Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

2015. évi LXXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról[1]

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésben és 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és az abban meghatározott feltételekkel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok e törvény hatálybalépésének napjával, e törvény erejénél fogva a kötelező közfeladatként megyei hatókörű városi múzeumot és megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok (a továbbiakban: fenntartó önkormányzat) tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés alapján önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok felsorolását a melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontját, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak - a muzeális intézmények alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javak kivételével - a mellékletben felsorolt fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

(4) A mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát a fenntartó önkormányzatok a terhekkel együtt szerzik meg.

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelme alapján be kell jegyezni.

2. § (1) A mellékletben felsorolt fenntartó önkormányzatok a tulajdonukba adott ingatlanokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott kötelező közfeladat ellátására használhatják fel; ennek során kötelesek az ingatlanok állagát megóvni. A célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesülését a kultúráért felelős miniszter ellenőrzi. Amennyiben megállapítja, hogy a fenntartó önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, arról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosításra vonatkozó előírások megszegéséből adódó jogsértő állapot megszüntetésére az MNV Zrt. - határidő tűzésével - a fenntartó önkormányzatot felszólítja. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az államra. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az MNV Zrt. kérelme alapján be kell jegyezni.

3. § (1) Az 1. § alapján tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési tilalom áll fenn.

(2) Az ingatlanügyi hatóság az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg gondoskodik az elidegenítési tilalomnak az állam javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről.

(3) Az MNV Zrt. az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését ellenőrzi, és annak elmulasztása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket az elidegenítési tilalom feljegyzése érdekében.

(4) Az átruházást követően az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter - a kultúráért felelős miniszter egyetértésével - az 1. § alapján átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá e teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez - a fenntartó önkormányzat kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzájárulhat.

4. § (1) A kulturális örökség helyi védelme érdekében a megyei hatókörű városi múzeumok alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő állami tulajdonú kulturális javak ingyenesen a megyei hatókörű városi múzeumok vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelők vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(1a)[2] A tatai Kuny Domokos Múzeum vagyonkezelésében lévő antik gipsz szobormásolat-gyűjtemény a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépésének napján, a törvény erejénél fogva, ingyenesen a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(1b)[3] A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum vagyonkezelésében lévő, Rippl-Rónai József: Nemes Marcell (Itsz: 55.52, o. karton, 63,5x44 cm, J.j.k: Rónai 1912) című portréja az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény hatálybalépésének napján, e törvény erejénél fogva, ingyenesen a Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe kerül a korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(2) A kulturális örökség helyi védelme érdekében a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló állami tulajdonban álló ingatlanok - az 1. § (1) és (2) bekezdése alapján a mellékletben meghatározott ingatlanok kivételével - ingyenesen a fenntartó önkormányzatok vagyonkezelésébe kerülnek.

(3) Az (1) bekezdés alapján kijelölt vagyonkezelők kötelesek a vagyonkezelésükben álló állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltatni a kultúráért felelős miniszter, valamint az MNV Zrt. részére.

(4) A (2) bekezdés alapján keletkező vagyonkezelői jogviszonyokra egyebekben a MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármelyik fél részéről.

5. § (1) Az 1. §-ban meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A fenntartó önkormányzatok e törvény erejénél fogva mentesülnek az e törvény hatálybalépése napján fennálló - az e törvény hatálya alá tartozó vagyonelemekhez kapcsolódó - visszapótlási kötelezettségük teljesítése alól.

6. § Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

7. §[4]

8. §[5] Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése és a 4. § (1)-(2) bekezdése és a 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2015. évi LXXV. törvényhez

Önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok és az ingatlanok tulajdonjogát megszerző fenntartó önkormányzatok

SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
1Bács-KiskunKecskemétKecskemét40221/1
2Bács-KiskunKecskemétKecskemét11431/1
3Bács-KiskunKecskemétKecskemét33341/1
4Bács-KiskunKecskemétKecskemét33351/1
5Bács-KiskunKecskemétKecskemét33421/1
6Bács-KiskunKecskemétKecskemét61471/1
7Bács-KiskunKecskemétKecskemét0428/191/1
8BaranyaPécsPécs40712/3/A/11/1
9BaranyaPécsPécs40712/3/A/2169151/196295
10BaranyaPécsPécs40712/3/A/3157260/199812
11BaranyaPécsPécs40712/3/A/41/1
12BaranyaPécsPécs40712/3/A/7128858/147572
13BaranyaPécsPécs16634/21/1
14BaranyaPécsPécs176833967/3967
15BaranyaPécsPécs183071/1
16BaranyaPécsPécs183391/1
17BaranyaPécsPécs183401/1
18BaranyaPécsPécs183491/1
19BaranyaPécsPécs183561/1
20BaranyaPécsPécs183581/1
21BaranyaPécsPécs18359/11/1
22BaranyaPécsPécs185691/1
23BaranyaPécsPécs18706/11/1
[6]
24BékésBékéscsabaBékéscsaba39171/1
25BékésBékéscsabaBékéscsaba161/1
26BékésBékéscsabaBékéscsaba15031/1
27BékésBékéscsabaBékéscsaba15/A/11/1
28Borsod-Abaúj-
Zemplén
MiskolcMiskolc231271/1
29Borsod-Abaúj-
Zemplén
MiskolcMiskolc25631/1
30Borsod-Abaúj-
Zemplén
MiskolcMiskolc384511/1
31Borsod-Abaúj-
Zemplén
MiskolcMiskolc8421/11/1
32Borsod-Abaúj-
Zemplén
MiskolcMiskolc85321/1
33Borsod-Abaúj-
Zemplén
MiskolcMiskolc7633/21/1
34CsongrádSzegedSzeged36531/1
35CsongrádSzegedSzeged38371/1
36CsongrádSzegedSzeged199281/1
37CsongrádSzegedSzeged4035/11/1
38CsongrádSzegedSzeged4035/21/1
38aCsongrádSzegedBudapest33549/1/A/171/1
39FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár1141/1
40FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár1341/1
41FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár249620/1325
42FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár3331/1
43FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár3691/1
44FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár3991/1
45FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár1151/1
46FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár96/1/A/61/1
47FejérSzékesfehérvárTác0251/1
48FejérSzékesfehérvárTác0261/1
49FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár2661/1
50FejérSzékesfehérvárSzékesfehérvár2481/1
51Győr-Moson-SopronGyőrGyőr64341/1
52Győr-Moson-SopronGyőrGyőr73701/1
53Győr-Moson-SopronGyőrGyőr65131/1
54Győr-Moson-SopronGyőrGyőr68611/1
55Győr-Moson-SopronGyőrGyőr68701/1
56Győr-Moson-SopronGyőrGyőr68711/1
57Győr-Moson-SopronGyőrGyőr4123/39/A2/3
58Győr-Moson-SopronGyőrGyőr6690/A/11/1
59Győr-Moson-SopronGyőrGyőr7486/A1/1
60Hajdú-BiharDebrecenDebrecen83151/1
61Hajdú-BiharDebrecenDebrecen0584/1461/1
62Hajdú-BiharDebrecenDebrecen21077/A/31/1
63Hajdú-BiharDebrecenDebrecen21077/A/41/1
64Hajdú-BiharDebrecenDebrecen76141/1
65Hajdú-BiharDebrecenPolgár2880/31/1
[7]
66Hajdú-BiharDebrecenDebrecen20585/31/1
67HevesEgerEger65631/1
68HevesEgerEger54721/1
69HevesEgerEger54811/1
70HevesEgerEger54881/1
71HevesEgerEger54891/1
72HevesEgerEger54911/1
73HevesEgerEger100131/1
74HevesEgerEger2879/41/1
75HevesEgerEger50311/1
76HevesEgerEger54402063/2063
77HevesEgerEger54711/1
78HevesEgerEger5477/11/1
79Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokSzolnok13851/1
80Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokSzolnok20651/1
81Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokSzolnok769/441/1
82Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokSzolnok7841/1
83Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokSzolnok930/21/1
84Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokTószeg9511/1
85Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokTószeg952/21/1
86Jász-Nagykun-
Szolnok
SzolnokSzolnok20681/1
87Komárom-EsztergomTataSiófok31581/1
88Komárom-EsztergomTataTata16491/1
89Komárom-EsztergomTataTata1874/11/1
90Komárom-EsztergomTataTata3119/21/1
91Komárom-EsztergomTataTata3304/121/1
92Komárom-EsztergomTataTata3306/41/1
93Komárom-EsztergomTataTata3308/21/1
94Komárom-EsztergomTataTata3426/961/1
95Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya111991/1
96Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya11408/0/A/41/1
97Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya11409/0/A/181/1
97aKoműrom-EsztergomTataTata18731/1
98NógrádSalgótarjánSalgótarján3893/A/13100/106
99NógrádSalgótarjánSalgótarján3896/A1/1
99aPestSzentendreSzentendre1052/11/1
99bPestSzentendreSzentendre1052/11/1
99cPestSzentendreSzentendre1062/11/1
99dPestSzentendreSzentendre10671/1
99ePestSzentendreSzentendre10701/1
99fPestSzentendreSzentendre10711/1
99gPestSzentendreSzentendre18261/1
99hPestSzentendreSzentendre18461/1
99iPestSzentendreSzentendre18481/1
99jPestSzentendreSzentendre22601/1
99kPestSzentendreSzentendre2260/A1/1
99lPestSzentendreSzentendre22751/1
99mPestSzentendreSzentendre22851/1
99nPestSzentendreSzentendre22931/1
99oPestSzentendreSzentendre2295/A/41/1
99pPestSzentendreSzentendre2295/A/51/1
99qPestSzentendreSzentendre23171/1
99rPestSzentendreSzentendre23421/1
99sPestSzentendreSzentendre3732/31/1
100SomogyKaposvárKaposvár181/715/3529
101SomogyKaposvárKaposvár3279/71/1
102SomogyKaposvárKaposvár4804/3/A/11/1
103SomogyKaposvárKaposvár619/A/61/1
104SomogyKaposvárKaposvár619/A/71/1
105SomogyKaposvárKaposvár619/A/81/1
[8]
106SomogyKaposvárKaposvár619/A/91/1
107SomogyKaposvárKaposvár619/C/21/1
108SomogyKaposvárKaposvár344/11/1
109SomogyKaposvárLengyeltóti4431/1
110Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaIbrány29081/1
111Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza0294/21/1
112Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza0294/471/1
113Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza150491/1
114Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/A/11/1
115Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/A/21/1
116Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/B/11/1
117Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/B/21/1
118Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/B/31/1
119Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/B/41/1
120Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/B/51/1
121Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/B/61/1
122Szabolcs-
Szatmár-Bereg
NyíregyházaNyíregyháza6176/3/F/11/1
123TolnaSzekszárdSzekszárd18581/1
124TolnaSzekszárdSzekszárd1859/11/1
125TolnaSzekszárdSzekszárd1859/21/1
126TolnaSzekszárdSzekszárd4887/7/A/311/1
127TolnaSzekszárdFadd1704/11/1
128TolnaSzekszárdSzekszárd14991/1
129TolnaSzekszárdSzekszárd27071/1
130TolnaSzekszárdSzekszárd4039/201/1
131TolnaSzekszárdSzekszárd4039/691/1
132TolnaSzekszárdSzekszárd4093/29/A/11/1
133VasSzombathelySzombathely6107/41/1
134VasSzombathelyBudapest I. kerület6244/0/A/51/1
135VasSzombathelySzombathely37361/1
136VasSzombathelySzombathely60041/1
137VasSzombathelySzombathely67391/1
138VasSzombathelySzombathely6349/131/1
138aVasSzombathelySzombathely6107/21/1
139VeszprémVeszprémVeszprém50401/1
140VeszprémVeszprémVeszprém5729/61/1
[9]
141VeszprémVeszprémFelsőörs313/41/1
142VeszprémVeszprémVeszprém50541/1
143VeszprémVeszprémVeszprém3018/161/1
144ZalaZalaegerszegZalaegerszeg36181/1
145ZalaZalaegerszegZalaegerszeg36221/1
146ZalaZalaegerszegZalaegerszeg0548/11/1
147
148ZalaZalaegerszegZalaegerszeg2980/A/71/1
149ZalaZalaegerszegZalaegerszeg2980/A/81/1
150ZalaZalaegerszegZalaegerszeg2980/A/91/1
151ZalaZalaegerszegZalaegerszeg6555/11/1
152ZalaZalaegerszegZalaegerszeg808/18/A101/1

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Beiktatta a 2020. évi LXXVI. törvény 95. §-a. Hatályos 2020.07.15.

[3] Beiktatta a 2021. évi XXXIII. törvény 37. §-a. Hatályos 2021.05.14.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Módosította a 2020. évi LXXVI. törvény 96. §-a. Hatályos 2020.07.15.

[6] Módosította a 2016. évi CLXXVI. törvény 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.12.27.

[7] Módosította a 2016. évi CLXXVI. törvény 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 2-3. pont) Hatályos 2016.12.27.

[8] Módosította a 2016. évi CLXXVI. törvény 1. §-a. (Lásd 1. melléklet 4. pont) Hatályos 2016.12.27.

[9] Módosította a 2016. évi CXV. törvény 2. §-a. Hatályos 2016.11.05.

Tartalomjegyzék