218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) olyan közokirat és a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

(2)[1] A biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére a közlekedésrendészetért felelős miniszter jogosult.

2. §[2]

E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult,

a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

d)[3] aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak ("L" betűjel), értelmi fogyatékosnak ("M" betűjel) vagy autistának (N betűjel) minősül.

2/A. §[4]

(1) A 2. §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá

b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó

ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,

cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,

cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott

da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és

db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató

[a továbbiakban az a)-d) pont együtt: intézmény].

(2) Az intézmény az általa üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számú igazolványra jogosult (a továbbiakban: intézményi igazolvány).

(3) Az intézményi igazolvány az 1. §-ban meghatározott közlekedési kedvezményekre kizárólag akkor jogosít, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

(4) Az intézményi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás során a 3-12. §-ban meghatározottakat a 12/A. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

3. §

(1)[5] Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó (a továbbiakban: Nyilvántartó) jár el.

(1a)[6] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal közúti közlekedési igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter feladatai ellátásában a Nyilvántartó közreműködik.

(1b)[7] A közlekedésrendészetért felelős miniszter szakmai ellenőrzést gyakorol a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett.

(2)[8] Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A kérelem benyújtásakor igazolni kell a 2. § szerinti jogosultságot. Ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az (1) bekezdés szerinti hatóságnál nyújtja be kérelmét, a kérelem tartalma a kérelmező képmásaként egy darab igazolványkép.

(2a)[9] Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 20 nap.

(2b)[10] Az eljárásban a bizonyítékok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.

(3)[11] A 2. § szerinti jogosultság elsősorban az 1. számú melléklet szerinti irattal igazolható, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal. Ez utóbbi esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni.

(4)[12] Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

(5)[13]

(6)[14] Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél hozzájárulása esetén az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett parkolási igazolvány nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetői engedély nyilvántartásban legutóbb rögzített arcképmás felvétel, továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.

(7)[15] A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a járási hivatal "írásképtelen" bejegyzéssel tünteti fel.

(8)[16]

3/A. §[17]

Ha az igazolvány kiadása iránti kérelem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 10/B. §-a alapján került benyújtásra, a rehabilitációs hatóság továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatalnak, illetve - döntését követően - tájékoztatja a járási hivatalt a közlekedőképesség vizsgálata kapcsán meghozott döntéséről.

4. §

(1)[18] Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

(2)[19] A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalnál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell.

5. §

(1)[20] Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

(2)[21] Az elektronikus úton intézett csere esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja, és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

(3)[22] Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére - ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri - új igazolványt állít ki.

6. §

(1)[23] Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a járási hivatal az igazolvány kiadásával teljesíti. Az igazolványt a 3. számú mellékletnek megfelelően kell kiállítani.

(2)[24] Az igazolványt - az ügyfél választása szerint - postai úton kell továbbítani vagy azt a járási hivatalnál lehet átvenni. Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra. Az át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

7. §

(1)[25] Az igazolvány - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ha az 1. számú melléklet szerinti irat a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg (a továbbiakban: irat hatálya), az igazolvány hatálya megegyezik a irat hatályával.

(2)[26] A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra, illetve az irat hatályának megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

(2a)[27] A járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - értesíti az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását. Ha az ügyfél rendelkezik hivatalos elérhetőségnek minősülő tárhellyel, a jogszabályban meghatározott elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint az értesítés elektronikus úton kerül kiküldésre.

(2b)[28] Az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása az igazolvány hatályának lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető, az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az új igazolvány kiállításának napja.

(3)[29] Az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt, az 1. számú melléklet szerinti irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

(4)[30] A meghosszabbítás iránti kérelmet a járási hivatal a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

(5)[31] Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be - az igazolvány cseréjét kell kérelmezni. A csere iránti kérelmet a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti.

(6)[32] A járási hivatal az igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

8. §

(1)[33] Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

(2)[34] Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak.

(3)[35]

(4) Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(5) A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve az (1) bekezdés esetében a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik. A törvényes képviselő által elkövetett visszaélés esetében a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.

9. §

Érvénytelen az igazolvány, ha

a)[36] a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták;

b)[37] időbeli hatálya lejárt;

c) a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;

d) meghamisították;

e)[38] a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;

f)[39] a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

10. §

(1)[40] A talált igazolványt le kell adni. A talált igazolvány bármely jegyzőnél vagy kormányablaknál leadható, aki azt - a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt - haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerint illetékes járási hivatalnak.

(2)[41] A járási hivatal visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha az a 9. § szerint nem tekinthető érvénytelennek vagy hatálytalannak, és számára új igazolvány még nem került kiállításra.

(3)[42] Ha a jogosult a talált igazolványt postai úton, illetőleg felhívásra sem veszi át, a járási hivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(4)[43]

10/A. §[44]

A közlekedési igazgatási hatóság a parkolási igazolvány nyilvántartás adatai alapján a nyilvántartásba bejegyzett jogosult adatairól, kérelmére, hatósági bizonyítványt állít ki - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása és személyesen történő benyújtás esetén - automatikus döntéshozatal útján.

11. §

(1)[45] Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) jogosult ellenőrizni.

(2)[46] Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány a 9. § értelmében érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították, vagy azzal más módon visszaéltek. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv tartalmáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről az érintettet szóban is tájékoztatni kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott gyanút megalapozza, ha

a) az igazolvány körözését rendelték el,

b) az igazolványon javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek,

c) az igazolvány anyaga, megjelenése, adattartalma a 3. számú mellékletben meghatározottaktól eltér.

(4)[47] A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró szerv az elvett igazolványt, valamint az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító járási hivatalnak.

(5)[48] A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére feljogosított szervezet jogosult az igazolvány érvényességét is ellenőrizni. Az igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén az ellenőrzésre feljogosított szervezet köteles értesíteni az eljáró szervet.

12. §[49]

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján a 4. számú mellékletben felsorolt ITF államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolókártya az e rendeletben meghatározott parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

12/A. §[50]

(1) Az intézményi igazolvány esetében

a) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően

aa) a kérelemnek az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia,

ab)[51] a kérelemhez az 1. számú melléklet szerinti irat helyett az intézmény működési engedélyét kell bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és

ac) az intézményi kérelmező azonosítása céljából a kérelmen az intézmény működési engedély számát kell szerepeltetni;

b) a 3. § (3)-(7) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) Az intézményi igazolvány tartalmi és formai követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az intézményi igazolvány hatályát veszti, ha

a) a kiadásához szükséges feltételek már nem teljesülnek, ebben az esetben az igazolványt kiadó hatóságnak haladéktalanul vissza kell adni,

b) azt az igazolványt kiadó hatóság visszavonja.

13. §

(1) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(2)[52] A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján

a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók,

b)[53] a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig felhasználható.

(3)[54] Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)[55]

(5) Ez a rendelet az Európai Közösségek Tanácsának a fogyatékos személyek parkolókártyájáról szóló 98/376/EK ajánlásával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

14. §[56]

E rendeletnek a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (3) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

15. §[57]

E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 7. § (2a) bekezdését azoknak az igazolványoknak az esetében kell alkalmazni, amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára való jogosultság igazolására alkalmas egyes iratok[58]

1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos, a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény.[59]

2. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.[60]

3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap, vagy a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a folyósító szervnek a vakok személyi járadéka folyósításáról szóló igazolása.[61]

4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat.[62]

2. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[63]
Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására
A jogosult
fényképe vagy arcképmása
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
Az eljáró törvényes képviselő
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A kérelemhez mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iratot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
[] [] [] [] ........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)
- az igazolvány hatálya lejárt
- az igazolvány megrongálódott
- az igazolvány megsemmisült
- az igazolványt ellopták
- az igazolvány elveszett
- az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
A kérelemhez - amennyiben a korábban mellékelt szakvélemény hatálya lejárt - mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iratot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.
..........................................................................................................
dátumkérelmező aláírása
..........................................................................................................
a kiskorú vagy gondnoksága személyes megjelenésben
alatt álló jogosult helyettakadályozott jogosult által
eljáró törvényes képviselőmeghatalmazott személy
aláírásaaláírása

3. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa

Az igazolvány

anyaga: karton, műanyag borítással

mérete:

magasság: 106 mm

szélesség: 148 mm

mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással

színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot

Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:

- kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel

- az igazolvány sorszáma

- az érvényesség lejáratának dátuma

- az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- a "PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE" szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a "parkolókártya" szó angol, német és francia nyelven feltüntetve

- "Az Európai Közösségek mintája" szöveg magyar nyelven

- Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

- a jogosult neve

- a jogosult törvényes képviselőjének neve

- a jogosult (írásképtelensége esetén törvényes képviselőjének) aláírása

- a jogosult arcképmása

- a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- az "az igazolvány tulajdonosa a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult" szöveg

- a "használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen" szöveg.

4. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez[64]

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:

- Albán Köztársaság

- Amerikai Egyesült Államok

- Argentína

- Ausztrál Államszövetség

- Azerbajdzsáni Köztársaság

- Belga Királyság

- Bosznia-Hercegovina

- Bolgár Köztársaság

- Chilei Köztársaság

- Cseh Köztársaság

- Dán Királyság

- Egyesült Arab Emírségek

- Észak-macedón Köztársaság

- Észt Köztársaság

- Fehéroroszország

- Finn Köztársaság

- Francia Köztársaság

- Georgia

- Görög Köztársaság

- Holland Királyság

- Horvát Köztársaság

- Indiai Köztársaság

- Izlandi Köztársaság

- Izrael

- Írország

- Japán

- Kanada

- Kazahsztán

- Kínai Népköztársaság

- Kolumbia

- Koreai Köztársaság

- Lengyel Köztársaság

- Lett Köztársaság

- Liechtensteini Fejedelemség

- Litván Köztársaság

- Luxembourgi Nagyhercegség

- Magyarország

- Marokkó

- Máltai Köztársaság

- Mexikói Egyesült Államok

- Moldovai Köztársaság

- Mongólia

- Montenegrói Köztársaság

- Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

- Németországi Szövetségi Köztársaság

- Norvég Királyság

- Olasz Köztársaság

- Oroszországi Föderáció

- Osztrák Köztársaság

- Örmény Köztársaság

- Portugál Köztársaság

- Románia

- Spanyol Királyság

- Svéd Királyság

- Svájci Államszövetség

- Szerbia Köztársaság

- Szlovák Köztársaság

- Szlovén Köztársaság

- Török Köztársaság

- Tunézia

- Ukrajna

- Új-Zéland

- Üzbegisztán

5. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez[65]

Kérelem a 2/A. §-ban meghatározott - mozgásában korlátozott személyeket ellátó - intézmény
parkolási igazolványának kiadására
1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
A kérelemhez bemutatom az e rendelet 12/A. § (1) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontjában meghatározottakat,
az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró
személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést,
továbbá az intézmény működési engedélyét.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító
hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
...............................
......................................................
2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)
- az igazolvány hatálya lejárt
- az igazolvány megrongálódott
- az igazolvány megsemmisült
- az igazolványt ellopták
- az igazolvány elveszett
- az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító
hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
...............................
......................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt e rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.
.............................................................
dátum
.............................................................
kérelmező cégszerű aláírása
.............................................................
a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása"

6. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez[66]

A 2/A. §-ban meghatározott - mozgásában korlátozott személyeket ellátó - intézmény parkolási igazolványa

Az igazolvány

anyaga: karton, műanyag borítással

mérete: magasság: 106 mm

szélesség: 148 mm

mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással

színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot

Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:

- kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel

- az igazolvány sorszáma

- az érvényesség lejáratának dátuma

- az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- a "PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE" szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a "parkolókártya" szó angol, német és francia nyelven feltüntetve

- "Az Európai Közösségek mintája" szöveg magyar nyelven

- Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

A jogosult intézmény

megnevezése:

működési engedély száma:

székhelye:

telephelye:

a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- az "az igazolvány jogosultja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult" szöveg

- a "használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen" szöveg.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 253. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 124. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[4] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[5] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[8] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[14] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 314. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[17] Beiktatta az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[20] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[21] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a), c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[23] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[24] Megállapította a 20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[25] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[26] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § f) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[27] Megállapította az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[28] Beiktatta a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[29] Megállapította a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.10.01.

[30] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[31] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[32] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[33] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[34] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[36] Megállapította a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[37] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[38] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[39] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[40] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[41] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[42] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 314. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[44] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[45] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[46] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 312. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[47] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[48] Megállapította a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[49] Módosította a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[50] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[51] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[52] Beiktatta a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.02.

[53] Módosította a 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.31.

[54] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 805. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[56] Beiktatta a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.10.01.

[57] Beiktatta a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[58] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[59] Módosította a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[60] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § i) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[61] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[62] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[63] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § j)-k) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[64] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[65] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

[66] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére