46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magasabb vezetői, vezetői beosztást)

"d) a tizenkét férőhely feletti gyermekotthonnál - kivéve a kizárólag menekültként, oltalmazottként és menedékesként (a továbbiakban együtt: menekült) el nem ismert, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény vagy a menedékjogról szóló törvény szerint kísérő nélküli kiskorúnak minősülő gyermekeket (a továbbiakban együtt: menekültként el nem ismert kísérő nélküli kiskorú) ellátó gyermekotthont (a továbbiakban: kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon) -, különleges gyermekotthonnál, speciális gyermekotthonnál és központi speciális gyermekotthonnál,"

[betöltő személyek - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - szociális szakvizsga letételére kötelezettek. Ezek a követelmények a bölcsődei igazgatóságoknál és bölcsődék egyesített intézményeinél csak a magasabb vezetőre vonatkoznak.]

2. § Az NMr. III. Fejezet 5. Címe a következő 135/A-135/E. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"A kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhely

135/A. § (1) A kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban és az ideiglenes befogadó férőhelyen elhelyezett kísérő nélküli kiskorú számára biztosítani kell

a) a lakhatási lehetőséget;

b) az étkezés keretében

ba) - a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően - az életkorának megfelelő, vallási és kulturális szokásaira figyelemmel levő, legalább egy meleg étkezést magában foglaló napi legalább ötszöri étkezést, és

bb) ha az egészségi állapota indokolja, az orvos előírásainak megfelelő étkezést;

c) a gyermekotthon raktárkészletéből legalább 2 váltás fehérneműt, valamint 1 váltás hálóruhát, továbbá szükség szerint az évszaknak megfelelő legalább 1 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, sportruházatot;

d) a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási szereket, valamint a gyermekotthon raktárkészletéből - szükség szerinti cserével - a textíliákat, így különösen az ágyneműt és a törölközőt;

e) az egészségi és érzelmi állapotának megfelelő egészségügyi ellátást és mentálhigiénés támogatást a szükséges megelőző és gyógyító egészségügyi, mentálhigiénés ellátások biztosításával vagy a hozzájutás megszervezésével;

f) a lehetőséget vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad kinyilvánítására, gyakorlására, valamint hit- és vallásoktatásban való részvételére, elősegítve, hogy megőrizhesse kulturális identitását, kisebbségi önazonosságát és ápolhassa hagyományait;

g) a hozzátartozóival való levelezési költséget, a gyámságát ellátó személlyel való levelezési és a telefonálási költséget;

h) a szabadidejének hasznos eltöltését, a játékhoz, sporthoz szükséges eszközöket, az e tevékenységekhez kapcsolódó szükséges és indokolt költséget;

i) a 82. §-ban foglaltak szerint járó havi zsebpénz időarányos részét heti rendszerességgel, utólagosan, a 3. számú mellékletben foglalt zsebpénznyilvántartás vezetése mellett;

j) a lehetőséget arra, hogy a számára nyújtott ellátásról, illetve a személyét érintő ügyekről véleményt nyilváníthasson;

k) személyes tárgyainak elhelyezését;

l) az ellátásához, valamint az ellátásához kapcsolódóan az ügyei intézéséhez és a meghallgatásához szükséges fordítást és tolmácsolást.

(2) A ruházat tisztításáról, javításáról, cseréjéről az ellátást nyújtó gondoskodik, amelybe a kísérő nélküli kiskorút az életkorának és személyiségállapotának megfelelő mértékben vonja be.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében a kísérő nélküli kiskorú gondozását, nevelését, ellátását végző személyek és intézmények együttműködnek egymással.

(4) A kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban és az ideiglenes befogadó férőhelyen folyó gondozás és nevelés során a kísérő nélküli kiskorú véleményét életkorának és személyiségállapotának megfelelően figyelembe kell venni.

135/B. § A kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonra és az ideiglenes befogadó férőhelyre - a 114-118. §-ban és a 121-124. §-ban foglaltak kivételével - a III. Fejezet 5. Címét kell alkalmazni azzal, hogy

a) a gyermekotthon gondoskodik a házirend angol nyelvre és lehetőség szerint az ellátottak által beszélt más idegen nyelvre történő lefordításáról és kifüggesztéséről,

b) a gyermekotthon a gyermekről a befogadásakor haladéktalanul fényképet készít és azt digitalizáltan tárolja,

c) a gyermekotthonban foglalkoztatott munkatársak együttműködnek a gyermek ügyében eljárni illetékes hatóságokkal, gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi gyámmal, valamint a kísérő nélküli kiskorúakat támogató, érdekeiket védő más szervezetek képviselőivel,

d) ha a gyermekotthoni munkakör közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személlyel nem tölthető be, a munkakör más munkavégzésre irányuló jogviszony keretében is ellátható, feltéve, hogy az adott munkakört betöltő személy képesítése megfelel a 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím 2. pontjában előírt képesítési követelménynek,

e) a 135/A. § (1) bekezdés l) pontja szerinti fordítási és tolmácsolási feladatot - ha a szükséges nyelven szakképzett fordító, tolmács nem áll rendelkezésre -, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban végezheti a nyelvet a feladatellátáshoz szükséges mértékben beszélő személy.

135/C. § (1) A kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban az elhelyezési feltételek keretében biztosítani kell

a) hálószobák, közös nappali szoba, konyha, illetve étkező, nemenkénti fürdőszoba, nemenkénti, a gyermekek kulturális szokásainak is megfelelő illemhelyek kialakítását,

b) a mindennapi életvitelhez szükséges, a gyermekek kulturális szokásaira is figyelemmel levő bútorokat, berendezési tárgyakat, eszközöket,

c) a gyermekekkel való kapcsolattartásra jogosult látogatók fogadására, illetve mentálhigiénés, terápiás foglalkozásokhoz alkalmas helyiséget,

d) a gyermekekkel foglalkozó nevelő, gyermekfelügyelő, ápoló, védőnő számára önálló helyiséget, ahol a gyermekekkel szükségessé váló egyéni beszélgetéseket lefolytathatja, adminisztrációs feladatait végezheti és éjszaka ott tartózkodhat,

e) a szabad levegőn való tartózkodáshoz, testmozgáshoz alkalmas területet.

(2) A testvéreket, valamint a kiskorú szülőt és gyermekét csak kivételesen indokolt esetben, az érintett gyermekek érdekében lehet elhelyezésük során egymástól elválasztani.

(3) Az ellátás szakmai létszámfeltételeit

a) kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon esetén az 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 2. pontja,

b) kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon esetén az 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 2/e) pontja,

c) a gyermekotthonhoz tartozóan bejegyzett ideiglenes befogadó férőhely esetén az 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 2/f) pontja

határozza meg.

135/D. § (1) Az ideiglenes befogadó férőhelyen elhelyezett kísérő nélküli kiskorú számára a gyermekotthon épületében és az ideiglenes befogadó férőhely épületében, épületrészében, helyszínén együttesen kell biztosítani a 135/A. §-ban meghatározott ellátást.

(2) Ideiglenes befogadó férőhely a gyermekotthonhoz tartozóan működtethető.

(3) Ideiglenes befogadó férőhelyen ellátást abban az esetben lehet az ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú számára biztosítani, ha a gyermekotthon épületében férőhely hiányában a kísérő nélküli kiskorú befogadása nem biztosítható. Ideiglenes férőhelyen helyezhető el a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú a nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban történő elhelyezéséig.

135/E. § (1) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az ország egész területén a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés nélkül, nem a gyermekotthonhoz tartozóan is létesíthet, illetve fenntarthat ideiglenes befogadó férőhelyet.

(2) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt létesített, illetve fenntartott ideiglenes befogadó férőhelyen a menekültként el nem ismert, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú számára az életkorának megfelelően

a) lakhatási lehetőséget,

b) tisztálkodási lehetőséget,

c) étkezést,

d) gondozást,

e) folyamatos felügyeletet,

f) szükség szerinti ruházatot, és

g) egészségügyi ellátást vagy az ahhoz való hozzáférést

kell biztosítani.

(3) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet miatt létesített, illetve fenntartott ideiglenes befogadó férőhelyen abban az esetben lehet ellátást biztosítani a menekültként el nem ismert, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú számára, ha a befogadása férőhely hiányában a gyermekotthon épületében és a 135/D. § (3) bekezdése szerinti ideiglenes befogadó férőhelyen nem biztosítható.

(4) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet megszüntetését követően haladéktalanul gondoskodni kell az ideiglenes befogadó férőhelyen elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak megfelelő gondozási helyen történő ellátásáról. Ennek érdekében az ideiglenes befogadó férőhely fenntartója, a gyermekvédelmi gyám és Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala együttműködik."

3. § Az NMr. a következő 142/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Az ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúakkal, valamint a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermekekkel kapcsolatos feladatellátás

142/A. § A 136/A-142. §-ban foglalt feladatokat

a) az engedélyes címe szerint illetékes szakszolgálat látja el a menekült státuszt nem kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú;

b) a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat látja el

ba) a menekült státuszt kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú, és

bb) a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátott fiatal felnőtt

tekintetében"

4. § Az NMr. III. Fejezet 6. Cím "A gyermekvédelmi gyám tevékenységéhez kapcsolódó feladatok" alcíme a következő 152/B. §-sal egészül ki:

"152/B. § (1) Az engedélyes címe szerint illetékes szakszolgálat látja el a menekült státuszt nem kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi gyámságával kapcsolatos feladatokat. (2) A fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat látja el

a) a menekült státuszt kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorú, és

b) a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermek

gyermekvédelmi gyámságával kapcsolatos feladatokat"

5. § Az NMr. a következő 173. és 174. §-sal egészül ki:

"173. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint illetékes szakszolgálat legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő harmincadik napon átadja a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak a menekült státuszt kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak, valamint a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermekek nála folyamatban lévő és lezárt ügyeinek iratanyagát.

174. § A Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint illetékes szakszolgálat és a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat együttesen, legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő harmincadik napon kezdeményezik a menekült státuszt kérelmező, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak, valamint a menekültként elismert, nevelésbe vett gyermekek gyermekvédelmi gyámjának felmentését és a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyám kirendelését."

6. § (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az NMr. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az NMr.

a) 40. § (1) bekezdés b) pontjában és 76. § (1) bekezdésében az "az energia- és tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban" szövegrész helyébe az "a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben" szöveg,

b) 75. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "teljes körű ellátás keretében" szövegrész helyébe a "teljes körű ellátás keretében - kivéve a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban és az ideiglenes befogadó férőhelyen történő elhelyezés esetében -" szöveg,

c) 109. § (1) bekezdés a) pontjában az "az otthont nyújtó ellátást" szövegrész helyébe a "- kivéve a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonban és az ideiglenes befogadó férőhelyen történő elhelyezés esetében - az otthont nyújtó ellátást" szöveg,

d) 124. § (4) bekezdésében a "WC helyiségekből" szövegrész helyébe az "illemhelyekből" szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 46/2015. (X. 12.) EMMI rendelethez

1. Az NMr. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 2. pontjában a "Gyermekotthon (max. 48 férőhely, max. 12 gyermek/csoport)" szövegrész helyébe a "Gyermekotthon és kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon [369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1.29.2.8.1. pontja] (max. 48 férőhely, max. 12 gyermek/csoport)" szöveg lép.

2. Az NMr. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 2/d) pontja helyébe a következő pont lép, egyidejűleg az 1. számú melléklet a következő 2/e) és 2/f) ponttal egészül ki:

(EllátásMunkakör/fő)
"2/d) Utógondozó otthonintézményvezető/szakmai vezető1 fő/intézmény
(max. 40 férőhely)
25 férőhelyignevelő2 fő/intézmény
gyermekvédelmi asszisztens1 fő
26-40 férőhelyignevelő4 fő/intézmény
gyermekvédelmi asszisztens1 fő
A 2, 2/a) és 2/c) pont szerintigyermekotthon-vezető1 fő
ellátásokban 40, illetvepszichológus1 fő
48 gyermekrenövendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi1 fő
ügyintéző
gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus1 fő
2/e) Kizárólag menekültként el nemgyermekotthon vezető1 fő/gyermekotthon
ismert, kísérő nélküli kiskorúakatpszichológus1 fő/gyermekotthon
ellátó gyermekotthon [369/2013.növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi
(X. 24.) Korm. rendeleti. mellékletügyintéző1 fő/gyermekotthon
3.1.29.2.8.2. pontja]orvosfenntartói döntés szerint
ápoló2 fő/gyermekotthon
védőnőfenntartói döntés szerint
lehetőség szerintnevelő1 fő
12 fős, de legfeljebb 24 fősgyermekvédelmi asszisztens1 fő
gyermekcsoportonkéntgyermekfelügyelő3 fő; 12 fősnél nagyobb létszámú
gyermekcsoport esetén: 4 fő
(ha a nevelők száma magasabb,
a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve
a gyermekfelügyelők száma csökkenthető,
ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá
nem kerül)
2/f) Gyermekotthonhoz tartozóannevelő1 fő
működtetett, menekültkéntgyermekvédelmi asszisztens1 fő
el nem ismert, ideiglenesgyermekfelügyelő3 fő; 12 fősnél nagyobb létszámú
hatállyal elhelyezett kísérőgyermekcsoport esetén: 4 fő
nélküli kiskorúak ideiglenesorvosfenntartói döntés szerint
befogadó férőhelyen történőápolófenntartói döntés szerint
ellátásának biztosítása esetébenvédőnőfenntartói döntés szerint"
a 2. pontban meghatározottakon
túl, továbbá lehetőség szerint
12 fős, de legfeljebb 24 fős
gyermekcsoportonként

2. melléklet a 46/2015. (X. 12.) EMMI rendelethez

Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím 2. pontja helyébe a következő pont lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"2. Gyermekotthonnevelőpedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy, pszichológus, mentálhigiénés szakember,
teológus, hittanár vagy hittantanár
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
óvodai dajka (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ)
pszichológus növendékügyi előadópszichológus, pszichiáter jogász,
igazgatásszervező, szociális szervező,
humánszervező, személyügyi szervező
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyógypedagógus fejlesztőgyógypedagógus
pedagógusfelsőfokú pedagógus végzettségű személy,
művészetterapeuta,
szociálpedagógus
ápolóápoló (OKJ)
csecsemő és gyermekápoló (OKJ)
okleveles ápoló (BSc)
okleveles ápoló (Msc)
védőnővédőnő
A 0-3 éves korosztály ellátásárakisgyermeknevelőbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő
nevelőpedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy"

3. melléklet a 46/2015. (X. 12.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Zsebpénz-nyilvántartás
1.A gyermek tartózkodási helye: ........................................................................................................................................
2.Csoportvezető nevelő/Nevelőszülő: ................................................................................................................................
3.Gyermek neve: ................................................................................................................................................................
4.Születési helye, ideje: ......................................................................................................................................................
5.Zsebpénz havi összege: .......................... Ft ...........év..............................hó..........napjától..........év............................hó
..........napjáig)
6.Kísérő nélküli kiskorú esetén a zsebpénz heti összege: .................................Ft (.......... év.............. hó ..........napjától
..........év ..............................hó ..........napjáig)
7.Felhasználás:
ABCDE
1.DátumBevétel (Ft)Kiadás (Ft)Egyenleg (Ft)Gyermek aláírása
2.
3.
4.
5.
6.

"

Tartalomjegyzék