Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2015. évi V. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 3. §-a a következő 1b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"1b. Betáplálási-kiadási pont: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó, a földgáztárolói engedélyes, a felhasználó vagy a földgáztermelő földgázrendszere közötti fizikai vagy egyesített csatlakozási pont, valamint a rendszer-összekötési pont, ide nem értve az összekapcsolási pontot."

(2) A GET. 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"3. Csatlakozási szerződés: a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó és a leendő felhasználó vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználó vagy a földgáztermelő szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozási jogát, az érintett csatlakozási ponton vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit."

(3) A GET. 3. § 9a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"9a. Egyensúlyozó platform: a 312/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom."

(4) A GET. 3. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"12. Elosztóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a gázátadó állomás kiadási pontja, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem elosztói betáplálási pontja, végpontja pedig a felhasználási hely telekhatára mint elosztói kiadási pont, ahol a földgáz a felhasználó részére átadása kerül."

(5) A GET. 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"16. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a gázmérőhely, a fogyasztói főcsap vagy a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó van, ide nem értve a közvetlen szállítóvezetéki felhasználó ellátását szolgáló gázátadó állomást."

(6) A GET. 3. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"27. Földgáz-nagykereskedelem: a III. Fejezet vonatkozásában az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedő a földgázt más földgázkereskedőnek értékesíti."

(7) A GET. 3. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"36. Gázév: a tárgyév október 1-jei gáznap kezdetétől a tárgyévet követő év szeptember 30-ai gáznap végéig terjedő időszak."

(8) A GET. 3. § 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"38. Gáznap: a 984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom."

(9) A GET. 3. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"39. Határkeresztező gázvezeték: olyan szállítóvezeték, amely Magyarország államhatárát keresztezi."

(10) A GET. 3. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"42. Kapacitás: a szállítóvezeték és az elosztóvezeték adott pontjának, a földgáztároló betáplálási-kiadási pontjának időegységre vonatkoztatott teljesítőképessége, valamint a földgáztároló tárolási képessége."

(11) A GET. 3. § 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"43. Kapacitáslekötési platform: olyan, interneten keresztül elérhető elektronikus felület, amelyen a rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitását kötheti le."

(12) A GET. 3. §-a a következő 44a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"44a. Kereskedési platform: a 312/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom."

(13) A GET. 3. § 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"49. Lekötött kapacitás: a betáplálási-kiadási pont, valamint a földgáztároló technikai kapacitásának az a része, amelyet adott kapacitáslekötési időszakra a rendszerhasználó rendszerhasználati szerződéssel leköt."

(14) A GET. 3. §-a a következő 49a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"49a. Másodlagos kapacitáskereskedelem: a lekötött, de fel nem használt kapacitás továbbértékesítése."

(15) A GET. 3. § 50-51. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

"50. Nominálás: a betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton betáplálni vagy vételezni tervezett földgázmennyiség gáznapra vagy gáznapon belüli időszakra történő megadása a lekötött kapacitásokra figyelemmel, a 312/2014/EU bizottsági rendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint.

50a. Összekapcsolási pont: az együttműködő földgázrendszeren belül, különböző szállítási rendszerüzemeltetők által üzemeltetett szállítóvezetékek közötti üzemeltetési határ.

51. Rendszerhasználati szerződés: a rendszerhasználó által a szállítási rendszerüzemeltetővel, a földgázelosztóval vagy a földgáztárolói engedélyessel az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, a kapacitáslekötési platform szabályzatában, valamint a rendszerüzemeltető működési engedélyében és üzletszabályzatában meghatározott tevékenységek végzésére és szolgáltatások biztosítására kötött szerződés."

(16) A GET. 3. §-a a következő 51a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"51a. Rendszerhasználó: az a felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő - beleértve a korlátozott földgázkereskedelmi engedélyest és az egyetemes szolgáltatót is -, illetve rendszerüzemeltető, aki rendszerhasználati szerződés alapján a földgázrendszer kapacitását leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy vételezésére igénybe veszi."

(17) A GET. 3. §-a a következő 52c. és 52d. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"52c. Rendszer-összekötésipont: a 984/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom. 52d. Rendszerösszekötő: olyan határkeresztező gázvezeték, amely kizárólag Magyarország együttműködő földgázrendszerét és más EU-tagállam földgázszállító hálózatát kapcsolja össze."

(18) A GET. 3. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"53. Szabad kapacitás: a betáplálási-kiadási pont, valamint a földgáztároló technikai kapacitásának rendszerhasználati szerződéssel le nem kötött, rendszerhasználók számára rendelkezésre álló része."

(19) A GET. 3. § 53b. és 54. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

"53b. Szállítási rendszerirányító: az együttműködő földgázrendszer e törvényben meghatározott képviseleti, irányítási és koordinációs feladatainak ellátására a Hivatal által kijelölt szállítási rendszerüzemeltető.

54. Szállítóvezeték: az a csővezeték a tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz továbbítása történik, és amelynek kezdőpontja a rendszer-összekötési pont, összekapcsolási pont, vagy a földgáztároló vagy a földgáztermelő üzem szállítói betáplálási pontja, végpontja pedig a rendszer-összekötési pont, összekapcsolási pont, a gázátadó állomás szállítói kiadási pontja, a szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó telekhatára vagy a földgáztároló szállítói kiadási pontja."

(20) A GET. 3. §-a a következő 55b-55c. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"55b. Tárolói év: a tárgyév április 1-jei gáznap kezdetétől a tárgyévet követő év március 31-ei gáznap végéig terjedő időszak.

55c. Technikai kapacitás: a rendszeregyensúly fenntartásának és a rendszerüzemeltetési követelményeknek a figyelembevételével meghatározott maximális, nem megszakítható kapacitás, amelyet a rendszerüzemeltető fel tud ajánlani a rendszerhasználónak."

(21) GET. 3. § 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"63. Újranominálás: a gáznapra vagy gáznapon belül egy meghatározott időszakra vonatkozó nominálásnak a 312/2014/EU bizottsági rendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása."

(22) A GET. 3. § 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"67. Vásárolt kapacitás: felhasználási helyen vagy szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén a szállítórendszer érintett kiadási pontján a felhasználó, vagy földgázszállító vagy földgázelosztó rendszer betáplálási pontján a földgáztermelő által megvásárolt vagy egyéb jogcímen, igazolt módon megszerzett kapacitás."

2. § A GET. 5. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában a földgázszállítás gyakorlásába beletartozik különösen:)

"j) a csatlakozó nemzetközi földgázrendszerek és a szállítóvezeték működésével összefüggő feladatok összehangolása."

3. § A GET. 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. § A szállítási rendszerüzemeltető hidraulikai egyensúly fenntartására köteles az általa üzemeltetett szállítóvezeték rendszeren, amelyhez napi egyensúlyozási feladatait

a) elsősorban a kereskedési platformról, annak hiányában az egyensúlyozó platformról vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek felhasználásával,

b) a saját rendelkezésében lévő, az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával,

c) a rendszerhasználók által a nominálás során rendelkezésére bocsátott források felhasználásával,

d) a rendszerhasználó újranominálásra kötelezésével, vagy

e) korlátozással végzi.

8. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető kereskedési platform hiányában a kereskedelmi egyensúly fenntartása érdekében újranominálási lehetőséget biztosít a rendszerhasználók részére a betáplálási-kiadási vagy összekapcsolási ponton.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető köteles biztosítani a rendszerhasználók számára a szállítóvezetéki betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásának lekötését a kapacitáslekötési platformon az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a kapacitáslekötési platform szabályzata szerint."

4. § A GET. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez szükséges földgáz adásvétele nem minősül az e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek.

(2) A napi kiegyensúlyozási díjat a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint meghatározott módszertan alapján kell kiszámítani. A módszertant a kereskedési platform szabályzata vagy - kereskedési platform hiányában -az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető a kereskedési platformon vagy az egyensúlyozó platformon tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó felé a kiegyensúlyozó földgáz biztosításához közvetlenül kapcsolódó, igazolt napi kiegyensúlyozási díjakat, a Hivatal elnökének rendelete alapján meghatározott pótdíjat és a kiegyensúlyozó földgáz adott platformon történő beszerzésével kapcsolatban felmerült indokolt költségeket felszámolja az üzletszabályzatban foglaltak szerint.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető köteles az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott olyan nyilvántartást vezetni, amely biztosítja a kiegyensúlyozó intézkedéseihez kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét."

5. § A GET. "Földgázszállítás" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető részt vesz a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti Földgázpiaci Szállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSOG) és az egyéb nemzetközi szervezeteknek a munkájában, amely részvétel során köteles képviselni az országos igényeket és fejlesztési terveket.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) a Hivatal felkérésére részt vesz a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,

b) figyelembe veszi a rendszer-összekötési pontokon jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, valamint a többirányú, valós forrásbetáplálási lehetőségeket, továbbá a regionális és közösségi szintű hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési tervben foglaltakat, és

c) tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket a földgázszállító rendszerek műszaki előírásainak változásairól annak érdekében, hogy a szállítóvezetékek, valamint a szállítóvezetékekhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése a gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, valamint az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képviselet keretében a szállítási rendszerüzemeltető a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált rendszer-összekötési pontokon megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. A megkötött megállapodásokról a szállítási rendszerüzemeltető az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatalt tájékoztatja."

6. § A GET. 12. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendszerirányítási tevékenység körében a szállítási rendszerirányító feladata:)

"c) az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű, valamint a szállítási rendszerüzemeltetők által összeállított, a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókra vonatkozó korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése,"

7. § A GET. 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő g) és h) pontokkal egészül ki:

(A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha:)

"f) a felhasználó nem rendelkezik hatályos földgáz-kereskedelmi szerződéssel,

g) a felhasználót ellátó rendszerhasználó vagy a saját jogon eljáró felhasználó nem rendelkezik hatályos szállítói vagy elosztói rendszerhasználati szerződéssel, vagy

h) a szállítási rendszerüzemeltető felfüggesztette a szállítói rendszerhasználati szerződések teljesítését a felhasználó vagy a felhasználót ellátó rendszerhasználó vonatkozásában."

8. § A GET. 27/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A földgáztároló engedélyes köteles tárolói évre, továbbá jogosult tárolói éven belüli kapacitáslekötési időszakra a földgáztároló mobilkapacitását, valamint be- és kitárolási kapacitását csomagként és egyedileg az üzletszabályzatában rögzített módon meghirdetni és biztosítani a rendszerhasználó számára a meghirdetett szolgáltatások közötti szabad termékválasztást.

(2) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt kapacitáslekötési időszakban a földgáztárolói szabad kapacitásokat értékesítésre - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - fel kell ajánlani. Új kapacitások esetében gázév közben is a kapacitáslekötési időszakban alkalmazott szabályok szerint kell eljárni."

9. § A GET. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki, és a § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Lekötött kapacitáson vagy másodlagos kapacitáskereskedelem keretében átvett kapacitáson harmadik személy javára lebonyolított rendszerhasználat - a (2) bekezdés szerinti eset kivételével - földgáz-kereskedelemnek minősül.

(2) Aki az együttműködő földgázrendszer szabad kapacitásait földgáz Magyarország területén történő átszállítására vagy bértárolására használja, földgáz-kereskedelmi engedély vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére nem köteles. Átszállítás esetén igazolni kell a szállítási rendszerüzemeltető felé, hogy a szállítás átszállításnak minősül, bértárolás esetén pedig a földgáztárolói engedélyes felé, hogy a tárolás bértárolásnak minősül. Az igazolás részletszabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. Az átszállíttatóra és a bértároltatóra a rendszerhasználóra vonatkozó előírások alkalmazandók."

10. § A GET. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően az érintett rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját, továbbá a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezi a rendszerhasználati szerződés megkötését vagy módosítását. A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig a rendszerhasználó részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a szállítási rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat és földgázelosztókat.

(5) Kereskedőváltás esetén az érintett földgázkereskedők az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint egyeztetnek a rendszerüzemeltetőkkel a felhasználó ellátása érdekében lekötött gázátadó állomási és elosztói kiadási ponti kapacitások földgázkereskedők közötti átadásának részletes feltételeiről. Az engedélyesek kötelesek az egyeztetéseket úgy lefolytatni, hogy a kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 30 napon belül megtörténjen. Az egyeztetések eredménytelensége esetén a felhasználó a Hivatalhoz fordulhat, és kezdeményezheti a kapacitásátadásról történő döntést. A Hivatal 15 napon belül dönt a kapacitáslekötésekről."

11. § A GET. 54. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték Magyarország államhatárán belüli szakaszán az együttműködő földgázrendszerrel való kapcsolódási pontjainak technikai és szabad kapacitását a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel közösen kell meghatározni.

(1a) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttműködő földgázrendszer kapcsolódási pontjait a két rendszer közötti rendszer-összekötési pontnak kell tekinteni. A lekötött, de fel nem használt kapacitás értékesítésére a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak irányadók."

12. § A GET. 71-77. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"71. § (1) A rendszerhasználó a szállítóvezetéki betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitását a kapacitáslekötési platformon kötheti le a kapacitáslekötési platform szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint.

(2) A rendszerhasználó a földgáztároló szabad kapacitását a földgáztárolói engedélyes informatikai platformján kötheti le a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott eljárásrend szerint.

(3) A rendszerhasználó a földgázelosztó rendszeren a felhasználási hely kapacitását kötheti le a földgázelosztó engedélyes üzletszabályzatában rögzített eljárásrend szerint.

(4) A szabad kapacitások lekötésének rendszerüzemeltetőkre vonatkozóan egységesített szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó szabad kapacitásait gázévre, gázév negyedévére, hónapjára, napjára és a felhasználási hely szabad kapacitásának kivételével gáznapon belül a gáznap hátralevő részére vonatkozóan, egész órában meghatározott időtartamokra ajánlja fel lekötésre.

(6) A szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást csak abban az esetben ajánlhat fel, amennyiben az adott betáplálási-kiadási ponton a nem megszakítható kapacitás kapacitástermékenként a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mértékben lekötésre került. Megszakítható kapacitás nem kínálható fel a felkínált nem megszakítható kapacitás terhére. A szállítási rendszerüzemeltető nem különíthet el nem megszakítható kapacitásként felkínálható kapacitást megszakítható kapacitásként való felkínálás céljából.

(7) A földgáztárolói engedélyes szabad kapacitásait tárolói évre és tárolói éven belüli, üzletszabályzatában meghatározott időszakra ajánlja fel lekötésre.

(8) A rendszer-összekötési pont, valamint a szállítóvezeték és a földgáztároló csatlakozási pontján a szállítói betáplálási-kiadási pont kapacitástermékeit a 984/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott aukciós naptár szerint, az egyéb betáplálási-kiadási pontok és a tároló szabad kapacitásait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben rögzített időpontokban kell lekötésre felajánlani.

(9) A határkeresztező gázvezetéknek valamely szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó betáplálási-kiadási pontjára - a (10) bekezdés szerinti kivétellel - a rendszer-összekötési pontra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(10) Valamely szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontja vonatkozásában a Hivatal elnöke rendeletben állapíthatja meg a rendszer-összekötési pontra vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályok alkalmazását.

72. § (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználó részére a rendszerhez való hozzáférést a kapacitáslekötéssel érintett időszakra rendszerhasználati szerződés alapján biztosítja.

(2) A rendszerhasználó a rendszerhasználati szerződés megkötését követően jogosult a betáplálási-kiadási pont vagy a földgáztároló lekötött kapacitásait, valamint az összekapcsolási pont technikai kapacitásait a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe venni. A rendszerhasználó köteles a lekötött kapacitás után a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjat megfizetni.

(3) Elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó részére az adott felhasználási helyen legfeljebb a felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéig köthető le kapacitás. A szállítóvezetékhez csatlakozó felhasználó részére az érintett gázátadó állomáson mint kiadási ponton legfeljebb a felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéig köthető le kapacitás.

(4) Ha a felhasználási hely vásárolt kapacitását vagy annak egy részét a rendszerhasználó a megelőző két egymást követő gázévben a gázátadó állomáson mint kiadási ponton vagy a felhasználási helyen mint az elosztó rendszer kiadási pontján nem kötötte le, és nem áll rendelkezésre szabad kapacitás, akkor a vásárolt, de le nem kötött kapacitás igénybevételére legkorábban - rendszerüzemeltetővel kötött eltérő megállapodás hiányában -az igénybejelentéstől számított második gázév első gáznapjától kerülhet sor. A rendszerhasználó igénybejelentését az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint - az adott felhasználóra vonatkozóan - a kapcsolódó rendszerüzemeltető tartja nyilván. A kapcsolódó rendszerüzemeltető az igénybejelentést a szállítási rendszerüzemeltetővel egyezteti.

(5) A felhasználási hely vásárolt kapacitását és a rendszerhasználó által lekötött kapacitást az a rendszerüzemeltető köteles nyilvántartani, amelynek szállító- vagy elosztóvezetékéhez a felhasználó csatlakozott és amelyen a rendszerhasználó kapacitást kötött le.

(6) A felhasználó kérésére a vásárolt kapacitásról, a lekötött kapacitásról, a felhasználói profilba történő besorolásról, továbbá a felhasználási hely - e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - jellemző adatairól a felhasználó csatlakozását biztosító rendszerüzemeltető köteles igazolást kiadni.

(7) A saját jogon eljáró felhasználó a betáplálási-kiadási ponton a saját földgáz felhasználása mértékéig kapacitást köthet le. Ha a felhasználó ezen kapacitáslekötési jogát átadta a földgázkereskedő részére, akkor a felhasználó rendszerhasználati szerződés megkötésére, valamint a betáplálási-kiadási ponton kapacitás lekötésére nem jogosult.

(8) Ha a felhasználót földgázkereskedő látja el, a felhasználó a földgáz-kereskedelmi szerződésben a szerződés időtartamára köteles átengedni a felhasználási helyre vonatkozó felhasználói kapacitáslekötési jogát a földgázkereskedő részére, legfeljebb a vásárolt kapacitás (3) és (4) bekezdés szerinti mértékéig. Ha a felhasználó több földgázkereskedővel köt földgáz-kereskedelmi szerződést, a földgázkereskedőknek átengedett kapacitások együttes összege nem haladhatja meg a vásárolt kapacitások (3) és (4) bekezdés szerinti mértékét.

(9) Ha a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerződése a gázév zárónapján szűnik meg, a felhasználó ettől kezdődően rendelkezhet a kapacitáslekötési jogával, ha a gázév közben szűnik meg, akkor e naptól rendelkezhet a lekötött kapacitásával.

(10) Ha a felhasználó felhagy a földgázfelhasználó tevékenységével, akkor a földgázkereskedő legkésőbb a felmondás kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles az érintett rendszerüzemeltetőt tájékoztatni a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződésének megszűnéséről.

(11) Ha a Hivatal elnökének rendelete szerinti kapacitásdíjas felhasználó felhagy földgázfelhasználói tevékenységével, akkor köteles a földgázkereskedő részére a szerződéses időszak végéig a kereskedelmi szerződésben rögzített lekötött kapacitásoknak megfelelő rendszerhasználati díjakat egy összegben megfizetni. A földgázkereskedő köteles a rendszerhasználati díjakat a lekötési időszakból hátralévő időszakra vonatkozóan megfizetni a rendszerüzemeltető részére.

(12) A (11) bekezdés szerinti kapacitásdíjas felhasználó esetében az érintett rendszerüzemeltető jogosult a bejelentés tudomásulvételét és a rendszerhasználati szerződés módosítását megtagadni, ha a földgázkereskedő nem biztosítja a kapacitáslekötés szerződéses időszak végéig fennmaradó díjainak megfizetését.

(13) A rendszerhasználó felhasználói kapacitáslekötési jog megszerzése nélkül jogosult lekötni - a gázátadó állomáson mint kiadási ponton és a felhasználási helyen kívül - a betáplálási-kiadási pontok és a földgáztároló szabad kapacitásait.

(14) A rendszerhasználó felhasználói kapacitáslekötési jog megszerzése nélkül jogosult a rendszer-összekötési ponton kapacitást lekötni a kapacitáslekötési platformon keresztül a 984/2013/EU bizottsági rendeletben megfogalmazott előírások szerint az e törvényben és az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. A rendszer-összekötési pont tekintetében a 984/2013/EU bizottsági rendelet szerinti kapacitásaukción a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott kiinduló ár alkalmazandó.

(15) Az összekapcsolási pont nem minősül betáplálási-kiadási pontnak, azon kapacitás nem köthető le. Az összekapcsolási pontra vonatkozóan a szállítási rendszerüzemeltetők egymással együttműködési megállapodásban szabályozzák a feladataikat és vállalnak kötelezettséget a földgázellátás megfelelő és folyamatos biztosítására, amelynek részletszabályait e törvény és az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(16) A földgáztermelő a betáplálási-kiadási ponton jogosult az általa termelt földgáz értékesítése érdekében kapacitást lekötni, amelyre a kapacitáslekötés és a rendszerhez való hozzáférés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

73. § (1) A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton, a földgáztárolóban rendszerhasználati szerződéssel lekötött kapacitását - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - másodlagos kapacitáskereskedelemben továbbértékesítheti. A létrejött másodlagos kapacitáskereskedelmi tranzakcióról az érintett rendszerhasználó köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A továbbértékesítés szabályait az e törvény és az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

(2) A 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti szerződéses szűkület esetén a szállítási rendszerüzemeltető köteles, a földgáztárolói engedélyes jogosult a betáplálási-kiadási ponton rendszerhasználati szerződéssel lekötött, de nominálással le nem fedett kapacitásokat a következő gáznapra, valamint gáznapon belül a fennmaradó időszakra megszakítható kapacitásként értékesítésre felajánlani - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon - a rendszerhasználó számára. E rendelkezés nem alkalmazható a biztonsági készletezés céljából lekötött kapacitásokra.

(3) A rendszerhasználó által tovább nem értékesített kapacitás rendszerüzemeltető általi, kapacitáslekötési platformon történő értékesítésének az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint kapacitáslekötési platform szabályzatban meghatározott rendjét a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete figyelembevételével kell kialakítani.

74. § (1) A rendszerhasználó az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott nominálási és allokációs szabályok szerint köteles eljárni. A rendszerhasználó által a betáplálási-kiadási ponton és a földgáztárolóban lekötött kapacitás mértékéig a rendszerüzemeltető köteles a nominálási és az allokációs szabályok szerint a rendszerhez való hozzáférést biztosítani a lekötött kapacitással rendelkező rendszerhasználók részére.

(2) A földgáztárolói verseny elősegítése érdekében az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a Hivatal a földgáztárolói engedélyes számára a 103. § (2) bekezdése szerinti legmagasabb hatósági áron történő szabályozott hozzáférés-biztosítási kötelezettség alól felmentést adhat. A földgáztároló engedélyes a tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés biztosítása során a felmentés rendelkezései, valamint az üzletszabályzatában meghatározott eljárásrend és feltételek szerint köteles együttműködni a rendszerhez való hozzáférést igénylő rendszerhasználóval.

75. § A szabad kapacitás közzétételének szabályait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

76. § (1) A rendszerüzemeltető a lekötött kapacitást a Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak szerint - a (2) és (3) bekezdések szerinti kivétellel - rendszerhasználati díj ellenében rendelkezésre bocsátja.

(2) Kapacitáslekötési platformon történő kapacitáslekötés esetén a rendszerhasználati díj a kiinduló ár. Kapacitáslekötési platformon történő kapacitáslekötés esetén a lekötött kapacitást az aukciós felárral növelt díj ellenében kell rendelkezésre bocsátani.

(3) Aukció útján történt földgáztárolói kapacitáslekötés esetén a lekötött kapacitást aukciós díj ellenében kell rendelkezésre bocsátani.

(4) A rendszerhez való hozzáférés feltételei nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét, nem adhatnak alapot visszaélésre, nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, továbbá nem veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és minőségét.

(5) A rendszerüzemeltetők kötelesek az üzemeltetésükben álló földgázrendszerek betáplálási-kiadási pontjain rendelkezésre álló szabad kapacitásról - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban és a kapacitáslekötési platform szabályzatában meghatározott gázforgalmazási feltételek figyelembevételével - egymással egyeztetni és az egyeztetett szabad kapacitásokat közzétenni.

77. § (1) A rendszerüzemeltető az üzemeltetésében lévő szállító-, elosztóvezeték vagy földgáztároló esetében a kapacitáslekötést kizárólag akkor tagadhatja meg, ha

a) a rendszerhasználó nem biztosította az e törvényben, más jogszabályban vagy az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt feltételeket és garanciákat, vagy

b) a hozzáférés biztosítása veszélyeztetné az életet vagy a vagyonbiztonságot.

(2) A rendszerüzemeltető az üzemeltetésében lévő szállító-, elosztóvezetékhez vagy a földgáztárolóhoz való hozzáférést kizárólag akkor függesztheti fel, ha

a) a szállítási rendszerirányító korlátozó intézkedést rendel el,

b) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz minősége az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt követelményeknek nem felelne meg,

c) a rendszer-összekötési ponton a kapcsolódó rendszerüzemeltető megtagadta a földgáz átvételét,

d) a rendszerhasználó nem biztosítja folyamatosan az e törvényben, más jogszabályban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában előírt feltételeket és garanciákat,

e) a rendszerhasználó nem fizette meg a rendszerhasználati díjat, a pótdíjat vagy az egyéb szerződéses díjat,

f) a hozzáférés teljesítése veszélyeztetné az életet vagy a vagyonbiztonságot,

g) a rendszerhasználó a felhasználó szerződésszegése miatt az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon azt kérte, vagy

h) a rendszerhasználó nem adott szerződéses biztosítékot vagy a szerződéses biztosítékot nem töltötte fel.

(3) A rendszerhez való hozzáférés megtagadását vagy felfüggesztését a rendszerüzemeltető köteles indokolni.

(4) A rendszerüzemeltető a hozzáférés megtagadását 3 munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal a bejelentést a kézhezvételtől számított 15 napon belül kivizsgálja és dönt a hozzáférés megtagadásának jogszerűségéről.

(5) A rendszerhez való hozzáférés felfüggesztését a (2) bekezdés g) pontja szerinti esetben a felhasználó is bejelentheti a Hivatalnak. A bejelentéssel kapcsolatban a Hivatal a (4) bekezdés szerint jár el.

(6) Ha a rendszerhez való hozzáférés megtagadása vagy felfüggesztése jogszerűtlen volt, a Hivatal az e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza, egyben kötelezi a rendszerüzemeltetőt a hozzáférés lehető legrövidebb időn belül történő biztosítására. A hozzáférést jogszabályban meghatározottak szerint vissza kell állítani abban az esetben is, ha a megtagadás vagy felfüggesztés feltételei már nem állnak fenn."

13. § A GET. 83. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás-igénybevételi korlát miatt olyan, előre nem tervezett rendszerhasználói kapacitásigény jelentkezik, amely a szállítórendszer tekintetében kizárólag gázátadó állomás bővítését vagy átalakítását igényli, akkor az a 10 éves fejlesztési tervben történő szerepeltetése nélkül is megvalósítható."

14. § (1) A GET. 91. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kereskedelmi egyensúly 312/2014/EU bizottsági rendeletben, e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendeletben, valamint Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon történő helyreállításának elmulasztása esetén a rendszerhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a mulasztása következtében az egyensúlyi eltérés miatt felmerültek."

(2) A GET. 91. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly biztosításához saját egyensúlyozó eszközöket, a kereskedési platformról, az egyensúlyozó platformról és a szervezett földgázpiacról beszerzett vagy ott értékesített földgázmennyiségeket, továbbá más, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott, átlátható módon beszerzett rendszeregyensúlyozási szolgáltatásokat vehet igénybe, valamint újranominálással vagy korlátozással élhet az egyensúly fenntartásához szükséges mértékig."

15. § A GET. 91/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91/A. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető vagy a szervezett földgázpiaci engedélyes kereskedési platformot működtethet a Hivatal által jóváhagyott kereskedési platform szabályzat szerint.

(2) A kereskedési platformon az ügyletek pénzügyi elszámolását törvényben meghatározott, a kereskedési platformot működtető által kiírt pályázaton nyertes központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet végzi.

(3) A kereskedési platformon ügyletet kizárólag a kereskedési platformon tagsággal rendelkezők köthetnek. A kereskedési platform tagja lehet

a) a földgázkereskedő,

b) a saját jogon eljáró felhasználó,

c) a földgáztermelő,

d) a szállítási rendszerüzemeltető,

e) a földgáztárolói engedélyes,

f) a földgázelosztó,

g) az együttműködő földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó, külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltető,

h) az átszállítást végző és

i) a bértároltató,

ha megfelel a kereskedési platform szabályzatában meghatározott követelményeknek.

(4) Az adatforgalmi és informatikai rendszert az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel. A működés feltételeit, valamint az adásvételi ügyletben résztvevők jogait és kötelezettségeit az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a kereskedési platform szabályzata tartalmazza. A kereskedési platformot működtető köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A kereskedési platformi tevékenységnek a piaci szereplők számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell lennie, továbbá elő kell segítenie a napi egyensúlyozási feladatok hatékony végrehajtását.

(5) A kereskedési platformhoz történő hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplő a szállítási rendszerüzemeltetővel, az ügyletek pénzügyi elszámolására központi szerződő féllel vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szerződést köt. A piaci szereplők közötti adásvétel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közbeiktatásával, az eladó és a vevő közötti anonimitás elve alapján, szabványosított ügyletek formájában történik.

(6) A kereskedési platformot működtető köteles együttműködni a szervezett földgázpiaci engedélyessel.

(7) A kereskedési platformot működtető köteles a napi gázforgalmazásra, azon belül az egyensúlyozásra vonatkozó európai uniós előírások változása esetén megfelelően módosítani a kereskedési platform informatikai, működési feltételeit és szabályzatát.

(8) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén a szállítási rendszerüzemeltető javaslatot tesz a Hivatalnak a kereskedési platformon, valamint a szervezett piacon történő kereskedés felfüggesztésére.

(9) A kereskedési platformot működtető köteles biztosítani a rendszerhasználók számára a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz kereskedelmének, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelemnek a lehetőségét a kereskedési platform szabályzata szerint.

(10) A 312/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott egyensúlyozó platformra a (2)-(9) bekezdésben foglalt előírásokat megfelelően kell alkalmazni.

(11) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett egyensúlyozó platform működtetésének díját a szállítási rendszerhasználati díj tartalmazza."

16. § A GET. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92. § (1) A rendszerhasználó köteles a gáznapi földgázforgalmának biztosítása érdekében az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően nominálni és újranominálni.

(2) A földgáztárolói engedélyes vonatkozásában a gáznapon belüli újranominálás az üzletszabályzatában meghatározott technikai kapacitáskorlátok figyelembevételével, a gáznap hátralévő időszakára vonatkozóan egyenletesen történhet.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles az Üzemi és Kereskedelemi Szabályzatban meghatározott módon meghatározni az egyes rendszerhasználók egyensúlyi pozícióját és erről őket tájékoztatni. Ha az egyensúlyi pozícióról, valamint ennek napon belüli meghatározásához szükséges gázfelhasználási és gázforgalmazási adatokról a rendszerhasználó nem kap tájékoztatást vagy hibás tájékoztatást kap, az ezt okozó rendszerüzemeltető köteles megtéríteni a rendszerhasználónak az ebből származó igazolt kárát.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a felhasználási helyre rendszerhasználati szerződéssel rendelkező rendszerhasználó részére a távadatátvitelre alkalmas berendezéssel ellátott fogyasztásmérő berendezésből származó, órai mért és az adott gáznap kezdetétől göngyölített gázmennyiségre vonatkozó adatokat a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban - az Üzemi és Kereskedelemi Szabályzatban előírtak szerint - díjmentesen megküldeni."

17. § A GET. 93. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási feladatai a következők:)

"e) a 312/2014/EU bizottsági rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatás a rendszerhasználók részére."

18. § A GET. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"94. § (1) A földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes egyensúlyozási feladatai a következők:

a) az operatív beavatkozások saját rendszerükön történő végrehajtása, valamint a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban adatszolgáltatás a szállítási rendszerüzemeltető számára a rendszerhasználók tényleges egyensúlyi pozícióinak meghatározásához rendszerhasználókra összesítetten a gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a földgáztároló betáplálási és kiadási pontjára vonatkozóan,

b) földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító által elrendelt, fogyasztást érintő intézkedések végrehajtása,

c) a 312/2014/EU bizottsági rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatás az egyes rendszerhasználók és szállítási rendszerüzemeltető részére,

d) a csatlakozó rendszerüzemeltetők tájékoztatása az egyensúlyt befolyásoló körülményekről.

(2) A földgázelosztó azon felhasználási helyek esetében, ahol a fogyasztásmérő berendezés nem rendelkezik távadatátvitelre alkalmas berendezéssel, köteles a rendszerhasználó részére és rendszerhasználónként a szállítási rendszerüzemeltető részére gázátadó állomásokra vonatkozóan a 312/2014/EU bizottsági rendelet figyelembevételével az Üzemi és Kereskedelemi Szabályzatban előírtak szerint meghatározott, az egyensúlytartáshoz szükséges gázmennyiségi adatokat a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban díjmentesen eljuttatni."

19. §

20. § A GET. 133/A. §-a a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)

"5. a rendszeregyensúlyozásra vonatkozó módszertant, részletszabályokat, különös tekintettel a rendszerüzemeltetői adatszolgáltatásokra, kiegyensúlyozási szolgáltatásokra, operatív egyensúlytartásra, napon belüli kötelezettségekre, vezetékkészletből nyújtott rugalmassági szolgáltatásra vonatkozóan,

6. a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát a harmadik országok felől való betáplálási pontokra és a harmadik országok felé való kiadási pontokra."

21. § (1) A GET. a következő 134/B. §-sal egészül ki:

"134/B. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény (a továbbiakban: Mód. 6. törvény) hatálybalépését megelőzően a szállítási rendszerüzemeltetőhöz, valamint a földgázelosztóhoz beadott éves kapacitásigényeket és az ezen kapacitásigények alapján lefolytatott eljárások eredményét érvénytelennek kell tekinteni.

(2) A rendszerhasználónak a földgáztároló szabad kapacitásait tárolói éves időtartamra legkésőbb 2015. március 31-ig kell lekötni."

(2) A GET. 134/B. §-a a következő (3)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A földgázszállító rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontján az éves időszakra vonatkozó kapacitástermék kiosztását a 2015. október 1-jén kezdődő gázévre 2015. május 11-én köteles a szállítási rendszerüzemeltető lebonyolítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti kapacitásaukción a rendszerhasználók által a 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-áig tartó gázévre vonatkozóan megszerzett kapacitás mértéke a 2015. év július, augusztus és szeptember hónapjára (a továbbiakban e § alkalmazásában: átmeneti időszak) is vonatkozik.

(5) A 2015. július 1-jétől 2016. szeptember 30-áig tartó - 15 hónapos - időszakra vonatkozóan 2015. május 11-én kell lekötni a földgázelosztó rendszer betáplálási-kiadási pontjának kapacitását az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

(6) Az átmeneti időszakra vonatkozóan a havi és napi kapacitáslekötés részletszabályait az e törvény végrehajtásáráról szóló kormányrendelet, a Hivatal elnökének rendelete, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti időpontig az érintett szállítási rendszerüzemeltetők nem állapodtak meg a rendszer-összekötési pont kapcsolt kapacitásának kialakítása érdekében meghozandó intézkedésekről és nem kerül meghatározásra a kapacitásértékesítés során közösen, kapcsolt termékként felajánlott kapacitásmennyiség, úgy a (3) bekezdés szerinti, a rendszer-összekötési pontra vonatkozó kapacitásaukción a szállítási rendszerüzemeltető kizárólag a soron következő gázévre értékesíthet éves kapacitásterméket.

(8) A kapacitáslekötés a földgázszállító rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontján a kapacitáslekötési platformon történik az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a kapacitáslekötési platform szabályzatban foglaltaknak megfelelően."

22. § A GET. 143. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"143. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a kapacitáslekötési platform szabályzatát a Mód. 6. törvény hatálybalépését követő napon köteles benyújtani jóváhagyásra a Hivatalhoz. A szabályzat tervezetét a szállítási rendszerüzemeltető köteles honlapján tájékoztató jelleggel közzétenni.

(2) A Hivatal az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat Mód. 6. törvény miatt szükséges módosítását a 110. § (4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően hivatalból végzi."

23. § A GET. 159. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ez a törvény a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(7) Ez a törvény a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

24. § A GET.

1. 3. § 5. pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

2. 3. § 10. pontjában az "az összekapcsolt" szövegrész helyébe az "a rendszer-összekötési pontokkal határolt, összekapcsolt" szöveg,

3. 3. § 15. pontjában a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

4. 4. § (2) bekezdés f) pontjában az "az egyensúlyozó platformmal, valamint a szervezett földgázpiaccal" szövegrész helyébe "a kereskedési platform vagy az egyensúlyozó platform, valamint a szervezett földgázpiaci engedélyes adatforgalmi és informatikai rendszerével" szöveg,

5. 12. §-ában a "szállítási rendszerirányító" szövegrész helyébe a "rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető" szöveg,

6. 31/B. § (1) bekezdés a) pontjában a "71. § (4)" szövegrész helyébe a "72. § (6)" szöveg,

7. 36. § (1) bekezdés l) pontjában a "kapacitáslekötési" szövegrész helyébe a "rendszerhasználati" szöveg,

8. 46. § (2) bekezdésében az "az egyensúlyozó platform" szövegrész helyébe az "a kereskedési platform vagy egyensúlyozó platform" szöveg,

9. 46. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "szervezet" szövegrész helyébe a "szervezett" szöveg,

10. 83. § (2) bekezdésében, 121/I. § (1) bekezdés e) pontjában és 130. § b) pontjában a "715/2009/EK" szövegrész helyébe a "715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi" szöveg,

11. 62. § (4) bekezdésében a "nyilvántartott" szövegrészek helyébe a "vásárolt" szöveg,

12. 67. § (5) bekezdésében az "az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza" szövegrész helyébe az "az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza" szöveg,

13. 69. §-ában a "földgázszállítónál" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltetőnél" szöveg, a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg,

14. 79. §-ában az "A hozzáférésre" szövegrész helyébe az "A betáplálási-kiadási pontokhoz való hozzáférésre" szöveg,

15. 79. §-ában a "76. § (3)" szövegrész helyébe a "76. § (5)" szöveg,

16. 81. § (2) bekezdés d) pontjában a "határkeresztező földgázforgalomra vonatkozó" szövegrész helyébe a "rendszer-összekötési pontokra vonatkozó földgázforgalmi" szöveg,

17. 96. § (6) bekezdésében és a 96. § (6a) bekezdésében a "rendszerirányítónak" szövegrész helyébe a "rendszerüzemeltetőnek" szöveg,

18. 97/B. § (2) bekezdésében az "a Hivatal határozatban" szövegrész helyébe az "a miniszter rendeletben" szöveg,

19. 99. § (2) bekezdésében az "átadás-átvételi" szövegrész helyébe a "betáplálási-kiadási, valamint összekapcsolási ponti" szöveg,

20. 99. § (4) bekezdésében és a 99. § (5) bekezdésében a "földgázszállító" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető" szöveg,

21. 100. § (3a) bekezdés b) pontjában a "rendszerirányító" szövegrész helyébe a "rendszerüzemeltető" szöveg,

22. 127. § b) pontjában az "az egyensúlyozó platform szabályzatát " szövegrész helyébe az "a kereskedési platform szabályzatát, az egyensúlyozó platform szabályzatát, a kapacitáslekötési platform szabályzatát" szöveg,

23. 127. § r) pontjában az "az egyensúlyozó platformon" szövegrész helyébe az "a kereskedési platformon, az egyensúlyozó platformon, valamint a szervezett földgázpiacon" szöveg,

24. 127. § z) pontjában a "határkeresztező vezetéken" szövegrész helyébe a "határkeresztező gázvezetéken" szöveg,

25. 128. § (3) bekezdésében a "715/2009/EK" szövegrészek helyébe a "715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi" szöveg,

26. 132. § 16. pontjában a "napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac" szövegrész helyébe a "kereskedési platform, egyensúlyozó platform és a kapacitáslekötési platform" szöveg,

27. 132. § 31. pontjában az "átadás-átvételi" szövegrész helyébe a "betáplálási-kiadási ponti" szöveg

lép.

25. § (1) Hatályát veszti a GET.

a) 3. § 10. pontjában a "közvetlenül" szövegrész,

b) 3. § 22a. pontja,

c) 12. § e) pontja,

d) 13. §-a,

e) 30. §-a,

f) 36. § (1) bekezdés p) pontjában az " , a nyilvántartott" szövegrész,

g) 62. § (3) bekezdésében a "csatlakozási szerződéssel megszerzett" szövegrész,

h) 70/A. §-a,

i) 80. §-a,

j) 133. § (1) bekezdés 1. pontja.

(2)

26. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-18. §, a 20. §, a 21. § (2) bekezdése, a 23. és 24. §, a 25. § (1) bekezdése és a 27. § 2015. április 16-án lép hatályba.

(3) A 19. § és a 25. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

27. § Ez a törvény

a) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet, és

b) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke