60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy - ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt;

2. mozgásában korlátozott személy: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján parkolási igazolvánnyal rendelkező személy;

3. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozó;

4. útdíjrendelet: az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet;

5. útdíjfizetési kompenzáció: a jogosult által az útdíjrendelet szerinti D2 díjkategória alapján megfizetett úthasználati díj e rendeletben meghatározott részének a jogosultság igazolását követően a jogosult részére utólagos kifizetés formájában történő visszatérítése.

2. § (1) E rendelet alapján útdíjfizetési kompenzációra jogosult az útdíjrendelet szerinti D2 díjkategóriába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, ha e rendelet alapján

a) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személynek,

b) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának,

c) mozgásában korlátozott személynek vagy

d) mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának minősül

[az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: jogosult].

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a D2 díjkategória alapján fizetendő használati díj megfizetésekor kell fennállnia.

(3) A jogosult

a) azonos időszakra csak egy forgalmi rendszám után, és

b) csak a tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsira tekintettel

vehet igénybe útdíjfizetési kompenzációt.

3. § (1) Az útdíjfizetési kompenzációt a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, vagy személyesen kormányablaknál vagy okmányirodánál lehet kérelmezni (a továbbiakban: kérelem).

(2) A kérelmet

a) a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy az 1. mellékletben,

b) a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy hozzátartozója a 2. mellékletben,

c) a mozgásában korlátozott személy a 3. mellékletben,

d) a mozgásában korlátozott személy hozzátartozója a 4. mellékletben

meghatározott adattartalommal nyújtja be.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolatát. Mobiltelefon útján - rövid szöveges üzenettel - történő vásárlás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján kitöltött, az 5. mellékletben meghatározott nyilatkozatot kell mellékelni.

4. § (1) A benyújtott kérelmet a benyújtást követő 3 munkanapon belül a jogosult lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal) kell továbbítani.

(2) A kérelemről a fővárosi és megyei kormányhivatal dönt. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartása a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy tekintetében a családi pótlékra vonatkozóan nem tartalmaz adatot, a kormányhivatal a családi pótlékra való jogosultság igazolása céljából megkeresi az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot.

(3) A 3. § (3) bekezdésben meghatározott értesítés, ellenőrző szelvény vagy az 5. melléklet szerinti nyilatkozat hiányában, vagy az 5. melléklet szerinti nyilatkozat hiányos adattartalommal történő benyújtása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal megkeresi a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.), amely a gépjármű államjelzése, forgalmi rendszáma és a jogosult által megjelölt időszak vonatkozásában a megkeresés beérkezését követő 10 munkanapon belül igazolja, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelően a jogosultság megváltásra került. Amennyiben a kérelemben foglaltaknak megfelelő jogosultság nincs a NÚSZ Zrt. által nyilvántartva, a kérelmet el kell utasítani.

5. § Az e rendelet szerinti eljárásban a fellebbezés elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogosult.

6. § (1) A Magyar Államkincstár - az útdíjfizetési kompenzáció folyósítása érdekében - a fővárosi és megyei kormányhivatal részére elkülönített számlát vezet.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az útdíjizetési kompenzációt megállapító döntéseket - a tárgyhót követő hónap 10-éig - összesítve továbbítja a Magyar Államkincstárnak.

(3) Az útdíjizetési kompenzáció mértéke az útdíjrendeletben meghatározott, ugyanazon heti, havi és megyei úthasználati jogosultság tekintetében a D2 és D1 díjkategória alapján fizetendő használati díjak különbözete.

(4) A (2) bekezdés szerinti összesítés alapján a Magyar Államkincstár a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönített számláján rendelkezésre bocsájtja az útdíjfizetési kompenzáció összegét.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem elfogadása esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül gondoskodik az útdíjfizetési kompenzáció kifizetéséről.

2. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az útdíjizetési kompenzációt 2016. január 31-éig - a 2015. január 1. és 2016. január 31. között megváltott úthasználati jogosultság tekintetében - lehet kérelmezni.

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a 4/B. §-t követően a következő alcímmel és 4/C. §-sal egészül ki:

"A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció megállapítása tekintetében eljáró másodfokú hatóság kijelölése

4/C. § (1) A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjizetési kompenzáció megállapítása érdekében indított eljárásban másodfokú hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Központ jár el."

4. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 142. ponttal egészül ki:

"142. Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy esetén)
1. A kérelmező személy adatai:
Családi és utóneve:......................................................................................................................................................
Születési neve:.............................................................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..........................................................................................................................................
Lakcíme:...........irányítószám..................................település.........................utca/út/tér........házszám.....lépcsőház......
emelet,........ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):..................................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni):................................................................................................
2. A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem:...........................................................
3. Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama:...............................................................................
4. Nyilatkozat
Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
□ postai úton kérem.
□ bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve:.........Számlaszám:.......................................................................
Hozzájárulok, hogy a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze,
valamint ahhoz, hogy a nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az adatot kezelő Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot és Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:......................év...........................hó...........nap
………………………………………
a kérelmező aláírása
………………………………………
a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása1
___________________________________
1 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

2. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy hozzátartozója esetén)
1. A kérelmező személy adatai:
Családi és utóneve:...................................................................................................................................................
Születési neve:..........................................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................................................................................
Lakcíme:...........irányítószám..............................település..........................utca/út/tér...........házszám........lépcsőház
......emelet,........ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni):.............................................................................................
2. A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy adatai, akire tekintettel a kompenzációt igénylem:
Családi és utóneve: ..................................................................................................................................................
Születési neve:..........................................................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................................................................................
Lakcíme: ........... irányítószám ............................. település ....................utca/út/tér .............házszám ..... lépcsőház
......emelet,........ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):...............................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ............................................................................................
3. A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem:........................................................
4. Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama: ...........................................................................
5. Nyilatkozat
Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
□ postai úton kérem.
□ bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve:..........................Számlaszám:.............................................................................................
Hozzájárulok, hogy a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze,
valamint ahhoz, hogy a nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az adatot kezelő Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot és Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a 2. pontban
meghatározott személlyel azonos lakcímen élek, és az alábbi kapcsolatban állok (a megfelelő rész aláhúzandó):
- házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- vagy
nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, vagy
testvér házastársa.
Dátum:......................év...........................hó...........nap
………………………………………
a kérelmező aláírása
………………………………………
a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása2
____________________________
2 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

3. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(mozgásában korlátozott személy esetén)
1. A kérelmező személyi adatai:
Családi és utóneve:...................................................................................................................................................
Születési neve:..........................................................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................................................................................
Lakcíme:................irányítószám...................................település.....................................utca/út/tér........házszám.....
lépcsőház......emelet,........ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni):.............................................................................................
2. A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem:........................................................
3. Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama:............................................................................
4. A parkolási igazolvány száma:.............................................................................................................................
5. Nyilatkozat
Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
□ postai úton kérem.
□ bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve: .....................................................Számlaszám: ................................................................
Hozzájárulok, hogy a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze, valamint
ahhoz, hogy a nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az adatot kezelő Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:......................év...........................hó...........nap
………………………………………
a kérelmező aláírása
………………………………………
a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása3
_____________________
3 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

4. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(mozgásában korlátozott személy hozzátartozója esetén)
1. A kérelmező személyi adatai:
Családi és utóneve: .....................................................................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................................................
Lakcíme: .................irányítószám ..................................... település ...................................................utca/út/tér ........
házszám.............lépcsőház......emelet,........ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ...............................................................................................
2. A mozgásában korlátozott személy adatai:
Családi és utóneve: .....................................................................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................................................
Lakcíme: ................irányítószám ..................................... település .........................utca/út/tér ........házszám .............
lépcsőház......emelet,........ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ...............................................................................................
3. A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem:...........................................................
4. Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama: ..............................................................................
5. A parkolási igazolvány száma: ................................................................................................................................
6. Nyilatkozat
Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
□ postai úton kérem.
□ bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve: .............................................................Számlaszám: ...........................................................
Hozzájárulok, hogy a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze, valamint
ahhoz, hogy a nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az adatot kezelő Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek, a 2. pontban meghatározott személlyel azonos lakcímen élek, és az alábbi
kapcsolatban állok (a megfelelő rész aláhúzandó):
- házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- vagy
nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, vagy
testvér házastársa.
Dátum:......................év...........................hó...........nap
………………………………………
a kérelmező aláírása
………………………………………
a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása4
_____________________________
4 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

5. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat az úthasználati jogosultság mobiltelefonnal történő vásárlását nyugtázó értesítés
adattartalmáról
Alulírott ............................................................................................................................................................
anyja neve:.........................................................................................................................................................
születési helye, ideje:.........................................................................................................................................
nyilatkozom, hogy a mobiltelefonnal - rövid szöveges üzenettel - történő vásárlást nyugtázó értesítés az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) forgalmi rendszám, felségjel:..........................................................................................................................
b) díjkategória, érvényességi időtartam: ............................................................................................................
c) a jogosultság érvényességének záró időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékekkel megadva:
..........................................................................................................................................................................
d) a jogosultság egyedi azonosító száma: ..........................................................................................................


Dátum: ......................év ...........................hó ...........nap
………………………………………
a kérelmező aláírása
………………………………………
a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása5
_____________________
5 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Tartalomjegyzék