,

g) kép.

2. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

Táblázat a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségéről a 16. §-ban foglaltak szerint

Fontossági sorrendÁtadási vagy
kiadatási
letartóztatásra
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Beutazás és
tartózkodás
megtagadására
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Eltűnt
személyekkel
kapcsolatos
védelem alá
helyezésre
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Célzott
ellenőrzésre
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Rejtett
ellenőrzésre
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Eltűnt
személyekkel
kapcsolatos
tartózkodási
hely közlésére
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Tartózkodási
hely közlésére
irányuló
figyelmeztető
jelzés
Átadási vagy kiadatási
letartóztatásra irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigenigennemnemigenigen
Beutazás és tartózkodás
megtagadására irányuló
figyelmeztető jelzés
igenigennemnemnemnemnem
Eltűnt személyekkel
kapcsolatos, védelem alá
helyezésre irányuló
figyelmeztető jelzés
igennemigennemnemigenigen
Célzott ellenőrzésre
irányuló figyelmeztető
jelzés
nemnemnemigennemnemnem
Rejtett ellenőrzésre
irányuló figyelmeztető
jelzés
nemnemnemnemigennemnem
Eltűnt személyekkel
kapcsolatos, tartózkodási
hely közlésére irányuló
figyelmeztető jelzés
igennemigennemnemigenigen
Tartózkodási hely
közlésére irányuló
figyelmeztető jelzés
igennemigennemnemigenigen

Táblázat a tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségéről

Fontossági sorrendBizonyítékként való
felhasználásra irányuló
figyelmeztető jelzés
Lefoglalásra irányuló
figyelmeztető jelzés
Célzott ellenőrzésre
irányuló figyelmeztető
jelzés
Rejtett ellenőrzésre
irányuló figyelmeztető
jelzés
Bizonyítékként való felhasználásra
irányuló figyelmeztető jelzés
igenigennemnem
Lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzésigenigennemnem
Célzott ellenőrzésre irányuló
figyelmeztető jelzés
nemnemigennem
Rejtett ellenőrzésre irányuló
figyelmeztető jelzés
nemnemnemigen

3. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ..........................................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: ..........................................................................................................................................................................
Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért
találatnál alkalmazandó!]
Ügyszám
Schengeni azonosító kód
Az ellenőrzött személy azonosító adatai
Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Fegyver kategóriája
Gyártási szám
Kaliber
Gyártmány és modell megnevezése
A fegyver birtokosának személyazonosító adatai
Bankjegyet kiállító ország
Névérték/fajta
Sorozatszám
A bankjegy birtokosának személyazonosító adatai
Értékpapírokra és fizetőeszközökre vonatkozó adatok
Úszólétesítményre vonatkozó adatok
Hajómotorra vonatkozó adatok
Légijárműre vonatkozó adatok
Ipari berendezésre vonatkozó adatok
Külső motorra vonatkozó adatok
Konténerre vonatkozó adatok
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye és ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:
P. H.
.............................................
aláírás

4. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ...............................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: .............................................................................................................................................................. .

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Kizárólag rejtett ellenőrzésre irányuló külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]


Ügyszám
Schengeni azonosító kód


A találattal kapcsolatos közlések
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légijármű, konténer megtalálásához vezető intézkedés célja,
jogalapja
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légijármű, konténer azonosító adatai
Az intézkedés helye, ideje
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légijármű, konténer által megtett útvonal és/vagy úti cél
A keresett személy által használt jármű azonosításához szükséges adatok
A szállított tárgyakra vonatkozó adatok
A találattal kapcsolatos egyéb közlések
Kelt:
P. H.
...................................................
aláírás

5. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ...............................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: ...............................................................................................................................................................
Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez
I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából
Az................................................................ számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának
azonosításához a következő kiegészítő információkra van szükség:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
Fax: ............................................................................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................................................
Az intézkedés foganatosításának adatai
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja
Az intézkedés célja, körülményei
Az intézkedést végző személy(ek)
Az intézkedéssel kapcsolatos egyéb közlések
II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében
Az ................................................................. számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés
végrehajtásához a következő kiegészítő információkra van szükség:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
Fax: ........................................................................................................................................................................................................... .
E-mail: .......................................................................................................................................................................................................
Ügyszám
A találati formanyomtatvány megküldésének pontos ideje
Kelt:
P. H.
..........................................................
aláírás

6. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ..............................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: ..............................................................................................................................................................
Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz
Tájékoztatom, hogy az ............................................................... számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés
kapcsán intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért
a foganatosított intézkedést megszüntettem.
A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja
Az intézkedés célja, körülményei
Az intézkedést végző személy(ek)
A megszüntetett intézkedés ügyszáma
A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos egyéb közlések
Kelt:
P. H.
......................................................
aláírás

7. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ..............................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei: ..............................................................................................................................................................
Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról
Tájékoztatom, hogy az.................................................... .számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért
intézkedés a következő ok(ok) miatt nem hajtható végre:
Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok
Az elsődleges intézkedés helye
Az elsődleges intézkedés időpontja
Az elsődleges intézkedés célja, körülményei
Az elsődleges intézkedést végző személy(ek)
Az elsődleges intézkedés ügyszáma
Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett egyéb átmeneti intézkedések
Egyéb közlések
Kelt:
P. H.
...............................................
aláírás

8. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ...............................................................................................................
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:................................................................................................................................................................
Az ügy száma: ............................................................................................................................................................................................
Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről
I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítására irányuló kérelme
Kérem, hogy az..................................................................... .számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát
az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen.
Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása
Jelenlegi adattartalomMódosított adattartalom
Schengeni azonosító kód (ID)
Egyéb ismert nevek száma
Családi név (nevek)
Utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett személy esetleg
fegyvert tarthat magánál/erőszakosan viselkedhet
Különös, objektív és nem változó testi ismertetőjegyek
Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők.
Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása
Jelenlegi adattartalomMódosított adattartalom
Schengeni azonosító kód (ID)
Kategória
Különös ismertetőjegy
Szín
Gyártmány
Típus
Rendszám
Alvázszám
A forgalomba helyező ország
Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők
II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme
Kérem, hogy az................................................................számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni
Információs Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kelt:
P. H.
.................................................
aláírás

9. melléklet a 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a SIS II törvény 26. §-a szerinti adatkéréshez
Kérelmező személyes adatai
Családi és utónév (utónevek)
Születési családi és utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Úti okmány (személyazonosító okmány) száma
Lakóhely*
Értesítési cím*
Telefonszám**
Egyéb elérhetőség (e-mail, fax)**
A kérelmező egyéb közlései
A jelen kérelemre írásbeli választ kérek***: Igen/Nem
A *-gal jelölt adatok közül kizárólag egy megadása kötelező.
A **-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
A ***-gal jelölt kérdésre a megfelelő válasz aláhúzandó.
Kelt:
..............................................
kérelmező aláírása
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére