67/2015. (X. 30.) FM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a 2. alcím vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A településekkel kapcsolatban művelés alól kivett területek:)

"f) az 50/B. §-ban meghatározott esetben a zárkerti művelés alól kivett terület,

g) az 50/C. §-ban meghatározott esetben a zártkerti művelés alól kivett terület, mellette feltüntetve a fennálló épület fő rendeltetésének jellege."

2. § Az Inyvhr. a következő 47/A. alcímmel egészül ki:

"47/A. A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályok

50/A. § (1) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelmet - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal - a járási hivatalnál kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok rendszeresítésére és közzétételére a 60. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás eredményeként a zártkerti ingatlant alrészletekre történő bontás nélkül kell az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározottak szerint nyilvántartásba venni.

(5) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

50/B. § A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés f) pontja szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, amelyen az ingatlan-nyilvántartás szerint épület nem áll.

50/C. § (1) A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti megnevezéssel kell feltüntetni, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került benyújtásra, melyen az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem benyújtásának időpontjában épület áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a zártkerti ingatlant zártkerti művelés alól kivett területként az épület fő rendeltetésének megjelölésével együtt kell nyilvántartani.

50/D. § Ha az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott művelési ágak szerint nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a kérelem tartalmára és a kérelemhez csatolandó okiratokra az épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni.

50/E. § (1) A tv. 89/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kérelemben meg kell jelölni, hogy a zártkerti ingatlannak a megosztása során kialakuló ingatlanok közül mely ingatlan művelési ága kerüljön az ingatlannyilvántartásba az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott megnevezéssel átvezetésre.

(2) A megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elvégezni."

3. § Az Inyvhr. 54. alcíme a következő 68/B. §-sal egészül ki:

"68/B. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás a tulajdonjog átruházásról szóló szerződés hatósági jóváhagyásának hiányában a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben akkor folytatható le, ha a jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen személy tulajdonába kerül."

4. § Az Inyvhr. 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alkalmazása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 20. § b) pontja alapján akkor mellőzhető, ha a jogügylet eredményeként az érintett ingatlan egyetlen személy tulajdonába kerül."

5. § Az Inyvhr. 112/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"112/B. § (1) A FÖMI - egyedi megállapodás alapján - az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, hatósági ellenőrzések teljesítéséhez, valamint több járási hivatal illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és a tulajdoni lap - 2-4. §-ban meghatározott - teljes tartalmára kiterjedő adattovábbítást végezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatleválogatás eredményének elektronikusan feldolgozható elektronikus dokumentumként történő továbbítására nincs lehetőség."

6. § Az Inyvhr. a következő 112/C. §-sal egészül ki:

"112/C. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából - egyedi megállapodás alapján - adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben

a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,

b) hatóság részére hatósági eljárások teljesítéséhez, vagy

c) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásához

adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható elektronikus dokumentumként továbbítja a megkeresőnek. A tulajdoni lap - a 2-4. §-ban meghatározott - teljes tartalma elektronikusan feldolgozható formában nem továbbítható (részadat-szolgáltatás). Több ingatlanügyi hatóság illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén a részadat-szolgáltatást a FÖMI végzi.

(2) Részadat-szolgáltatást bárki igényelhet, ha a részadat-szolgáltatásra irányuló kérelmében igazolja, hogy

a) a megjelölt adatok megismerése az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges, és

b) - amennyiben az adatigénylés személyes adatokra is vonatkozik - személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi felhatalmazással rendelkezik.

(3) A részadat-szolgáltatás során átadott adatokat az igénylő csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez használhatja fel.

(4) Amennyiben a részadat-szolgáltatás iránti igény természetes személy tulajdonjogára vonatkozóan, annak családi, utónevén és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímén felül a születési családi és utónevére, vagy a születési évére, vagy anyja születési családi és utónevére, vagy ezen adatok mindegyikére kiterjed, az igénylőnek meg kell jelölnie azt a törvényt és a meghatározott célt, amely a tv. 70. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. A tv. 70. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő törvény általi felhatalmazás, valamint meghatározott cél hiányában a természetes személy tulajdonos családi és utóneve, valamint az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcíme szolgáltatható.

(5) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását,

b) az adatleválogatás adattartalmát,

c) azon jogszabályhelyek megjelölését, melyek alapján az igénylő az adattovábbítás keretében kapott adatok kezelésére jogosult,

d) az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adattovábbítás teljesítésének a határidejét,

e) a költségtérítés mértékét, illetve a kedvezményes költségtérítés fizetésre való jogosultság tényét és a kedvezményes költségtérítés mértékét,

f) az igénylő nyilatkozatát, miszerint a kapott adatokat csak a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatai ellátásához használja fel.

(6) A számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő részadat-szolgáltatás során a megkeresőnek átadott elektronikus dokumentumért fizetendő költségtérítést úgy kell megállapítani, hogy az egyedi megállapodásban a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásának díjáról, valamint annak a FÖMI és a kormányhivatal közötti megosztásáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást, továbbá az ingatlanügyi hatóságnál az adatok leválogatásával és továbbításával kapcsolatban felmerülő költséget is figyelembe kell venni.

(7) A (6) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának teljes költsége - a (8) bekezdésben foglalt esetet kivéve - a megkeresőt terheli.

(8) Az a megkereső, akinek részére a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére törvény díjmentességet biztosít, helyrajzi számonként évente egy alkalommal - a kizárólag az adatok leválogatásával és továbbításával kapcsolatban felmerülő költséget tartalmazó - kedvezményes költségtérítés fejében jogosult részadat-szolgáltatásra. E kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a megkereső a megkeresésben megjelöli a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatás esetére díjmentességet biztosító törvényi rendelkezést."

7. § Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/B. §-sal egészül ki:

"118/B. § (1) A járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásból saját illetékességi területére vonatkozóan adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatást, illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos feldolgozását a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesítheti.

(2) Ha a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve az (1) bekezdés szerinti leválogatást, adatfeldolgozást természetes személyek vonatkozásában kérik a járási hivataltól, a kérelemben meg kell jelölni azt a törvényhelyet, amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesíthető. Ennek hiányában az adatok csak az érintett személyek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén szolgáltathatók."

8. § (1) Az Inyvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Inyvhr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Inyvhr. a 3. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

9. § Az Inyvhr. 60. § (1) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.)" szövegrész helyébe az "a Ket.-ben" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az Inyvhr.

a) 126/C. §-a,

b)

2. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlannyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

11. § (1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Díjvhr.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének C/2. pontjában meghatározott, a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért - az évenkénti egy alkalommal történő díjmentes adatszolgáltatást követően - ingatlanonként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

(2) A Díjvhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 35%-a a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) illeti meg. A díjbevétel azon részét, amely a FÖMI-t illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára."

12. § Hatályát veszti a Díjvhr. 2. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezés

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 10. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez

1. Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.4. a kérelemhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);"

2. Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1.17. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.17. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási megállapítások."

2. melléklet a 67/2015. (X. 30.) FM rendelethez

1. Az Inyvhr. 8. számú melléklet 1.3. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.3. ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat száma;"

3. melléklet a 67/2015.(X. 30.) FM rendelethez

"9. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem első része az alábbi adatokat tartalmazza:

1.1. a tulajdonos (tulajdonosok) értesítési címe, ügyintézőjének neve;

1.2. ha az érintett ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai) helyett meghatalmazott jár el, a meghatalmazott neve (megnevezése), lakcíme (székhelye vagy telephelye);

1.3. a tulajdonos (tulajdonosok) személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;

1.4. a tulajdonos (tulajdonosok) állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;

1.5. a bejelentéshez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási iktatószám (ha ismert);

1.6. a változással érintett ingatlanok darabszáma;

1.7. a tulajdonos (tulajdonosok) soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

1.8. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes soron kívüli ügyintézési díj megjelölése;

1.9. a soron kívüli ügyintézési díjfizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);

1.10. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a díj megfizetését igazoló nyilatkozat;

1.11. egyéb megjegyzés;

1.12. mellékletek megjelölése;

1.13. a bejelentés keltének helye és ideje;

1.14. a tulajdonos (tulajdonosok), vagy a meghatalmazott (meghatalmazottak) aláírása;

1.15. a zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.

2. A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem második része a változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza:

2.1. sorszámszerű megjelölés;

2.2. település megnevezése;

2.3. helyrajzi szám megjelölése;

2.4. a kérelmező, vagy meghatalmazott aláírása."

Tartalomjegyzék