Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) olyan közokirat és a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

(2)[1] A biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére a közlekedésrendészetért felelős miniszter jogosult.

2. §[2]

E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult,

a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

d)[3] aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak ("L" betűjel), értelmi fogyatékosnak ("M" betűjel) vagy autistának (N betűjel) minősül.

2/A. §[4]

(1) A 2. §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá

b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó

ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,

cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,

cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott

da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és

db)[5] támogató szolgáltatást vagy falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató

[a továbbiakban az a)-d) pont együtt: intézmény].

(2) Az intézmény az általa üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számú igazolványra jogosult (a továbbiakban: intézményi igazolvány).

(3) Az intézményi igazolvány az 1. §-ban meghatározott közlekedési kedvezményekre kizárólag akkor jogosít, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

(4) Az intézményi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás során a 3-12. §-ban meghatározottakat a 12/A. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

3. §

(1)[6] Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó (a továbbiakban: Nyilvántartó) jár el.

(1a)[7] A fővárosi és vármegyei kormányhivatal közúti közlekedési igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter feladatai ellátásában a Nyilvántartó közreműködik.

(1b)[8] A közlekedésrendészetért felelős miniszter szakmai ellenőrzést gyakorol a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett.

(2)[9] Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A kérelem benyújtásakor igazolni kell a 2. § szerinti jogosultságot. Ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az (1) bekezdés szerinti hatóságnál nyújtja be kérelmét, a kérelem tartalma a kérelmező képmásaként egy darab igazolványkép.

(2a)[10] Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 20 nap.

(2b)[11] Az eljárásban a bizonyítékok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.

(3)[12] A 2. § szerinti jogosultság elsősorban az 1. számú melléklet szerinti irattal igazolható, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal. Ez utóbbi esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni.

(4)[13] Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

(5)[14]

(6)[15] Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél hozzájárulása esetén az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett parkolási igazolvány nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetői engedély nyilvántartásban legutóbb rögzített arcképmás felvétel, továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.

(7)[16] A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a járási hivatal "írásképtelen" bejegyzéssel tünteti fel.

(8)[17]

3/A. §[18]

Ha az igazolvány kiadása iránti kérelem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (3a) bekezdése alapján került benyújtásra, a rehabilitációs hatóság továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatalnak, illetve - döntését követően - tájékoztatja a járási hivatalt a közlekedőképesség vizsgálata kapcsán meghozott döntéséről.

4. §

(1)[19] Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

(2)[20] A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalnál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell.

5. §

(1)[21] Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

(2)[22] Az elektronikus úton intézett csere esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja, és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

(3)[23] Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére - ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri - új igazolványt állít ki.

6. §

(1)[24] Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a járási hivatal az igazolvány kiadásával teljesíti. Az igazolványt a 3. számú mellékletnek megfelelően kell kiállítani.

(2)[25] Az igazolványt - az ügyfél választása szerint - postai úton kell továbbítani vagy azt a járási hivatalnál lehet átvenni. Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra. Az át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

7. §

(1)[26] Az igazolvány - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ha az 1. számú melléklet szerinti irat a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg (a továbbiakban: irat hatálya), az igazolvány hatálya megegyezik a irat hatályával.

(2)[27] A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra, illetve az irat hatályának megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

(2a)[28] A járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - értesíti az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását. Ha az ügyfél rendelkezik hivatalos elérhetőségnek minősülő tárhellyel, a jogszabályban meghatározott elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint az értesítés elektronikus úton kerül kiküldésre.

(2b)[29] Az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása az igazolvány hatályának lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető, az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az új igazolvány kiállításának napja.

(3)[30] Az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt, az 1. számú melléklet szerinti irat alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

(4)[31] A meghosszabbítás iránti kérelmet a járási hivatal a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

(5)[32] Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált - így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be - az igazolvány cseréjét kell kérelmezni. A csere iránti kérelmet a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti.

(6)[33] A járási hivatal az igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

8. §

(1)[34] Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

(2)[35] Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak.

(3)[36]

(4) Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(5) A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve az (1) bekezdés esetében a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik. A törvényes képviselő által elkövetett visszaélés esetében a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.

9. §

Érvénytelen az igazolvány, ha

a)[37] a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták;

b)[38] időbeli hatálya lejárt;

c) a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;

d) meghamisították;

e)[39] a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;

f)[40] a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

10. §

(1)[41] A talált igazolványt le kell adni. A talált igazolvány bármely jegyzőnél vagy kormányablaknál leadható, aki azt - a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt - haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerint illetékes járási hivatalnak.

(2)[42] A járási hivatal visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha az a 9. § szerint nem tekinthető érvénytelennek vagy hatálytalannak, és számára új igazolvány még nem került kiállításra.

(3)[43] Ha a jogosult a talált igazolványt postai úton, illetőleg felhívásra sem veszi át, a járási hivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(4)[44]

10/A. §[45]

A közlekedési igazgatási hatóság a parkolási igazolvány nyilvántartás adatai alapján a nyilvántartásba bejegyzett jogosult adatairól, kérelmére, hatósági bizonyítványt állít ki - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása és személyesen történő benyújtás esetén - automatikus döntéshozatal útján.

11. §

(1)[46] Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) jogosult ellenőrizni.

(2)[47] Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány a 9. § értelmében érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították, vagy azzal más módon visszaéltek. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv tartalmáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről az érintettet szóban is tájékoztatni kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott gyanút megalapozza, ha

a) az igazolvány körözését rendelték el,

b) az igazolványon javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek,

c) az igazolvány anyaga, megjelenése, adattartalma a 3. számú mellékletben meghatározottaktól eltér.

(4)[48] A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró szerv az elvett igazolványt, valamint az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító járási hivatalnak.

(5)[49] A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére feljogosított szervezet jogosult az igazolvány érvényességét is ellenőrizni. Az igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén az ellenőrzésre feljogosított szervezet köteles értesíteni az eljáró szervet.

12. §[50]

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján a 4. számú mellékletben felsorolt ITF államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolókártya az e rendeletben meghatározott parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

12/A. §[51]

(1) Az intézményi igazolvány esetében

a) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően

aa) a kérelemnek az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia,

ab)[52] a kérelemhez az 1. számú melléklet szerinti irat helyett az intézmény működési engedélyét kell bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és

ac) az intézményi kérelmező azonosítása céljából a kérelmen az intézmény működési engedély számát kell szerepeltetni;

b) a 3. § (3)-(7) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) Az intézményi igazolvány tartalmi és formai követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az intézményi igazolvány hatályát veszti, ha

a) a kiadásához szükséges feltételek már nem teljesülnek, ebben az esetben az igazolványt kiadó hatóságnak haladéktalanul vissza kell adni,

b) azt az igazolványt kiadó hatóság visszavonja.

13. §

(1) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(2)[53] A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján

a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók,

b)[54] a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig felhasználható.

(3)[55] Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)[56]

(5) Ez a rendelet az Európai Közösségek Tanácsának a fogyatékos személyek parkolókártyájáról szóló 98/376/EK ajánlásával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

14. §[57]

E rendeletnek a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (3) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

15. §[58]

E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 7. § (2a) bekezdését azoknak az igazolványoknak az esetében kell alkalmazni, amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára való jogosultság igazolására alkalmas egyes iratok[59]

1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos, a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény.[60]

2. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.[61]

3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap, vagy a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a folyósító szervnek a vakok személyi járadéka folyósításáról szóló igazolása.[62]

4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat.[63]

2. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[64]
Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadására
A jogosult
fényképe vagy arcképmása
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
Az eljáró törvényes képviselő
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A kérelemhez mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iratot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
[] [] [] [] ........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)
- az igazolvány hatálya lejárt
- az igazolvány megrongálódott
- az igazolvány megsemmisült
- az igazolványt ellopták
- az igazolvány elveszett
- az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
A kérelemhez - amennyiben a korábban mellékelt szakvélemény hatálya lejárt - mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iratot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.
..........................................................................................................
dátumkérelmező aláírása
..........................................................................................................
a kiskorú vagy gondnoksága személyes megjelenésben
alatt álló jogosult helyettakadályozott jogosult által
eljáró törvényes képviselőmeghatalmazott személy
aláírásaaláírása

3. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa

Az igazolvány

anyaga: karton, műanyag borítással

mérete:

magasság: 106 mm

szélesség: 148 mm

mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással

színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot

Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:

- kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel

- az igazolvány sorszáma

- az érvényesség lejáratának dátuma

- az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- a "PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE" szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a "parkolókártya" szó angol, német és francia nyelven feltüntetve

- "Az Európai Közösségek mintája" szöveg magyar nyelven

- Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

- a jogosult neve

- a jogosult törvényes képviselőjének neve

- a jogosult (írásképtelensége esetén törvényes képviselőjének) aláírása

- a jogosult arcképmása

- a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- az "az igazolvány tulajdonosa a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult" szöveg

- a "használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen" szöveg.

4. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez[65]

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:

- Albán Köztársaság

- Amerikai Egyesült Államok

- Argentína

- Ausztrál Államszövetség

- Azerbajdzsáni Köztársaság

- Belga Királyság

- Bosznia-Hercegovina

- Bolgár Köztársaság

- Chilei Köztársaság

- Cseh Köztársaság

- Dán Királyság

- Egyesült Arab Emírségek

- Észak-macedón Köztársaság

- Észt Köztársaság

- Fehéroroszország

- Finn Köztársaság

- Francia Köztársaság

- Georgia

- Görög Köztársaság

- Holland Királyság

- Horvát Köztársaság

- Indiai Köztársaság

- Izlandi Köztársaság

- Izrael

- Írország

- Japán

- Kanada

- Kazahsztán

- Kínai Népköztársaság

- Kolumbia

- Koreai Köztársaság

- Lengyel Köztársaság

- Lett Köztársaság

- Liechtensteini Fejedelemség

- Litván Köztársaság

- Luxembourgi Nagyhercegség

- Magyarország

- Marokkó

- Máltai Köztársaság

- Mexikói Egyesült Államok

- Moldovai Köztársaság

- Mongólia

- Montenegrói Köztársaság

- Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

- Németországi Szövetségi Köztársaság

- Norvég Királyság

- Olasz Köztársaság

- Oroszországi Föderáció

- Osztrák Köztársaság

- Örmény Köztársaság

- Portugál Köztársaság

- Románia

- Spanyol Királyság

- Svéd Királyság

- Svájci Államszövetség

- Szerbia Köztársaság

- Szlovák Köztársaság

- Szlovén Köztársaság

- Török Köztársaság

- Tunézia

- Ukrajna

- Új-Zéland

- Üzbegisztán

5. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez[66]

Kérelem a 2/A. §-ban meghatározott - mozgásában korlátozott személyeket ellátó - intézmény
parkolási igazolványának kiadására
1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
A kérelemhez bemutatom az e rendelet 12/A. § (1) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontjában meghatározottakat,
az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró
személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést,
továbbá az intézmény működési engedélyét.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító
hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
...............................
......................................................
2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)
- az igazolvány hatálya lejárt
- az igazolvány megrongálódott
- az igazolvány megsemmisült
- az igazolványt ellopták
- az igazolvány elveszett
- az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító
hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
...............................
......................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt e rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.
.............................................................
dátum
.............................................................
kérelmező cégszerű aláírása
.............................................................
a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása"

6. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez[67]

A 2/A. §-ban meghatározott - mozgásában korlátozott személyeket ellátó - intézmény parkolási igazolványa

Az igazolvány

anyaga: karton, műanyag borítással

mérete: magasság: 106 mm

szélesség: 148 mm

mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással

színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot

Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:

- kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel

- az igazolvány sorszáma

- az érvényesség lejáratának dátuma

- az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- a "PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE" szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a "parkolókártya" szó angol, német és francia nyelven feltüntetve

- "Az Európai Közösségek mintája" szöveg magyar nyelven

- Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

A jogosult intézmény

megnevezése:

működési engedély száma:

székhelye:

telephelye:

a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

- az "az igazolvány jogosultja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult" szöveg

- a "használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen" szöveg.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 253. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 124. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[4] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[5] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 53. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[8] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[9] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[15] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[16] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 314. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[18] Módosította a 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.07.01.

[19] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[21] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[22] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a), c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[24] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[25] Megállapította a 20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[26] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[27] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § f) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[28] Megállapította az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2021.07.01.

[29] Beiktatta a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[30] Megállapította a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.10.01.

[31] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[32] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[33] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[34] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[35] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[37] Megállapította a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[38] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[39] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[40] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[41] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[43] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 314. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[45] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[46] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 313. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[47] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 312. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[48] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[49] Megállapította a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[50] Módosította a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[51] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2013.08.01.

[52] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § g) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[53] Beiktatta a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.02.

[54] Módosította a 61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.31.

[55] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 805. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[57] Beiktatta a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.10.01.

[58] Beiktatta a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[59] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[60] Módosította a 303/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[61] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § i) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[62] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[63] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[64] Módosította a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 12. § j)-k) pontja. Hatályos 2017.04.04.

[65] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[66] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

[67] Beiktatta a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.08.01.

Tartalomjegyzék