36/2007. (III. 26.) GKM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerinti feladatkörben eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Díjfizetési kötelezettség

1. §[1]

A díjfizetés ellenében használható utakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyorsforgalmi utak e rendelet szerinti díjkategóriába tartozó gépjárművel, valamint pótkocsival (a továbbiakban együtt: gépjármű vagy jármű) - polgári jogi jogviszony keretében - történő használatáért használati díjat (a továbbiakban: díj), továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni.

2. §

(1) Nem kell díjat fizetni:

a)[2] a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,

b)[3] a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzemben tartott gépjárművek után,

c)[4] a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,

d) a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá

e)[5] a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenőrzést végző járművek után,

f)[6] az e) pont alá nem tartozó, díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott díjellenőrzést végző gépjárművek után.

g)[7] a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő járművek után.

h)[8] viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzemben tartott járművek után, amely országok a magyar diplomáciai testületek által üzemben tartott járművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak.

(2)[9] Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek bejelentették, és bejelentésük alapján nyilvántartásba kerültek. Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak a díjmentes járműveik körét érintő változásokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek.

(2a)[10] A (2) bekezdés szerinti díjmentesség tartama az az időszak, ameddig az (1) bekezdés alapján a díjmentesség az adott jármű tekintetében fennáll, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napja.

(2b)[11] Az (1) bekezdés d) pontja szerint díjmentes úthasználatra jogosult jármű (2) bekezdés szerinti díjmentességének tartama addig áll fenn, ameddig a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult.

(3)[12] A díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára a jogosultak gépjárműveiről a közúti közlekedési nyilvántartó szerv központi nyilvántartást vezet.

(3a)[13] Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogosult nem tett időben eleget a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének és emiatt pótdíjfizetési felszólítás került kiküldésre, úgy jogosultságának utólagos igazolásával és a szolgáltatási díj megfizetésével mentesül a pótdíj megfizetés alól, amelyre az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 90 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére. Az eljárás rendszámonként számítandó szolgáltatási díját a 8. § (9) bekezdése állapítja meg.

(3b)[14]

(4)[15] Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az időtartama alatt azon az egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a Kkt. 14. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervek - a közút kezelőjének és a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezetnek előzetes vagy szükség esetén egyidejű tájékoztatása mellett - terelőútként jelöltek ki. A lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelő szerv a terelőútként kijelölt díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a lezárás, korlátozás vagy terelés időtartamáról a közlekedésben résztvevőket a médiaszolgáltatók útján tájékoztatja. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkező gépjárművek - a korlátozást vagy terelést elrendelő szerv ettől eltérő tájékoztatása híján - a terelőútként kijelölt díjköteles utat legfeljebb a díjköteles szakaszra hajtás kezdete és az azt követő első csomóponti lehajtó közötti szakaszán használhatják díjmentesen. A megfizetett úthasználati jogosultság visszatérítésének a terelés miatti díjmentességre tekintettel nincs helye.

(4a)[16] A (4) bekezdés szerinti csomóponti lehajtó lezárása esetén az azt követő első, díjköteles szakaszon lévő le nem zárt csomóponti lehajtóig használható díjmentesen a terelőútként kijelölt útszakasz.

(4b)[17] A (4) és a (4a) bekezdés szerinti mentesség érvényes a médiaszolgáltatók útján történő tájékoztatás elmaradása esetén is a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszt jogosultság nélkül igénybe vevő gépjárművekre vonatkozóan.

(5)[18]

(6)[19] Nem kell díjat fizetni a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek után. Ezek forgalmi rendszámát előzetesen a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve a közút kezelőjének és a (3) bekezdésben meghatározott szervnek bejelenti.

(7)[20] Nem kell díjat fizetni a kárelhárítás időtartamára azon közúti kárelhárításban részt vevő gépjárművek után, amelyeket a kárelhárításra a közútkezelő kért fel, a kárelhárítást térítésmentesen végzik és a rendszáma a közvetlen kárelhárítást megelőzően a közút kezelője és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére bejelentésre került.

(8)[21] A határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködés érdekében létrejött nemzetközi szerződés alapján megvalósuló, a határon átnyúló tevékenységben részt vevő járművek a művelet időtartamára az egyezmények szerint jóváhagyó szerv által kiállított igazolás alapján mentesülnek a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben az adott állammal az úthasználati díjak elmulasztása miatt kiszabott pótdíj alóli mentesülés tekintetében viszonosság áll fenn.

A díjfizetés módja

3. §[22]

(1)[23] A díj megfizetésének ténye a díjkategória és forgalmi rendszám tekintetében e rendeletben foglaltak szerint úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a díjat a díjköteles úthálózat használatának megkezdése előtt, valamely, a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra és a 6. § (1) bekezdése szerinti díjkategóriára kell megfizetni. A 6. § (3) bekezdésben foglalt jogosultság kivételével a jogosultság a megadott időtartamon belül a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott teljes díjköteles úthálózatra jogosultságot keletkeztet. A 6. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultság a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint biztosít úthasználati jogosultságot.

(2) Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:

a) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra),

b) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig,

c) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig.

(3) A jogosultság a NÚSZ Zrt. által kijelölt árusítóhelyeken, a megbízott viszonteladóknál, valamint elektronikus úton vásárolható meg.

4. §[24]

(1) A NÚSZ Zrt. a vele megállapodást kötő viszonteladóknak lehetővé teszi a jogosultság értékesítését. Ilyen megállapodás hiányában nem végezhető a jogosultság értékesítése.

(2)[25] A jogosultság értékesítésekor a jogosultság (2a) bekezdésben meghatározott adatait a viszonteladó értékesítést végző munkatársa:

a) a NÚSZ Zrt. által biztosított, vagy

b) saját fejlesztésű, a NÚSZ Zrt. által jóváhagyott

technikai megoldás alkalmazásával köteles rögzíteni.

(2a)[26] A jogosultság értékesítése során a következő adatokat szükséges rögzíteni:

a) a jogosult jármű rendszáma;

b) a jogosult jármű felségjele;

c) vásárló által - a forgalmi engedély vagy a járműre kiadott egyéb hiteles okmány szerint - meghatározott megfelelő díjkategória;

d) a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével megállapított érvényességi időtartam, az érvényesség vége;

e) az úthasználati jogosultság érvényességének kezdete;

f) az úthasználati jogosultság vásárlásának időpontja;

g) az értékesítőhely megjelölése.

(3) A NÚSZ Zrt. a viszonteladók saját technikai megoldásához egy egységes, az adatok online rögzítését lehetővé tevő interfészt biztosít.

(4)[27] A vásárló köteles az általa a vásárlás során megadott adatok ellenőrzésére és végső jóváhagyására.

(5)[28] Az értékesítő az értékesítéssel egyidejűleg a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt (vevői bizonylatot) ad át a vásárlónak. Az ellenőrző szelvény tartalmazza a NÚSZ Zrt. adatbázisában rögzített adatokat.

(6)[29] A közlekedésért felelős miniszter folyamatosan ellenőrzi az e rendelet szerinti díjak beszedésének rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés mentes működésének biztosítása érdekében.

(7) A NÚSZ Zrt. a vele úthasználati jogosultság értékesítésére szerződést kötő viszonteladóknak átalány-költségtérítést fizet, melynek alapja az értékesített jogosultság általános forgalmi adóval nem növelt összege. A költségtérítés mértéke 1,9%.

A jogosultság érvényesítése[30]

5. §[31]

(1) Az úthasználati jogosultság rögzítése elektronikusan történik, a NÚSZ Zrt. központi rendszerében. Az úthasználati jogosultság csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a vásárló a díj megfizetését követően az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a vásárlás során az ellenőrző szelvény eladói példányát aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát. Az aláírás vagy az elektronikus értékesítési csatornák esetében az elektronikus megerősítő válasz azt igazolja, hogy az ellenőrző szelvény a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.

(2) Az érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény a 4. § (2a) bekezdésében foglaltakon túl a jogosultság egyedi azonosító számát tartalmazza.

(3) A mobiltelefon útján történő vásárlást nyugtázó értesítés nem kell, hogy tartalmazza az értékesítés időpontjára és az értékesítő személyére vonatkozó adatokat.

A díj mértéke

6. §[32]

(1)[33] A díj mértéke a közúti forgalomban érvényes hatósági engedélyben szereplő bejegyzésben, vagy más, a járműre kiadott egyéb hiteles okmányban foglaltak szerint a jármű fajtája és műszaki adatai alapján a következőképpen meghatározott díjkategóriájától függ:

a) D1 díjkategória: a motorkerékpár, és a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, - a vezetővel együtt - legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija,

b) D2 díjkategória: valamennyi olyan gépkocsi, amely egyéb díjkategóriába nem tartozik, és külön jogszabály szerint nem minősül útdíjköteles gépjárműnek;

c) B2 díjkategória: az autóbusz;

d) U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek által vontatott pótkocsi (utánfutó).

(2)[34]

(3)[35] A díjköteles gépjárművek után egy, vagy több megye díjköteles úthálózatára érvényes jogosultság váltható, mely jogosultság érvényességét a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet határozza meg (a továbbiakban együtt: megyei jogosultság). A megyei jogosultság érvényességi ideje megegyezik a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott érvényességi idővel, azzal, hogy a 3. § (1) bekezdésében foglaltak e jogosultságra nézve is irányadóak.

(4)[36]

(5) A Pest megyére megváltott jogosultsággal a Főváros közigazgatási határán belüli díjköteles úthálózat is használható, illetve kizárólag a Főváros területére eső díjköteles úthálózatra jogosultság nem váltható.

(6)[37] A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára forintban a következő:

ABCDE
1DíjkategóriaHetiHaviÉvesMegyei
2D13 5004 78042 9805 000
3D27 0009 56042 98010 000
4U3 5004 78042 9805 000
5B215 50021 975199 97520 000

(7)[38] A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint, a havi úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 2500 forint.

(8)[39]

(9)[40] Ha a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó jármű olyan pótkocsit vontat, amely az U kategóriába tartozik, a pótkocsira megváltandó jogosultság megváltható a vontató járműre is.

Részleges díjmentesség[41]

6/A. §[42]

(1) A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója - azonos időszakra és kizárólag egy forgalmi rendszám után - a D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez (a továbbiakban: részleges díjmentesség), ha

a) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesülő személynek - ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt -,

b) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján parkolási igazolvánnyal rendelkező személynek, vagy

c) az a) vagy a b) pontban szereplő személy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójának minősül.

(2) A részleges díjmentesség kizárólag azon gépjárműre vonatkozik és áll fenn, amelyet az üzembentartó - a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó - bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett, és kizárólag arra az időszakra, ameddig az a nyilvántartásban részleges díjmentességre jogosultként szerepel.

(3) A részleges díjmentesség - az (1) bekezdés b) pontjában szereplő személyek kivételével - legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.

(5) Mentesül a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól az, aki az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja alapján jogosult a (2) bekezdés szerinti bejelentést követően a részleges díjmentesség igénybevételére, amennyiben a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, de ezen kötelezettségének legkésőbb a 7/A. § (1) bekezdése alapján megállapított pótdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséről szóló felszólítás kézhezvételét követő 90 napon belül eleget tesz, és erről okirati úton tájékoztatja a NÚSZ Zrt.-t, valamint ugyanezen határidőn belül megfizeti a 8. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási díjat.

Ellenőrzés

7. §

(1)[43] A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet) a megfelelő jogosultságot, és annak megvásárlását a forgalmi rendszám, felségjel és a díjkategória alapján ellenőrzi.

(2)[44] Megállítás útján történő ellenőrzése alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni a jogosultság ellenőrzése végett, és jogosulatlan úthasználat megállapítása esetén a kapcsolódó adminisztratív tevékenység ellátásának idejére a gépjármű közúti forgalomban érvényes hatósági engedélyét a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni. Jogosulatlan úthasználat esetében megállítás útján történő ellenőrzéskor a helyszínen a gépjármű vezetője köteles a megfelelő pótdíjat vagy a pótdíjkülönbözetet megfizetni, vagy ha annak feltételei fennállnak, díjkategóriájának megfelelő úthasználati jogosultságot vásárolni. Ha a helyszíni megállítás alkalmával elmulasztja a jogosultság megvásárlását, a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásának a vásárlás elmulasztását követően nincs helye.

(3)[45] Az úthasználati jogosultság fennállása a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló miniszteri rendelet szerinti díjköteles útszakasz - a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint lakott területnek minősülő részei kivételével - bármely pontján, és csomópontjain is ellenőrizhető.

7/A. §[46]

(1) Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni.

(2) Nincs helye a jogosulatlan úthasználat miatt pótdíj kiszabásának a NÚSZ Zrt. központi rendszerének a NÚSZ Zrt. honlapján közzétett üzemszünete és az azt követő 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott üzemszünet esetén túl nincs helye továbbá a jogosulatlan úthasználat miatt pótdíj kiszabásának a járműre jelen rendelet szerint megfelelően megváltott jogosultság érvényességi idejének kezdetét megelőző 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján.

(4) A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként, naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki. Egyszer válik esedékessé a jogosulatlan úthasználat miatt megállapított pótdíj, több egymást követő jogosulatlan úthasználat észlelése esetén, ha az első és az utolsó - nem egyazon naptári napon történt - észlelés között nem telt el 60 percnél több idő, és sem az első észlelés, sem pedig az utolsó észlelés napján nem állapított meg további jogosulatlan úthasználatot a díjellenőrzést végző szervezet.

(5) Az ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a kötelezett és a jármű adatait

a) a személy-, és a jármű azonosításra alkalmas okmányai, vagy közhiteles nyilvántartásból származó adatszolgáltatás,

b) külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében - ha arra másként nincs mód - közreműködő szervezet útján állapítja meg.

(6)[47] A pótdíj utólagos megfizetésére a jármű - magyar rendszámmal rendelkező jármű esetében a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat időpontjában nyilvántartott - üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles. Járműszerelvény esetén, ha a járműszerelvény vontató járművének díjkategóriája folytán a vontatmány az U díjkategóriába tartozik, és a díjellenőrző szervezet a vontatmány tekintetében jogosulatlan úthasználatot állapít meg, a pótdíj a járműszerelvény tekintetében áll fenn, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa köteles.

(7) A pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be, amelynek során a NÚSZ Zrt. vagy az általa igénybe vett közreműködő szervezet jogosult a pótdíj behajtásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségét is érvényesíteni.

(8) A Kkt. 33/B. § (5) bekezdése szerinti, tértivevényes könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást - ellenkező bizonyításig - a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett lakcíméről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről illetve székhelyéről a NÚSZ Zrt.-hez "nem kereste", a "címzett ismeretlen helyre költözött", vagy "elköltözött" jelzéssel érkezett vissza, az iratot az ellenkező bizonyításig a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A NÚSZ Zrt. a kézbesítési fikció beállásáról a címzettet az arról való tudomásszerzést követő nyolc munkanapon belül - egyszerű postai küldeményben - értesíti és egyben tájékoztatja a címzettet a kézbesítési fikcióval szembeni kifogás szabályairól.

(9) A címzett a kézbesítési fikció beálltáról történő tudomásszerzés napjától számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési fikció beálltát követő 90 napig kifogást terjeszthet elő a NÚSZ Zrt.-nél. Ha a (8) bekezdés szerinti kézbesítési fikció megdöntésére azért kerül sor, mert a címzett hitelt érdemlően igazolja, hogy a szabályszerűen megküldött küldeményt önhibáján kívül nem tudta átvenni a címzés helyén, számára a (10) bekezdés szerinti alap pótdíj megfizetésére 60 napos póthatáridő kerül megállapításra. Postai úton történő közlés esetén a (8) bekezdésben foglaltak a jelen bekezdésben foglaltakra is irányadóak.

(10) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a pótdíj a (8) bekezdés szerinti felszólításnak a (8) bekezdés szerinti kézbesítésétől, vagy a pótdíj megfizetésére kötelezettnek a kézbesítést megelőző más módon való tudomásszerzésétől esedékes. A pótdíj mértékét az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza. A motorkerékpár vonatkozásában jogosulatlan úthasználat esetén a pótdíj mértéke 60 napon belüli megfizetés esetén 7 500 forint, 60 napon túli megfizetés esetén 30 000 forint.

(11)[48] Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az 1. melléklet 2. pontja szerinti pótdíjkülönbözetet kell megfizetnie. Ha az 1. melléklet 2. pontja nem tartalmaz külön rendelkezéseket, úgy a (10) bekezdés szerinti pótdíj fizetendő. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.

(12) Ha ugyanazon jármű vonatkozásában - a 7/A. § (4) bekezdésére is figyelemmel - kettőnél többször kerül megállapításra a jogosulatlan úthasználat ugyanazon üzemben tartó vagy tulajdonos (jelen bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzemben tartó) terhére, a jogosulatlan úthasználat miatt megküldött első pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül az üzemben tartó kérheti a kérelem alapjául szolgáló jogosulatlan úthasználatot követően az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételéig vagy a kézbesítési fikció beálltáig keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását két, a járműre irányadó alap pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére. A kérelmet a NÚSZ Zrt. 30 napon belül elbírálja, és a kérelmezőt a döntésről értesíti. A kérelem elbírálása a 7/A. § (10) bekezdése szerinti határidőket nem befolyásolja, de a kérelem részleges vagy teljes befogadásával csak a jelen bekezdésben foglalt követelés marad esedékes, amennyiben az határidőben befizetésre kerül. A követelés befizetési határideje a döntés kézbesítését követő 30 nap, melyre a (8) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak. A kérelem befogadása nem érinti a jelen bekezdésben meghatározott időszak előtt keletkezett követelések jogalapját.

(13) A NÚSZ Zrt. jogosult a pótdíjfizetésre kötelezett természetes személy kérelmére részletfizetést engedélyezni, amennyiben a kérelmező valószínűsíti, hogy a pótdíj egy összegben történő megfizetése jelentős anyagi terhet róna rá. A pótdíj megfizetésére kötelezett fizetési késedelme a részletfizetés kedvezményének fenntartását kizárja, és a tartozást egy összegben esedékessé teszi azzal, hogy kamat ebben az esetben sem követelhető.

7/B. §[49]

(1) A 7/A. §-ban meghatározott határidők nyugszanak, ha:

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója rendőrségi feljelentéssel igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően gépjárműve vagy annak hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából, vagy

b)[50] a közlekedési hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően gépjárművének hatósági jelzése jogellenesen került ki a birtokából,

c) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követően a gépjármű egyedi azonosító jelével történő visszaélés gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett.

(2) Nincs helye a pótdíj kiszabásának, ha az érintett gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója igazolja, hogy

a) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során használt gépjármű vagy annak hatósági jelzése a jogosulatlan úthasználat időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, vagy

b) a pótdíj kiszabására alapot adó esemény során feltételezetten használt gépjármű egyedi azonosító jelével visszaéltek,

és az eljárást lefolytató hatóság jogerős döntését vagy ezek másolatát azok jogerőre emelkedését követő 15 napon belül bemutatja a NÚSZ Zrt.-nek.

(3)[51] Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem vagy nem határidőben teljesülnek, úgy a pótdíj mértéke a 60 napon túli pótdíj mértékével egyezik meg.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerint nincs helye a pótdíj kiszabásának a jármű üzemben tartója, vagy ennek hiányában tulajdonosa terhére, és ismertté válik annak a személye, aki a pótdíj kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény idején a gépjárművet vezette, a pótdíj vele szemben kerül megállapításra az általános szabályok alkalmazásával. Amennyiben a gépjármű vezetőjének személye nem állapítható meg, de a (2) bekezdésben foglalt kimentő körülmények alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében közreműködők személye megállapítható, úgy valamennyi közreműködő egyetemleges helytállási kötelezettséggel tartozik a pótdíj tekintetében.

A jogosultság módosítása, az ellenőrző szelvény vagy a nyugtázó értesítés pótlása[52]

8. §[53]

(1)[54] Ha a jármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése más, azonos díjkategóriába vagy azonos árú díjkategóriába tartozó járműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez

a) le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést,

b) be kell mutatni az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábbi jogosult jármű díjkategóriájával, és

c) be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által érkeztetett okiratot vagy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, vagy azt a teljes bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő jogviszony megszűnt.

(1a)[55] Az (1) bekezdésben foglaltakon túl is átírható a jogosultság, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy az átírásban érintett mindkét jármű vonatkozásában egyidejűleg jogosult nyilatkozatot tenni, a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést bemutatja, és megfizeti a (9) bekezdés szerinti szolgáltatási díjat. A jelen bekezdés szerinti átírás a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság esetén kizárólag az érvényesség kezdete előtt végezhető el.

(1b)[56] Ha az (1) vagy az (1a) bekezdés szerinti két jármű nem esik azonos díjkategóriába, az átírás a díjkategória-különbözet megfizetésével lehetséges azzal, hogy a különbözetet az érvényesség teljes időtartamára kell megfizetni.

(2)[57] Rendszámcsere esetében a (9) bekezdés szerinti díj ellenében a jogosultságot kérelemre a NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók azzal kiegészítve, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell. Ha a rendszám általános, a tulajdonos, vagy a nyilvántartásba vétel országára tekintet nélküli cseréjét jogszabály írja elő, úgy a jogosultság átírása ingyenes.

(3)[58] Ha a gépjárművet ellopták vagy gazdasági totálkár esetén, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése más, azonos díjkategóriába vagy azonos árú díjkategóriába tartozó járműre az eredeti jogosultság érvényességi idejével megegyező időszakra. Az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a kérelmezőnek a lopás vagy gazdasági totálkár tényét is igazolnia kell. Az eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha az eredeti ellenőrző szelvény megsemmisült vagy elveszett.

(4)[59] Téves díjkategória-megállapítás esetén, a jogosultság érvényességi időtartamán belül a (9) bekezdés szerinti díj ellenében lehetőség van a díjkategóriát a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, valamint a gépjármű forgalmi engedélyét. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követő díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.

(5)[60] Téves rendszám feltüntetése esetén - legfeljebb 3 karakter eltérésig -, az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a rendszám megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj a (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül. A "0" és az "O" karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során szolgáltatási díj nem kerül felszámításra.

(5a)[61] Téves felségjel feltüntetése esetén az úthasználati jogosultság érvényességi idejének kezdetétől számított 60 naptári napon belül, illetve a téves felségjel miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetőség van a NÚSZ Zrt. vagy az általa bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában, továbbá a NÚSZ Zrt. által biztosított egyéb módon a felségjel megfelelő módosításával a helyes felségjel rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét és a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege a (9) bekezdésben meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjellel érvényes a teljes érvényességi időn belül.

(6)[62] Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvény vagy nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik vagy megsérül, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében a NÚSZ Zrt. vagy a NÚSZ Zrt. által bevont közreműködő ügyfélszolgálati irodájában a gépjármű forgalmi engedélyének bemutatásával kérhető a jogosultság fennállásának igazolása. Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő rendszámra és a rendszámhoz kapcsolódó érvényes jogosultságra adható ki.

(7)[63] Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a jogosultságok kezdő érvényességi napjai vagy érvényességi időtartamai nem egyeznek meg, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a későbbi kezdő érvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt. Megyei jogosultság visszavásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha ugyanazon jármű és ugyanazon megye vonatkozásban történt többszöri vásárlás.

(8)[64] Az úthasználati jogosultság visszavásárlása a (9) bekezdésben foglalt eljárási díj megfizetése ellenében kérhető a jogosultság érvényességi időszakát megelőzően, amelyhez be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyt, le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést. Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, akkor a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás időpontja közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot.

(9)[65] A 2. § (3a) bekezdésében, a 6/A. § (5) bekezdésében, valamint a 8. § (1)-(8) bekezdésében szabályozott szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja - ha e rendelet másként nem rendelkezik - 1470 forint. Ha az ügyintézés ugyanazon jármű vonatkozásában történik és több, a járműre ugyanazon vásárlási esemény során vásárolt jogosultságot érint, a szolgáltatási díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni függetlenül attól, hogy a kérelemben több jogosultság is érintett.

(10)[66] Nincs helye a jelen § szerinti szolgáltatás nyújtásának, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő kérelme előterjesztésével egy időben, vagy legkésőbb a NÚSZ Zrt. felhívásától számított 90 napon belül nem nyújtja be hiánytalanul valamennyi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratot.

Záró rendelkezés

9. §

Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

9/A. §[67]

(1)[68]

(2)[69]

(3)[70]

(4)[71]

(5)[72]

(6)[73]

(7)[74]

(8)[75]

(9)[76]

(10)[77] Nincs helye a pótdíj kiszabásának abban az esetben, ha nem a jármű jogszabályban meghatározott díjkategóriájának megfelelő, de

a) a D2 díjkategóriába tartozó járműre egy D1 díjkategóriájú országosan érvényes éves, vagy

b) a D2 díjkategóriába tartozó járműre egyidejűleg legalább két D1 díjkategóriájú, azonos érvényességi időszakra érvényes, azonos lejárati idejű és területi hatályú

jogosultság került megváltásra.

(11)[78]

(12)[79]

9/A. §[80]

A 2. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerint a díjfizetés alól mentesülő járművek üzemben tartói az autópályák, autóutak, és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról szóló 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő 30 napon belül jogosultak a 2. § (1) bekezdése alapján jogosult járműveknek a 2. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba történő bejegyzését kérni arra a 2017. február első napja és a bejegyzés napja közti időszakra (a továbbiakban: mentességi időszak), amely időszakban a 2. § (1) bekezdése szerinti díjmentességi ok fennállt. A bejegyzés tényének igazolása és a 8. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási díjnak a nyilvántartást vezető hatóság általi bejegyzést követő 15 napon belüli megfizetése esetén a mentességi időszakban kiszabott pótdíjak elengedésre kerülnek.

9/B. §[81]

A Módr.-val megállapított 7/A. § (10) és (12) és a 8. § (5), (5a) és (9) bekezdése azon ügyekben is alkalmazandó, amelyek tekintetében a pótdíj fizetésére vonatkozó első felszólítás kézbesítésére a Módr. hatálybalépése után került sor.

Az Európai Unió jogának való megfelelés[82]

10. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról; 7. cikk (5) és (7) bekezdése, 10. cikke;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/38/EK irányelve (2006. május 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról; 1. cikk 2. a) (1) pontja, 1. cikk 2. a) (2) a) pontja, 1. cikk 6. pontja, 1. cikk 8. pontjával megállapított 9. a) pontja, 1. cikk 10-12. pontjai, 1. cikk 14. pontja, 2. cikk (1) bekezdése, valamint I. és III. melléklete.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[83]

A jogosulatlan úthasználat miatt fizetendő pótdíj és pótdíjkülönbözetet mértéke

1. A pótdíj mértéke

ABC
1.Díjkategória60 napon belüli megfizetés esetén (alap
pótdíj)
60 napon túli megfizetés esetén (emelt
pótdíj)
2.D1, D2, U14 875 forint59 500 forint
3.B266 925 forint267 700 forint

2. A pótdíjkülönbözet mértéke[84]

ABCD
1.Megváltott díjkategóriaA járműre, vagy
járműszerelvényre irányadó
díjkategória
Pótdíjkülönbözet összege
60 napon belüli megfizetés esetén
Pótdíjkülönbözet összege
60 napon túli megfizetés esetén
2.D1D27 500 forint30 000 forint
3.D2D2 + U7 500 forint30 000 forint
4.B2B2 + U7 500 forint30 000 forint
5.D1, D2, UB252 050 forint208 200 forint

2. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[85]

3. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[86]

4. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[87]

5. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[88]

6. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[89]

7. melléklet a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez[90]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[3] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 26/2012. (V. 11.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.12.

[5] Megállapította a 79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[6] Beiktatta a 79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[7] Beiktatta a 49/2015. (IX. 14.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.09.15.

[8] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[13] Módosította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[16] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[17] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[19] Beiktatta a 79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[20] Módosította az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[21] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[22] Megállapította az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[23] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[24] Megállapította az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[25] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[26] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[27] Módosította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[28] Módosította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[29] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[30] A cím szövegét megállapította a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[31] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[32] Megállapította az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[33] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[35] Megállapította a 3/2015. (I. 29.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[37] Megállapította a 13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.10.01.

[38] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.05.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[40] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[41] Az alcímet beiktatta a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[42] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[43] Megállapította a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[44] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[45] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[46] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[47] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[48] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[49] Beiktatta a 79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[50] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[51] Módosította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[52] A cím szövegét megállapította a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 8. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[53] Megállapította a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 8. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[54] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[55] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[56] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[57] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[58] Megállapította a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[59] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[60] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[61] Módosította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[62] Módosította a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[63] Megállapította a 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.06.30.

[64] Megállapította a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[65] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[66] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[67] Megállapította a 3/2015. (I. 29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.01.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[77] Megállapította a 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.06.30.

[78] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[79] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9/B. §-a. Hatálytalan 2015.12.31.

[80] A második 9/A. §-t beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[81] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[82] Beiktatta a 68/2007. (VII. 18.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.07.21.

[83] Beiktatta az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[84] Megállapította az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2019.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte az 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék